Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Mинистар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама за сва подручја рада, и то за стицање средњег образовања и васпитањa у трогодишњем и четворогодишњем трајању, као и за стицање образовања за рад у трајању од две године.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета може да изводи за:

1) Српски језик и књижевност:

(1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(2) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

(4) професор српског језика и српске књижевности;

(5) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;

(6) професор југословенске књижевности и српског језика;

(7) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(8) професор српског језика и књижевности;

(9) професор српске књижевности и језика;

(10) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(11) професор југословенских књижевности;

(12) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(13) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(14) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(15) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик и књижевност; Српски језик и примењена лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности);

(16) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(17) мастер професор књижевности и језика (србиста);

(18) мастер професор књижевности и језика – компаратиста;

(19) мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 1) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

2) Језик националне мањине:

(1) Албански језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за албански језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Албански језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Албански језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(2) Бугарски језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за бугарски језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Бугарски језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Бугарски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(3) Мађарски језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Мађарски језик и књижевност);

– мастер професор – мађарски језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Мађарски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(4) Русински језик и књижевност:

– професор русинског језика и књижевности;

– професор руског или српскохрватског језика и књижевности са провером знања русинског језика на одговарајућој високошколској установи;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Русински језик и књижевност);

– мастер професор русинског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Русински језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(5) Румунски језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за румунски језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Румунски језик и књижевност);

– мастер професор – румунски језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Румунски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(6) Словачки језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за словачки језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Словачки језик и књижевност);

– мастер професор – словачки језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Словачки језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(7) Хрватски језик и књижевност:

– професор хрватског језика и књижевности;

– професор српскохрватског језика и опште лингвистике;

– дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

– професор југословенске књижевности и српскохрватског језика;

– професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

– професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(8) Босански језик и књижевност:

– професор српског језика и књижевности;

– професор босанског језика и књижевности;

– професор босанског и српског језика;

– професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;

– професор српске књижевности и језика;

– професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

– професор за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

– професор за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

– професор српскохрватског језика и опште лингвистике;

– професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;

– професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;

– професор за југословенску и општу књижевност;

– професор југословенске књижевности са страним језиком;

– професор југословенских књижевности;

– професор босанског језика и књижевности и српског језика и књижевности;

– дипломирани филолог мастер (босански језик и књижевност и српски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– мастер професор књижевности и језика (србиста);

– мастер професор књижевности и језика – компаратиста;

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 2) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

(9) Турски језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог турског језика и књижевности са оријенталном филологијом;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Турски језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Турски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

3) Српски као нематерњи језик:

(1) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу на мађарском, русинском и румунском језику;

(2) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине;

(3) дипломирани филолог србиста (српски језик и лингвистика) – мастер;

(4) професор српског језика и књижевности;

(5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;

(6) професор српске књижевности и језика;

(7) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима;

(10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике;

(13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;

(14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;

(15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу књижевност;

(16) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(17) професор југословенских књижевности;

(18) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(19) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(20) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(21) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(22) мастер професор књижевности и језика (србиста);

(23) мастер професор књижевности и језика – компаратиста;

(24) мастер професор предметне наставе.

Лице из подтачке (3) ове тачке обавезнo је да положи испите из: Методике са основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и Српског језика у контексту са мађарским или словачким језиком.

Лице из подтач. (4)–(24) ове тачке у обавези је да положи испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српског језика у контакту са мађарским, односно словачким језиком (за мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањине.

Лице из тачке 3) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика; Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом.

4) Страни језик

(1) Енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– професор енглеског језика и књижевности и италијанског језика и књижевности;

– професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

– дипломирани филолог англиста;

– дипломирани професор енглеског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика; Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом;

(2) Француски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност;

– професор француског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом;

(3) Руски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност;

– професор руског језика и књижевности;

– мастер професор слависта – руски језик и књижевност;

– професор пољског језика и књижевности и руског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Руски језик и књижевност; Руски језик и књижевност;

(4) Немачки језик:

– професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

– професор немачког језика и књижевности;

– професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик;

(5) Италијански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

– професор италијанског језика и књижевности;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Италијанистика; Италијански језик и књижевност;

(6) Шпански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност;

– професор шпанског језика и хиспанских књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Шпански језик, хиспанске књижњвности и културе; Шпански језик и хиспанске књижевности; Шпански језик и књижевност.

