Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

7

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/18, 10/19, 11/21 и 10/22), после плана и програма наставе и учења за образовни профил грађевински техничар за хидроградњу, додају се планови наставе и учења за образовне профиле полагач облога и декоратер зидних површина, који су одштампани уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Програми наставе и учења општеобразовних предмета за образовне профиле полагач облога и декоратер зидних површина, у трогодишњем трајању, остварују се у складу са правилником којим је утврђен програм наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама, за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 3.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе:

1) Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Просветни гласник”, бр. 8/93, 1/94, 6/95, 5/98, 4/02, 5/03, 6/05, 3/08 и 5/11 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/12, 5/13, 11/13, 14/13, 13/15, 18/15, 7/18, 10/19 и 11/21), у делу који се односи на наставни план и наставни програм за образовне профиле полагач облога и декоратер зидних површина;

2) Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле архитектонски техничар и кровопокривач („Просветни гласник”, бр. 13/07, 10/08, 3/10 и 5/11 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/12, 13/15 и 18/15), у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил кровопокривач;

3) Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил грађевински техничар за нискоградњу у подручју рада геодезија и грађевинарство („Просветни гласник”, број 1/96), у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил грађевински техничар за нискоградњу.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2022/2023. годином у подручју рада Геодезија и грађевинарство за образовне профиле полагач облога и декоратер зидних површина, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 1. став 1. овог правилника, најкасније до краја школске 2025/2026. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-153/2023-03

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.