Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

28

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 7/16, 10/16, 11/17, 4/18, 13/18, 2/20, 14/20, 3/22, 4/22 и 13/22), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА”, додаје се део: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ И АУТОМАТИКЕ”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе члан 1. Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање образовно-васпитног рада у Железничкој индустријској школи у Смедереву за образовни профил у четворогодишњем трајању у подручју рада електротехника и образовне профиле у трогодишњем трајању у подручју рада машинство и обрада метала, шумарство и обрада дрвета и хемија, неметали и графичарство („Просветни гласник”, број 13/97 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 3/23), у делу који се односи на норматив школског простора, опреме и школских средстава стручних предмета за образовни профил у четворогодишњем трајању у подручју рада Електротехника и члан 2.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-165/2023-03

У Београду, 11. септембра 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ И АУТОМАТИКЕ

А. ЗБИРНИ НОРМАТИВ ПОСЕБНОГ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ
(СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ; ЛАБОРАТОРИЈЕ И РАДИОНИЦЕ)

За потребе реализације наставе на образовном профилу „Техничар електронике и аутоматике” школа треба да обезбеди МИНИМУМ једну:

– специјализоване учионице за предмете: Основе електротехнике, Електроника, Дигитална електроника, Електроакустика, Увод у електронику и аутоматику, Физика, Роботика, Електрични системи лифтова, Увод у индустрију 4.0, Елементи аутоматизације, Микроконтролери, Управљање индустријским системима

– рачунарску учионицу/кабинет за предмете: Софтверски алати, Техничка документација, Предузетништво, Програмирање, Објектно програмирање, Вештачка интелигенција, Управљање веб садржајем, Веб програмирање

– лабораторију за предмете (вежбе): Основе електротехнике, Електроника, Дигитална електроника, Пасивне и активне електронске компоненте, Тестирање и дијагностика електронских склопова и уређаја

– лабораторију за предмете (вежбе): Микроконтролери, Примењена електроника, Електронски склопови,

– лабораторију за предмете (вежбе): Елементи аутоматизације, Управљање индустријским системима,

Програмабилни логички контролери и SCADA системи

– лабораторију за предмете (вежбе): Дигитално управљање електричним погонима

– радионицу за предмете: Практична настава

У специјализованим учионицама, лабораторијама и радионицама се смештају наставна средства предвиђена за одговарајући предмет према Правилнику.

ПРОСТОРИЈЕ И ОПРЕМА

Просторије и опрема за специјализоване учионице

За потребе реализације наставе предмета Основе електротехнике, Електроника, Дигитална електроника, Електроакустика, Увод у електронику и аутоматику, Физика, Роботика, Електрични системи лифтова, Увод у индустрију 4.0, Елементи аутоматизације, Микроконтролери, Управљање индустријским системима специјализоване учионице, минималне корисне површине 40 m2, треба да буду опремљене следећом опремом:

РБ

Назив опреме

Јед. мере

Количина

1.

Радни сто (са два радна места)

ком.

17

2.

Столица

ком.

33

3.

Рачунар (са приступом интернету)

ком.

1

4.

Презентациона опрема 1

ком.

1

5.

Школска табла 2

ком.

1

6.

Орман

ком.

1

7.

Чивилук

ком.

1

8.

Наставна средства (према програму учења)

комплет

1

9.

Стручна литература (према програму учења)

комплет

1

1 Под презентационом опремом подразумева се пројектор у комплету са пројекционом површином (или платном)/монитор или ТВ веће дијагонале/интерактивна (паметна) табла/интерактивни (паметни) монитор велике дијагонале.

2 Школска табла је неопходна само ако се презентациона опрема не може користити у исту сврху.

Просторије и опрема за рачунарске учионице/кабинете

За потребе реализације наставе предмета Софтверски алати, Техничка документација, Предузетништво, Програмирање, Објектно програмирање, Вештачка интелигенција, Управљање веб садржајем, Веб програмирање потребно је да постоје минимум две рачунарске учионице/кабинета, минималне корисне површине 40 m2, опремљене следећом опремом:

РБ

Назив опреме

Јед. мере

Количина

1.

Радни сто (са 1 радним местом, катедра, рачунарски сто)

ком.

17

2.

Столица

ком.

17

3.

Рачунар 1

ком.

17

4.

Скенер и штампач (или мултифункционални уређај – All-In-One)

ком.

1

5.

Презентациона опрема 2

ком.

1

6.

Школска табла 3

ком.

1

7.

Орман

ком.

1

8.

Чивилук

ком.

1

9.

Рачунарска мрежа (са приступом интернету)

комплет

1

10.

Софтвер (према програму учења) 4

комплет

1

11.

Стручна литература (према програму учења)

комплет

1

1 Сви рачунари у рачунарској учионици/кабинету треба да су повезани у рачунарску мрежу (LAN) са приступом интернету.

2 Под презентационом опремом подразумева се пројектор у комплету са пројекционом површином (или платном)/монитор или ТВ веће дијагонале/интерактивна (паметна) табла/интерактивни (паметни) монитор велике дијагонале.

3 Школска табла је неопходна само ако се презентациона опрема не може користити у исту сврху.

4 На сваком рачунару потребно је да буде инсталиран софтвер према програму учења.

Просторије и опрема за лабораторије

За потребе реализације вежби предмета Основе електротехнике, Електроника, Дигитална електроника, Пасивне и активне електронске компоненте, Тестирање и дијагностика електронских склопова и уређаја потребно је да постоје минимум две лабораторије минималне корисне површине 30 m2, опремљене следећом опремом:

РБ

Назив опреме

Јед. мере

Количина

1.

Сто за наставника

ком.

