Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

11

По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Правилнику о измени Правилника o плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања, објављеног у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, број 16/22, поткрала грешка, па се на основу чл. 15. и 22. Закона о објављивању закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 45/13), даје

ИСПРАВКА

Правилника о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања

У Правилнику о измени Правилника o плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 16/22), уместо објављене табеле „ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА”, треба да стоји следећа табела: „ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА”:

Ред. број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Редовна настава

21–23*

756–828*

22–24*

792–864*

22–25*

792–900*

22–25*

792–900*

2.

Допунска настава

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Додатна настава

1

36

4.

Настава у природи**

7–10 дана годишње

7–10 дана годишње

7–10 дана годишње

7–10 дана годишње

– Из Републичког секретаријата за законодавство