Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 55. cтав 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

 

ПРАВИЛНИК

о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина

"Службени гласник РС", бр. 72 од 14. јула 2014, 23 од 2. марта 2015, 69 од 18. августа 2023.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови у погледу квалитета зачина намењених крајњем потрошачу, екстраката зачина и мешавине зачина (у даљем тексту: производи), и то за: класификацију, категоризацију и назив производа; физичка, физичко-хемијска и сензорска својства, као и састав производа; физичка, хемијска, физичко-хемијска и сензорска својства сировина, као и врсту и количину сировина, додатака и других супстанци које се употребљавају у производњи и преради производа; методе испитивања квалитета производа; елементе битних технолошких поступака који се примењују у производњи и преради производа; паковање и декларисање.

*Службени гласник РС, број 69/2023

Значење израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) АSТА је јединица за садржај обојених материја у складу са стандардом SRPS ISO 7541. За прерачунавање укупних природно обојених материја – C, млевене паприке, изражене у грамима капсантина по килограму узорка (g/kg) у односу на суву материју, у АSТА јединице, може се користи следећа формула: АSТА = 0,369 x C x (100 – садржај влаге узорка за испитивање, изражен у % масе);

2) етарско уље у траговима” је низак садржај етарског уља (< 0,5%);

3) екстракти зачина су производи добијени из природних зачина, зачинских биљака или њихових делова различитим поступцима екстракције ароматичних материја и других растворљивих материја које нису штетне за људско здравље;

4) зачини су ароматични делови зачинских биљака (корен, лист, кора, цвет, тучак, цветни пупољак, плод, семе и др.), својственог мириса и укуса, који се додају храни да би се постигао одговарајући мирис и укус и/или боја која потиче од самих зачина, као и ради чувања хране;

5) зачинска биљка обухвата све делове биљке укључујући и делове који имају одговарајућа ароматична својства која потичу од зачина;

6) мешавина зачина је производ добијен мешањем два или више зачина или мешањем два или више екстраката зачина или мешањем зачина са екстрактима зачина или другим састојцима у складу са овим правилником;

7) сродни производи јесу производи чији се назив не наводи у овом правилнику, а који су по начину производње и особинама слични одговарајућим производима класификованим у складу са овим правилником,

8) зачини третирани топлотом су зачини који се у процесу прeраде излажу топлоти (воденa пара, загрејан ваздух и др.) при минималној температури 100ºC и минималном времену задржавања 15 секунди ради редукције или уништавања микроорганизама у зачинима.

*Службени гласник РС, број 23/2015

Примена правилника

Произвођачка спецификација

Члан 3.

Произвођачка спецификација за сродне производе и производе за које је то овим правилником прописано, садржи: евиденциони број, датум доношења, назив производа и трговачко име (ако га производ има), кратак опис технолошког поступка производње, основне захтеве квалитета, извештај о извршеном испитивању квалитета (физичка, хемијска и сензорна својства), датум почетка производње, као и податке из декларације.

II. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА

Члан 4.

Производи морају у свим фазама производње, прераде и промета (у даљем тексту: производња и промет) да испуњавају услове у погледу квалитета, и то за:

1) класификацију, категоризацију и назив производа (у даљем тексту: класификација);

2) физичка, физичко-хемијска и сензорска својства, као и састав производа; физичка, хемијска, физичко-хемијска и сензорска својства сировина, као и врсту и количину сировина, додатака и других супстанци које се употребљавају у производњи и преради производа; елементе битних технолошких поступака који се примењују у производњи и преради производа (у даљем тексту: захтеви квалитета);

3) методе испитивања квалитета производа;

4) паковање и декларисање.

III. КЛАСИФИКАЦИЈА И ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗАЧИНА

1. Класификација зачина

Члан 5.

Зачини се класификују и стављају у промет под следећим називима:

1) анис;

2) бели лук у праху или гранулама;

3) бели бибер;

4) зелени бибер;

5) црвени бибер;

6) црни бибер;

7) босиљак;

8) ванила (ванилија);

9) влашац;

10) ђумбир;

11) естрагон;

12) жалфија;

13) звездасти анис;

14) иђирот;

15) исиот;

16) каранфилић;

17) кардамом;

18) ким;

19) клекове бобе;

20) коморач;

21) кориандер;

22) кумин;

23) куркума;

24) лаванда;

25) ловор;

26) мајоран;

27) мирођија;

28) мускатни орах;

29) папуански мускатни орах;

30) мускатни цвет;

31) кудрава нана;

32) питома нана;

33) оригано;

34) млевена зачинска паприка – у категорији и под називом из члана 90. овог правилника;

35) першун;

36) пимент;

37) пискавица;

38) рузмарин;

39) селен;

40) бела слачица;

41) црна слачица;

42) тимијан;

43) целер;

44) цимет;

45) црни лук у праху;

46) чили;

47) чубар;

48) шафран;

49) шафраника.

Зачини из става 1. овог члана производе се од ароматичних делова зачинских биљака датих у Прилогу – Зачинске биљке, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог).

2. Општи захтеви квалитета зачина

Члан 6.

Зачини се стављају у промет у облику комада, зрна, махуне, већих и мањих делића или праха.

Члан 7.

Зачини, у производњи и промету, морају да испуњавају следеће захтеве квалитета:

1) да из зачина нису екстраховане ароматичне материје и да не садрже примесе или остатке зачина из којих су екстраховане ароматичне материје;

2) да зачину нису додавана средства ради повећања масе;

3) да садржај страних примеса код зачинског биља није већи од 2%, а код зачина не већи од 1%, осим ако овим правилником није другачије прописано;

4) да не садрже живе и/или мртве инсекте, као ни њихове делове, екстременте глодара, длаке глодара и слично;

4а) зачини третирани топлотом могу имати до 40% мањи садржај етарских уља у односу на садржај етарских уља прописан овим правилником за исти зачин који није топлотно третиран, што се наводи у спецификацији;

5) да испуњавају и друге захтеве квалитета у зависности од класификације зачина из члана 5. овог правилника.

Брисан је ранији став 2. (види члан 2. Правилника – 69/2023-8).

*Службени гласник РС, број 23/2015

3. Захтеви квалитета за анис

Стављање у промет

Члан 8.

Анис је осушени, зрео плод зачинске биљке аниса (Pimpinella anisum L.), који се ставља у промет као анис у зрну и као млевени анис.

Члан 9.

Анис се класификује и ставља у промет као:

1) анис I класе;

2) анис II класе;

3) анис III класе.

Анис I класе

Члан 10.

Анис I класе (анис у зрну и млевени анис), у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 10% укупног пепела ни више од 2,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да садржи не мање од 2 ml/100 g испарљивог етарског уља аниса у 100g производа, рачунато на суву материју;

4) да не садржи више од 1% страних материја.

Анис I класе (анис у зрну), поред захтева квалитета из става 1. овог члана, у производњи и промету не може да садржи више од 3% смежураних незрелих, оштећених и поломљених зрна.

Анис II класе

Члан 11.

Анис II класе (анис у зрну и млевени анис), у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 10% укупног пепела ни више од 2,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да садржи не мање од 1,5 ml/100 g испарљивог етарског уља аниса у 100 g производа, рачунато на суву материју;

4) да не садржи више од 2% страних материја.

Анис II класе (анис у зрну), поред захтева квалитета из става 1. овог члана, у производњи и промету не може да садржи више од 4% смежураних незрелих, оштећених и поломљених зрна.

Анис III класе

Члан 12.

Анис III класе (анис у зрну и млевени анис), у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 10% укупног пепела ни више од 2,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да садржи не мање од 1,0 ml/100 g испарљивог етарског уља аниса у 100g производа, рачунато на суву материју;

4) да не садржи више од 4% страних материја.

