Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 78. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 –  др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21), члана 87. став 3, члана 90. став 9. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник PC”, бр. 55/13, 101/17, 10/19, 27/18 – др. закон и 129/21) и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Члан 1.

У Правилнику о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник PC – Просветни гласник”, бр. 1/11, 1/12, 1/14, 12/14, 2/18, 3/21 и 14/22) образац јавне исправе о обављеном завршном испиту замењује се новим обрасцем јавне исправе о обављеном завршном испиту, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 610-00-00039/7/2022-07

У Београду, 10. маја 2023. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.