5) Устав и права грађана:

(1) дипломирани правник;

(2) професор социологије, односно дипломирани социолог;

(3) дипломирани политиколог (сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад);

(4) професор социологије и филозофије;

(5) професор филозофије и социологије;

(6) мастер правник;

(7) мастер професор предметне наставе;

(8) мастер социолог;

(9) мастер политиколог.

Лице из тачке 5) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области права, социологије, или политикологије (основне академске студије политикологије – сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад).

6) Социологија:

(1) професор социологије, односно дипломирани социолог;

(2) мастер социолог;

(3) мастер професор предметне наставе.

Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије социологије.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Социологија може да изводи и:

– професор социологије и филозофије;

– професор филозофије и социологије;

– дипломирани политиколог (сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад);

– мастер политиколог (претходно завршене основне академске студије социологије, или основне академске студије политикологије – сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад).

7) Социологија са правима грађана

(1) професор социологије, односно дипломирани социолог;

(2) дипломирани правник;

(3) дипломирани политиколог (сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад);

(4) професор социологије и филозофије;

(5) професор филозофије и социологије;

(6) мастер социолог;

(7) мастер професор предметне наставе;

(8) мастер правник;

(9) мастер политиколог.

Лице из тачке 7) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области социологије, права, или политикологије (основне академске студије политикологије – сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад).

8) Филозофија:

(1) професор филозофије, односно дипломирани филозоф;

(2) дипломирани професор филозофије;

(3) мастер филозоф;

(4) мастер професор филозофије;

(5) мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 8) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије филозофије.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Филозофија може да изводи и:

– професор филозофије и социологије.

9) Психологија:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) дипломирани психолог, смер школско-клинички;

(5) дипломирани психолог – мастер;

(6) мастер психолог;

(7) мастер професор предметне наставе

Лице из тачке 9) овог члана које је стекло академски назив мастер мора имати претходно завршене основне академске студије психологије.

10) Историја

Историја са историјом културе и цивилизације:

(1) професор историје;

(2) дипломирани историчар;

(3) професор историје – географије;

(4) дипломирани историчар – мастер;

(5) мастер историчар;

(6) мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 10) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије историје.

11) Географија:

(1) професор географије;

(2) дипломирани географ;

(3) професор историје – географије;

(4) дипломирани географ – просторни планер;

(5) дипломирани професор географије – мастер;

(6) дипломирани географ – мастер;

(7) мастер географ;

(8) мастер професор географије;

(9) мастер професор географије и информатике;

(10) мастер професор биологије и географије.

Лице из тачке 11) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијском програму: географија; дипломирани географ; професор географије; двопредметне студије биологије и географије, односно географије и информатике.

12) Биологија:

(1) професор биологије;

(2) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(3) дипломирани биолог;

(4) професор биологије – хемије;

(5) дипломирани професор биологије и хемије;

(6) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

(7) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

(8) дипломирани биолог заштите животне средине;

(9) дипломирани биолог – еколог;

(10) дипломирани професор биологије;

(11) дипломирани професор биологије – мастер;

(12) дипломирани биолог – мастер;

(13) дипломирани молекуларни биолог – мастер;

(14) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(15) мастер биолог;

(16) мастер професор биологије.

Лице из тачке 12) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије биoлогије.

13) Математика:

(1) професор математике;

(2) дипломирани математичар;

(3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене;

(4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику;

(5) дипломирани математичар – информатичар;

(6) дипломирани математичар – професор математике;

(7) дипломирани математичар за математику економије;

(8) професор математике – теоријско усмерење;

(9) професор математике – теоријски смер;

(10) професор математике и рачунарства;

(11) професор информатике – математике;

(12) професор хемије – математике;

(13) професор географије – математике;

(14) професор физике – математике;

(15) професор биологије – математике;

(16) дипломирани математичар – астроном;

(17) дипломирани математичар – теоријска математика;

(18) дипломирани математичар – примењена математика;

(19) дипломирани математичар – математика финансија;

(20) дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије);

(21) дипломирани информатичар;

(22) дипломирани професор математике – мастер;

(23) дипломирани математичар – мастер;

(24) мастер математичар;

(25) мастер професор математике;

(26) мастер математичар – професор математике;

(27) мастер инжењер примењене математике.

Лице из тачке 13) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1. и 2. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Математика може да изводи и:

– мастер професор математике и информатике;

– мастер професор информатике и математике;

– мастер професор физике и математике;

– мастер професор математике и физике.

