Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/20 и 14/20), после плана и програма наставе и учења за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар, додају се планови и програми наставе и учења за образовне профиле трговац, кулинарски техничар и трговински техничар, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Планови и програми наставе и учења за образовне профиле кулинарски техничар и трговински техничар остварују се и у складу са:

1) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Кулинарски техничар” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 19/20);

2) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Трговински техничар” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 19/20).

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Трговина, угоститељство и туризам („Просветни гласник”, бр. 15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 11/02, 11/04, 11/06, 8/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/12, 8/13, 11/13, 14/13 и 8/14), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовне профиле кулинарски техничар и трговински техничар;

2) Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Трговина, угоститељство и туризам – област трговина („Просветни гласник”, бр. 17/93, 11/02, 8/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/13, 7/16 и 4/18), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил трговац.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовне профиле кулинарски техничар и трговински техничар, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. тачка 1) овог члана, најкасније до краја школске 2024/2025. године.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам – област трговина за образовни профил трговац, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. тачка 2) овог члана, најкасније до краја школске 2023/2024. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-162/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 2

.