Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4

На основу члана 67. ст. 1. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о измени и допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања

Члан 1.

У Правилнику о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19, 2/20, 16/22 и 1/23 – исправка), део: „ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, замењује се новим делом: „ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У делу: „ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, одељак: „3. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, у програму предмета: „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, после одељка: „ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ЛИКОВНА КУЛТУРА У НАСТАВИ НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ”, додаје се одељак: „ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ЛИКОВНА КУЛТУРА У НАСТАВИ НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У програму предмета: „МУЗИЧКА КУЛТУРА”, после одељка: „ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ МУЗИЧКА КУЛТУРА У НАСТАВИ НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ”, додаје се одељак: „ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ МУЗИЧКА КУЛТУРА У НАСТАВИ НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-105/2023-04

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Ред. број

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Српски језик ____________ језик1

5

180

5

180

5

180

5

180

2.

Српски језик као нематерњи2

2

72

2

72

3

108

3

108

3.

Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

72

4.

Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

5.

Свет око нас

2

72

2

72

-

-

-

-

6.

Природа и друштво

-

-

-

-

2

72

2

72

7.

Ликовна култура

1

36

2

72

2

72

2

72

8.

Музичка култура

1

36

1

36

1

36

1

36

9.

Физичко и здравствено васпитање

3

108

3

108

3

108

3

108

10.

Дигитални свет

1

36

1

36

1

36

1

36

УКУПНО: А

20-22*

720-792*

21-23*

756-828*

21-24*

756-864*

21-24*

756-864*

Ред. број

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1

Верска настава/ Грађанско васпитање3

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Матерњи језик/говор са елементима националне културе4

2

72

2

72

2

72

2

72

3.

Српски као страни језик5

2

72

2

72

2

72

2

72

УКУПНО: Б

1-3*

36-108*

1-3*

36-108*

1-3*

36-108*

1-3*

36-108*

УКУПНО: А + Б

21-23*

756-828*

22-24*

792-864*

22-25*

792-900*

22-25*

792-900*

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми

Ред. број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Редовна настава

21-23*

756-828*

22-24*

792-864*

22-25*

792-900*

22-25*

792-900*

2.

Допунска настава

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Додатна настава

1

36

1

36

4.

Настава у природи**

7-10 дана годишње

7-10 дана годишње

7-10 дана годишње

7-10 дана годишње

Ред. број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Час одељењског старешине

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Ваннаставне активности6

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

3.

Екскурзија

1-3 дана годишње

1-3 дана годишње

1-3 дана годишње

1-3 дана годишње

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма.

4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у обавези.

5 Ученик који је страни држављанин може да изабере овај програм али није у обавези. Програм наставе и учења Српског као страног језика остварује се у складу са Правилником о програму наставе и учења за предмет Српски као страни језик („Службени гласник РС – Просветни гласник”, брoj 11/19).

6 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.

* Број часова за ученике припаднике националних мањина

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником.

ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ЛИКОВНA КУЛТУРA У НАСТАВИ НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ

Тема: ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ

Прављење дечјих играчака којима је у основи део традиционалне народне ношње или обележавање народних обичаја (инспирисати ученике примерима традиционалних играчака којима су се играла деца кроз историју русинске културе и спојити то сазнање са модерним дизајном).

ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НАСТАВИ НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ

ПРEПOРУЧEНE КOМПOЗИЦИЈE ЗА ПEВАЊE ИЛИ СВИРАЊЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ

Нарoднe пeсмe

1. По варошу драшичка – русинска народна песма

2. Иду волки (Иду волови) – русинска народна песма

3. Страка (Сврака) – русинска народна песма

4. Така наша панї млода (Таква је наша млада) – русинска народна песма

5. Пасли пастире (Чували су пастири) – русинска народна божићна песма

Дeчјe пeсмe

1. Єшень (Јесен) – Т. Барна

2. Дротар – М. Ковач, О.Тимко

3. Добру вам ноц бависочка (Лаку вам ноћ, играчкице) – М. Римар, Т. Барна

4. Писня вивирки (Песма веверице) – И. Тимко

5. Цале лєто (Цело лето) – С. Ракита, И. Ковач

6. Курчатко и квока (Пиле и кока) – И. Тимко

7. Уж нам пришла яр (Стигло нам је пролеће) – И. Ковач

8. Концерт животиньох (Концерт животиња) – Ј. Сивч

Музичко-дидактичкe игрe

1. Там у колє (Тамо у колу) – дечја песма

2. Герлїчка (Грлица) – русинска народна песма

3. Тота наша ґаздиня (Ова наша газдарица) – русинска народна песма

4. На желєней травки (На зеленој трави) – русинска народна песма-игра

5. Чижику, чижику (Чижаче, чижаче) – русинска народна песма

Брoјалицe

1. Перши пальчик тато (Први прстић тата)

2. Идзе баран по мосце (Иде ован по мосту)

3. Ишол дїдо до лєса (Иш`о деда у шуму)

Свирањe на дeчјим инструмeнтима

1. По варошу драшичка – русинска народна песма

2. Иду волки (Иду волови) – русинска народна песма

3. Уж нам пришла яр (Стигло нам је пролеће) – И. Ковач

4. Така наша панї млода (Таква је наша госпођица млада) – русинска народна песма

ПРEПOРУЧEНE КOМПOЗИЦИЈE ЗА СЛУШАЊE У ПРВОМ РАЗРЕДУ

Нарoдна музика

1. Небо и земля (Небо и земља) – русинска божићна песма

2. Ша ми тадзи преходзели (Ми смо овуда пролазили) – русинска народна песма

Пeсмe за дeцу

1. Лєто у дїда (Лето код деде) – М. Римар, Ј. Рамач-Чамо

2. Заячки (Зечићи) – М. Ковач, О. Тимко

3. Любиме вас, дзеци швета (Волимо вас, децо света) – О. Пап, М. Пап

4. Конїк (Коњић) – М. Ковач, О. Тимко

5. Нє хваль ше сама (Немој да се хвалиш сама) – М. Горњак

6. Шпице (Спавајте) – И. Харди- Ковачевић, В. Нађмићо

7. Сон (Сан) – М. Павловић, М. Хорњак

8. Ластовки (Ластавице) – И. Тимко

Страни кoмпoзитoри

Квочка (Квочка) – С. Људкевич