Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

22

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују план и програм наставе и учења за образовни профил техничар мехатронике

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

За образовни профил техничар мехатронике наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Техничко цртање:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(5) мастер инжењер машинства – претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства.

(6) дипломирани инжењер електротехнике;

(7) дипломирани електротехнички инжењер;

(8) дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике, електротехнике и рачунарства или машинског инжењерства;

(9) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике, електротехнике и рачунарства или машинског инжењерства;

(10) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

(11) инжењер машинства, основне академске студије из области машинског инжењерства.

2) Механика

Техничка механика са механизмима:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани механичар;

(4) професор механике;

(5) професор машинства;

(6) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(7) мастер инжењер машинства – претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или машинског инжењерства;

(9) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или машинског инжењерства;

(10) инжењер машинства, основне академске студије из области машинског инжењерства.

3) Основе електротехнике

Електроника

Дигитално управљање електричним погонима:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани електротехнички инжењер;

(3) дипломирани инжењер електронике;

(4) професор електротехнике;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(7) дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства;

(8) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства;

4) Машински елементи*

Хидрауличке и пнеуматске компоненте

Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљања

Моделирање са анализом елемената и механизама

Роботика

Машински материјали*

Моделирање машинских елемената и конструкција

Механички системи лифтова

Технологија обраде:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) мастер инжењер машинства – претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или машинског инжењерства.

Изузетно, наставу из предмета наведених у тачки 4) и означених са * може да изводи и

(1) инжењер машинства, основне академске студије из области машинског инжењерства.

5) Системи управљања у мехатроници:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) дипломирани инжењер електронике;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије из области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(7) дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике, машинског инжењерства или електротехнике и рачунарства;

(8) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике, машинског инжењерства или електротехнике и рачунарства;

(9) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

6) Дигитална електроника и микроконтролери

Програмабилни логички контролери:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

(2) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

(3) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

(4) дипломирани инжењер рачунарства;

(5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви смерови осим енергетског;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима осим из области енергетике;

(7) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације;

(8) дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства;

(9) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства.

7) Програмирање

Објектно програмирање:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике;

(4) професор информатике;

(5) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

(6) дипломирани инжењер рачунарства;

(7) дипломирани математичар;

(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације;

(10) мастер математичар;

(11) мастер информатичар;

(12) мастер инжењер информационих технологија;

(13) мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(14) дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства;

(15) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства

(16) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

Лица из подтач. (8)–(16) ове тачке, која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

8) Електромашинска припрема:

1) Модули: Ручна обрада метала, Машинска припрема

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани машински инжењер;

– професор машинства;

– инжењер машинства;

– професор технике и машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– виши стручни радник металске струке;

– наставник практичне наставе металске струке;

– лице са стеченим средњим стручним образовањем у подручју рада Машинство и обрада метала за одговарајући образовни профил (положен одговарајући специјалистички односно мајсторски испит са петогодишњом праксом);

– мастер инжењер машинства – претходно завршене Студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– специјалиста струковни инжењер машинства – завршене Специјалистичке струковне студије другог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства – завршене Струковне студије првог степена на студијским програмима из области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или машинског инжењерства;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или машинског инжењерства.

Лица са наведеном врстом стручне спреме треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

2) Модул: Припрема елеменета електричних инсталација

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани електротехнички инжењер;

– дипломирани инжењер електронике;

– професор електротехнике;

– инжењер електротехнике;

– инжењер електронике;

– виши стручни радник електротехничке струке;

– наставник практичне наставе електротехничке струке;

– пети степен стручне спреме електротехничке струке;

– дипломирани инжењер производног менаџмента;

– дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и рачунарства;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства;

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста;

– дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства;

– дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

9) Електрични погон и опрема у мехатроници

Електричне инсталације

Електрични системи лифтова:

(1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

(2) дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

(3) професор електротехнике, смер јаке струје;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике;

(5) дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике;

(6) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике или електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике;

(7) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви смерови у области енергетике.

10) Мехатронски системи

Тестирање и дијагностика мехатронских система

Одржавање и монтажа мехатронских система

Опрема, погон и управљање мехатронским системима

Мехатронски системи у индустрији

Мерење неелектричних величина

Мехатроника у индустрији

Вештачка интелигенција:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) дипломирани инжењер електронике;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије из области машинског инжењерства;

(6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(7) дипломирани инжењер мехатронике – мастер, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике, машинског инжењерства или електротехнике и рачунарства;

(8) мастер инжењер мехатронике, претходно завршене основне академске студије у области мехатронике, машинског инжењерства или електротехнике и рачунарства;

(9) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

11) Предузетништво:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) дипломирани инжењер електронике;

(5) дипломирани економистa;

(6) дипломирани инжењер организације рада;

(7) професор електротехнике;

(8) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

(10) мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

(11) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

(12) дипломирани инжењер мехатронике – мастер;

(13) мастер инжењер мехатронике;

(14) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 20/15, 1/17 и 14/20).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-184/2023-03

У Београду, 11. септембра 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.