1

2.

Столица за наставника

ком.

1

3.

Лабораторијски сто (са 2 радна места) 1

ком.

8

4.

Лабораторијска столица

ком.

16

5.

Орман

ком.

2

6.

Школска табла

ком.

1

7.

Чивилук

ком.

1

8.

Рачунар (са приступом интернету)

ком.

1

9.

Сто за ситније поправке

ком.

1

10.

Мерни инструменти и алат (према програму учења)

комплет

1

11

Уређаји и опрема (према програму учења)

комплет

1

12.

Стручна литература (према програму учења)

комплет

1

1 Сваки лабораторијски сто треба да има мин. 2 шуко прикључнице са напоном 230 VAC из градске дистрибутивне мреже. Електроинсталациона мрежа за напајање шуко прикључница на лабораторијским столовима треба да буде опремљена прекидачем (склопком) за укључивање и искључивање напајања, заштитним осигурачем за сваки струјни круг и заштитном FID склопком.

Просторије и опрема за радионице практичне наставе

За потребе реализације предмета Практична настава потребно је да постоје минимум две радионице минималне корисне површине 40 m2.

У радионици намењеној за реализацију практичне наставе предмета Практична настава треба да се налази следећа опрема:

РБ

Назив опреме

Јед. мере

Количина

1.

Сто за наставника

ком.

1

2.

Столица за наставника

ком.

1

3.

Браварски столови са стегама

ком.

4

4.

Радни столови

ком.

4

5.

Столица за ученике

ком.

16

6.

Школска табла

ком.

1

7.

Гардеробер

ком.

1

8.

Орман за алат

ком.

2

9.

Орман за ученичке радове

ком.

1

10.

Рачунар (са приступом интернету)

ком.

1

11.

Мерни инструменти и алат (према програму учења)

комплет

1

12.

Уређаји и опрема (према програму учења)

комплет

1

13.

Стручна литература (према програму учења)

комплет

1

Предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ са лабораторијским вежбама (први разред)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Литература, слике, шеме и презентације

1.

Одобрени уџбеник (са збирком задатака)

ком.

1

2.

Блок шеме електричних кола

ком.

1

3.

Електронски наставни материјали/презентације са анимацијама које прате званични план и програм предмета

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Апарати, машине и уређаји, узорци

4.

Апаратура за проверу Кулоновог закона

ком.

1

5.

Исправљач с могућношћу регулације

ком.

2

6.

Генератор једносмерне струје

ком.

6

7.

Електромагнет са различитим магнетним материјалима

ком.

1

8.

Калем са могућношћу промене броја навоја

ком.

1

9.

Монофазни трансформатор

ком.

1

Модели, макете, слике/шеме

10.

Галванометар

ком.

1

11.

Електромотор једносмерне струје

ком.

1

12.

Макета са отпорницима за мерење једносмерне струје и напона

ком.

2

13.

Макета за проверу Омовог закона

ком.

2

14.

Макета за проверу Првог Кирхофовог закона

ком.

2

15.

Макета за проверу Другог Кирхофовог закона

ком.

2

Комплети, гарнитуре

16.

Регулациони отпори

ком.

6

17.

Отпорна декада

ком.

6

18.

Сет отпорника различитих сна га (10 Ω – 10 MΩ)

комплет

6

19.

Сет керамичких и електролитских кондензатора

комплет

6

20.

Спојни прибор (зависно од броја елемената у гарнитури)

гарнитура

6

Инструменти

21

Аналогни универзални инструменти

ком.

6

22

Дигитални универзални инструменти са могућношћу мерења температуре

ком.

6

НАПОМЕНА: За реализацију наставе, по потреби могу се користити и комплети алата и мерних инструмената других предмета

Предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (други разред)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Литература, слике, шеме и презентације

1.

Одобрени уџбеник (са збирком задатака)

ком.

1

2.

Блок шеме електричних кола

ком.

1

3.

Електронски наставни материјали/презентације са анимацијама које прате званични план и програм предмета

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Модели, узорци и макете

4.

Електромотор наизменичне струје

ком.

1

5.

Ауто-трансформатор

ком.

1

6.

Монофазни трансформатор

ком.

1

7.

Трофазни трансформатор

ком.

1

8.

Макета редних и паралелних веза елемената у колу наизменичне струје

ком.

2

9.

Макета за проверу I и II Кирхофовог закона у колу наизменичне струје

ком.

2

10.

Макета са везом потрошача у звезду, троугао

ком.

2

Прибор и инструменти

11.

Дигитални мултиметар

ком.

6

12.

Ватметар

ком.

2

13.

Осцилоскоп

ком.

6

14.

Генератор функција

ком.

6

15.

Спојни прибор

гарнитура

1

НАПОМЕНА: За реализацију наставе, по потреби могу се користити и комплети алата и мерних инструмената других предмета

Предмет: ЕЛЕКТРОНИКА (други и трећи разред)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед мере

Количина

Слике, шеме, презентације …

1.

Шема структуре PN, NPN и PNP споја, са симболима и карактеристикама

ком.

1

2.

Шема структуре FET-a и MOSFET-а, са симболима и карактеристикама

ком.

1

4.

Шема структуре опто-електричног елемента, симболи и карактеристике

ком.

1

5.

Шема технолошког процеса добијања транзистора

ком.

1

6.

Шема појачавача са заједничким емитером и са заједничким сорсом

ком.

1

7.

Шема појачавача са MOSFET-ом, са индукованим каналом

ком.

1

8.

Шема прекидача са биполарним и униполарним транзистором

ком.

1

9.

Шема електронског кола са интегрисаним колима

ком.

1

10.