Анис III класе (анис у зрну), поред захтева квалитета из става 1. овог члана, у производњи и промету не може да садржи више од 10% смежураних незрелих, оштећених и поломљених зрна.

4. Захтеви квалитета за бели лук у праху и гранулама

Члан 13.

Бели лук у праху су очишћене, осушене и самлевене до прашкасте структуре, или гранула, и то главице зачинске биљке бели лук (Allium sativum L.), који у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 8% воде;

2) да не садржи више од 6% укупног пепела, као ни више од 0,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 70%, ни више од 90% екстракта растворљивог у хладној води, рачунато на суву материју.

Бели лук у праху или гранулама, у производњи и промету, може да садржи и етарско уље „у траговима”.

*Службени гласник РС, број 69/2023

5. Захтеви квалитета за бели бибер

Стављање у промет

Члан 14.

Бели бибер је осушен и обрађен зрео плод зачинске биљке бибер (Piper nigrum L.), који се ставља у промет као:

1) бели бибер у зрну;

2) млевени бели бибер.

Бели бибер у зрну

Члан 15.

Бели бибер у зрну, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 14% воде;

2) да не садржи више од 4% укупног пепела, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 3% пиперина, рачунато на суву материју;

4) да неиспарљиви етарски екстракт није мањи од 6%, рачунато на суву материју;

5) да не садржи више од 1% страних примеса;

6) да не садржи мање од 1 ml испарљивог етарског уља бибера у 100 g производа, рачунато на суву материју;

7) да густина није мања од 550 g/l.

*Службени гласник РС, број 69/2023

Млевени бели бибер

Члан 16.

Млевени бели бибер, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 15. тач. 1) до 5) овог правилника, као и да:

1) не садржи мање од 0,7 ml испарљивог етарског уља бибера у 100 g производа, рачунато на суву материју;

2) не садржи више од 0,3% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) не садржи више од 6,5% сирових влакана, рачунато на суву материју.

6. Захтеви квалитета за зелени бибер

Стављање у промет

Члан 17.

Зелени бибер је осушен и обрађен недозрео цео плод зачинске биљке бибер (Piper nigrum L.), који се ставља у промет као:

1) зелени бибер у зрну;

2) млевени зелени бибер.

Зелени бибер у зрну

Члан 18.

Зелени бибер у зрну, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 13% воде, а ако је сушен смрзавањем да не садржи више од 8% воде;

2) да не садржи више од 5% укупног пепела, као ни више од 0,3% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 1 ml етарског уља бибера у 100 g, рачунато на суву материју.

Млевени зелени бибер

Члан 19.

Млевени зелени бибер, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 18. тач. 1) и 2) овог правилника.

7. Захтеви квалитета за црвени бибер

Стављање у промет

Члан 20.

Црвени бибер је осушен и обрађен зрео плод зачинске биљке црвени бибер (Schinus molle L., Schinus terebinthifolius Raddi), који се ставља у промет као:

1) црвени бибер у зрну;

2) млевени црвени бибер.

Црвени бибер у зрну

Члан 21.

Црвени бибер у зрну, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 14% воде, а ако је сушен смрзавањем да не садржи више од 8% воде;

2) да не садржи више од 7% укупног пепела, као ни више од 1,8% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 2 ml етарског уља црвеног бибера у 100 g сувог производа, рачунато на суву материју.

*Службени гласник РС, број 23/2015

 

Млевени црвени бибер

Члан 22.

Млевени црвени бибер, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 21. тач. 1) и 2) овог правилника.

8. Захтеви квалитета за црни бибер

Стављање у промет

Члан 23.

Црни бибер је осушен, недозрео цео плод зачинске биљке бибер (Piper nigrum L.), који се ставља у промет као:

1) црни бибер у зрну;

2) млевени црни бибер.

Црни бибер у зрну

Члан 24.

Црни бибер у зрну, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 13% воде;

2) да не садржи више од 7% укупног пепела;

3) да не садржи мање од 2% пиперина, рачунато на суву материју;

4) да густина црног бибера није мања од 400 g/l;

5) да не садржи мање од 1 ml испарљивог етарског уља бибера у 100 g производа, рачунато на суву материју;

6) да црни бибер у зрну не садржи више од 1,5% страних примеса.

*Службени гласник РС, број 69/2023

Млевени црни бибер

Члан 25.

Млевени црни бибер, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 24. тач. 1) до 3) овог правилника, као и да:

1) да не садржи више од 1,2% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

2) да не садржи мање од 0,7 ml етарског уља бибера у 100 g производа, рачунато на суву материју;

3) да не садржи више од 17,5% сирових влакана, рачунато на суву материју.

*Службени гласник РС, број 23/2015

**Службени гласник РС, број 69/2023

 

9. Захтеви квалитета за босиљак

Члан 26.

Босиљак је осушени надземни део зачинске биљке босиљaк (Ocimum basilicum L.) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 16% укупног пепела, као ни више од 2% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 0,3 ml испарљивог етарског уља босиљка у 100 g производа, рачунато на суву материју.

10. Захтеви квaлитета за ванилу (ванилија)

Стављање у промет

Члан 27.

Ванила (ванилија) је недозрео, ферментисан, делимично осушен плод тропске зачинске биљке ванила (Vanilla planifolia Andrews syn. Vanilla fragrans- Salisburi Ames) и њених хибрида, која се ставља у промет као:

1) плод ваниле (махуна);

2) ванила у комадима (сечена ванила);

3) млевена ванила (ванила у праху).

Ако се ставља у промет ванила под називом: „бурбoн ванила”, тај зачин мора да је добијен од тропске зачинске биљке ванила (Vanilla planifolia Andrews syn.) која је пореклом из рeгиoнa „Vanilla ostrva” (Maдaгaскaр, Кoмoри, Рeуниoн, Сejшeли, Maурициjус).

Класе ваниле (ванилије)

Члан 28.

Плод ваниле (махуна) се класификује и ставља у промет као:

1) ванила I класе;

2) ванила II класе,

3) ванила III класе;

4) ванила IV класе.

У ванилу I класе разврставају се плодови ваниле (махуне) који морају да буду цели и неоштећени, уједначене тамно чоколадне до црвенкасте боје и без напрслина.

У ванилу II класе разврставају се плодови (махуне) ваниле који морају да буду цели и неоштећени, уједначене тамно чоколадне до црвенкасте боје, осим зараслих напрслина које не могу да буду веће од једне трећине плода.

У ванилу III класе разврставају се плодови (махуне) ваниле црвенкасте боје са више зараслих напрслина које не могу да буду веће од једне половине плода и црвених пруга које не прелазе једну трећину плода.

У ванилу IV класе разврставају се плодови црвенкасте боје, суви, дрвенасти, са напрслинама које не могу да буду веће од једне половине плода.

Ванила I класе и ванила II класе

Члан 29.

Плодови ваниле (махуне) I класе и ваниле II класе, у производњи и промету, морају да испуњавају следеће захтеве квалитета:

1) да не садрже више од 38% воде;

2) да не садрже мање од 1,6% ванилина.

Ванила III класе

Члан 30.

Плодови ваниле (махуне) III класе, у производњи и промету, морају да испуњавају следеће захтеве квалитета:

1) да не садрже више од 30% воде;

2) да не садрже мање од 1,6% ванилина.

Ванила IV класе

Члан 31.

Плодови ваниле (махуне) IV класе, у производњи и промету, морају да испуњавају следеће захтеве квалитета:

1) да не садрже више од 25% воде;

2) да не садрже мање од 1,6% ванилина.

Млевена ванила (ванила у праху)

Члан 32.

