Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

14

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника o календару
образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/22), у члану 11. став 3. брише се.

Члан 2.

У члану 12. речи: „у периоду од 31. маја до 2. јуна 2023. године.” замењују се речима: „31. маја 2023. године.”

Члан 3.

Пријем спортске документације за кандидате за упис у одељења за ученике са посебним способностима за спорт вршиће се у периоду од 8. до 10. јуна 2023. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-83/1/2022-03

У Београду, 24. маја 2023. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.