Шема унутрашње структуре операционог појачaвача

ком.

1

11.

Шема различитих осцилатора

ком.

1

12.

Шема астабилног и моностабилног мултивибратора

ком.

1

13.

Шема Шмитовог окидног кола

ком.

1

14.

Шема A/D и D/A конвертора

ком.

1

15.

Проспектни материјал и каталози електронских компоненти и логичких кола

комплет

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Модели, макете

16.

Макета са Si и Ge диодом; Зенеровом диодом

ком.

4

17.

Макета једностраног и Грецовог усмерача

ком.

4

18.

Макета са биполарним транзистором

ком.

4

19.

Макета емитерског појачавача

ком.

4

20.

Макета са униполарним транзистором и MOSFET-ом

ком.

4

21.

Макета са опто-електронским елементима (фото-отпорником, фото-диодом, фото-транзистором и LED диодом)

ком.

4

22.

Макета са разним примерцима савремених интегрисаних кола

ком.

4

23.

Макета са операционим појачавачем (инвертујући и неинвертујући појачавач, коло за сабирање напона, диференцијални појачавач, ограничавач, компаратор напона)

ком.

4

24.

Макета са интегрисаним стабилизатором напона

ком.

4

25.

Макета осцилатора у три тачке без и са кварцом

ком.

4

26.

Макета астабилног и моностабилног мултивибратора

ком.

4

27.

Макета са Шмитовим окидним колом

ком.

4

28.

Макета са CMOS колима, основна логичка кола и инвертор

ком.

4

29.

Макета A/Д и Д/A конвертора

ком.

4

30.

Макета бинарног и декадног бројача

ком.

4

31.

Макета са мултиплексером и демултиплексером

ком.

4

Инструменти, алат и прибор

16.

Аналогни мултиметар

ком.

4

17.

Дигитални мултиметар

ком.

4

18.

Двоканални осцилоскоп

ком.

4

19.

Генератор функције (са DC излазом и опсегом
0,1 Hz – 2 MHz)

ком.

4

20.

Променљиви извор једносмерног напона

ком.

4

21.

Линеарни потенциометар

ком.

4

22.

Спојни прибор

комплет

4

23.

Мали, средњи и велики одвијач, одвијач – испитивач фазе *

гарнитура

1

НАПОМЕНА: * За реализацију наставе, по потреби могу се користити и комплети алата и мерних инструмената других предмета

Предмет: ПАСИВНЕ И АКТИВНЕ КОМПОНЕНТЕ

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Литература, слике, шеме и презентације

1.

Каталози произвођача електронских компоненти

ком.

8

2.

Приказ симбола и ознака у електротехници

ком.

1

3.

Приказ техничких карактеристика пасивних електронских компоненти

ком.

1

4.

Приказ техничких карактеристика активних електронских компоненти

ком.

1

5.

Приказ обележавања отпорника цифрама и бојама

ком.

1

6.

Приказ обележавања кондензатора цифрама и бојама

ком.

1

7.

Приказ различитих кућишта диода

ком.

1

8.

Приказ различитих кућишта транзистора

ком.

1

9.

Приказ различитих кућишта интегрисаних кола

ком.

1

10.

Шема једностраног усмерача

ком.

1

11.

Шема Грецовог усмерача

ком.

1

12.

Шема стабилизатора са Ценер диодом

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Модели, комплети, гарнитуре

1.

Сет отпорника различитих техничких карактеристика (материјал, отпорност, класа тачности)

Сет отпорника различитих снага (10 Ω – 10 MΩ)

комплет

8

2.

Променљиви отпорници

ком.

8

3.

Сет нелинеарних отпорника (PTC и NTC)

комплет

8

4.

Фотоотпорници

ком.

8

5.

Кондензатори различитих врста и различитих капацитивности

комплет

8

6.

Променљиви кондензатори

ком.

8

7.

Калемови са језгром и без језгра

комплет

8

8.

Монофазни трансформатор

ком.

8

9.

Усмерачке диоде

ком.

8

10.

Стабилизаторске диоде

ком.

8

11.

Светлеће диоде

ком.

56

12.

Сет транзистора (NPN, PNP, JFET, MOSFET)

комплет

8

13.

Сет тиристора (тиристор, диак, триак)

комплет

8

14.

Спојни прибор (зависно од броја елемената у гарнитури)

Инструменти

1.

Аналогни универзални инструмент

ком.

8

2.

Дигитални универзални инструмент са могућношћу мерења температуре

ком.

8

3.

Осцилоскоп

ком.

2

НАПОМЕНА: За реализацију наставе, по потреби могу се користити и комплети алата и мерних инструмената других предмета

Предмет: ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет се реализује коришћењем заједничких ресурса у рачунарској учионици/кабинету.

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Софтвер *

1.

Програм за обраду текста

ком.

1

2.

Програм за рад са табелама и табеларним прорачунима

ком.

1

3.

Програм за цртање техничких цртежа за потребе посла

ком.

1

НАПОМЕНА: * Програми треба да буду инсталирани на сваком рачунару или се може користити платформа у облаку (на интернету)

Примери, литература, пројекти, упутства, …

4.

Пројекти различитих (сигнално) телекомуникационих мрежа/система

комплет

1

5.

Приказ графичких симбола за означавање елемената ТК мрежа/система

ком.

1

6.

Важећи закони, прописи, правила и стандарди у области изградње ТК мрежа/система

комплет

1

7.

Упутства за инсталирање опреме и уређаја (енгл. Installer manual)

комплет

1

8.

Упутства за коришћење опреме и уређаја (енгл. User manual)

комплет

1

9.