Млевена ванила (ванила у праху), у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 20% воде;

2) да не садржи мање од 1,6% ванилина.

Ванила у комадима (сечена ванила)

Члан 33.

Ванила у комадима (сечена ванила), у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 30% воде;

2) да не садржи мање од 1,6% ванилина.

11. Захтеви квалитета за влашац

Члан 34.

Влашац је осушени лист зачинске биљке влашац (Allium schoenoprasum) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 11% воде;

2) да не садржи више од 13% укупног пепела, као ни више од 2% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју.

*Службени гласник РС, број 69/2023

12. Захтеви квалитета за ђумбир

Стављање у промет

Члан 35.

Ђумбир је осушени ризом зачинске биљке ђумбир (Zingiber officinale Roscoe), који се ставља у промет као:

1) цео ђумбир;

2) млевени ђумбир.

Цео ђумбир

Члан 36.

Цео ђумбир, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 8% укупног пепела, као ни више од 1,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 1,5 ml испарљивог етарског уља ђумбира у 100 g производа, рачунато на суву материју.

*Службени гласник РС, број 23/2015

 

Млевени ђумбир

Члан 37.

Млевени ђумбир, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 36. тач. 1) и 2) овог правилника, као и да не садржи мање од 1,0 ml испарљивог етарског уља ђумбира у 100 g производа, рачунато на суву материју.

13. Захтеви квалитета за естрагон

Стављање у промет

Члан 38.

Естрагон је осушени лист и врх гранчице зачинске биљке естрагон (Artemisia dracunculus L.) који се ставља у промет као:

1) осушени лист естрагона;

2) млевени естрагон.

Осушени лист естрагона

Члан 39.

Осушени лист естрагона, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 10% воде;

2) да не садржи више од 12% укупног пепела, као ни више од 1,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 0,6 ml испарљивог етарског уља естрагона у 100 g производа, рачунато на суву материју.

Млевени естрагон

Члан 40.

Млевени естрагон, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 39. овог правилника, као и да не садржи мање од 0,5 ml испарљивог етарског уља естрагона у 100 g производа, рачунато на суву материју.

14. Захтеви квалитета за жалфију

Члан 41.

Жалфија је осушени лист зачинске биљке жалфија (Salvia officinalis L.) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 12% укупног пепела, као ни више од 2% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 1,5 ml етарског уља жалфије у 100 g производа, рачунато на суву материју;

4) да не садржи више од 4% осталих делова биљке.

15. Захтеви квалитета за звездасти анис

Члан 42.

Звездасти анис је осушен плод зачинске биљке звездасти анис (Illicium verum Hook. f.) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 10% воде;

2) да не садржи више од 4% укупног пепела, као ни више од 0,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 7 ml етарског уља звездастог аниса у 100 g производа, рачунато на суву материју.

16. Захтеви квалитета за иђирот

Цео иђирот и млевени иђирот

Члан 43.

Иђирот је осушени ризом зачинске биљке иђирот (Acorus calamus L.), који се ставља у промет као:

1) цео иђирот;

2) млевени иђирот.

Иђирот из става 1. овог члана, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 14% воде;

2) да не садржи више од 10% пепела, рачунато на суву материју;

3) да садржи не мање од 1,5 ml испарљивог етарског уља иђирота у 100 g производа, рачунато на суву материју;

4) да је осушени ризом иђирота без коренчића и да не садржи више од 1% страних материја.

17. Захтеви квалитета за исиот

Цео исиот и исиот исечен на кришке и колутове

Члан 44.

Исиот је осушени ризом зачинске биљке исиот (Curcuma zedoariae Rose C.), који се ставља у промет као:

1) цео исиот

2) исиот исечен на кришке или колутове.

Исиот из става 1. овог члана, у производњи и промету мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 14% воде;

2) да не садржи више од 8% укупног пепела, као ни више од 5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 1,0 ml испарљивог етарског уља исиота у 100 g производа, рачунато на суву материју.

18. Захтеви квалитета за каранфилић

Стављање у промет

Члан 45.

Каранфилић је осушени цветни пупољак зачинске биљке каранфилић (Syzygium aromaticum L. Merr. et Perry syn. Eugenia Caryophyllus (Sprengel) Bullock et S. Harrison), који се ставља у промет као:

1) каранфилић у зрну;

2) млевени каранфилић.

Каранфилић у зрну

Члан 46.

Каранфилић у зрну, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитетa:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи мaње од 15 ml испарљивог етарског уља каранфилића у 100 g производа, рачунато на суву материју;

3) да не садржи више од 8% других делова биљке.

*Службени гласник РС, број 23/2015

**Службени гласник РС, број 69/2023

 

Млевени каранфилић

Члан 47.

Млевени каранфилић, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 10% воде;

2) да не садржи више од 7% укупног пепела, као ни више од 0,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 14 ml испарљивог етарског уља каранфилића у 100 g производа, рачунато на суву материју.

19. Захтеви квалитета за кардамом

Стављање у промет

Члан 48.

Кардамом, је осушени плод зачинске биљке кардамом (Elettaria cardamomum L. Maton var. minuscula Burkill, Elettaria cardamomum L. Maton var. major Thwaites), који се ставља у промет као:

1) цео плод кардамома;

2) млевени кардамом.

Цео плод кардамома

Члан 49.

Цео плод кардамома, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 9% укупног пепела, као ни више од 2,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 3,5 ml етарског уља кардамома у 100 g производа, рачунато на суву материју.

Млевени кардамом

Члан 50.

Млевени кардамом, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 49. тач. 1) и 2) овог правилника.

20. Захтеви квалитета за ким

Ким у зрну и млевени ким

Члан 51.

Ким је осушени плод зачинске биљке ким (Carum carvi L.), који се ставља у промет као:

1) ким у зрну;

2) млевени ким.

Ким из става 1. овог члана, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 13% воде;

2) да не садржи више од 8% укупног пепела, као ни више од 1,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да ким у зрну не садржи мање од 2,5 ml етарског уља кима у 100 g производа, рачунато на суву материју, а млевени ким да не садржи мање од 1,2 ml етарског уља кима у 100 g производа, рачунато на суву материју.

Брисан је ранији став 3. (види члан 7. Правилника - 23/2015-46)

*Службени гласник РС, број 23/2015

 

21. Захтеви квалитета за клекове бобе

Клекове бобе у зрну и млевене клекове бобе

Члан 52.

Клекове бобе су зрели плодови зачинске биљке клекове бобе (Juniperus communis L.), који се стављају у промет као:

1) клекове бобе у зрну;

2) млевене клекове бобе.

Клекове бобе из става 1. овог члана, у производњи и промету, морају да испуњавају следеће захтеве квалитета:

1) да не садрже више од 16% воде;

2) да не садрже више од 4% укупног пепела, као ни више од 1% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садрже мање од 1 ml испарљивог етарског уља клеке у 100 g производа, рачунато на суву материју.

22. Захтеви квалитета за коморач

Коморач у зрну и млевени коморач

Члан 53.

Коморач (морач) је осушени плод зачинске биљке коморач (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare), који се ставља у промет као:

1) коморач у зрну;

2) млевени коморач.

Коморач из става 1. овог члана, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 10% укупног пепела, као ни више од 2% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 1 ml етарског уља коморача у 100 g производа, рачунато на суву материју.

23. Захтеви квалитета за кориандер

Стављање у промет

Члан 54.

Кориандер је осушени зрео плод зачинске биљке кориандер (Coriandrum sativum L.), који се ставља у промет као:

1) кориандер у зрну;

2) млевени кориандер;

3) осушени лист кориандера.

Кориандер у зрну класификује и ставља у промет као:

1) кориандер I класе;

2) кориандер II класе.

