Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 67. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника

Члан 1.

У Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/12, 2/13, 6/14, 10/14, 8/15, 14/15, 4/16, 13/16, 5/17, 1/18, 2/18, 5/18, 4/19, 2/20, 9/20, 3/21, 7/21 и 2/22), у делу: „ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА”, после табеле: „Б. Листа изборних програма према програму образовног профила” додаје се текст:

„Ученик током стицања средњег образовања бира најмање један предмет са листе изборних стручних програма.”

У делу: „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ” речи: „Назив предмета: СРЕДСТВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА” замењују се речима: „Назив предмета: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА”.

У делу: „ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА”, у одељку: „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ” у предмету: „ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ” за трећи разред после теме: „Техничка документација” додаје се нова тема: „Увод у вештачку интелигенцију” која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

У предмету: „ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ” за четврти разред после теме: „Техничка документација” додаје се нова тема: „Примена вештачке интелигенције” која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

У одељку: „А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ” речи: „Назив предмета: ПРОГРАМИРАЊЕ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА” замењују се речима: „Назив предмета: ПРОГРАМИРАЊЕ МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА”.

После предмета: „ПРОГРАМИРАЊЕ МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА” додаје се садржај програма: „Вештачка интелигенција”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-152/2022-03

У Београду, 5. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.