Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 14/18, 9/19 и 14/20), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МОДЕЛАР ОДЕЋЕ”, додају се делови: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОДЕЋЕ” и „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОБУЋАР”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-34/2022-03

У Београду, 14. марта 2022. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОДЕЋЕ

1. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ – КАБИНЕТИ

У специјализиваним учионицама остварује се настава једног или више стручних предмета чији садржаји захтевају употребу апарата, инструмената, уређаја и других посебних наставних средстава.

Број специјализованих учионица условљен је предвиђеним бројем стручних наставних предмета, који се изводе у учионици, бројем ученика и просторним могућностима школе.

1.1. Опрема кабинета

Р.б.

Назив

Јед.

мере

Количина

Напомена

1.

Сто

ком.

1 по ученику

Омогућити приступ интернету

2.

Столица

ком.

1 по ученику

3.

Сто за наставника

ком.

1

4.

Столица за наставника

ком.

1

5.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

1

6.

Ормар

ком.

1

7.

Табла

ком.

1

8.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

9.

Изложбени пано

ком.

2–5 m

10.

Корпа за отпатке

ком.

1

11.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

12.

Апарат за гашење пожара

ком.

1

2. ПРАКТИЧНА НАСТАВА У ШКОЛСКИМ РАДИОНИЦАМА

2.1. Заједничка опрема за све радионице

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Радни сто за наставника

ком.

1

2.

Столица за наставника

ком.

1

3.

Табла

ком.

1

4.

Плакати и упутства (заштита на раду, прва помоћ)

комплет

1

5.

Ормар за одлагање алата

ком.

1

6.

Приручна апотека за прву помоћ

ком.

1

7.

Апарат за гашење пожара

ком.

1

8.

Ормар за одлагање радова ученика

ком.

1

2.2 Посебна опрема

Радионица за конструкцију и моделовање одеће, површине 20–50 m2

Р.б.

Врста и назив опреме

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Табла

ком.

1

2.

Столови за конструкцију димензија

140x140x100 cm

ком.

10

3.

Високе столице

ком.

10

4.

Ормар

ком.

2

Радионица за конфекцију, површине 20–50 m2

Р.б.

Врста и назив опреме

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Сто за кројење материјала

ком.

1

3. НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

3.1. Заједничка наставна средства

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1

2.

Видео пројектор са пројекционим платном

ком.

1

Одговарајућа стручна литература:

3.

Одобрени уџбеници

комплет

1

Може стајати и у библиотеци и по потреби коришћено у кабинету

Збирке задатака

комплет

1

Нормативи

комплет

1

Стандарди

комплет

1

Обрасци

комплет

1

Речници

комплет

1

Енциклопедије

комплет

1

3.2. Посебна наставна средства за стручне предмете

Предмет: ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Узорци сировина за производњу текстилних површина

ком.

10

*Наставна

средства са

којима се уч.

могу упознати

у предузећу,

не предста-

вља норматив

за школу, већ

упутство шко-

ли за избор

привредног

субјекта.

Узорци готових производа појединачних технологија

ком.

10

2.

Слике и шеме технологија предења, ткања, плетења, оплемењивања и одеће

ком.

50

3.

Микроскопски изглед влакана

комплет

1

4.

Карте добијања влакана код нас и у свету

комплет

1

5.

Хигрометар

ком.

1

6.

Микроскоп

ком.

10

7.

Вага

ком.

2

8.

Квадрантна вага за мерење финоће пређе

ком.

4

9.

Витло за мерење дужине пређе ком.

ком.

1

10.

Торзиометар*

ком.

1

11.

Динамометар за мерење јачине пређе*

ком.

1

12.

Tкачке лупе

ком.

10

13.

Игле за парање

ком.

10

14.

Квадрантна вага за мерење масе готових производа

ком.

2

15.

Динамометар за мерење јачине тканине*

ком.

1

16.

Динамометар за мерење јачине плетенине*

ком.

1

17.

Апарат за мерење отпорности на гужвање готових производа*

ком.

1

18.

Уређај за мерење водоодбојности*

ком.

1

19.

Уређај за мерење промена димензија*

ком.

1

20.

Уређај за испитивање постојаности обојења на дејство светлости*

ком.

1

21.

Ручни разбој

ком. 1

10

22.

Ручне равне машине за плетење

ком.

10

23.

Алат и прибор за одржавање машина

комплет

1

24.

Маказе

ком.

10

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Проспекти савремених машина и уређаја

комплет

1

Обична шиваћа машина – модел

ком.

