Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 43. став 1. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12),

Министар енергетике, развоја и заштите животне средине објављује

ЛИСТУ

супстанци које изазивају забринутост

"Службени гласник РС", бр. 94 од 30. октобра 2013, 101 од 16. децембра 2016, 22 од 20. марта 2018, 86 од 3. септембра 2021.

I

Број

Идентитет супстанце

Класификација супстанце односно да ли је идентификована као ПБТ или вПвБ или доводи до поремећаја рада ендокриног система или има ПБТ или вПвБ својства али не испуњава критеријуме за идентификацију као ПБТ или вПвБ, а научно је утврђено да изазива значајне последице по здравље људи и животну средину

Начини коришћења за које није потребно прописати додатне мере за смањење ризика

1.

5-terc-бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилен (мошусни ксилен)

EC: 201-329-4

CAS: 81-15-2

вПвБ

2.

4,4’-диаминодифенилметан (MDA)

EC: 202-974-4

CAS: 101-77-9

Карциногено – категорија 1Б

3.

Хексабромоциклододекан (HBCDD)

EC: 221-695-9, 247-148-4

CAS: 3194-55-6, 25637-99-4

α-хексабромоциклодекан

CAS: 134237-50-6

ß-хексабромоциклодекан

CAS: 134237-51-7

γ-хексабромциклодекан

CAS: 134237-52-8

ПБТ

4.

bis(2-етилхексил)-фталат (DEHP)

EC: 204-211-0

CAS: 117-81-7

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

Ако се користе за израду амбалаже која је у директном контакту са леком, у складу са прописима којима се уређују лекови и медицинска средства

5.

Бензил бутил фталат (BBP)

EC: 201-622-7

CAS: 85-68-7

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

6.

Дибутил фталат (DBP)

EC: 201-557-4

CAS: 84-74-2

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

7.

диизобутил - фталат (DIBP)

EC: 201-553-2

CAS: 84-69-5

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

8.

диарсен - триоксид

EC: 215-481-4

CAS: 1327-53-3

Карциногено – категорија 1А

9.

диарсен - пентоксид

EC: 215-116-9

CAS: 1303-28-2

Карциногено – категорија 1А

10.

олово - хромат

EC: 231-846-0

CAS: 7758-97-6

Карциногено – категорија 1Б

Токсично по репродукцију – категорија 1A

11.

олово - сулфохромат жути

C.I. Пигмент Жути 34

EC: 215-693-7

CAS: 1344-37-2

Карциногено – категорија 1Б

Токсично по репродукцију – категорија 1A

12.

олово - хромат молибдат

сулфат црвени

C.I. Пигмент Црвени 104

EC: 235-759-9

CAS: 12656-85-8

Карциногено – категорија 1Б

Токсично по репродукцију – категорија 1A

13.

tris (2-хлоретил)-фосфат (TCEP)

EC: 204-118-5

CAS: 115-96-8

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

14.

2,4-динитротолуен (2,4-DNT)

EC: 204-450-0

CAS: 121-14-2

Карциногено – категорија 1Б

15.

Трихлоретилен

EC: 201-167-4

CAS: 79-01-6

Карциногено - категорија 1Б

16.

Хром (VI) триоксид

EC: 215-607-8

CAS: 1333-82-0

Карциногено – категорија 1А

Мутагено – категорија 1Б

17.

Киселине настале из хром (VI) триоксида и њихови олигомери

Група садржи:

Хромна киселина

EC: 231-801-5

CAS: 7738-94-5

Дихромна киселина

EC: 236-881-5

CAS: 13530-68-2

Олигомери хромне киселине и дихромне киселине

EC: још није додељен

CAS: још није додељен

Карциногено –

категорија 1Б

-

18.

Натријум - дихромат

EC: 234-190-3

CAS: 7789-12-0

10588-01-9

Карциногено – категорија 1Б

Мутагено – категорија 1Б

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

19.

Калијум - дихромат

EC: 231-906-6

CAS: 7778-50-9

Карциногено – категорија 1Б

Мутагено – категорија 1Б

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

20.

Амонијум - дихромат

EC: 232-143-1

CAS: 7789-09-5

Карциногено– категорија 1Б

Мутагено – категорија 1Б

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

21.

Калијум - хромат

EC: 232-140-5

CAS: 7789-00-6

Карциногено – категорија 1Б

Мутагено – категорија 1Б

22.

Натријум - хромат

EC: 231-889-5

CAS: 7775-11-3

Карциногено – категорија 1Б

Мутагено – категорија 1Б

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

23.

Формалдехид, олигомерни реакциони производи са анилином (технички MDA)

ЕС број: 500-036-1

CAS број-25214-70-4

Карциноген категорија 1Б

24.

Арсенска киселина

ЕС број: 231-901-9

CAS број:7778-39-4

Карциноген – категорија 1А

25.

bis (2-метоксиетил)-етар (диглим)

ЕС број: 203-924-4

CAS број: 111-96-6

Токсичан за репродукцију

– категорија 1Б

26.

1,2-дихлоретан (EDC)

ЕС број: 203-458-1

CAS број: 107-06-2

Карциноген – категорија 1Б

27.

2,2‘-дихлор-4,4‘-метиленедианилин (MOCA)

ЕС број: 202-918-9

CAS број: 101-14-4

Карциноген – категорија 1Б

28.