Кориандер у зрну и млевени кориандер

Члан 55.

Кориандер у зрну (кориандер I класе и кориандер II класе), у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 7% укупног пепела, као ни више од 1,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју.

Кориандер у зрну I класе, поред захтева квалитета из става 1. овог члана, не може да садржи мање од 0,5 ml етарског уља кориандера у 100 g производа, рачунато на суву материју.

Кориандер у зрну II класе, поред захтева квалитета из става 1. овог члана, може да садржи и етарско уље „у траговима”.

Млевени кориандер, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из ст. 1. до 3. овог члана.

*Службени гласник РС, број 23/2015

 

Осушени лист кориандера

Члан 56.

Осушени лист кориандера у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 8% воде;

2) да не садржи више од 15% укупног пепела, као ни више од 1% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју.

24. Захтеви квалитета за кумин

Стављање у промет

Члан 57.

Кумин је осушени плод зачинске биљке кумин (Cuminum cyminum L.), који се ставља у промет као:

1) кумин у зрну;

2) млевени кумин.

Кумин у зрну

Члан 58.

Кумин у зрну, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 12% укупног пепела, као ни више од 4% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 1,5 ml етарског уља кумина у 100 g производа, рачунато на суву материју.

Млевени кумин

Члан 59.

Млевени кумин, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 9,5% укупног пепела, као ни више од 1,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 1,3 ml етарског уља кумина у 100 g производа, рачунато на суву материју.

25. Захтеви квалитета за куркуму

Стављање у промет

Члан 60.

Куркума је осушени ризом зачинске биљке куркума (Curcuma longa L.), која се ставља у промет као:

1) цела куркума;

2) млевена куркума.

Цела куркума

Члан 61.

Цела куркума, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи мање од 2,5 ml етарског уља куркуме у 100 g производа, рачунато на суву материју.

Млевена куркума

Члан 62.

Млевена куркума, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 10% воде;

2) да не садржи више од 9% укупног пепела, као ни више од 1,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 1,5 ml етарског уља куркуме у 100 g производа, рачунато на суву материју.

26. Захтеви квалитета за лаванду

Члан 63.

Лаванда је осушени цвет и пупољак зачинске биљке лаванда (Lavandula angustifolia Mill., Lavandula spica L.) која, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 10% укупног пепела, као ни више од 2% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 0,6 ml испарљивог етарског уља лаванде у 100 g производа, рачунато на суву материју;

4) да не садржи више од 2,5% других делова биљке, као ни више од 2,5% осталих примеса.

*Службени гласник РС, број 69/2023

27. Захтеви квалитета за ловор

Стављање у промет

Члан 64.

Ловор је осушени лист зачинске биљке ловор (Laurus nobilis L.), који се ставља у промет као:

1) цео лист ловора;

2) млевени лист ловора.

Цео лист ловора

Члан 65.

Цео лист ловора, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 8% воде;

2) да не садржи више од 7% укупног пепела, као ни више од 2% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 1,0 ml етарског уља ловора у 100 g производа, рачунато на суву материју*;

4) да не садржи више од 30% сирових влакана, рачунато на суву материју.

*Службени гласник РС, број 23/2015

 

Млевени лист ловора

Члан 66.

Млевени лист ловора, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 65. тач. 1), 2) и 4) овог правилника, као и да не садржи мање од 0,6 ml етарског уља ловора у 100 g производа, рачунато на суву материју.

28. Захтеви квалитета за мајоран

Стављање у промет

Члан 67.

Мајоран је осушени лист зачинске биљке мајоран (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majorana L.), који се ставља у промет као:

1) цео лист мајорана;

2) млевени лист мајорана.

Цео лист мајорана

Члан 68.

Цео лист мајорана, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 16% укупног пепела, као ни више од 4,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 0,7 ml етарског уља мајорана у 100 g производа, рачунато на суву материју;

4) да не садржи више од 10% делова стабљика и петељки мајорана.

*Службени гласник РС, број 23/2015

 

Млевени лист мајорана

Члан 69.

Млевени лист мајорана, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 68. тач. 1), 2) и 4) овог правилника, као и да не садржи мање од 0,3 ml етарског уља мајорана у 100 g производа, рачунато на суву материју.

29. Захтеви квалитета за мирођију

Стављање у промет

Члан 70.

Мирођија је осушен плод зачинске биљке мирођија (Anethum graveolens L.), која се ставља у промет као:

1) мирођија у зрну;

2) млевена мирођија.

Мирођија може да се ставља у промет и као осушени надземни део мирођије (лист и стабљика мирођије).

Мирођија у зрну

Члан 71.

Мирођија у зрну, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 10% укупног пепела, као ни више од од 2,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да плод мирођије не садржи мање од 1,0 ml етарског уља у 100 g производа, рачунато на суву материју.

Млевена мирођија

Члан 72.

Млевена мирођија у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 71. овог правилника.

Осушени надземни део мирођије (лист и стабљика мирођије)

Члан 73.

Осушени надземни део мирођије (лист и стабљика мирођије), у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садрже више од 8% воде;

2) да не садрже више од 15% укупног пепела, као ни више од 2,0% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју.

Осушени надземни део мирођије (лист и стабљика мирођије), поред захтева квалитета из става 1. овог члана, може да садржи и етарско уље „у траговима”.

30. Захтеви квалитета за мускатни орах

Стављање у промет

Члан 74.

Мускатни орах је језгро семена мускатног дрвета (Myristica fragrans Houttuyn), који се ставља у промет као:

1) цео мускатни орах;

2) млевени мускатни орах.

Цео мускатни орах

Члан 75.

Цео мускатни орах, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 10% воде;

2) да не садржи више од 3% укупног пепела, као ни више од 0,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 5 ml етарског уља мускатног ораха у 100 g производа, рачунато на суву материју;

4) да не садржи више од 0,35% калцијума, изражен као CаО, на суву материју.

*Службени гласник РС, број 23/2015

 

Млевени мускатни орах

Члан 76.

Млевени мускатни орах, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 75. тач. 1), 2) и 4) овог правилника, као и да не садржи мање од 3,6 ml етарског уља у 100 g производа, рачунато на суву материју.

*Службени гласник РС, број 23/2015

 

31. Захтеви квалитета за папуански мускатни орах

Стављање у промет

Члан 77.

Папуански мускатни орах је језгро семена мускатног дрвета (Myristica argentea Warb.), који се ставља у промет као:

1) цео папуански мускатни орах;

2) млевени папуански мускатни орах.

Цео папуански мускатни орах

Члан 78.

Цео папуански мускатни орах, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 8% воде;

2) да не садржи више од 5% укупног пепела, као ни више од 1% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да цео папуански мускатни орах не садржи мање од 3 ml етарскоg уља папуанскоg мускатноg ораха у 100 g производа, рачунато на суву материју;

4) да не садржи више од 0,5% осталих делова плода папуанског мискатног ораха;

5) да не садржи више од 0,35% калцијума, изражен као CаО, на суву материју.

*Службени гласник РС, број 23/2015

 

Млевени папуански мускатни орах

Члан 79.

Млевени папуански мускатни орах, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 78. тач. 1), 2), 4) и 5) овог правилника, као и да не садржи мање од 2 ml испарљивог уља у 100 g производа, рачунато на суву материју.

32. Захтеви квалитета за мускатни цвет

Стављање у промет

Члан 80.

Мускатни цвет је осушени омотач семена свих врста мускатноg дрвета (Myristica fragrans Houtt., Myristica argentea L.), који се ставља у промет као:

1) цео мускатни цвет;

2) млевени мускатни цвет.

Цео мускатни цвет

Члан 81.

