Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Члан 1.

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 и 15/22), у члану 3. тачка 9. после алинеје тридесет четврте тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја тридесет пета која гласи:

„– мастер инжењер примењене математике.”

Члан 2.

У члану 4. тачка 1. подтачка б) Животне вештине, после тачке 5) тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 6) која гласи:

„6) лице које испуњава услове за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада предмета техника и технологија у основној школи.”

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-4/2022-04

У Београду, 2. децембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.