Лице из става 3. ове тачке мора да има претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика, Примењена математика или двопредметне наставе математике и информатике или математике и физике.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета математика у подручју рада Економија, право и администрација може да изводи:

– дипломирани математичар – мастер математике финансија.

14) Физика:

(1) професор физике;

(2) дипломирани физичар;

(3) дипломирани астрофизичар;

(4) дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика;

(5) дипломирани физичар за општу физику;

(6) дипломирани физичар за примењену физику;

(7) професор физике за средњу школу;

(8) дипломирани физичар – истраживач;

(9) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику;

(10) дипломирани физичар за примењену физику и информатику;

(11) дипломирани физичар – медицинске физике;

(12) дипломирани професор физике – мастер;

(13) дипломирани физичар – мастер;

(14) дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије;

(15) дипломирани физичар – мастер физике – астрономије;

(16) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(17) дипломирани професор физике – хемије – мастер;

(18) дипломирани професор физике-информатике – мастер;

(19) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(20) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(21) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(22) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(23) мастер физичар;

(24) мастер професор физике.

Лице из тачке 14) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и:

– професор физике – хемије;

– дипломирани физичар – информатичар;

– дипломирани физикохемичар;

– мастер физикохемичар;

– дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;

– дипломирани астроном, смер астрофизика.

– професор физике и астрономије

Лице из става 3. ове тачке које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике или физичке хемије.

15) Хемија:

(1) професор хемије;

(2) дипломирани хемичар;

(3) професор биологије – хемије;

(4) професор физике – хемије;

(5) професор географије – хемије;

(6) дипломирани инжењер хемије аналитички смер;

(7) дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

(8) дипломирани хемичар опште хемије;

(9) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(10) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(11) дипломирани професор хемије – мастер;

(12) дипломирани хемичар – професор хемије;

(13) дипломирани хемичар – мастер;

(14) дипломирани професор физике – хемије – мастер;

(15) дипломирани професор биологије – хемије – мастер;

(16) мастер хемичар;

(17) мастер професор хемије;

(18) мастер физикохемичар;

(19) дипломирани професор биологије и хемије.

Лице из тачке 15) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије хемије.

16) Рачунарство и информатика:

(1) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(2) професор математике и рачунарства;

(3) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику;

(5) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци;

(6) дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци;

(7) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

(8) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;

(9) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија;

(10) професор технике и информатике;

(11) дипломирани математичар;

(12) дипломирани информатичар;

(13) дипломирани информатичар – пословна информатика;

(14) дипломирани информатичар – професор информатике;

(14а) дипломирани инжењер организационих наука – одсек за управљање квалитетом;

(14б) мастер инжењер софтвера;

(14в) мастер инжењер информационих технологија и система;

(14г) мастер дизајнер медија у образовању;

(14д) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(15) дипломирани информaтичар – мастер;

(16) дипломирани професор информатике – мастер;

(17) дипломирани информатичар – мастер пословне информатике;

(18) дипломирани професор технике и информатике – мастер;

(19) мастер математичар;

(20) мастер информатичар;

(21) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(22) мастер инжењер информационих технологија;

(23) мастер професор технике и информатике;

(24) мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(25) мастер дизајнер медија у образовању;

(26) мастер професор информатике и математике;

(27) мастер професор технике и информатике.

Лице из тачке 16) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1, 3. и 4. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство и информатика могу да изводе и лица која су стекла стручни назив струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија имају положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.

Испуњеност услова из ст. 2–5. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија, односно студијског програма.

17) Музичка уметност

Музичка култура:

(1) академски музичар;

(2) дипломирани музичар (сви смерови);

(3) дипломирани музиколог;

(4) дипломирани музички педагог;

(5) дипломирани музичар за медијску област;

(6) професор солфеђа и музичке културе;

(7) професор музичке културе;

(8) професор музичког васпитања;

(9) дипломирани етномузиколог;

(10) академски музичар – композитор;

(11) дипломирани композитор;

(12) дипломирани музичар – педагог;

(13) мастер теоретичар уметности (професионални статуси: музички педагог; етномузиколог; музиколог; музички теоретичар);

(14) мастер музички уметник (сви професионални статуси);

(15) мастер композитор;

(16) дипломирани трубач;

(17) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

18) Ликовна култура:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) професор или дипломирани историчар уметности;

(13) дипломирани сликар;