Брошуре и каталози телекомуникационе опреме и уређаја

комплет

1

10.

Примери радних евиденција (радни налог, набавка, реверс, извештаји, … )

комплет

1

11.

Литература из области рачунарства, електротехнике и електронике (књиге и часописи)

комплет

1

12.

Упутство/практикум за коришћење програма

комплет

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Предмет се реализује коришћењем заједничких ресурса у рачунарској учионици/кабинету.

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Софтвер *

1.

Програм за обраду текста

ком.

1

2.

Програм за рад са табелама и табеларним прорачунима

ком.

1

3.

Програм за израду презентација

ком.

1

* Програми треба да буду инсталирани на сваком рачунару или се може користити платформа у облаку (на интернету)

Примери, литература, пројекти, упутства …

4.

Пример организационе структуре предузећа, процеса производње, маркетинга, …

ком.

1

5.

Пример SWOT анализе и „олује идеја” (енгл. Brainstorming)

ком.

1

6.

Пример бизнис плана

ком.

1

7.

Пример маркетинг плана

ком.

1

8.

Пример маркетинг микса

ком.

1

9.

Пример реализације пословне идеје – управљање процесом и ресурсима (менаџмент)

ком.

1

10.

Пример одређивања тачке рентабилности – расходи и приходи, инвестиције, цена производа/услуге

ком.

1

11.

Пример биланса стања, успеха и новчаних токова (енгл. Cash flow)

ком.

1

12.

Пример прикупљања фондова – извори финансирања

ком.

1

13.

Важећи закони и прописи у области пословања

комплет

1

14.

Литература из области економије и предузетништва

комплет

1

15.

Упутство/практикум за коришћење програма

комплет

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјалии могу бити и у електронском облику

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

(Модули: Основе практичних вештина и Инсталациони каблови и проводници)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, презентације, упутства, прописи, каталози, …

1.

Приказ техничких карактеристика различитих материјала

ком.

1

2.

Приказ технолошког поступка обраде различитих материјала

ком.

1

3.

Приказ симбола и ознака у електротехници

ком.

1

4.

Приказ електроенергетских каблова, проводника и прибора

ком.

1

5.

Приказ инсталационог решења у стамбеном објекту

ком.

1

6.

Приказ извора електричне струје

ком.

1

7.

Електронске компоненте – отпорници и кондензатори (врсте, обележавање и примена)

ком.

1

8.

Важећи прописи и стандарди

комплет

1

9.

Каталози произвођача материјала и опреме

комплет

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Модели и узорци

10.

Узорци различитих врста метала – гвожђе, челик, бакар, алуминијум, бронза, месинг

ком.

по 1

11.

Узорци машинских елемената – завртњи, навртке, подлошке (различитих врста, намене и димензија)

ком.

по 10

12.

Електроенергетски (инсталациони) каблови – различите врсте

ком.

по 1

13.

Отпорници – различите врсте и вредности

ком.

по 2

14.

Кондензатори – различите врсте и вредности

ком.

по 2

Алат и мерни инструменти

15.

Бушилица ручна/стона/стубна од 13 mm са прибором

ком.

1

16.

Чекић 600 g

ком.

4

17.

Шестар за рупе

ком.

4

18.

Обележивач – гарнитура

ком.

4

19.

Турпије пљоснате – грубе

ком.

16

20.

Турпије пљоснате – фине

ком.

16

21.

Турпије троугле – фине

ком.

16

22.

Турпије округле – фине

ком.

16

23.

Турпије полуокругле – фине

ком.

16

24.

Нумератор бројева

ком.

1

25.

Нумератор слова

ком.

1

26.

Тестера за метал

ком.

16

27.

Одвијач – мањи

ком.

16

28.

Одвијач – гарнитура

ком.

4

29.

Клешта – столарска

ком.

4

30.

Клешта – комбинована

ком.

8

31.

Клешта – пљосната

ком.

8

32.

Клешта – сечице

ком.

8

33.

Клешта – окаста

ком.

8

34.

Клешта – за скидање изолације

ком.

8

35.

Бургије Ø 1 до Ø 13 mm – гарнитура

ком.

1

36.

Лемилица

ком.

16

37.

Угаоник 80 х 120 са наслоном 90º

ком.

4

38.

Контролник радијуса

ком.

1

39.

Мерна трака мин. дужине 2 m

ком.

4

40.

Лењир 50 cm

ком.

4

41.

Помично кљунасто мерило (нем. Schublehre – шублер)

ком.

4

42.

Микро-метар

ком.

4

43.

Висиномер

ком.

1

44.

Испитивач напона – (фазомер)

ком.

4

45.

Универзални инструмент

ком.

4

46.

Ручне маказе за лим – косе

ком.

2

НАПОМЕНА: За реализацију наставе, по потреби могу се користити и комплети алата и мерних инструмената других предмета

Опрема и потрошни материјал

47.

Осигурачи (аутоматски)

ком.

16

48.

Прекидачи – различите врсте

ком.

16

49.

Утичнице – различите врсте

ком.

16

50.

Утикачи – различите врсте

ком.

16

51.

Сијаличина грла

ком.

16

52.

Разводна табла

ком.

4

53.

Лимови, жица, профили цеви …

по потреби

54.

Електроенергетски (инсталациони) каблови

по потреби

55.

Остали потрошни материјал

по потреби

НАПОМЕНА: Потрошни инсталациони и монтажни материјал обнављати периодично према утрошку истог

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

(Модули: Компоненте на штампаној плочи и Поступак израде и испитивања исправности штампане плоче)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Инструменти, опрема, алат и материјал

1.

Штампане плоче

ком.

16

2.