Дихром-tris (хромат)

EС број: 246-356-2

CAS број: 24613-89-6

Карциноген – категорија 1Б

29.

Стронцијум-хромат

ЕС број: 232-142-6

CAS број: 7789-06-2

Карциноген – категорија 1Б

30.

Калијум хидрокси-окта-оксо-дицинкат-дихромат

EС број: 234-329-8

CAS број:11103-86-9

Карциноген – категорија 1А

31.

Пентацинк хромат окта-хидроксид

ЕС број:256-418-0

CAS број: 49663-84-5

Карциноген – категорија 1А

32.

1-бромпропан (n-пропил-бромид)

EС број: 203-445-0

CAS број: 106-94-5

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

33.

Диизопентил фталат

ЕС број: 210-088-4

CAS број: 605-50-5

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

34.

1,2-бензендикарбоксилна киселина, ди-C6-8-рачвасти алкилестри, претежно C7 (диизохептил фталат)

ЕС број: 276-158-1

CAS број: 71888-89-6

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

35.

1,2-бензендикарбоксилна киселина, ди-C7-11-рачвасти и нормални алкилестри

ЕС број: 271-084-6

CAS број: 68515-42-4

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

36.

1,2-бензендикарбоксилна киселина, рачвасти и нормални дипентилестар

ЕС број: 284-032-2

CAS број: 84777-06-0

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

37.

Bis(2-метоксиетил) фталат

ЕС број: 204-212-6

CAS број: 117-82-8

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

38.

Дипентил фталат

ЕС број: 205-017-9

CAS број: 131-18-0

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

39.

n-пентил-изопентил фталат

ЕС број: –

CAS број: 776297-69-9

Токсично по репродукцију – категорија 1Б

40.

Антраценско уље

ЕС број: 292-602-7

CAS број: 90640-80-5

Карциногено – категорија 1Б1

ПБТ

вПвБ

41.

Битумен, катран каменог угља, високотемпературни

ЕС број: 266-028-2

CAS број: 65996-93-2

Карциногено – категорија 1Б

ПБТ

вПвБ

42.

4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенол, етоксиловани

ЕС број: –

CAS број: –

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

43.

4-нонилфенол, рачвасти и нормални

ЕС број: –

CAS број: –

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

44.

1,2-бензендикарбоксилна киселина, дихексилестар, разгранат и линеаран

EC број: 271-093-5

CAS број: 68515-50-4

Токсично по репродукцију категорије 1Б

-

45.

Дихексил фталат

EC број: 201-559-5

CAS број: 84-75-3

Токсично по репродукцију категорије 1Б

-

46.

1,2-бензендикарбоксилна киселина, ди-С6-10-алкил естри или смеша децил, хексил и октил диестара (са садржајем дихексил фталата ≥ 0,3%; ЕС бр. 201-559-5)

1,2-бензендикарбоксилна киселина, ди-С6-10-алкил естри, ЕС бр. 271-094-0; САЅ бр. 68515-51-5

1,2-бензендикарбоксилна киселина,смеша децил, хексил и октил диестара

EC број 201-559-5

EC број: 271-094-0; 272-013-1

CAS број: 68515-51-5; 68648-93-1

Токсично по репродукцију категорије 1Б

-

47.

Триксилил фосфат

EC број: 246-677-8

CAS број: 25155-23-1

Токсично по репродукцију категорије 1Б

-

48.

Натријум-перборат; натријумова со перборне киселине

EC број: 239-172-9; 234-390-0

CAS број: -

Токсично по репродукцију категорије 1Б

-

49.

Натријум-пероксометаборат

EC број: 231-556-4

CAS број: 7632-04-4

Токсично по репродукцију категорије 1Б

-

50.

1) 5-sek-бутил-2-(2,4-диметилциклохекс-3-ен-1-ил)-5-метил-1,3-диоксан (ЕС бр.-; САЅ бр. -)

2) 5-sek-бутил-2-(4,6-диметилциклохекс-3-ен-1-ил)-5-метил-1,3-диоксан (ЕС бр.-; САЅ бр. -)

– укључујући и све појединачне стереоизомере супстанци 1) и 2) или било које њихове смеше

вПвБ

-

51.

2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4,6-дитертпентилфенол (UV-328)

EC број: 247-384-8

CAS број: 25973-55-1

ПБТ, вПвБ

-

52.

2,4 –ди-terc-бутил-6-(5-хлорбензотриазол-2-ил)фенол (UV-327)

EC број: 223-383-8

CAS број: 3864-99-1

вПвБ

-

53.

2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-(terc-бутил)-6-(sek-бутил)фенол (UV-350)

EC број: 253-037-1

CAS број: 36437-37-3

вПвБ

-

54.

2- бензотриазол -2-ил-4,6-ди-терт-бутилфенол (UV-320)

EC број: 223-346-6

CAS број: 3846-71-7

ПБТ, вПвБ

-

*Службени гласник РС, број 101/2016

**Службени гласник РС, број 22/2018

***Службени гласник РС, број 86/2021

II

Овом листом замењује се Листа супстанци које изазивају забринутост („Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 28/12).

III

Ову листу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-77/2013-01

У Београду, 18. октобра 2013. године

Министар,

проф. др Зорана Михајловић, с.р.