Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

7

На основу члана 19. ст. 6‒7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар без портфеља, који на основу Одлуке председника Владе 01 број 035-00-9/2023 од 30. маја 2023. године, објављене у „Службеном гласнику РС”, број 44/23, врши овлашћења министра просвете, доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22, 15/22 и 2/23)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

ТРЕЋИ РАЗРЕД

СОЛФЕЂО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Солфеђо

за трећи разред шестогодишње

основне музичке школе;

ћирилица

Александра Милетић

650-02-00051/2023-07 од 17.6.2023.

Број 650-02-00168/5/2023-07

У Београду, 30. јуна 2023. године

По Одлуци председника Владе

да врши овлашћења министра просвете

01 број 035-00-9/2023

од 30. маја 2023. године

Министар без портфеља

задужен за координацију активности и мера у области односа Републике Србије са дијаспором

Ђорђе Милићевић, с.р.