(14) дипломирани вајар;

(15) дипломирани графичар;

(16) дипломирани графички дизајнер;

(17) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(18) дипломирани сликар зидног сликарства;

(19) дипломирани костимограф;

(20) лице са завршеним факултетом ликовних уметности (по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године);

(21) лице са завршеним факултетом примењених уметности (по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године);

(22) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна (по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године);

(23) мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(24) мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(25) мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(26) мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(27) мастер историчар уметности (завршене основне академске студије из области историје уметности);

(28) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

19) Физичко васпитање

Физичко и здравствено васпитање:

(1) професор физичког васпитања;

(2) дипломирани педагог физичке културе;

(3) професор физичке културе;

(4) професор физичког васпитања – дипломирани тренер са назнаком спортске гране;

(5) професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације;

(6) професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут;

(7) дипломирани професор физичког васпитања и спорта – мастер;

(8) дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије – мастер;

(9) мастер професор физичког васпитања и спорта;

(10) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије;

(11) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет);

(12) мастер спортске и терапијске физичке активности.

Лице из тачке 19) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области физичког васпитања и спорта.

20) Екологија и заштита животне средине:

(1) професор екологије и заштите животне средине;

(2) дипломирани еколог животне средине;

(3) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(4) дипломирани еколог – заштита животне средине;

(5) дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

(6) дипломирани професор биологије – мастер;

(7) дипломирани биолог заштите животне средине;

(8) дипломирани биолог – мастер;

(9) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

(10) дипломирани биолог – еколог;

(11) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

(12) професор биологије;

(13) дипломирани биолог;

(14) дипломирани професор биологије и хемије;

(15) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(16) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(17) дипломирани географ заштите животне средине;

(18) мастер биолог;

(19) мастер еколог;

(20) мастер професор биологије;

(21) мастер професор екологије;

(22) мастер биолог – еколог;

(23) мастер професор екологије и заштите животне средине;

(24) мастер професор биологије и географије;

(25) мастер географ за област животне средине, претходно завршене основне академске студије географије, студијски програм Геопросторне основе животне средине.

Лице из тачке 20) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије биологије, екологије, основне двопредметне студије биологије и географије или основне двопредметне студије биологије и хемије.

21) Уређење друштва:

(1) професор социологије, односно дипломирани социолог;

(2) дипломирани правник;

(3) дипломирани политиколог (сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад);

(4) професор социологије и филозофије;

(5) професор филозофије и социологије;

(6) мастер правник;

(7) мастер професор предметне наставе;

(8) мастер социолог;

(9) мастер политиколог.

Лице из тачке 21) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области социологије, права, или политикологије (основне академске студије политикологије – сви смерови/студијски програми, осим смера/студијског програма социјална политика и социјални рад).

22) Верска настава:

(1) Православни катихизис (веронаука)

– лице које је завршило богословски факултет;

– лице које је завршило духовну академију;

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(2) Исламска вјеронаука (илмудин)

– лице које је завршило исламски факултет;

– лице са завршеним факултетом које је претходно завршило медресу (средњу верску школу);

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(3) Католички вјеронаук

– дипломирани теолог;

– дипломирани катехета;

– теолог – катехета;

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(4) Евангеличко-лутерански вјеронаук словачке евангеличке цркве а.в.

– лице које је завршило теолошки факултет;

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(5) Верско васпитање Реформатске хришћанске цркве

– лице које је завршило теолошки факултет;

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(6) Хришћанска етика Евангеличке хришћанске цркве а.в.

– лице које је завршило теолошки факултет;

– лице које је завршило теолошко-катехетски факултет;

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

(7) Веронаука – Јудаизам

– лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

23) Грађанско васпитање:

(1) лице које испуњава услове за наставника одговарајуће стручне школе;

(2) лице које испуњава услове за стручног сарадника стручне школе;

(3) професор одбране и заштите.

Наведена лица могу да изводе наставу уколико су, у складу са прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно која су претходно завршила неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте; или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада може да изводи за:

1) Изабрана поглавља математике:

(1) лице из члана 2. тачка 13) овог правилника.

2) Изабрани спорт:

(1) лице из члана 2. тачка 19) овог правилника.

3) Историја (одабране теме):

(1) лице из члана 2. тачка 10) овог правилника.

4) Рачунање у хемији

Неорганска хемија

Општа и неорганска хемија

Органска хемија

Хемија биомолекула:

(1) лице из члана 2. тачка 15) овог правилника.