Комплет алата за штампане плоче (држач и бушилица)

ком.

1

3.

Провидна фолија за штампање електричних шема

ком.

100

4.

UV лампа за развијање негатива са провидних фолија на штампану плочу

ком.

1

5.

Скалпел за штампане плоче

ком.

8

6.

Лупа

ком.

8

7.

Секач за штампане плоче

ком.

1

8.

Средство за нагризање штампаних плоча

kg

2,5

9.

Комплет првe помоћи

ком.

1

10.

Заштитне кецеље

ком.

4

11.

Заштитне наочаре

ком.

4

12.

Разне eлектронске компоненте

ком.

100

13.

Изолир трака

ком.

4

14.

Лемило електрично

ком.

8

15.

Вакум пумпице

ком.

8

16.

Калај

ком.

2

17.

Тинол паста 10 gr

ком.

8

18.

Гребач за скидање изолације

ком.

8

19.

Ножеви за обраду крајева кабла различитих дебљина

ком.

8

20.

Клешта комбинована

ком.

8

21.

Клешта пљосната

ком.

8

22.

Клешта сечице косе

ком.

8

23.

Клешта за конекторе (4, 6, 8 – пинова )

ком.

2

24.

Одвијачи равни

ком.

8

25.

Одвијачи крстасти

ком.

8

26.

SMD линија за израду штампаних плоча

ком.

1

27.

Универзални инструмент

ком.

8

* За потрошни материјал и одговарајући алат у школи треба да постоје резерве, које се по потреби обнављају.

Предмет: СОФТВЕРСКИ АЛАТИ

Предмет се реализује коришћењем заједничких ресурса у рачунарској учионици/кабинету.

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Софтвер *

1.

Софтвер за пројектовање штампаних плоча

2.

Програм за писање HTML/CSS кода

ком.

1

3.

Програм за симулацију веб сервера (нпр. XAMPP) или веб сервер

ком.

1

НАПОМЕНА: * Програми треба да буду инсталирани на сваком рачунару или се може користити платформа у облаку (на интернету)

Литература, упутства

4.

Литература из области израде штампаних плоча

комплет

1

5.

Литература из области веб дизајна (књиге и часописи)

6.

Упутство/практикум за коришћење програма

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Предмет: УПРАВЉАЊЕ ВЕБ САДРЖАЈЕМ

Предмет се реализује коришћењем заједничких ресурса у рачунарској учионици/кабинету.

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Софтвер *

1.

Инсталациони CMS пакет по избору

ком.

1

2.

Програм за симулацију веб сервера (нпр. XAMPP) или веб сервер

ком.

1

НАПОМЕНА: * Програми треба да буду инсталирани на сваком рачунару или се може користити платформа у облаку (на интернету)

Литература, упутства

3.

Литература за одабрану CMS платформу (књиге и часописи)

комплет

1

4.

Упутство/практикум за коришћење програма

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Предмет: ПРОГРАМИРАЊЕ

Предмет се реализује коришћењем заједничких ресурса у рачунарској учионици/кабинету.

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Софтвер *

1.

Софтверски пакет за писање програмског кода

ком.

1

НАПОМЕНА: * Програми треба да буду инсталирани на сваком рачунару или се може користити платформа у облаку (на интернету)

Литература, упутства ...

2.

Литература за писање програма у одабраном окружењу (књиге и часописи)

комплет

1

3.

Примери алгоритма

ком.

1

4.

Упутство/практикум за коришћење софтверског пакета

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Предмет: ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ

Предмет се реализује коришћењем заједничких ресурса у рачунарској учионици/кабинету.

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Софтвер *

1.

Програм за писање кода у одабраном сцрипт језику

ком.

1

2.

Програм за симулацију веб сервера (нпр. XAMPP) или веб сервер

ком.

1

НАПОМЕНА: * Програми треба да буду инсталирани на сваком рачунару или се може користити платформа у облаку (на интернету)

Литература, упутства

3.

Литература за одабрани сцрипт језик (књиге и часописи)

комплет

1

4.

Упутство/практикум за писање скрипт програмског кода

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Предмет: ЕЛЕКТРОАКУСТИКА

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, презентације, упутства, прописи, каталози, …

1.

Шематски приказ извора звука

ком.

1

2.

Шематски приказ електроакустичких претварача

ком.

1

3.

Шематски приказ аудио система

ком.

1

НАПОМЕНА: Слике, шеме, презентације, упутства, прописи, каталози могу бити и у електронском облику

Предмет: ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Шеме, слике, филмови 

1.

Шема елементарних логичких кола

ком.

1

2.

Шема декодера, кодера, мултиплексера и демултиплексера

ком.

1

3.

Шема вишебитног сабирача

ком.

1

4.

Шема вишебитног сабирача

ком.

1

5.

Шема стационарног регистра

ком.

1

6.

Шема померачког регистра

ком.

1

7.

Шема организације RОM, PROM, EPROM, EEPROM, FLESH,

ком.

1

8.

Шема организације RAM статичке меморије

ком.

1

9.

Шема организације RAM динамичке меморије

ком.

1

10.

Шеме флип-флопова

ком.

1

17.

Проспекти логичких кола 

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Модели, макете

18.

Макета са основним логичким колима 

ком.

5

19.

Макета са CMOS инвертором

ком.

5

20.

Макета са бистабилним колима

ком.

5

21.

Макета са комбинационим мрежама

ком.

5

22.

Макета са секвенцијалним мрежама

ком.

5

23.

Макета са аритметичким колима

ком.

5

24.

Макета са меморијама

ком.

5

25.

Макета са регистрима

ком.

5

26.

Макета са аритметичким колима

ком.

5

27.

