Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хидрометеорологија

Члан 1.

Овим правилником утврђују се планови и програми наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хидрометеорологија за образовне профиле хидролошки техничар и метеоролошки техничар, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Планови и програми наставе и учења за образовне профиле хидролошки техничар и метеоролошки техничар остварују се и у складу са:

1) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Хидролошки техничар” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/21);

2) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Метеоролошки техничар” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/21).

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада природно-математичко („Просветни гласник”, бр. 3/93, 1/94, 10/02 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 3/13, 11/13 и 14/13), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовне профиле хидролошки техничар и метеоролошки техничар.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада природно-математичко за образовне профиле хидролошки техничар и метеоролошки техничар, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из става 1. овог члана, најкасније до краја школске 2024/2025. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-155/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 2

.