5) Аграрна географија

Индустријска географија

Географија хране

Географија сточарства

Географија у пољопривреди

Медицинска географија:

(1) лице из члана 2. тачка 11) овог правилника.

6) Етика

Логика

Логика са етиком:

(1) лице из члана 2. тачка 8) овог правилника.

Члан 4.

У стручној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у којој се стиче стручна оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две године и средњег образовање у трајању од три године, наставу и друге облике образовно-васпитног рада заједничких општеобразовних предмета може да изводи за:

1) Српски језик и књижевност:

(1) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике наставе српског језика;

(2) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са савладаним програмом методике наставе српског језика;

(3) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Српски језик и књижевност, у складу са овим правилником.

У школама у којима се образовно-васпитни рад обавља на језику националне мањине:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Српски као нематерњи језик, у складу са овим правилником.

Лица из подтачке (1) става 2. морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

2) Албански језик и књижевност:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Албански језик и књижевност, у складу са овим правилником, које поседује стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

3) Мађарски језик и књижевност:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Мађарски језик и књижевност, у складу са овим правилником, које поседује стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

4) Бугарски језик и књижевност:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Бугарски језик и књижевност, у складу са овим правилником, које поседује стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

5) Русински језик и књижевност:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Русински језик и књижевност, у складу са овим правилником, које поседује стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

6) Румунски језик и књижевност:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Румунски језик и књижевност, у складу са овим правилником, које поседује стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

7) Словачки језик и књижевност:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Словачки језик и књижевност, у складу са овим правилником, које поседује стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

8) Хрватски језик и књижевност:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Хрватски језик и књижевност, у складу са овим правилником, које поседује стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

9) Босански језик и књижевност:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Босански језик и књижевност, у складу са овим правилником, које поседује стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

10) Турски језик и књижевност:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Турски језик и књижевност, у складу са овим правилником, који поседује стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

11) Физичко васпитање:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Физичко васпитање, у складу са овим правилником.

Лица из ове тачке морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

12) Математика:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Математика, у складу са овим правилником;

(2) дипломирани дефектолог са завршеном вишом педагошком школом, група математика;

(3) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике наставе математике.

Лица из подтачке (1) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

13) Основи друштвених дисциплина:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмете Историја, Географија и Социологија, у складу са овим правилником;

(2) професор народне одбране;

(3) дипломирани дефектолог са завршеном педагошком академијом за наставнике разредне наставе, односно вишом педагошком школом – група историја и географија;

(4) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике друштвене групе предмета;

(5) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са савладаним програмом методике друштвене групе предмета;

(6) мастер педагог, са претходно стеченим стручним звањем дипломирани социолог.

Лице из подтач. (1) и (6) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

14) Уређење друштва:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмете Историја и Социологија са правима грађана, у складу са овим правилником;

(2) дипломирани педагог за одбрану и заштиту;

(3) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике друштвене групе предмета;

(4) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са савладаним програмом методике друштвене групе предмета.

Лице из подтач. (1) и (2) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

15) Основи природних дисциплина:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмете Биологија, Физика и Хемија, у складу са овим правилником;

(2) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике природне групе предмета;

(3) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са савладаним програмом методике природне групе предмета;

(4) дипломирани дефектолог са завршеном педагошком академијом за наставнике разредне наставе, односно вишом педагошком школом, групе хемија-физика, хемија-биологија или физика-биологија.

Лице из подтачке (1) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

16) Музика:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмете Музичка уметност и Музичка култура, у складу са овим правилником;

(2) дипломирани дефектолог са завршеном вишом музичком школом, односно вишом педагошком школом – група – музичко васпитање;

(3) дипломирани дефектолог са завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач – тамбураш;

(4) дипломирани дефектолог са завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач – мандолиста.

Лице из подтачке (1) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дефектолога.

17) Ликовна култура:

(1) лице које испуњава услове за извођење наставе и других пблика образовно-васпитног рада за предмет Ликовна култура, у складу са овим правилником;

(2) дипломирани дефектолог са завршеном вишом ликовном школом, односно вишом педагошком школом, група за ликовно образовање;

(3) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике ликовног образовања.

(4) мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, са савладаним програмом методике ликовног образовања.

Лице из подтачке (1) мора да има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Члан 5.

