Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

 

На основу члана 11. став 2. Закона о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник Републике Србије”, број 42/2002),

Влада Републике Србије доноси

 

 

УРЕДБУ

о начину евидентирања, обраде, чувања, коришћења, заштите и достављања другим надлежним  органима информација и докумената о пословима из надлежности Безбедносно-информативне агенције

"Службени гласник РС", број 68 од 18. октобра 2002.

 

 

Члан 1.

У Безбедносно-информативној агенцији (у даљем тексту: Агенција) воде се евиденције лица, организација, документације и других података из надлежности Агенције.

 

Члан 2.

Евидентирање у Агенцији врши се по јединственој методологији, централизовано, уз примену ручног или аутоматизованог начина вођења.

Ручним начином евиденције се воде путем картотека, регистара, пописника, индекса, каталога и спискова.

Аутоматизованим начином евиденције се воде путем рачунара.

Евиденције се могу истовремено водити на више различитих медијума – носача, односно на папиру, микрофилму и електронским записима.

 

Члан 3.

Обрада документације у Агенцији врши се по јединственој методологији и номенклатурама.

Документација из става 1. овог члана разврстава се, одлаже и евидентира у досијеа, збирке и документационе фондове, који имају одговарајући број и назив.

 

Члан 4.

Документација и евиденције Агенције, без обзира на облик и врсту записа, чувају се у заштићеним касама или орманима, израђеним за ове намене, смештеним у посебно обезбеђеним просторијама.

Пренос документације и евиденција Агенције врши се уз посебне мере заштите и на начин којим се чувају од евентуалног губљења, крађе или уништења.

 

Члан 5.

У извршавању службених задатака, припадници Агенције користе документацију и евиденције Агенције.

Непосредан увид у документацију припадници Агенције могу остварити само по писменом одобрењу.

 

Члан 6.

Заштита документације, евиденција и тајности података обухвата предузимање мера и активности у циљу спречавања неовлашћеног приступа подацима и сазнањима из делокруга рада Агенције, као и обезбеђивања од физичког оштећења или уништења.

Документација и евиденције штите се без обзира на врсту, начин и облик вођења, као и медијуме – носаче на којима се налазе.

Агенција предузима нормативне, физичко-техничке и логичке мере заштите, појединачно или комбиновано.

 

Члан 7.

Надлежним државним органима Агенција информације и документа од значаја за заштиту Уставом утврђеног поретка, безбедносне, политичке и друге интересе Републике Србије доставља благовремено и континуирано, у складу са законом и другим прописима.

 

Члан 8.

Начин евидентирања, обраде, чувања, коришћења, заштите и достављања другим надлежним државним органима информација и докумената, у складу са овом уредбом, ближе ће интерним упутствима уредити директор Агенције.

 

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 011-14371/2002

У Београду, 17. октобра 2002. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

мр Миодраг Исаков, с.р.