Цео мускатни цвет, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 10% воде;

2) да не садржи више од 4% укупноg пепела, као ни више од 0,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 5 ml етарског уља мускатног цвета у 100 g производа, рачунато на суву материју;

4) да не садржи више од 2,5% других делова плода мускатног цвета.

Млевени мускатни цвет

Члан 82.

Млевени мускатни цвет, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 81. овог правилника.

33. Захтеви квалитета за кудраву нану

Члан 83.

Кудрава нана је осушени лист зачинске биљке нана (Mentha spicata L.syn. Mentha viridis L.) која, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 13% воде;

2) да не садржи више од 12% укупног пепела, као ни више од 2,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 0,5 ml етарског уља нане у 100 g производа, рачунато на суву материју.

34. Захтеви квалитета за питому нану

Стављање у промет

Члан 84.

Питома нана је осушени лист зачинске биљке нана (Mentha piperita L.), која се ставља у промет као:

1) цео лист питоме нане,

2) уситњена питома нана (величине мање од 5,6 mm).

Цео лист питоме нане

Члан 85.

Цео лист питоме нане, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) не садржи више од 13% воде;

2) да не садржи више од 13% укупног пепела, рачунајући на суву материју;

3) да не садржи више од 2% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

4) да не садржи мање од 1,0 ml етарског уља питоме нане у 100g производа, рачунато на суву материју;

5) да не садржи више од 5% осталих делова биљке.

Уситњена питома нана

Члан 86.

Уситњена питома нана, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 14% воде;

2) да не садржи више од 15% укупног пепела, рачунајући на суву материју;

3) да не садржи више од 2% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

4) да не садржи мање од 0,8 ml етарског уља питоме нане у 100 g производа, рачунато на суву материју;

5) да не садржи више од 5% осталих делова биљке.

35. Захтеви квалитета за оригано

Стављање у промет

Члан 87.

Оригано је осушени лист зачинске биљке оригана у цвету (Origanum vulgare L., Origanum heracleoticum L.) који се ставља у промет као:

1) цео лист оригана;

1а) сечени лист оригана (100% пролази кроз сито величине отвора 3,6 mm);

2) млевени лист оригана (100% пролази кроз сито величине отвора 500 µm).

*Службени гласник РС, број 23/2015

Цео лист оригана

Члан 88.

Цео лист оригана, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 10% укупног пепела, рачунато на суву материју;

3) да не садржи више од 2,0% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

4) да не садржи мање од 1,5 ml етарског уља оригана у 100 g производа, рачунато на суву материју;

5) да не садржи више од 10% осталих делова биљке.

*Службени гласник РС, број 23/2015

**Службени гласник РС, број 69/2023

 

Млевени и сечени лист оригана

*Службени гласник РС, број 23/2015

Члан 89.

Млевени и сечени лист оригана, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 88. тач. 1) и 5) овог правилника, као и да:

1) не садржи више од 10% пепела (сечени лист), односно 12% пепела (млевени лист), рачунато на суву материју;

2) не садржи мање од 1,5 ml (сечени лист), односно 1,3 ml (млевени лист) етарског уља оригана у 100 g производа, рачунато на суву материју;

3) да не садржи више од 2% пепела (сечени лист), односно 2,5% пепела (млевени лист) нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју.

*Службени гласник РС, број 69/2023

36. Категоризација, назив и захтеви квалитета за млевену зачинску паприку

Члан 90.

Mлевена зачинска паприка је производ добијен млевењем зрелих плодова зачинске биљке паприке (Capsicum annuum L.), при чему се мељу перикарп и семе.

Млевена зачинска паприка, категоризује се и ставља се у промет под називима и са захтевима квалитета које мора да испуњава у производњи и промету, датим у Табели 1 – Млевена зачинска паприка – услови квалитета.

Табела 1 – Млевена зачинска паприка – услови квалитета

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА

Влага

макс. %

Пепео

у односу на суву материју макс. %

Песак

у односу на суву материју макс. %

Етарски екстракт

у односу на суву материју макс. %

Капсаицин

%

Боја као капсантин мин.АSТА/на суву материју

Црвена слатка млевена зачинска паприка

11,0

10, 0

1,0

25,0

≤ 0,003

60

Црвена љута млевена зачинска паприка

11,0

10,0

1,6

/

> 0,003

30

Називи млевене зачинске паприке дате у Табели 1 – Млевена зачинска паприка – услови квалитета, могу се допунити речима: „деликатес екстра” у случају када је садржај боје као капсантин мин. 120 АSТА, рачунато на суву материју, односно „деликатес”, када је садржај боје као капсантин мин. 100 АSТА рачунато на суву материју.

*Службени гласник РС, број 69/2023

37. Захтеви квалитета за першун

Першун лист и плод першуна

Члaн 91.

Першун лист је осушени лист зачинске биљке першун (Petroselinum crispum (Miller), Nyman ex. A. W. Hill syn. Petroselinum hortense auct. syn. Petroselinum sativum Hoffm.) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 7,5% воде;

2) да не садржи више од 14% укупног пепела, као ни више од 1,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју.

Плод першуна, у производњи и промету, не може да садржи више од 10% воде.

38. Захтеви квалитета за пимент

Стављање у промет

Члан 92.

Пимент је осушени плод пиментовог дрвета (Pimenta officinalis), који се ставља у промет као:

1) пимент у зрну;

2) млевени пимент.

Пимент у зрну

Члан 93.

Пимент у зрну, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 5% укупног пепела, као ни више од 1% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 2 ml испарљивог етарског уља пимента у 100 g производа, рачунато на суву материју.

*Службени гласник РС, број 23/2015

 

Млевени пимент

Члан 94.

Млевени пимент, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 93. тач. 1) и 2) овог правилника, као и да не садржи мање од 1 ml испарљивог етарског уља пимента у 100 g производа, рачунато на суву материју.

39. Захтеви квалитета за пискавицу

Пискавица у зрну и млевена пискавица

Члан 95.

Пискавица (грчко семе) је осушено семе зачинске биљке пискавица (Trigonella foenum-graecum L.), која се ставља у промет као:

1) пискавица у зрну;

2) млевена пискавица.

Пискавица из става 1. овог члана, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 11% воде;

2) да не садржи више од 7% укупног пепела, као ни више од 1,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју.

Пискавица, поред захтева квалитета из става 2. овог члана, може да садржи и етарско уље „у траговима”.

40. Захтеви квалитета за рузмарин

Стављање у промет

Члан 96.

Рузмарин је осушени лист и врх гранчице зачинске биљке рузмарин (Rosmarinus officinalis L.), који се ставља у промет као:

1) цео рузмарин;

2) уситњени рузмарин;

3) млевени рузмарин.

Цео рузмарин

Члан 97.

Цео рузмарин, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 11% воде;

2) да не садржи више од 8% укупног пепела, као ни више од 1% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 1 ml етарског уља рузмарина у 100 g производа, рачунато на суву материју.

Уситњени рузмарин

Члан 98.

Уситњени рузмарин, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 97. тач. 1) и 2) овог правилника, као и да не садржи мање од 0,8 ml етарског уља рузмарина у 100 g производа, рачунато на суву материју.

Млевени рузмарин

Члан 99.

Млевени рузмарин, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 97. тач. 1) и 2) овог правилника, као и да не садржи мање од 0,6 ml етарског уља рузмарина у 100 g производа, рачунато на суву материју.

41. Захтеви квалитета за селен

Члан 100.

Селен је осушени лист и корен зачинске биљке селен (Levisticum officinale Koch) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 16% укупног пепела, рачунато на суву материју;

3) да не садржи више од 10% делова стабљике селена.

Селен, поред захтева квалитета из става 1. овог члана, може да садржи и етарско уље „у траговима”.

