Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 30. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС”, брoj 10/16),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о дозволи за рад спортских стручњака

"Службени гласник РС", број 60 од 24. априла 2020.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови, начин и поступак издавања, обнављања и одузимања дозвола за рад спортским стручњацима.

Члан 2.

Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене законом, односно имају одговарајуће спортско звање утврђено актом којим се уређује номенклатура спортских звања и занимања и поседују дозволу за рад предвиђену правилима надлежног националног спортског савеза или правилима надлежног међународног спортског савеза.

Спортском стручњаку може се издати или обновити дозвола за рад уколико су испуњени услови у погледу потребног стручног образовања или стручне оспособљености, односно спортског звања, припадности надлежном националном спортском савезу, здравствене способности, професионалне праксе (практичног стручног рада), стручног спортског искуства, стручног усавршавања, постигнутих спортских резултата, трошкова издавања дозволе за рад, утврђени законом, актом којим се уређује номенклатура спортских звања и занимања, овим правилником и спортским правилима надлежног националног спортског савеза.

Надлежни национални спортски савез, у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом, издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон), правилима тог савеза и правилима надлежног међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад.

Под надлежним националним спортским савезом из става 1. овог члана сматра се национални спортски савез утврђен актом из члана 120. став 2. тачка 1) Закона, који уређује путем спортских правила обављање спортских активности и спортских делатности у одређеној грани или области спорта, у којој спортски стручњак обавља стручни рад на који се односи дозвола за рад.

Члан 3.

Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством који имају одговарајуће образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са законом државе чији су држављани, сматрају се спортским стручњаком у смислу Закона и овог правилника.

Међународна дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране надлежног међународног спортског савеза или надлежног националног спортског савеза у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза или страна национална дозвола за рад издата страном спортском стручњаку у складу са законом и спортским правилима стране државе сматра се важећом дозволом за рад, у смислу Закона и овог правилника, за период за који је издата.

Да ли страни спортски стручњак има одговарајуће образовање, односно стручну оспособљеност у смислу става 1. овог члана утврђује се у поступку издавања дозволе за рад у зависности од спортског звања које страни спортски стручњак има и спортског звања које је потребно за издавања одређеног нивоа дозволе за рад у складу са чланом 4. став 1. овог правилника.

Одредбе овог правилника које се односе на стручно усавршавање спортских стручњака, обнову дозволе за рад и одузимање дозволе за рад сходно се примењују и на спортске стручњака из става 2. овог члана који обављају стручни рад на територији Републике Србије.

Спортски стручњак из става 2. овог члана који самостално обавља стручни рад на територији Републике Србије, односно организација у области спорта која је ангажовала спортског стручњака из става 2. овог члана доставља надлежном националном спортском савезу одговарајуће податке из члана 6. став 5. овог правилника који се односе на дозволу за рад коју спортски стручњак има, пре почетка обављања стручног рада.

Члан 4.

Надлежни национални спортски савез спортским правилима уређују начин и ближе услове за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортским стручњацима, укључујући и стручно усавршавање спортских стручњака, нивое дозволе за рад и стручне послове који се могу обављати у организацијама у области спорта на основу одређеног нивоа дозволе за рад, у складу са Законом, овим правилником и спортским правилима надлежног међународног спортског савеза.

У оквиру сваке спортске гране, односно области спорта дефинишу се спортским правилима из става 1. овог члана минимално два, а максимално четири нивоа дозволе за рад, осим ако спортским правилима надлежног међународног спортског савеза није друкчије одређено.

Министарство надлежно за спорт (у даљем тексту: Министарство) даје сагласност на спортска правила из става 1. овог члана, у складу са Законом, пре њихове примене.

Надлежни национални спортски савез утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе за рад, уз претходну сагласност Министарства, које плаћа подносилац захтева за издавање, односно обнављање дозволе за рад, у складу са Законом.

Члан 5.