Послове стручног сарадника којима се доприноси остваривању образовно-васпитног рада може да обавља:

1) Педагог:

(1) дипломирани педагог;

(2) професор педагогије;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) дипломирани педагог – мастер;

(5) мастер педагог.

Лица из тачке 1) ово члана које је стекло академски назив мастер мора имати претходно завршене основне академске студије педагогије.

2) Психолог:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог;

(4) дипломирани психолог, смер школско-клинички;

(5) дипломирани психолог – мастер;

(6) мастер психолог.

Лице из тачке 2) овог члана које је стекло академски назив мастер мора имати претходно завршене основне академске студије психологије и најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Испуњеност ових услова доказује се потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

3) Библиотекар:

(1) професор језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер за библиотекарство;

(2) дипломирани библиотекар – информатичар;

(3) професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност и теорију књижевности;

(4) лице које испуњава услове за наставника стручне школе, односно стручног сарадника – педагога или психолога;

(5) професор народне одбране;

(6) професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

(7) професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност;

(8) дипломирани компаративиста и библиотекар;

(9) мастер библиотекар – информатичар;

(10) мастер филолог (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика);

(11) мастер професор језика и књижевности (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика);

(12) професор оријенталистике;

(13) професор српске књижевности и језика.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, послове bиблиотекара може да обавља и:

– мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска књижевност, Филологија, модул Српски језик и компаративна књижевност).

Лица из става 2. ове тачке која су стекла академско звање мастер професор језика и књижевности морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика; Језик, књижевност, култура (предмет/профил Библиотекарство и информатика са страним језиком) и имају обавезу да у року од три године од дана заснивања радног односа на месту стручног сарадника – библиотекара савладају обуку за школског библиотекара у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални развој запослених у образовању.

Зависно од потреба школе и програма који се остварује, додатну подршку и стручне послове може да обавља и:

4) Социјални радник:

(1) дипломирани социјални радник;

(2) мастер социјални радник.

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, послове социјалног радника може да обавља и:

– дипломирани социолог, односно професор социологије.

5) Дефектолог:

(1) Сурдопедагог:

– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха;

– дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха;

– дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјалне едукације и рехабилитације глувих и наглувих особа;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјалне едукације и рехабилитације глувих и наглувих особа;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;

– мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји слуха;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

(2) Тифлолог:

– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида;

– дипломирани дефектолог – тифлолог;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјалнe едукацијe и рехабилитацијe особа са оштећењем вида;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјалнe едукацијe и рехабилитацијe особа са оштећењем вида;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;

– мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијамa завршио модул сметње и поремећаји вида;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

(3) Соматопед:

– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност,

– мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијамa завршио модул моторичке сметње и поремећаји;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

(4) Специјални педагог:

– дипломирани специјални педагог;

– професор, односно дипломирани дефектолог за друштвену самозаштиту и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

(5) Олигофренопедагог:

– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју;

– дипломирани дефектолог – олигофренолог;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјалне едукације и рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

(6) Логопед:

– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом са сметњама у говору;

– дипломирани дефектолог – логопед;

– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Логопедије;

– мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Логопедије;

– мастер логопед;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер логопедија;

– дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање.

7) Андрагог:

(1) професор андрагогије;

(2) дипломирани андрагог;

(3) дипломирани андрагог – мастер;

(4) мастер андрагог.

8) Здравствени радник:

(1) доктор медицине;

(2) доктор стоматологије.

Члан 6.

Послове васпитача у школи са домом може да изводи:

1) лице које испуњава услове за наставника средње школе.

Члан 7.

Изузетно, наставник који је у школској 1990/91. години изводио наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Основе технике и производње, са б) програмским садржајима информатике и рачунарства, а до 2. августа 1992. године – дана ступања на снагу Закона о средњој школи („Службени гласник РС”, број 50/92), је савладао Програм усавршавања наставника и професора основних и средњих школа у области информатике и рачунарства Републичког завода за унапређивање васпитања и образовања, који је Просветни савет Социјалистичке Републике Србије усвојио 11. јуна 1987. године, и поседује потврду тог завода да је оспособљен за остваривање програма информатике и рачунарства у средњој школи, може да настави да изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика у школи у којој је запослен.

Члан 8.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21);

2) чл. 1, 21, 21а, 22. и 23. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/13. 6/14, 5/15, 8/15, 16/15 и 21/15);

3) члан 1. и члан 2. став 1. тач. 1–14. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04 и 10/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-19/1/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.