42. Захтеви квалитета за белу слачицу

Члан 101.

Бела слачица је осушено семе зачинске биљке бела слачица (Sinapis alba L) која, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 10% воде;

2) да не садржи више од 6,5% укупног пепела, као ни више од 1% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 28% неиспарљивог етарског екстракта, рачунато на суву материју.

43. Захтеви квалитета за црну слачицу

Црна слачица у зрну и млевена црна слачица

Члан 102.

Црна слачица је осушено семе зачинске биљке црна слачица (Brassica nigra L.W.D.J.Koch), која се ставља у промет као:

1) црна слачица у зрну;

2) млевена црна слачица.

Црна слачица из става 1. овог члана мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 10% воде;

2) да не садржи више од 6,5% укупног пепела, као ни више од 1% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 28% неиспарљивог етарског екстракта, рачунато на суву материју.

44. Захтеви квалитета за тимијан

Стављање у промет

Члан 103.

Тимијан је осушени лист зачинске биљке тимијан (Thymus vulgaris L.), који се ставља у промет као:

1) цео лист тимијана;

2) млевени лист тимијана.

Цео лист тимијана

Члан 104.

Цео лист тимијана, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12% воде;

2) да не садржи више од 14% укупног пепела, као ни више од 3,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 1,0 ml етарског уља тимијана у 100 g производа, рачунато на суву материју;

4) да не садржи више од 5% делова стабљике тимијана.

Млевени лист тимијана

Члан 105.

Млевени лист тимијана, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 104. тач. 1), 2) и 4) овог правилника, као и да не садржи мање од 0,5 ml етарског уља тимијана у 100 g производа, рачунато на суву материју.

45. Захтеви квалитета за целер

Целер лист и плод целера

Члан 106.

Целер је осушени лист зачинске биљке целер (Apium graveolens L.) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 8% воде;

2) да не садржи више од 20% укупног пепела, као ни више од 1% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју.

Плод целера је осушени плод целера зачинске биљке целер (Apium graveolens L.) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 11% воде;

2) да не садржи више од 3% укупних нечистоћа;

3) да не садржи више од 12% укупног пепела, као ни више од 3% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

4) да не садржи мање од 1,5 ml испарљивог етарског уља семена целера у 100 g производа, рачунато на суву материју.

46. Захтеви квалитета за цимет

Стављање у промет

Члан 107.

Цимет је осушена кора циметовог дрвета (Cinnamomum zeylanicum Blume; Cinnamomum aromaticum (Nees) syn. Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G. Nees) Blume and Cinnamomum loureirii Nees-„Cassia”), који се ставља у промет као:

1) цимет у кори;

2) млевени цимет.

Цимет у кори

Члан 108.

Цимет у кори, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 15% воде;

2) да не садржи више од 7% укупног пепела, као ни више од 2% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да садржај етарског уља није мањи од 0,7 ml/100 g производа, рачунато на суву материју.

Брисана је ранија Табела 2 – Минимални садржај етарског уља према типу цимета у ml/100 g производа, рачунато на суву материју (види члан 13. Правилника – 69/2023-8).

*Службени гласник РС, број 69/2023

Млевени цимет

Члан 109.

Млевени цимет, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 14% воде;

2) да не садржи више од 7% укупног пепела, као ни више од 2% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да садржај етарског уља није мањи од 0,3 ml/100 g производа, рачунато на суву материју.

4) да садржај етарског уља код мешавине која потиче од најмање две ботаничке врсте цимета наведене у Прилогу – Зачинске биљке, мора да буде најмање 0,3 ml/100 g производа, рачунато на суву материју.

*Службени гласник РС, број 69/2023

47. Захтеви квалитета за црни лук у праху

Члан 110.

Црни лук у праху јесу очишћене, исечене, осушене и до прашкасте структуре самлевене главице зачинске биљке црни лук (Allium cepa L.) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 8% воде;

2) да не садржи више од 5% укупног пепела, као ни више од 0,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју.

48. Захтеви квалитета за чили

Чили – цео плод и млевени чили

Члан 111.

Чили је осушени зрео плод тропске врсте паприке (Capsicum annuum L. и Capsicum frutescens L. и њихове подврсте C. Chinense, C.pubescens, и C. pendulum), који се ставља у промет као:

1) чили – цео плод;

2) млевени чили.

Чили из става 1. овог члана, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 11% воде;

2) да не садржи више од 10% укупног пепела, као ни више од 1,6% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 0,1% капсаицина.

49. Захтеви квалитета за чубар

Стављање у промет

Члан 112.

Чубар је осушени надземни део зачинске биљке чубар (Satureja hortensis L.), који се ставља у промет као:

1) стабљика чубра;

2) лист чубра.

Стабљика чубра

Члан 113.

Стабљика чубра, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 13% воде;

2) да не садржи више од 12% укупног пепела, као ни више од 1% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садржи мање од 0,3 ml етарска уља у 100 g производа, рачунато на суву материју.

Лист чубра

Члан 114.

Лист чубра, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 13% воде;

2) да не садржи више од 11% укупног пепела, као ни више од 1% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

5) да не садржи мање од 0,5 ml испарљивог етарског уља чубра у 100 g производа, рачунато на суву материју.

50. Захтеви квалитета за шафран

Стављање у промет

Члан 115.

Шафран јесте осушени тучак цвета зачинске биљке шафран (Crocus sativus L.), који се ставља у промет као:

1) цео шафран;

2) уситњен шафран;

3) шафран у праху.

Цео шафран и уситњени шафран

Члан 116.

Цео шафран и уситњени шафран, у производњи и промету, морају да испуњавају следеће захтеве квалитета:

1) да не садрже више од 12% воде;

2) да не садрже више од 8% пепела, као ни више од 1% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју;

3) да не садрже више од 65% екстракта растворљивог у хладној води, рачунато на суву материју.

Шафран у праху

Члан 117.

Шафран у праху, у производњи и промету, мора да испуњава захтеве квалитета из члана 116. тач. 2) и 3) овог правилника, као и да не садржи више од 10% воде.

51. Захтеви квалитета за шафранику

Члан 118.

Шафраника је осушени цветни лист зачинске биљке шафраника – дивљи шафран (Carthamus tinctorius L.) која, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи више од 12,5% воде;

2) да не садржи више од 8% укупног пепела, као ни више од 1,5% пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини, рачунато на суву материју.

IV. КЛАСИФИКАЦИЈА И ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЕКСТРАКТА ЗАЧИНА

Члан 119.

Екстракти зачина могу да се производе само из зачинских биљака датих у Прилогу овог правилника.

1. Класификација екстракта зачина

Члан 120.

Екстракти зачина се класификују и стављају се у промет као:

1) концентрати зачинских екстраката – олеорезини;

2) алкохолни или други екстракти зачина;

3) екстракти нанесени на одговарајуће носаче или помешани са одговарајућим носачима као што су:

(1) натријум-хлорид;

(2) природне биљне гуме (каруба, гвајак, алгинати калијума, натријума и калцијума и природни пектини);

(3) шећери и деривати шећера (декстрин).

За екстракте зачина за које овим правилником нису прописани захтеви квалитета доноси се произвођачка спецификација из члана 3. овог правилника.

2. Општи захтеви квалитета екстракта зачина

Растварачи за екстракцију зачина

Члан 121.

За екстракцију ароматичних материја из зачина могу да се користе растварачи у складу са посебним прописом којим се уређују помоћна средства у производњи прехрамбених производа.

Адитиви и други додаци у екстрактима зачина

Члан 122.

Ради спречавања оксидационих промена, екстрактима зачина могу се додати антиоксиданси у складу са посебним прописом којим се уређују прехрамбени адитиви.