Макета са А/Д и Д/А конверторима

ком.

5

28.

Протоборд плочица

ком.

10

29.

Сет каблова за протоборд

ком.

10

Инструменти 

30.

Дигитални мултиметар 

ком.

5

31.

Двоканални осцилоскоп 

ком.

5

32.

RC генератор 10 Hz–100 kHz

ком.

5

Напомена: Уколико лабораторијски столови немају уграђене стабилне изворе напајања, треба предвидети 5 х 2 = 10 стабилних извора променљивих напона од 0 V до 30 V

Алати 

33.

Мали, средњи и велики одвијач, одвијач – испитивач фазе

гарнитура

1

34.

Клешта – комбинована, шпицаста и сечице

гарнитура

1

35.

Алат за скидање изолације са водова

ком.

1

36.

Мала стега

ком.

1

37.

Лемилица са термостатом од 50 W, с финим и обичним врхом

ком.

1

38.

Пинцета (велика и мала)

ком.

1

39.

Маказе

ком.

1

40.

Кутија за смештај разноврсних електронских елемената (пасивних и активних) за поправке и експериментисање

ком.

1

Предмет: МИКРОКОНТРОЛЕРИ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, презентације

1.

Блок шема микроконтролера

ком.

1

2.

Блок шеме сензора, мотора….. 

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Рачунари и микроконтролери

3

Микроконтролер

ком.

11

4.

Рачунар са одговарајућим софтвером за наставника

ком.

1

5.

Рачунар са одговарајућим софтвером за ученика

ком.

10

Алати, машине, уређаји

6.

Ручни алат (сечице, разне врсте клешта, одвијачи)

комплет

5

7.

Лемилица

ком.

5

8.

Кутија за смештај разноврсних електронских елемената (пасивних и активних) 

ком 

1

Комплети, гарнитуре 

9.

Сензор температуре аналогни

ком.

5

10.

Сензор температуре дигитални

ком.

5

11.

Џојстик

ком.

5

12.

Потенциометар обртни 10 кΩ

ком.

5

13.

Потенциометар клизни 10 кΩ

ком.

5

14.

LCD дисплеј са паралелном комуникацијом

ком.

5

15.

LCD дисплеј са серијском комуникацијом

ком.

5

16.

Ултразвучни сензор

ком.

5

17.

Сензор вибрације

ком.

5

18.

IR диода 

ком.

5

19.

IR сензор

ком.

5

20.

Капацитивни сензор

ком.

5

21.

Фотоотпорник

ком.

5

22.

Сензор влаге

ком.

5

23.

Сензор препреке

ком.

5

24.

Мотор једносмерне струје са одговарајућим драјвером

ком.

5

25.

Мотор једносмерне струје са точком

ком.

10

26.

Серво мотор

ком.

5

27.

Корачни мотор (униполарни) са одговарајућим драјвером 

ком.

5

28

Корачни мотор (биполарни) са одговарајућим драјвером

ком.

5

29.

Пиезо мотор

ком.

5

30.

Релеј

ком.

5

31.

Протоборд плочица

ком.

5

31.

Сет каблова за протоборд

сет

5

32.

RGB светлећа диода

ком.

5

33.

Тастер

ком.

5

34.

Buzzer (зујалица) пасивни

ком.

5

35.

Buzzer (зујалица) активни

ком.

5

36.

7 сегментни дисплеј (са заједничком анодом)

ком.

5

37.

7 сегментни дисплеј (са заједничком катодом)

ком.

5

38.

Декодер за седмосегментни дисплеј са заједничком анодом

ком.

5

39.

Декодер за седмосегментни дисплеј са заједничком катодом

ком.

5

40.

Седмосегментни дисплеј са четири цифре (са заједничком анодом или катодом)

ком.

5

41.

DS3231 за RTC (RunTimeClock) 

ком.

5

42.

4 x 4 тастатура

ком.

5

43.

Мембранска тастатура

ком.

5

44.

Капацитивна тастатура

ком.

5

45.

Сензор боје

ком.

5

46.

Сензор покрета

ком.

5

47.

OLED дисплеј са серијском комуникацијом

ком.

5

48.

RFID читач картица

ком.

5

49.

8 x 8 LED matrix

ком.

5

50.

4 х 8 х 8 LED matrix

ком.

5

51.

MicroSD card модул

ком.

5

52.

EEPROM модул екстерни

ком.

5

53.

WiFi модул за микроконтролере

ком.

5

54.

Bluetooth модул за микроконтролере

ком.

5

55.

BLE (Bluetoot мале снаге) модул за микроконтролере,

ком.

5

56.

Електронске компоненте (отпорници, кондензатори, диоде, транзистори, светлеће диоде…) 

ком.

5

57.

Звучници или слушалице

комплет

5

Инструменти

58.

Двоканални осцилоскоп

ком.

2

59.

Мултиметар

ком.

5

Софтвер

60.

Софтвер за програмирање микроконтролера

ком.

1

Каталози и литература

61.

Техничка документација за компоненте

ком.

8

Напомена: Уколико лабораторијски столови немају уграђене стабилне изворе напајања, треба предвидети 5 х 2 = 10 стабилних извора променљивих напона од 0 V до 30 V, или батерије 

Предмет: ТЕСТИРАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОНСКИХ СКЛОПОВА И УРЕЂАЈА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, презентације

1.

Прикази различитих мерних инструмената

комплет

1

2.

Шеме различитих електронских склопова и уређаја

комплет

1

3.

Прикази електронских генератора

комплет

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Извори напона и инструменти

4.

Извор променљивог једносмерног напона

ком.

5

5.

RC генератор 10 Hz – 100 kHz

ком.

