Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

8

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунaмa Правилникa о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју

Члан 1.

У Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20), у члану 2. тачка 10. став 1. после алинеје 9. тачка се замењује тачком и запетом и додају се ал. 10. и 11. које гласи:

„– дипломирани социолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

– мастер педагог, са претходно стеченим стручним звањем дипломирани социолог.”

У ставу 2. речи: „ал. 1. до 7.” замењују се речима: „ал. 1–7. и ал. 10. и 11.”.

У тачки 11. став 1. после алинеје 6. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 7. која гласи:

„– дипломирани социолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.”

У ставу 2. речи: „ал. 1 до 5” замењују се речима: „ал. 1–5. и алинеји 7.”.

У тачки 15. подтачка А) став 1. после алинеје 11. тачка се замењује тачком и запетом и додају се ал. 12–17. које гласе:

„– дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

– дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

– дипломирани инжењер текстилно-машинске струке.”

У ставу 2. речи: „ал. 1 до 10” замењују се речима: „ал. 1–10. и ал. 12–17.”.

Члан 2.

У члану 3. тачка 1. после алинеје 6. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 7. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.”

У тачки 2. после алинеје 6. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 7. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 4. после алинеје 3. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 4. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 5. после алинеје 9. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 10. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју.”

У тачки 7. после подтачке в) додаје се подтачка г) која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Природа и друштво у специјалној едукацији; Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Методика наставе природе и друштва за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

Члан 3.

У члану 5. тачка 1. став 1. после алинеје 4. тачка се замењује тачком и запетом и додају се ал. 5–7. које гласе:

„– дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем.”

У ставу 2. речи: „ал. 1 до 4” замењују се речима: „ал. 1–7.”.

У ставу 3. после алинеје 1. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 2. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 2. став 1. после алинеје 2. тачка се замењује тачком и запетом и додају се ал. 3–5. које гласе:

„– дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем.”

У ставу 2. речи: „ал. 1 и 2” замењују се речима: „ал. 1–5.”.

У ставу 3. после алинеје 1. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 2. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 3. став 1. после алинеје 3. тачка се замењује тачком и запетом и додају се ал. 4–6. које гласе:

„– дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем.”

У ставу 2. речи: „ал. 1 до 3” замењују се речима: „ал. 1–6.”.

У ставу 3. после алинеје 1. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 2. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 4. став 1. после алинеје 4. тачка се замењује тачком и запетом и додају се ал. 5–7. које гласе:

„– дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем.”

У ставу 2. речи: „ал. 1 до 4” замењују се речима: „ал. 1–7.”.

У ставу 3. после алинеје 1. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 2. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 5. став 1. после алинеје 4. тачка се замењује тачком и запетом и додају се ал. 5–7. које гласе:

„– дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем.”

У ставу 2. речи: „ал. 1 до 4” замењују се речима: „ал. 1–7.”.

У ставу 3. после алинеје 1. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 2. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 6. став 1. после алинеје 9. тачка се замењује тачком и запетом и додају се ал. 10–13. које гласе:

„– дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

– струковни инжењер машинства;

– професор технике и машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства.”

У ставу 2. речи: „ал. 2. до 8.” замењују се речима: „ал. 2–13.”.

Члан 4.

У члану 6. тачка 1. став 3. после алинеје 1. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 2. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 3. став 3. после алинеје 1. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 2. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 6. став 3. после алинеје 1. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 2. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 7. став 3. после алинеје 1. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 2. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 10. став 3. после алинеје 1. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 2. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

Члан 5.

У члану 9. тачка 1. после алинеје 2. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 3. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 2. после алинеје 4. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 5. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 3. после алинеје 4. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 5. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 4. после алинеје 2. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 3. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 5. после алинеје 7. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 8. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 6. после алинеје 2. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 3. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 7. после алинеје 2. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 3. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 10. после алинеје 4. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 5. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

Члан 6.

У члану 10. тачка 1. после алинеје 4. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 5. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 3. после алинеје 4. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 5. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

У тачки 4. после алинеје 2. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 3. која гласи:

„– дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.”

Члан 7.

У члану 11. став 1. тачка 5. подтачка а) после алинеје 5. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 6. која гласи:

„– конфекцијски шивач.”

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”.

Број 110-00-131/2021-03

У Београду, 26. октобра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.