Испуњеност услова утврђених овим правилником и спортским правилима за издавање, обнављање или одузимање дозволе за рад спортском стручњаку утврђује комисија за дозволе за рад надлежног националног спортског савеза, у којој се најмање један члан именује у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом.

Под одговарајућом акредитованом високошколском установом сматра се акредитована високошколска установа у оквиру које се може стећи образовање, односно стручна оспособљеност за стицање спортског звања утврђеног актом којим се уређује номенклатура спортских звања и занимања, које је услов за издавање одговарајуће дозволе за рад.

Члан 6.

Поступак издавања дозволе за рад покреће се подношењем захтева надлежном националном спортском савезу.

Захтев за издавање дозволе за рад подноси спортски стручњак, или у његово име и за његов рачун организација у области спорта у којој је ангажован.

Захтев за издавање дозволе за рад обавезно садржи: име, име једног родитеља и презиме спортског стручњака; две фотографије спортског стручњака величине потребне за пасош; ниво дозволе за рад; доказе о испуњености услова за издавање дозволе за рад у складу са Законом и овим правилником; назив и седиште организације у области спорта у којој је спортски стручњак ангажован.

Надлежни национални спортски савез издаје дозволу за рад на период од три године, уколико спортским правилима надлежног међународног спортског савеза није друкчије одређено.

Дозвола за рад обавезно садржи: назив националног спортског савеза који издаје дозволу за рад; име, име родитеља и презиме спортског стручњака; редни број дозволе за рад; датум издавања; рок важења; место за фотографију спортског стручњака; спортско звање спортског стручњака; ниво дозволе за рад; печат и потпис лица овлашћеног за заступање националног спортског савеза.

Дозвола за рад одређеног нивоа даје право да се обављају и сви послови обухваћени дозволом за рад нижих нивоа из исте гране, односно области спорта.

Надлежни национални спортски савез објављује на званичној интернет презентацији тог савеза податке о издатим дозволама за рад спортским стручњацима.

Члан 7.

Надлежни национални спортски савез издаје одговарајућу дозволу за рад спортском стручњаку:

1) ако испуњава услове у погледу образовања или стручне оспособљености за обављање стручних послова за које се издаје дозвола за рад, односно ако има одговарајуће спортско звање у зависности од нивоа дозволе за рад, у складу са Законом, актом којим се уређује номенклатура спортских занимања и звања и спортским правилима;

2) ако му је утврђена здравствена способност за обављање стручног рада у спорту, у складу са чланом 19. Закона;

3) ако спортском стручњаку у моменту издавања дозволе за рад није забрањено обављање стручног рада у спорту, у складу са законом;

4) ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.

Надлежни национални спортски савез може спортским правилима утврдити да је услов за издавање одређеног вишег нивоа дозволе за рад спортском стручњаку:

1) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио стручно усавршавање у складу са овим правилником и спортским правилима;

2) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио у организацијама у области спорта професионалну праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;

3) ако има одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;

4) ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза.

Спортским правилима надлежног националног спортског савеза утврђује се који се услови из става 2. овог члана траже за одређени ниво дозволе за рад.

Надлежни национални спортски савез утврђује спортским правилима из члана 100. став 2. тачка 7) Закона услове и начин регистровања спортских стручњака за одређену организацију у области спорта, укључујући и регистровање страних спортских стручњака.

Сматра се да је услов у погледу образовања или стручне оспособљености из става 1. тачка 1) овог члана испуњен уколико је образовање стечено у одговарајућој акредитованој високошколској установи, односно стручна оспособљеност стечена у организацији у области спорта која је имала дозволу за обављање одговарајућег стручног оспособљавања, у складу са законом.

При утврђивању испуњености услова из става 1. тачка 1) овог члана, у поступку издавања дозволе за рад не може се вршити дискриминација према високошколској установи у којој је стечено одговарајуће образовање, односно према организацији у области спорта у којој је стечена одговарајућа стручна оспособљеност.