1

2.

Обична шиваћа машина – модел

ком.

5

3.

Модели мушких и женских одевних

предмета

ком.

16

4.

Кројачке лутке

ком.

2

5.

Хронометар за мерење времена израде

ком.

8

Предмет: ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Комплетан прибор за цртање (оловке,

фломастери, пастеле, дрвене бојице,...)

комплет

2

2.

Каталози

збирка

1

3.

Модни часописи

збирка

1

4.

Фотографије костима

збирка

1

5.

Модни цртежи одевних предмета и мод-

них детаља

ком.

10

Предмет: ТКАНИ И ПЛЕТЕНИ УНИКАТНИ ТЕКСТИЛ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Рамови за ручно ткање

ком.

5

2.

Ручна сноваљка

ком.

1

3.

Ручни разбој

ком.

3-5

4.

Ручне равне машине за плетење

ком.

3-5

5.

Игле за ручно плетење 3 1⁄2

ком.

1 по

ученику

Предмет: ПРИМЕНА CAD СИСТЕМА У КОНСТРУКЦИЈИ ОДЕЋЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Штампач А4

ком.

1

2.

Рачунар – сервер

ком.

1

3.

Рачунар

ком.

1 по ученику

4.

Уређај за компјутерско конструисање и израду шаблона*

ком.

1

*Уколико се ученик школује по Закону о дуалном образовању наставна средства са којима се ученици могу упознати у предузећу, не представља норматив за школу, већ упутство школи за избор привредног субјекта.

Уколико школа није у могућности да набави потребан уређај за компјутерско конструисање мора обезбедити послодавца код кога се може обављати део вежби.

5.

Одговарајући софтверски пакети

ком.

1

Предмет: ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Жичани модели геометријских тела (коцка, лопта, купа, пирамида...)

ком.

5

Гипсани модели главе и торзоа

ком.

4

Постаменти за поставку мртве природе и

живих модела

ком.

2

2.

Цртежи и репродукције из историје уметности

комплет

1

Видео записи са репродукцијама из историје уметности

комплет

1

3.

Стручна литература из области цртања и

сликања

комплет

1

Предмет: ДИЗАЈН ОДЕЋЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

Слике и цртежи:

1.

Цртежи врста силуета

ком.

1

Модни цртежи одевних предмета и модних детаља

ком.

1

Технички цртежи одевних предмета

ком.

1

Видео записи са колекцијама текстилних

материјала, моделима одеће и видео записима модних ревија и других обликапрезентације текстилних производа

ком.

1

2.

Стручна литература из области дизајна одеће

ком.

1

3.

Модни часописи, каталози

ком.

1

Комплети и збирке:

1.

Колекција узорака текстилних површи на (влакана, пређе, тканине, плетенине и нетканог текстила)

ком.

1

2.

Колекција бојених, штампаних, дорађених

узорака текстилних материјала

ком.

1

Предмети: КОНСТРУКЦИЈА И МОДЕЛОВАЊЕ ОДЕЋЕ
КОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕ ОДЕЋЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Штампач А4 ком. 1

ком.

1

Рачунар – сервер

ком.

1

Рачунар

ком.

1 по

ученику

Умрежени рачунари

са интернет

конекцијом

Одговарајући софтверски пакети

ком.

10

2.

Модели и кројеви ( шаблони) различитих

одевних предмета у размери 1:1

ком.

15

3.

Кројачки центиметар ком. 5

ком.

5

Правоугли лењири за конструкцију кројева

ком.

15

Kривуљари

ком.

15

Ручни алат за израду шаблона (цвикерица, радла, зумба, шило, маказе)

ком.

5

4.

Папир за конструкцију кројева

ролна

5

5.

Картон за израду шаблона

ком.

25

6.

Моделарске лутке

ком.

5

7.

Скице и технички цртежи одевних предмета и модних детаља

ком.

15

8

Каталози

збирка

1

9.

Модни часописи

збирка

1

Предмет: ПРАКСА КОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕЛОВАЊА ОДЕЋЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Папир за конструкцију кројева

ролна

1

2.

Комплетан прибор за цртање

комплет

1

3.

Модели и кројеви (шаблони) различитих

одевних предмета у размери 1:1

ком.

15

4.

Моделарске лутке

ком.

5

5.

Ручни алат за израду шаблона (цвикерица, радла, зумба, шило, маказе)

ком.

2

Предмет: ПРАКСА КОНФЕКЦИЈЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Машина за грубо кројење

ком.