Екстрактима зачина могу се додавати шећер или деривати шећера (декстрин) да би се постигла одговарајућа конзистенција.

За употребу адитива у производима, изузев ако овим правилником није другачије прописано, примењује се посебни пропис којим се уређују прехрамбени адитиви.

3. Посебни захтеви квалитета екстраката зачина

Олеорезин аниса

Члан 123.

Олеорезин аниса је производ добијен екстракцијом ароматичних материја из лишћа зачинске биљке аниса (Pimpinella anisum L.) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 2 ml испарљивог етарског уља аниса у 100 g производа.

Екстракт белог лука

Члан 124.

Екстракт белог лука је производ добијен екстракцијом ароматичних материја белог лука (Allium sativum L.) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 32 ml испарљивих етарских уља белог лука у 100 g производа.

Олеорезин белог бибера

Члан 125.

Олеорезин белог бибера је концентрат екстракта ароматичних (испарљивих и неиспарљивих) материја зачинске биљке бибера (Piper nigrum L.) који, у производњи и промету мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи мање од 8 ml испарљивих етарских уља бибера у 100 g производа;

2) да не садржи мање од 25% пиперина.

Олеорезин црног бибера

Члан 126.

Олеорезин црног бибера је концентрат екстракта ароматичних (испарљивих и неиспарљивих) материја зачинске биљке бибер (Piper nigrum L.) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи мање од 8 ml испарљивих етарских уља бибера у 100 g производа;

2) да не садржи мање од 25% пиперина.

Олеорезин босиљка

Члан 127.

Олеорезин босиљка је екстракт ароматичних (испарљивих и неиспарљивих) материја зачинске биљке босиљак (Ocimum basilicum L.) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 20 ml испарљивих етарских уља босиљка у 100 g производа.

Олеорезин ђумбира

Члан 128.

Олеорезин ђумбира је екстракт испарљивих и неиспарљивих ароматичних материја ђумбира, слаткоg и оштроg укуса, добијен екстракцијом ризома зачинске биљке ђумбир (Zingiber officinale Roscoe) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 12 ml испарљивог етарског уља ђумбира у 100 g производа.

Олеорезин жалфије

Члан 129.

Олеорезин жалфије је производ добијен екстракцијом ароматичних материја зачинске биљке жалфија (Salvia officinalis L.) која, кад се ставља у промет, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да је у облику тамнозелене слабо вискозне течности;

2) да не садржи мање од 6% испарљивих етарских уља жалфије.

Олеорезин каранфилића

Члан 130.

Олеорезин каранфилића је екстракт испарљивих и неиспарљивих ароматичних материја добијен екстракцијом зачинске биљке каранфилић (Syzygium aromaticum L. Merr. et Perry syn. Eugenia Caryophyllus (Sprengel) Bullock et S. Harrison) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 40 ml испарљивог етарског уља каранфилића у 100 g производа.

Олеорезин кардамома

Члан 131.

Олеорезин кардамома је екстракт ароматичних материја кардамома добијен екстракцијом плодова биљке кардамом (Elettaria cardamomum L. Maton var. minuscula Burkill, Elettaria cardamomum L. Maton var. major Thwaites) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 20 ml етарског уља кардамома у 100 g производа.

Олеорезин кима

Члан 132.

Олеорезин кима је екстракт ароматичних материја кима добијен екстракцијом плода зачинске биљке ким (Carum carvi L.) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 20 ml етарског уља у 100 g производа.

Олеорезин коморача

Члан 133.

Олеорезин коморача је производ добијен екстракцијом ароматичних материја из плода зачинске биљке коморач (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 8 ml етарског уља плода коморача у 100 g производа.

Олеорезин кориандера

Члан 134.

Олеорезин кориандера је екстракт ароматичних материја добијен екстракцијом плода зачинске биљке кориандер (Coriandrum sativum L.) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 15 ml етарског уља кориандера у 100 g производа.

Олеорезин куркуме

Члан 135.

Олеорезин куркуме је екстракт ароматичних материја добијених, екстракцијом из гомољастог ризома зачинске биљке куркум (Curcuma longa L.) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање куркумина 500, изражено у јединицама боје.

Олеорезин ловора

Члан 136.

Олеорезин ловора је производ добијен екстракцијом ароматичних материја листа зачинске биљке ловор (Laurus nobilis L.) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да је у облику тамнозелене течности која може имати и пастозну конзистенцију;

2) да не садржи мање од 8 ml испарљивих етарских уља листа ловора у 100 g производа.

Олеорезин мајорана

Члан 137.

Олеорезин мајорана је екстракт ароматичних материја добијен екстракцијом зачинске биљке мајоран (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majorana L.) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 5 ml етарског уља мајорана у 100 g производа.

Олеорезин мирођије

Члан 138.

Олеорезин мирођије је производ добијен екстракцијом ароматичних материја из плода зачинске биљке мирођија (Anethum graveolens L.) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 11 ml етарског уља мирођије у 100 g производа.

Олеорезин муската

Члан 139.

Олеорезин муската је екстракт ароматичних материја добијен екстракцијом мускатноg ораха (Myristica fragrans Houttuyn) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 30 ml етарског уља муската у 100 g производа.

Олеорезин оригана

Члан 140.

Олеорезин оригана је производ добијен екстракцијом ароматичних материја листа зачинске биљке оригана (Origanum vulgare L., Origanum heracleoticum L.) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да је у облику пастозне течности тамне, смеђезелене боје;

2) да не садржи мање од 10 ml испарљивих етарских уља оригана у 100 g производа.

Екстракт од паприке

Члан 141.

Екстракт од паприке је производ који се добија екстракцијом млевене паприке, а садржи природну боју и друге основне зачинске састојке који су растворени у природном уљу паприке. Екстракт од паприке може се производити и стављати у промет и у виду пасте.

Декларација за екстракт од паприке, поред података прописаних посебним прописом којим се уређује декларисање, означавање и рекламирање хране, мора да садржи и податак о садржају боје и капсаицина.

Олеорезин першуна

Члан 142.

Олеорезин першуна је производ добијен екстракцијом ароматичних материја из плода и листа зачинске биљке першун (Petroselinum crispum (Miller), Nyman ex. A. W. Hill syn. Petroselinum hortense auct. syn. Petroselinum sativum Hoffm.) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 6 ml испарљивог етарског уља першуна у 100 g производа.

Олеорезин целера

Члан 143.

Олеорезин целера је производ добијен екстракцијом лишћа и семена зачинске биљке целер (Apium graveolens L.) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 4 ml испарљивих етарских уља целера у 100 g производа.

Олеорезин цимета

Члан 144.

Олеорезин цимета је екстракт коре циметовог дрвета (Cinnamomum zeylanicum Blume; Cinnamomum aromaticum (Nees) syn. Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G. Nees) Blume and Cinnamomum loureirii Nees-„Cassia) који, у производњи и промету, мора да испуњава следеће захтеве квалитета:

1) да не садржи мање од 30 ml испарљивог етарског уља цимета у 100 g производа;

2) да не садржи мање од 18% цимет-алдехида.

Екстракт црног лука

Члан 145.

Екстракт црног лука је екстракт ароматичних материја добијен екстракцијом сушеног или свежег црног лука (Allium cepa L.) који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 40% суве материје.

Екстракт прженог црног лука је екстракт ароматичних материја добијен екстракцијом прженоg црног лука, који, у производњи и промету, мора да садржи најмање 60% суве материје.

V. ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА МЕШАВИНЕ ЗАЧИНА

Састојци мешавине зачина

Члан 146.

Мешавине зачина могу да садрже састојке, и то шећер или деривате шећера, со, као и адитиве у складу са посебним прописом којим се уређују прехрамбени адитиви.

