Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

14

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника, и то за стицање средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Eлектротехника може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у подручју рада Електротехника може да изводи за:

1) Основе електротехнике

Електрична мерења

Електроника

Електроника I

Електроника и материјали

Примена рачунара у електротехници

Елементи аутоматизације

Мерења у аутоматици

Системи аутоматског управљања

Системи аутоматског управљања у СС техници

Основе аутоматског управљања

Станични сигнално-сигурносни уређаји

Пружни сигнално-сигурносни уређаји

Друмски СС уређаји

Информациони системи на железници

Електрична мерења и електроника

Нове технологије у аутомобилској индустрији

Aпликативни програми

Рачунарски хардвер

Техничка документација

Мрежна опрема

Информационо комуникационе технологије

Алати за обраду слике

Алати за обраду аудио и видео садржаја

Производња мултимедијалних садржаја

Примењена електроника

Софтверски алати у електроенергетици

Мерења електричних и неелектричних величина

Увод у архитектуру рачунара

Пословање у сервисима

Пројектно-техничка документација

Техничко цртање и документација

Софтверски алати:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(7) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(8) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

(9) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

(10) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

За предмете наведене у тачки 1) вежбе и наставу у блоку може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

2) Техничко цртање

Техничко цртање са нацртном геометријом

Рачунарска графика и мултимедија

Увод у производне системе:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) дипломирани инжењер машинства;

(5) професор електротехнике;

(6) дипломирани инжењер саобраћаја;

(7) професор машинства;

(8) професор механике;

(9) професор технике и информатике;

(10) дипломирани инжењер заштите на раду;

(11) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(12) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(13) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(14) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(15) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(16) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(17) дипломирани инжењер индустријске информатике;

(17) професор информатике;

(18) мастер професор технике и информатике;

(19) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

(20) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области индустријског менаџмента или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

(21) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(22) дипломирани машински инжењер.

За предмете наведене у тачки 2) вежбе и наставу у блоку може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

3) Електротехнички материјали

Технички материјали:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) дипломирани инжењер технологије, сви смерови осим текстилног и прехрамбеног;

(6) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(7) дипломирани инжењер машинства;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(9) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(10) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(11) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(12) дипломирани машински инжењер.

4) Електроника II

Дигитална електроника

Мерења у електроници

Микропроцесори са елементима програмирања

Рачунари и програмирање

Рачунари

Рачунари у системима управљања

Електронски медицински уређаји

Рачунарске мреже и комуникације

Програмабилни логички контролери

Микроконтролери

Рачунарски интерфејси

Микроконтролери и микрорачунари

Рачунарска логика

Рачунари у системима управљања

Рачунарски системи

Рачунарске мреже и интернет сервиси

Елементи аутоматизованих система (модул: Сензори и микроконтролери)

Индустријска роботика:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(2) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

(3) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(4) дипломирани инжењер рачунарства;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима осим из области енергетике;

(7) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације;

(8) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(9) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(10) дипломирани инжењер индустријске информатике;

(11) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

(12) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим енергетике/електроенергетике или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

(13) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

За предмете наведене у тачки 4) вежбе и наставу у блоку може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(2) струковни мастер инжењер мехатронике претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике.

Изузетно, уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу из предмета Програмабилни логички контролери може да изводи и лице са стеченим образовањем из подтач. (1)–(3), (6) и (11)–(15) са завршеним основним студијама у области енергетике/електроенергетике, уколико је током студија положило најмање један предмет из области програмабилних логичких контролера.

5) Енергетска електроника

Електроника у енергетици

Управљање електронским претварачима снаге

Синтеза аутоматизованих система:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) професор електротехнике, смер јаке струје;

(4) дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и аутоматике;

(5) дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и аутоматике;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике.

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(8) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима области енергетике/електроенергетике.

За предмете наведене у тачки 5) вежбе и наставу у блоку може да изводи и:

(1) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

6) Мерења у електроенергетици

Електричне машине

Електричне машине са технологијом израде

Електрична опрема

Електромоторни погон

Електричне инсталације јаке струје

Електрични апарати и уређаји

Електричне мреже и постројења

Електричне мреже

Електрична постројења

Електричне инсталације и осветљење

Електричне инсталације

Електроенергетика

Стабилна постројења електровуче

Електричне машине са регулацијом електромоторног погона

Електричне машине са испитивањем

Електрични погон дизалица и лифтова

Електрична вуча

Електрично покретање

Управљање електромоторним погоном

Производња и пренос електричне енергије

Електротермички уређаји

Пројектовање електричних инсталација и осветљења

Обновљиви извори енергије

Електричне машине, апарати и уређаји

Електроопрема у индустрији

Нове технологије у термотехници

Електроенергетски водови

Апликативни програми за електричне инсталације

Електричне инсталације и уређаји

Електричне машине на возилима

Потрошачи и извори енергије

Дистрибутивне мреже и постројења

Системи управљања

Енергетска ефикасност и одрживи развој

Заштита енергетских постројења

Тржиште електричне енергије

Елементи управљања

Термички и расхладни уређаји

Напредне електроенергетске мреже

Увод у електроенергетику

Електроенергетска постројења

Основе система управљања

Кабловска техника

Термички расхладни уређаји

Електричне машине и погони

Електрични системи лифтова:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) професор електротехнике, смер јаке струје;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике.

(5) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

(6) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима области енергетике/електроенергетике.

За предмете из тачке 6) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(7) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике /електроенергетике.

7) Основе телекомуникација

Теорија телекомуникација

Електрична мерења у телекомуникацијама

Телекомуникациона мерења

Кориснички програми за електронска кола

Обрада и пренос сигнала

Мерења у телекомуникацијама:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(2) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

(3) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(4) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима осим из области енергетике;

(6) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике.

(8) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике.

За предмете из тачке 7) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(9) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(10) струковни мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа.

8) Економика и организација предузећа:

(1) дипломирани економист/дипломирани економиста;

(2) дипломирани инжењер организације рада;

(3) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(3a) дипломирани инжењер организационих наука – одсек за менаџмент;

(4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије.

9) Предузетништво

Управљање пројектима

Пословне комуникације

Електронско пословање:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани економист/дипломирани економиста;

(4) дипломирани инжењер организације рада;

(5) професор електротехнике;

(6) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(6a) дипломирани инжењер организационих наука – одсек за менаџмент;

(7) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(8) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(9) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(10) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(11) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије првог степена у области менаџмента;

(12) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(13) дипломирани инжењер менаџмента за индустријски менаџмент

(14) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области индустријског менаџмента или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

(15) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима или претходно завршене основне академске студије у области индустријског менаџмента или претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

(16) дипломирани машински инжењер.

За предмете из тачке 9) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(17) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства;

(18) струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

(19) струковни мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства или претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства.

10) Визуелне комуникације:

(1) дипломирани графичар;

(2) дипломирани графички дизајнер;

(3) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(4) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(5) дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани инжењер технологије, одсек или смер графичко инжењерство;

(9) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсеци или катедре за примењену графику, дизајн графике, примењена графика или графика;

(10) дипломирани фотограф;

(11) дипломирани дизајнер графике – фотограф;

(12) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(13) дипломирани ликовни уметник – мастер-графичар;

(14) дипломирани примењени уметник – мастер (фотографија);

(15) дипломирани дизајнер – мастер (графички дизајн);

(16) дипломирани ликовни уметник – мастер-графичар;

(17) дипломирани академски графичар – мастер;

(18) мастер дизајнер – графички дизајнер;

(19) мастер примењени уметник;

(20) мастер дизајнер;

(21) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета Ликовна култура.

(20) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области графичког дизајна.

(21) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области графичког дизајна.

За предмете из тачке 10) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(22) струковни мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна, претходно завршене основне струковне студије у области графичког дизајна.

11) Основе машинства

Машинске инсталације са термодинамиком:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) професор машинства;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(5) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике.

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(8) дипломирани машински инжењер.

За предмете из тачке 11) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(9) струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

(10) струковни мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства.

12) Мотори са унутрашњим сагоревањем

Моторна возила 1

Моторна возила 2

Ото мотори

Дизел мотори

Моторна возила:

(1) дипломирани инжењер машинства, смер мотора и моторних возила;

(2) дипломирани инжењер машинства, смер производни;

(3) дипломирани инжењер машинства, смер за машинске конструкције и механизацију;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства.

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства или претходно завршене основне академске студије у области друмског и градског саобраћаја.

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства или претходно завршене основне академске студије у области друмског и градског саобраћаја;

(8) дипломирани машински инжењер.

За предмете из тачке 12) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(9) струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

(10) струковни мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије у области друмског и градског саобраћаја.

