Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

19

На основу члана 19. став 6. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ИЗМЕНУ КАТАЛОГА

уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/21 и 17/21)

У Каталогу уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/21 и 17/21), у делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ОСМИ РАЗРЕД”, за предмет: „ФИЗИКА”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 8

са збирком задатака, лабораторијским вежбама за осми разред основне школе;

ћирилица

Милан О. Распоповић,

Богдан Д. Пушара

650-02-00204/2020-07

од 2. новембра 2020.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са ЈП „Завод за уџбенике” 02 бр. 4578 од 27.8.2021. године.)

Физика 8

са збирком задатака, лабораторијским вежбама за осми разред основне школе;

ћирилица

Милан О. Распоповић,

Богдан Д. Пушара

650-02-00204/2020-07

од 2. новембра 2020.

Број 650-02-00265/4/2021-07

У Београду, 9. децембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.