Ванила-шећер и ванилин-шећер

Члан 147.

Ванила-шећер је мешавина шећера и ваниле (ванилије) у праху која, у производњи и промету, мора да садржи од 0,5% до 10% ваниле у праху.

Ванила-шећеру, могу да се додају екстракти зачина, природне ароме и/или комадићи ваниле.

Као ванилин-шећер може се стављати у промет мешавина шећера и ванилина, с тим што та мешавина мора да садржи најмање 1,0% ванилина. Уместо ванилина може да се употребити одговарајућа количина 0,33% етил-ванилина.

Ванилин-шећеру могу да се додају ароме у складу прописом кojим сe уређују ароме.

*Службени гласник РС, број 69/2023

VI. МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА

Члан 148.

Усаглашеност производа са захтевима квалитета прописаним овим правилником утврђује се методама датим у Табели 3 – Аналитичке методе, као и другим међународно признатим методама.

Табела 2

*Службени гласник РС, број 69/2023

Аналитичке методе

Ред. број

Ознака

Наслов

1

SRPS ISO 948

Зачини – Узимање узорака

2

SRPS ISO 2825

Зачини – Припрема млевеног узорка за анализу

3

SRPS EN ISO 927

Зачини и зачинске мешавине – Одређивање садржаја страних материја

4

SRPS ISO 928

Зачини – Одређивање укупног пепела

5

SRPS ISO 930

Зачини – Одређивање пепела нерастворљивог у киселини

6

SRPS ISO 939

Зачини – Одређивање садржаја влаге – Метода са преносом

7

SRPS ISO 941

Зачини – Одређивање екстракта растворљивог у хладној води

8

SRPS ISO 1108

Зачини – Одређивање неиспарљивог етарског екстракта

9

SRPS EN ISO 6571

Зачини, зачинске мешавине и биљке – Одређивање садржаја испарљивог уља (метода дестилације воденом паром)

10

SRPS EN ISO 7541

Зачини и зачинске мешавине – Спектрофотометријско одређивање боје екстраховати из паприке

11

SRPS EN ISO 7540, прилог А

Млевена паприка (Capsicum annuum L.) – Спецификација, Прилог А (нормативан) – Одређивање садржаја влаге

*Службени гласник РС, број 69/2023

VII. ПАКОВАЊЕ И ДЕКЛАРИСАЊЕ ПРОИЗВОДА

Паковање производа

Члан 149.

За паковање производа мора да се користити одговарајућа амбалажа која обезбеђује очување квалитета производа до момента отварања.

Декларисање и означавање производа

Члан 150.

Производи који испуњавају услове у погледу квалитета прописане овим правилником, а који се стављају у промет и намењени су продаји крајњем потрошачу морају да буду декларисани у складу са посебним прописом којим се уређује декларисање, означавање и рекламирање хране.

Члан 150а

Захтеви овог правилника не примењују се на производе који су законито стављени на тржиште осталих земаља Европске уније или Републике Турске, односно законито произведени у држави потписници ЕФТА Споразума, уколико производ испуњава захтеве који се односе на безбедност хране.

Изузетно од става 1. овог члана, може да се ограничи стављање на тржиште или повући са тржишта производ из става 1. овог члана, уколико се после спроведеног поступка из Уредбе ЕК број 2019/515, утврди да такав производ не може да испуни захтеве еквивалентне захтевима који су прописани овим прописом.

*Службени гласник РС, број 69/2023

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења ранијег прописа

Члан 151.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи:

1) Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/85 и 84/87 и „Службени лист СЦГ”, бр. 56/03 – др. правилник и 4/04 – др. правилник и „Службени гласник РС”, број 43/13 – др. правилник);

2) Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата („Службени лист СФРЈ”, бр. 1/79, 20/82, 39/89 – др. правилник, 74/90 и 46/91 – др. правилник и „Службени лист СРЈ”, бр. 33/95 – др. правилник и 58/95 и „Службени лист СЦГ”, бр. 56/03 – др. правилник, 4/04 – др. правилник и 12/05 – др. правилник и „Службени гласник РС”, број 43/13 – др. правилник) у делу који се односи на млевену зачинску паприку и екстракт од паприке.

Ступање на снагу

Члан 152.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 15. октобра 2014. године.

 

Број 110-00-00021/2014-09

У Београду, 1. јула 2014. године

Министар,

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.

Прилог

ЗАЧИНСКЕ БИЉКЕ

Зачинске биљке од чијих ароматичних делова се добију зачини прописаним овим правилником су:

1) анис (Pimpinella anisum L.)

2) бели лук у праху (Allium sativum L.)

3) бибер бели (Piper nigrum L.)

4) бибер зелени (Piper nigrum L.)

5) бибер црвени (Schinus molle L., Schinus terebinthifolius Raddi)

6) бибер црни (Piper nigrum L.)

7) босиљак (Ocimum basilicum L.)

8) ванила (ванилија) (Vanilla planifolia Andrews syn. Vanilla fragrans Salisburi Ames)

9) влашац (Allium schoenoprasum)

10) ђумбир (Zingiber officinale Roscoe)

11) естрагон (Artemisia dracunculus L.)

12) жалфија (Salvia officinalis L.)

13) звездасти анис (Illicium verum Hook. f.)

14) иђирот (Acorus calamus L.)

15) исиот (Curcuma zedoаriae Rose C. )

16) каранфилић (Syzygium aromaticum L. Merr. et Perry syn. Eugenia Caryophyllus (Sprengel) Bullock et S. Harrison)

17) кардамом (Elettaria cardamomum L. Maton var. minuscula Burkill, Elettaria cardamomum L. Maton var. major Thwaites)

18) ким (Carum carvi L.)

19) клекове бобе (Juniperus communis L.)

20) коморач (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare)

21) кориандер (Coriandrum sativum L.)

22) кумин (Cuminum cyminum L.)

23) куркума (Curcuma longa L.)

24) лаванда (Lavandula angustifolia Mill., Lavandula spica L.)

25) ловор (Laurus nobilis L.)

26) мајоран (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majorana L.)

27) мирођија (Anethum graveolens L.)

28) мускатни орах (Muristica fragrans Houttuyn)

29) мускатни орах папуански (Myristica argentea Warb.)

30) мускатни цвет (Myristica fragrans Houtt., Myristica argentea L.)

31) кудрава нана (Mentha spicata L.syn. Mentha viridis L.)

32) питома нана (Mentha piperita L.)

33) оригано (Origanum vulgare L., Origanum heracleoticum L.)

34) млевена паприка зачинска (Capsicum annuum L.)

35) першун (Petroselinum crispum (Miller), Nyman ex. A. W. Hill syn. Petroselinum hortense auct. syn. Petroselinum sativum Hoffm.)

36) пимент (Pimenta officinalis)

37) пискавица (Trigonella foenum-graecum L.)

38) рузмарин (Rosmarinus officinalis L.)

39) селен (Levisticum officinale Koch)

40) бела слачица (Sinapis alba L.)

41) црна слачица (Brassica nigra L., W.D.J. Koch)

42) тимијан (Thymus vulgaris L.)

43) целер (Apium graveolens L.)

44) цимет (Cinnamomum zeylanicum Blume; Cinnamomum aromaticum (Nees) syn. Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G. Nees) Blume and Cinnamomum loureirii Nees-“Cassia)

45) црни лук у праху (Allium cepa L.)

46) чили (Capsicum annuum L. и Capsicum frutescens L. и њихове подврсте C. Chinense, C.pubescens, и C. pendulum)

47) чубар (Satureјa hortensis L.)

48) шафран (Crocus sativus L.)

49) шафраника (Carthamus tinctorius L.)