13) Ото мотори (практична настава)

Дизел мотори (практична настава)

Моторна возила (практична настава):

(1) дипломирани инжењер машинства, смер мотора и моторних возила;

(2) дипломирани инжењер машинства, смер производни;

(3) дипломирани инжењер машинства, смер за машинске конструкције и механизацију;

(4) дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) професор машинства;

(7) инжењер машинства;

(8) виши стручни радник машинске струке;

(9) наставник практичне наставе машинске струке;

(10) пети степен стручне спреме – металски радник;

(11) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(12) специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

(13) струковни инжењер машинства;

(14) машински инжењер;

(15) дипломирани машински инжењер.

14) Расхладни уређаји:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) професор електротехнике, смер јаке струје;

(4) дипломирани инжењер машинства, смер за термотехнику;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике.

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(8) дипломирани машински инжењер, смер за термотехнику.

За предмете из тачке 14) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(9) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

15) Кабловске и ваздушне ТК линије

Кабловске и ваздушне ТК мреже и инсталације

Телекомуникационе инсталације

Телекомуникациони системи

Високофреквенцијска електроника

Телекомуникациони водови и пренос

Електронски појачавачи

Дигиталне телекомуникације

Комутациона техника

Телекомуникационе мреже и терминали

Основе технике дигиталног преноса

Телекомуникациони водови

Системи преноса

Основе ТВ технике

Аудиотехника

Радиопријемници

Радиопредајници

Видео уређаји

Приступне мреже и уређаји

Техника дигиталног преноса

Бежичне комуникације

Електроакустика

Видеотехника

Примењена аудио и видео техника

Телекомуникационе линије:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација;

(3) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(5) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области електронике и телекомуникација.

За предмете из тачке 15) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(8) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(9) струковни мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа.

16) Програмирање

Програмирање 2

Основе програмирања

ВЕБ дизајн:

Програмирање 2Д видео игара

Оперативни системи

Апликативни софтвер

Мрежни оперативни системи

Рачунарске мреже

Сервери

Администрирање рачунарских мрежа

Основе рачунарства у облаку

Програмирање мобилних уређаја

Заштита информационих система

Базе података

Компјутерска анимација

Веб програмирање

Алати за управљање садржајем на интернету

3Д моделовање и анимација

Објектно програмирање

Софтверски алати

Одржавање рачунарских система

Примењене информационе технологије:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике;

(4) професор информатике;

(5) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

(6) дипломирани инжењер рачунарства;

(7) дипломирани математичар;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације;

(10) мастер математичар;

(11) мастер информатичар;

(12) мастер инжењер информационих технологија;

(13) мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(14) дипломирани математичар – информатичар;

(15) професор математике и рачунарства;

(16) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

(17) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

За предмете из тачке 16) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(18) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

(19) струковни мастер инжењер информационих технологија и система, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства или претходно завршене основне струковне студије у области информационих технологија и система или претходно завршене основне струковне студије у области пројектовања и администрирања база података и мрежа;

(20) струковни мастер инжењер софтвера, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства или претходно завршене основне струковне студије у области информационих технологија и система или претходно завршене основне струковне студије у области развоја и анализе софтвера и апликација.

Лице из подтач. (8)–(17), која су стекла академско звање мастер или струковно звање мастер, мора да има, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

17) Технологија производње конектора и прикључака:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) дипломирани инжењер машинства, смер производни;

(4) дипломирани инжењер металургије;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

За предмете из тачке 17) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(8) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

18) Технологија кабловске производње

Кабловске машине:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани инжењер машинства, смер производни;

(4) дипломирани инжењер металургије;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(7) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

(8) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

За предмете из тачке 18) вежбе и наставу у блоку, може да изводи и:

(9) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

19) Електрични и електронски системи на возилима (теоријска настава)

Давачи и извршни елементи (теоријска настава)

Системи паљења ото мотора (теоријска настава)

Системи убризгавања ото мотора (теоријска настава)

Системи убризгавања дизел мотора (теоријска настава)

Системи стабилности (теоријска настава)

Системи безбедности и комфора (теоријска настава):

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(6) мастер професор предметне наставе, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

(7) мастер професор стручних предмета, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

20) Електрични и електронски системи на возилима (практична настава):

Давачи и извршни елементи (практична настава)

Системи паљења ото мотора (практична настава)

Системи убризгавања ото мотора (практична настава)

Системи убризгавања дизел мотора (практична настава)

Системи стабилности (практична настава)

Системи безбедности и комфора (практична настава)

Електричне инсталације и уређаји (практична настава)

Електричне машине на возилима (практична настава):

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) инжењер електротехнике;

(6) инжењер електронике;