5

6.

Генератор функције (са DC излазом и опсегом
0,1 Hz – 2 MHz)

ком.

5

7.

АМ сигнал генератор

ком.

5

8.

ФМ сигнал генератор

ком.

5

9.

Воблер

ком.

5

10.

Двоканални осцилоскоп

ком.

5

11.

Дигитални мултиметар

ком.

10

12.

Фреквенцметар

ком.

5

Алати

13.

Ручни алат (сечице, разне врсте клешта, одвијачи)

комплет

5

14.

Мала стега

ком.

5

15.

Лемилица са термостатом од 50 W, с финим и обичним врхом

ком.

5

16.

Вакуум пумпица

ком.

5

17.

Пинцета (велика и мала)

ком.

5

18.

Маказе

ком.

5

19.

Кутија за смештај разноврсних електронских елемената (пасивних и активних) за поправке

ком.

1

Каталози и литература

20.

Каталози електронских компоненти

ком.

5

21.

Техничка документација електронских уређаја

ком.

10

Предмети: ПРИМЕЊЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЕЛЕКТРОНСКИ СКЛОПОВИ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, презентације

1.

Каталози произвођача електронских компоненти

ком.

2.

Приказ симбола и ознака у електротехници

ком.

1

3.

Приказ техничких карактеристика пасивних електронских компоненти

ком.

1

4.

Приказ техничких карактеристика активних електронских компоненти

ком.

1

5.

Приказ обележавања отпорника цифрама и бојама

ком.

1

6.

Приказ обележавања кондензатора цифрама и бојама

ком.

1

7.

Приказ различитих кућишта диода

ком.

1

8.

Приказ различитих кућишта транзистора

ком.

1

9.

Приказ различитих кућишта интегрисаних кола

ком.

1

10.

Шема једностраног усмерача

ком.

1

11.

Шема Грецовог усмерача

ком.

1

12.

Шема стабилизатора са Ценер диодом

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Рачунари

13.

PC рачунар или лаптоп

ком.

6

14.

Софтвер за цртање електричних шема и пројектовање штампаних плочица*

15.

Софтвер за израду техничке документације*

*НАПОМЕНА: Користити софтвер који се користи у предметима Софтверски алати и Tехничка документација

Алати, машине, уређаји

16.

Лемилица

ком.

6

17.

Вакум пумпица

ком.

6

18.

Стона бушилица и комплет бургија (од 0,8 mm до 4 mm)

ком.

2

19.

Ручни алат (одвијачи, шпиц клешта, пинцета, вакум пумпица, сечице...)

комплет

3

20.

Кутија за смештај разноврсних електронских елемената (пасивних и активних) 

ком.

1

Извори напајања и инструменти

21.

Једносмерни извор напајања 0–30 V,

ком.

5

22.

Наизменични извор напајања 0–230 V, 0–3A са галванском изолацијом и припадајућом заштитном опремом

ком.

2

23.

Двоканални осцилоскоп

ком.

5

24.

Мултиметар

ком.

10

Компноненте

25.

Протоборд плочица

ком.

10

26.

Сет каблова за протоборд

комплет

10

27.

Комплет активних и пасивних електронских компоненти према спецификацији лабораторијских вежби

комплет

10

Предмет: ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ (други и трећи разред)

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, презентације....

1.

Блок шема система аутоматског управљања,

ком.

1

2.

Шема делова система аутоматског управљања,

ком.

1

3.

Каталози сензора (може бити у електронском облику),

ком.

1

4.

Шеме мерних претварача,

ком.

1

5.

Шеме извршних елемената,

ком.

1

6.

Релејне шеме,

ком.

1

7.

Шеме појачавача,

ком.

1

8.

Шеме детектора сигнала грешке,

ком.

1

9.

Шеме извршних елемената

ком.

1

10.

Шеме сигнализатора

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Узорци, модели

11.

Модели мерних претварача

комплет

1

12.

Модели појачавача

комплет

1

13.

Модели извршних елемената

комплет

1

14.

Модели детектора сигнала грешке

комплет

1

15.

Модели извршних елемената

комплет

1

Комплети, гарнитуре, макете

16.

Макете мерних претварача помераја – отпорних, капацитивних

ком.

2

17.

Макете мерних претварака температуре – термопарови, термистори

ком.

2

18.

Макете мерних претварача притиска – са мембраном, U цеви

ком.

2

19.

Макете мерних претварача броја обртаја-тахогенератори једносмерне и наизменичне струје, оптоелектронски тахометар

ком.

2

20.

Макете за тестирање прекидача и тастера

ком.

2

21.

Макете за снимање карактеристика електронских појачавача

ком.

2

22.

Макете за снимање карактеристике операционог појачавача (неинвертујућег, инвертујућег)

ком.

2

23.

Макете струјног и напонског сигнала грешке

ком.

2

24.

Макете детекрора сигнала грешке са операционим појачавачем

ком.

2

25

Макета детектора сигнала грешке са Витстоновим мостом

ком.

2

26.

Макете за снимање карактеристика мотора (генератора) једносмерне струје

ком.

2

23.

Макете детектора сигнала грешке на бази временског кашњења и учестаности,

ком.

5

27.

Макете извршних елемената – електронских, хидрауличних.

ком.

2

Инструменти и додатна опрема

28.

Двоканални осцилоскоп

ком.

2

29.

Мултиметар

ком.

10

30.

Извори напајање – једносмерни наизменични

ком.

6

Предмет: УПРАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИМ СИСТЕМИМА (четврти разред)

Предмет се реализује коришћењем заједничких ресурса у рачунарској учионици/кабинету.

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, презентације

1.