Надлежни национални спортски савез може да изда дозволу за рад највишег нивоа прописаног спортским правилима тог савеза само спортском стручњаку који има одговарајуће спортско звање које се стиче на основу образовања у складу са Законом и правилником којим се уређује номенклатура спортских занимања и звања.

Надлежни национални спортски савез издаје лицима која су завршила одговарајући акредитовани студијски програм у високошколској установи и стекла одговарајуће стручно звање у области спорта, у складу са законом, дозволу за рад у спортској грани, односно области спорта на коју се студијски програм односи која одговара стручном називу односно спортском звању утврђеном актом којим се уређује номенклатура спортских звања и занимања које су стекли, ако испуњавају услове утврђене ст. 1–3. овог члана.

Члан 8.

Дозвола за рад може се обновити спортском стручњаку само ако је обавио стручно усавршавање у складу са правилником којим је уређено стручно усавршавање за обављање одређених стручних послова у спорту, ако је у периоду важења дозволе за рад стекао стручно спортско искуство утврђено спортским правилима надлежног националног спортског савеза и ако испуњава услове из члана 7. ст. 1. и 2. овог правилника.

Ако спортски стручњак у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање у оквиру одговарајућег спортског занимања, сматра се да је испунио услове из става 1. овог члана.

Спортски стручњак који у току важења дозволе за рад стекне или задржи статус врхунски спортски тренер ‒ заслужни тренер или врхунски спортски тренер ‒ тренер међународног ранга, у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака, испуњава услове из става 1. овог члана.

Захтев за обнављања дозволе за рад подноси се надлежном националном спортском савезу најкасније 60 дана пре истека рока на који је дозвола за рад издата.

Уз захтев за обнављање дозволе за рад подноси се и доказ о обављеном стручном усавршавању, односно доказ о стеченом одговарајућем спортском звању или постигнутом врхунском спортском резултату од стране спортског стручњака.

Члан 9.

Спортском стручњаку се може обновити дозвола за рад ако је, у складу са актом којим је уређено стручно усавршавање у области спорта, у периоду важења дозволе за рад обавио годишње најмање девет часова стручног усавршавања кроз учешће на конгресима, симпозијумима, семинарима, сусретима, саветовањима, округлим столовима, трибинама, курсевима и обукама, које обухвата стицање знања и вештина из области обухваћених одговарајућом дозволом за рад.

Члан 10.

Надлежни национални спортски савез одузима дозволу за рад спортском стручњаку ако престане да испуњава Законом и чланом 7. ст. 1. и 2. овог правилника прописане услове за издавање дозволе за рад, ако обавља стручни рад за који му није издата дозвола за рад, ако теже прекрши обавезе у вези стручног рада утврђене Законом и спортским правилима надлежног националног и међународног спортског савеза и ако му је, трајно или привремено, забрањено обављање стручног рада у спорту у складу са законом.

Спортски стручњак коме је надлежни национални спортски савез одузео дозволу за рад у складу са ставом 1. овог члана дужан је да у року од осам дана од дана пријема коначне одлуке о одузимању дозволе за рад врати издату дозволу за рад.

Члан 11.

Спортски стручњаци који на дан ступања на снагу овог правилника имају дозволу за рад у складу са спортским правилима надлежног међународног или националног спортског савеза могу и даље да обављају стручни рад у складу за издатом дозволом за рад до истека њене важности.

Надлежни национални спортски савези дужни су да донесу спортска правила из члана 4. став 1. овог правилника у року од три месеца од дана ступања на снагу овог правилника и поднесу Министарству, у складу са чланом 27. став 9. Закона, захтев за давање сагласности на та правила пре њиховог објављивања.

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о дозволи за рад спортских стручњака („Службени гласник РС”, брoj 7/13).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-9/2020-03

У Београду, 10. априла 2020. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.