(7) виши стручни радник електротехничке струке;

(8) аутоелектричар – специјалиста;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(10) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(11) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и рачунарства;

(12) струковни инжењер електротехнике и рачунарства;

(13) електро инжењер;

(14) инжењер електротехнике за енергетику;

(15) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

21) Практична настава (за све образовне профиле четворогодишњег образовања у I разреду):

(1) за електро и за машинску праксу:

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани електротехнички инжењер;

– дипломирани инжењер електронике;

– професор електротехнике;

– инжењер електротехнике;

– инжењер електронике;

– виши стручни радник електротехничке струке;

– наставник практичне наставе електротехничке струке;

– пети степен стручне спреме електротехничке струке;

– дипломирани инжењер производног менаџмента;

– дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и рачунарства;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима и стручним областима;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

– виши стручни радник електроструке (електро одсек, смер електроника и телекомуникације);

– енергетичар за регулацију и управљање енергетским постројењима (пети степен);

– електро инжењер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

(2) за машинску праксу може да реализује и:

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– инжењер машинства;

– виши стручни радник машинске струке;

– наставник практичне наставе машинске струке;

– пети степен стручне спреме – металски радник;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– машински инжењер;

– виши стручни радник електроструке (електро одсек, смер електроника и телекомуникације);

– енергетичар за регулацију и управљање енергетским постројењима (пети степен);

– електро инжењер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани машински инжењер.

22) Практична настава (за све образовне профиле трогодишњег образовања у I разреду):

(1) за електро праксу:

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани електротехнички инжењер;

– дипломирани инжењер електронике;

– професор електротехнике;

– инжењер електротехнике;

– инжењер електронике;

– виши стручни радник електротехничке струке;

– наставник практичне наставе електротехничке струке;

– пети степен стручне спреме електротехничке струке;

– дипломирани инжењер производног менаџмента;

– дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и рачунарства;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима и стручним областима;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

– виши стручни радник електроструке (електро одсек, смер електроника и телекомуникације);

– енергетичар за регулацију и управљање енергетским постројењима (пети степен);

– електро инжењер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста електроенергетике;

– струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

(2) за машинску праксу:

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– инжењер машинства;

– виши стручни радник машинске струке;

– наставник практичне наставе машинске струке;

– пети степен стручне спреме – металски радник;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– машински инжењер;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

– виши стручни радник електроструке (електро одсек, смер електроника и телекомуникације);

– енергетичар за регулацију и управљање енергетским постројењима (пети степен);

– електро инжењер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

– струковни мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства или претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства;

– дипломирани машински инжењер.

23) Практична настава (за образовне профиле: електроинсталатер, електромонтер мрежа и постројења, електромеханичар за машине и опрему, електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, електричар, електротехничар енергетике, електротехничар електромоторних погона, електротехничар за термичке и расхладне уређаје, електротехничар процесног управљања и електротехничар обновљивих извора енергије)

Сервисирање термичких и расхладних уређаја

Сервисирање клима уређаја:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) професор електротехнике, смер јаке струје;

(4) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(5) електротехнички инжењер железничке струке – енергетског смера;

(6) инжењер електротехнике, смер енергетски;

(7) виши стручни радник електротехничке струке, смер енергетски;

(8) пети степен стручне спреме енергетског смера;

(9) наставник практичне наставе електро струке;

(10) инжењер електротехнике за аутоматику;

(11) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике;

(12) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми из области енергетике;

(13) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области енергетике;

(14) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима из области енергетике или области електротехничко и рачунарско инжењерство;

(15) струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, електроенергетика;

(16) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике.

24) Практична настава (за образовни профил израђивач каблова и прикључака):

(1) инжењер машинства, смер производни;

(2) инжењер машинства, смер процесног машинства;

(3) инжењер електротехнике, смер енергетски;

(4) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(5) виши стручни радник, смер металски;

(6) виши стручни радник, смер металуршки;

(7) виши стручни радник, смер електроенергетски;

(8) пети степен стручне спреме – електроенергетичар и израђивач каблова и прикључака;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике;

(10) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми из области енергетике;

(11) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(12) дипломирани инжењер машинства, студијски програми у области машинског инжењерства;

(13) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области енергетике;

(14) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима из области енергетике;

(15) специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

(16) струковни инжењер машинства, завршене струковне студије на студијским програмима из области машинског инжењерства;

(17) струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, електроенергетика;

(18) машински инжењер;

(19) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на студијским програмима из области енергетике/електроенергетике;

(20) струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства.

