Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/18, 10/19 и 3/21), после плана и програма наставе и учења за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом, додаје се план и програм наставе и учења за образовни профил грађевински техничар за хидроградњу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

План и програм наставе и учења за образовни профил грађевински техничар за хидроградњу остварује се и у складу са Решењем о усвајању стандарда квалификације „Грађевински техничар за хидроградњу” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 19/20).

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје Геодезија и грађевинарство („Просветни гласник”, бр. 8/93, 1/94, 6/95, 5/98, 4/02, 5/03, 6/05, 3/08 и 5/11 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/12, 5/13, 11/13, 14/13, 13/15, 18/15, 7/18 и 10/19), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил грађевински техничар за хидроградњу.

Члан 4.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Геодезија и грађевинарство за образовни профил грађевински техничар за хидроградњу, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 3. овог правилника, до краја школске 2024/2025. године.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-39/1/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 4