Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

11

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима ( „Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 17. став 4 и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 ‒ УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/19, 14/19, 2/20, 2/21, 17/21 и 18/21)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ДРУГИ РАЗРЕД

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Марина Ињац,

Јован Поповић,

Стефан Поповић

650-02-00165/2021-07

од 21.9.2021.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Гордана Рацков,

Арпад Пастор

650-02-00174/2021-07

од 28.9.2021.

„ЕДУКА”

Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић

650-02-00262/2021-07

од 30.11.2021.

ШЕСТИ РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика

за шести разред основне школе

Синиша Јешић,

Јасна Благојевић,

Александра Росић,

Тања Њаради

650-02-00293/2021-07

од 28.1.2022.

Математика,

Збирка задатака из математике за шести разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Синиша Јешић,

Тања Њаради,

Јасна Благојевић

Број 650-02-00030/2/2022-07

У Београду, 10. марта 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.