25) Практична настава (за образовне профиле: електротехничар радио и видео технике, електротехничар електронике, електротехничар мултимедија):

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација;

(3) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

(4) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(5) инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

(6) инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација;

(7) виши стручни радник електротехничке струке, смер електронике и телекомуникација;

(8) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима, осим из области енергетике;

(10) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена на свим студијским програмима осим из области енергетике;

(11) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на свим студијским програмима осим из области енергетике;

(12) струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, електроника и рачунарство;

(13) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике.

26) Практична настава (за образовне профиле: помоћник монтера телекомуникационих мрежа, монтер телекомуникационих мрежа, електротехничар телекомуникација)

Сигнално телекомуникациони системи

Основе практичних вештина

Телекомуникационе мреже

Хибридни пословни комуникациони системи

IP пословни комуникациони системи

Контрола приступа

Системи паметних кућа:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

(2) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

(3) дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

(4) инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

(5) виши стручни радник електротехничке струке, смер електронике и телекомуникација;

(6) електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже;

(7) електротехничар специјалиста за комутационе уређаје;

(8) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(9) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;

(10) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(11) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(12) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима из области електронике и телекомуникација;

(13) струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, електроника и рачунарство;

(14) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа;

(15) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике;

(16) струковни мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије из области телекомуникационог саобраћаја и мрежа.

27) Практична настава (за образовне профиле: електротехничар аутоматике, електротехничар рачунара, електротехничар информационих технологија, електротехничар СС постројења):

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(2) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(3) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

(4) дипломирани инжењер производног менаџмента;

(5) инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(6) виши стручни радник електротехничке струке, сви смерови осим енергетског;

(7) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима, осим из области енергетике;

(9) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви студијски програми осим из области енергетике;

(10) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима осим из области енергетике;

(11) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима осим из области енергетике;

(12) струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, електроника и рачунарство;

(13) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из области енергетике/електроенергетике.

28) Практична настава (за образовни профил електротехничар за електронику на возилима):

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) инжењер електротехнике;

(6) инжењер електронике;

(7) виши стручни радник електротехничке струке;

(8) аутоелектричар – специјалиста;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(10) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми у области електротехнике и рачунарства;

(11) специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и рачунарства;

(12) струковни инжењер електротехнике и рачунарства;

(13) струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

29) Основе практичних вештина:

(1) Основе практичних вештина у електротехници:

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани електротехнички инжењер;

– дипломирани инжењер електронике;

– професор електротехнике;

– инжењер електротехнике;

– инжењер електронике;

– аутоелектричар – специјалиста;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

– специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена на свим студијским програмима у области електротехнике и рачунарства;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима;

– струковни мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима.

(2) Основе практичних вештина у машинству:

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– инжењер машинства;

– виши стручни радник машинске струке;

– наставник практичне наставе машинске струке;

– пети степен стручне спреме – металски радник;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије првог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– машински инжењер;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике;

– струковни мастер инжењер машинства, претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

– струковни мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне струковне студије у области мехатронике или претходно завршене основне струковне студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани машински инжењер.

30) Помоћни наставник (за све образовне профиле, смер енергетски):

(1) инжењер електротехнике, смер енергетски;

(2) специјалистички образовни профили (пети степен стручне спреме) електроенергетичар;

(3) образовни профили четворогодишњег образовања (четврти степен стручне спреме), смер енергетски;

(4) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима из области енергетике.

31) Помоћни наставник (за све образовне профиле, смер електронике):

(1) инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

(2) инжењер електротехнике, смерови: електроника, телекомуникације, аутоматика, рачунарски;

(3) лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у подручју рада електротехника, област електроника;

(4) лице са стеченим одговарајућим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, односно четврти степен стручне спреме, у подручју рада електротехника, област електроника;

(5) струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на свим студијским програмима осим из области енергетике.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 2/17, 8/17, 4/18, 13/18, 2/20, 14/20, 1/21 и 2/21);

2) Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија („Просветни гласник”, број 9/14);

3) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле аутоелектричар и електротехничар за електронику на возилима („Просветни гласник”, бр. 13/04 и 12/05);

4) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил Администратор рачунарских мрежа („Просветни гласник”, бр. 17/06 и 23/07);

5) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар телекомуникација („Просветни гласник”, бр. 9/07 и 17/07);

6) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар мултимедија („Просветни гласник”, број 4/07).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-25/1/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.