1

Машина за фино кројење (бансек)

ком.

1

Обична машина за шивење

ком.

10

Специјалне машине за шивење

ком.

3

Аутомати за шивење

км

1

Пегла

ком.

2

Фиксир-преса

ком.

1

Столови за ручно пеглање

ком.

2

Јастуци за пеглање ком. 2

ком.

2

Сто за кројење

ком.

2

2.

Модели и кројеви (шаблони) различитих одевних предмета у размери 1:1

ком.

15

Кројачки центиметар

ком.

5

Правоугли лењири за конструкцију кројева

ком.

5

Kривуљари

ком.

5

Кројачка лутка

ком.

4

Папир за конструкцију кројева

ролна

1

Картон за израду шаблона

ком.

25

3.

Хронометри за снимање времена израде

ком.

5

4.

Алат за одржавање и подешавање машина

комплет

3

Резервни делови за машине

комплет

5

Средство за чишћење машине

kg

5

Средство за подмазивање

kg

5

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Шема:

Средстава и извора средстава

комплет

1

Врсте утрошака и трошкова

комплет

1

Расподела резултата пословања

комплет

1

Организациона структура предузећа

комплет

1

Организациона функција у предузећу

комплет

1

Економски принципи пословања

комплет

1

2.

Графикони:

– Физички обим производње у предузећу у једном периоду

комплет

1

Планирани и остварени обим производње у предузећу

комплет

1

Укупни приход, утрошна средства и доходак предузећа

комплет

1

Ниво улагања и резултат пословања

комплет

1

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОБУЋАР

1. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ – КАБИНЕТИ

У специјализованим учионицама остварује се настава једног или више стручних предмета чији садржаји захтевају употребу апарата, инструмената, уређаја и других посебних наставних средстава.

Број специјализованих учионица условљен је предвиђеним бројем стручних наставних предмета, који се изводе у учионици, бројем ученика и просторним могућностима школе.

2. Опрема кабинета, површине 40–60 m2

Р.б.

Назив

Јед.

мере

Количина

1.

Радни сто за ученика

ком.

1 по ученику у групи

2.

Сто за наставника

ком.

1

3.

Столица за ученика

ком.

1 по ученику у групи

4.

Столица за наставника

ком.

1

5.

Рачунар

ком.

1

6.

Видео пројектор са пројекционим платном

ком.

1

7.

Слике, фотографије, цртежи

по потреби

8.

Полице за одлагање модела и макета

ком.

2

9.

Ормар

ком.

1

10.

Табла

ком.

1

11.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

12.

Изложбени пано

ком.

2–5 m

13.

Корпа за отпатке

ком.

1

14.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

15.

Противпожарни апарат

ком.

1

3. ПРАКТИЧНА НАСТАВА У ШКОЛСКИМ РАДИОНИЦАМА, површине 100–150 m2

3.1. Заједничка опрема за све радионице

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Радни сто за наставника

ком.

1

2.

Столица за наставника

ком.

1

3.

Табла

ком.

1

4.

Плакати и упутства (заштита на раду, прва помоћ)

комплет

1

6.

Приручна апотека за прву помоћ

ком.

1

7.

Ормар за одлагање радова ученика

ком.

1

8.

Ормар за смештај материјала

ком.

1

Ормар за одлагање алата

ком.

1

9.

Столови за ручно кројење коже

ком.

1–2

10.

Сталак за сортирање коже

ком.

3–6

11.

Регал за смештај шаблона

ком.

3–6

12.

Противпожарни апарат

ком.

1

4. НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

4.1. Заједничка наставна средства

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1

Видео пројектор са пројекционим платном

ком.

1

2.

Одговарајућа стручна литература:

– Одобрени уџбеници

– Збирке задатака

– Нормативи

– Стандарди

– Обрасци

– Речници

– Енциклопедије

комплет

1

Може стајати и у

библиотеци

и по

потреби коришћено у кабинету

4.2. Посебна наставна средства за стручне предмете

Предмети: МОДЕЛОВАЊЕ ОБУЋЕ
СТОПАЛО И ОБУЋА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1 по

ученику

Умрежени рачунари са интернет

конекцијом

Рачунар – сервер за наставника

ком.

1

2.

Уређај за компјутерско конструисање и израду шаблона*

ком.

1

* Наставно

средство са којима се ученици могу упознати у предузећу, не представља норматив за школу, већ упутство школи за избор предузећа

Мрежни штампач А3 формат

ком.