Блок шеме система аутоматског управљања,

ком. 

1

2.

Блок шеме система аутоматског управљања са регулацијум,

ком. 

1

3.

Приручник за моделирање система аутоматског управљања на рачунару,

ком. 

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Рачунарска опрема и софтвер

5.

Рачунар за професора

ком.

1

6.

Рачунари за ученике

ком.

10

7.

Софтвер за моделирање и симулацију индустријских система са и без регулације

Додатна опрема

8.

Пројектор

ком.

1

Предмет: ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕРИ И SCADA СИСТЕМИ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји

1.

Програмабилни логички контролер конфигурације: Power Supply, CPU,  DI (дигитални улази), DO (дигитални излази), AI (аналогни улази), AO (аналогни излази)

ком.

1

2.

Извор напајања за улазне и излазне уређаје PLC-а

ком.

1

3.

Програмабилни терминал за логички контролер

ком.

1

4.

Фреквенцијски регулатор брзине електромотора

ком.

1

5.

Рачунари

ком.

6

6.

Трофазни асинхрони електромотор

ком.

1

Софтвер

7.

Софтвер за програмирање програмабилних логичких контролера и софтвер за програмирање програмабилних терминала

ком.

1

8.

Софтвер за пројектовање SCADA система

ком.

1

Слике, шеме, презентације

9.

Шеме повезивања уређаја на дискретне улазне/излазне модуле

комплет

1

10.

Шеме повезивања уређаја на аналогне улазне/излазне модуле

комплет

1

11.

Шеме повезивања са HMI уређајима

комплет

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Макете, симулатори

12.

Симулатор улазних и излазних уређаја

ком.

4

13.

Макета индустријског бројача за управљање покретном траком (старт-стоп)

ком.

1

14.

Макета за управљање раскрсницом

ком.

1

15.

Макета за управљање гаражним вратима

ком.

1

16.

Макета за управљање паркингом

ком.

1

17.

Управљачки пулт (са тастерима, прекидачима, релејима, контакторима и сигналним лампицама)

ком.

1

Инструменти

18.

Мултиметар

ком.

3

Предмет: ДИГИТАЛНО УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПОГОНИМА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји

1.

Једносмерни извор напајања 0–30 V, 0–3 A

ком.

3

2.

Наизменични извор напајања 0–230 V, 0–3 A са галванском изолацијом и припадајућом заштитном опремом

ком.

2

3.

Ручни алат (одвијачи, шпиц клешта, микротастери, пинцета, вакум пумпица, сечице...)

комплет

1

4.

Лемилица

ком.

1

5.

Кутија за смештај разноврсних електронских елемената (пасивних и активних)

ком.

1

6.

Мотор једносмерне струје напона 12 V или 24 V

ком.

3

7.

Корачни униполарни мотор

ком.

3

8.

Корачни биполарни мотор

ком.

3

9.

Фреквентни претварач, снаге до 1,5 kW

ком.

2

10.

Трофазни асинхрони мотор, снаге до 1,5 kW

ком.

2

11.

Програмабилни логички контролер, напона 24 V

ком.

2

12.

Напајање за програмабилни логички контролер 24 V

ком.

2

13.

Микроконтролерска управљачка картица

ком.

3

14.

Рачунар/монитор/тастатура/миш

комплет

3

15.

Софтвер за програмирање микроконтролера

комплет

1

16.

Софтвер за програмирање ПЛЦ-а

комплет

1

Слике, шеме

17.

Шема микроконтролерског управљачког система

ком.

1

18.

Шема основне блок шеме дигитално управљаног електричног погона

ком.

1

19.

Шема једноквадрантног транзисторског чопера

ком.

1

20.

Шема двоквадрантног транзисторског чопера у Н-мосту

ком.

1

21.

Шема пасивног побудног кола снажног биполарног транзистора

ком.

1

22.

Шема пасивног побудног кола снажног н-каналног мосфета

ком.

1

23.

Шема побудног кола снажног п-каналног мосфета

ком.

1

24.

Шема пасивног побудног кола IGBT-a

ком.

1

25.

Слика стандардних интегрисаних побудних кола

комплет

1

26.

Шема побудног кола за управање униполарним корачним моторима

ком.

1

27.

Шема побудног кола за управање биполарним корачним моторима

ком.

1

НАПОМЕНА: Литература и наставни материјали могу бити и у електронском облику

Комплети, гарнитуре, макете

28.

Кутија са ситним компонентама за микроконтролерску картицу

комплет

3

29.

Макета пасивног побудног кола снажног биполарног транзистора

ком.

3

30.

Макета пасивног побудног кола снажног н-каналног мосфета

ком.

3

31.

Макета пасивног побудног кола снажног н-каналног мосфета

ком.

3

32.

Макета пасивног побудног кола снажног п-каналног мосфета

ком.

3

33.

Макета пасивног побудног кола снажног IGBT-a

ком.

3

34.

Макета снажног мосфета са интегрисаним побудним колом

ком.

3

35.

Макета IGBT-a са интегрисаним побудним колом

ком.

3

36.

Макета једноквадрантног транзисторског чопера

ком.

3

37.

Макета двоквадрантног транзисторског чопера у Н-мосту

ком.

3

38.

Макета претварача за управљање униполарним корачним мотором

ком.

3

39.

Макета претварача за управљање биполарним корачним мотором

ком.

3

40.

Макета фреквентно регулисаног асинхроног погона са припадајућим ПЛЦ-ом

ком.

2

41.

Прото плочица

ком.

3

Инструменти

42.

Дигитални мултиметар

ком.

6

43.

Двоканални осцилоскоп

ком.

1