Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

15

На основу члана 29. став 2. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању стандарда квалификације „Фармацеутски техничар”

1. Усваја се стандард квалификације „Фармацеутски техничар”, који је одштампан у Прилогу 1. овог решења и чини његов саставни део.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 611-00-03008/2021-18

У Београду, 24. децембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.