1

Скенер А3 формат

ком.

1

Одговарајући софтверски пакети

ком.

1

Узорци основних модела обуће

ком.

20

Обућарски калупи

ком.

30

Сто за кројење

ком.

1

Комплет алата за израду шаблона

ком.

6–10

Папир за израду шаблона

ком.

20–25

Прибор за цртање

комплет

3–6

Подлоге за кројење

ком.

6–10

Слике, фотографије, цртежи модела обуће

комплет

10

3.

Мермерне плоче

ком.

6-10

Машина за тањење ивица (ширф машина)

ком.

1

Машина за шивење (универзална)

ком.

1–2

Машина за кантирање (са стубном подлогом)

ком.

1

Машина за шивење цик-цак шава

ком.

1

Предмети: ТЕХНОЛОГИЈА ОБУЋЕ
ТРАДИЦИЈА И МОДА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

Модели женске, мушке и дечије обуће

ком.

30

Узорци основног и помоћног материјала

ком.

1.

Узорци спољашњих и поставних горњих делова обуће

ком.

Узорци доњих делова обуће

ком.

Проспекти машина и уређаја

комплет

2.

Слике, фотографије, цртежи израде обуће

комплет

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Машина за исецање (штанц машина)

ком.

1.

Штанц-ножеви за машинско исецање

комплет

6

Алат и прибор за ручно кројење

ком.

6

Сто са подлогом за кројење

ком.

1.

Шаблони за ручно кројење

комплет

6–10

Кутије за одлагање искројених делова

ком.

25

Машина за жигосање и утискивање

ком.

1

Микрометар за мерење дебљине коже

ком.

1

2.

Радни пулт дужине до 6 m

ком.

1

Мермерне плоче

ком.

6–10

Машине за тањење ивица (ширф машина)

ком.

1

Машина за шивење (универзална)

ком.

3–6

Машина за кантирање (са стубном подлогом)

ком.

1

Машина за шивење цик-цак шава

ком.

1

Ручни алат (маказе, шило, пробијачи итд.)

ком.

6–10

3.

Транспортни регал (круг)

ком.

1

Машина за истезање лубова

ком.

1

Форме за обликовање лубова

ком.

6

Машина за навученог испуста (ајнклофовање) тзв. „ајнклоф” машина

ком.

1

Машина за брушење навученог испуста

ком.

1

Машина за расчешљавање навученог испуста

ком.

1

Преса за лепљење ђона

ком.

1

Уређај за пеглање лица

ком.

1

Машина за полирање

ком.

1

Нумератор

ком.

1

Гарнитура алата за одржавање машина

ком.

1

Ручни алат за израду обуће

ком.

6–10

Калупи – 6 колекција по 12 пари

ком.

72

Средства за завршну дораду

ком.

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Шема:

– Средстава и извора средстава

– Врсте утрошака и трошкова

– Расподела резултата пословања

– Организациона структура привредног субјекта

– Организациона функција у предузећу

– Економски принципи пословања

комплет

1

2.

Графикони:

– Физички обим производње у предузећу у једном периоду

– Планирани и остварени обим производње у предузећу

– Укупни приход, утрошна средства и доходак привредног субјекта

– Ниво улагања и резултат пословања

комплет

1

Предмет: ПОЗНАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Кол.

Напомена

1.

Проспекти машина, уређаја и апарата

ком.

10

2.

Шема попречног пресека коже

ком.

1

3.

Узорци готових кожа, крзна, хартије, гуме, пластичних маса, текстилних материјала, лепкова

ком.

30

4.

Узорци вештачких кожа и вештачког крзна

ком.

40

5.

СРПС стандарди

ком.

8

6.

Стручна литература

ком.

3

7.

Пећ за жарење

ком.

1

8.

Сушница

ком.

1

9.

Техничка вага

ком.

1

10.

Микроскоп

ком.

1

11.

Динамометар

ком.

1

12.

Микрометарски завртањ

ком.

1

13.

Апарат по Кубелки

ком.

1

14.

Апарат по Херфелду

ком.

1

15.

Апарат по Сокслету

ком.

1

16.

Ексикатор

ком.

2

17.

Тигл

ком.

5

18.

Вегеглас

ком.

5

19.

Апарат за заваривање пластичних фолија

ком.

1

20.

Епрувете

ком.

10

21.

Ерленмајер

ком.

5

22.

Пехар

ком.

3

Предмет: ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ реализује се са заједничким наставним средствима.