Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама

Члан 1.

У Правилнику о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/23), у делу: „I. ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА”, у програму предмета: „ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (за све образовне профиле у трогодишњем трајању)”, табела: „Разред први Недељни фонд часова 2 часа”, замењује се новом табелом: „Разред први Недељни фонд часова 2 часа”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

У програму предмета: „ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (за све образовне профиле у четворогодишњем трајању)”, табела: „Разред први Недељни фонд часова 2 часа”, замењује се новом табелом: „Разред први Недељни фонд часова 2 часа”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-67/3/2023-03

У Београду, 19. септембра 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

Разред

Први

Недељни фонд часова

2 часа

ИСХОДИ

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ, ТЕМА и

кључни појмови садржајa

– сврсисходно примењује вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;

– упореди и анализира резултате тестирања са вредностима за свој узраст и сагледа сопствени моторички напредак;

– планира и примењује усвојене моторичке вештине у свакодневном животу;

– игра један народни и један друштвени плес;

– примењује и поштује основне принципе вежбаоног процеса и правила тимских и спортских игара;

– одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање;

– навија фер;

– разликује различите типове физичке активности и њихов утицај на организам;

– примењује усвојене вежбе и вежбања у складу са сопственим могућностима и потребама;

– препозна ниво оптерећења током вежбања;

– уочи покрете и грешке у извођењу кретања;

– учествује на одељењском, разредном и другим такмичењима и/или спортско-рекреативним манифестацијама за које се школа определи;

– помаже у организацији школских спортских манифестација;

– користи могућности за свакодневну физичку активност у окружењу и редовно вежба у складу са својим потребама;

– примени принципе здраве исхране;

– примењује правила безбедности у физичким активностима у школи и ван школе;

– у групним активностима ради на остваривању заједничких циљева;

– решава конфликте на толерантан и прихватљив начин;

– при вежбању и кретању уочи и негује естетске вредности;

– коригује последице седентарне активности, положаје, покрете и кретања који имају негативан утицај на здравље применом физичког вежбања;

– поштује здравствено-хигијенска и еколошка правила у вежбању;

– редовно контролише своје здравље;

– повезује штетан утицај који психоактивне супстанце имају на здравље;

– познаје и примењује основне принципе прве помоћи.

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

Тестирање ученика.

Кондициона припрема ученика:

– вежбе за развој снаге;

– вежбе за развој покретљивости;

– вежбе за развој издржљивости;

– вежбе за развој брзине;

– вежбе за развој координације.

СПОРТСКО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Атлетика

Усавршавање технике трчања на кратким стазама.

Усавршавање технике трчања на средњим стазама.

Усавршавање технике скок удаљ.

Усавршавање технике скок увис.

Бацање кугле.

Спортска гимнастика

Вежбе на тлу

Основни садржаји

Провера савладаности елемената гимнастике из основне школе.

Вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге колут напред.

Став на шакама, издржај, колут напред.

Два повезана премета странце удесно (улево).

Проширени садржаји

Премет странце са окретом за 180o „рондат“.

Колут назад до става о шакама.

Премет напред.

Прескок

Згрчка.

Разношка.

Кругови (дохватни)

За ученике :

– вучењем вис узнето;

– вис стражњи, издржај;

– вучењем вис узнето;

– спуст у вис предњи.

За ученице:

– уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб;

– њих у згибу/уз помоћ;

– спуст у вис стојећи.

Разбој

За ученике:

Основни садржаји

Паралелни разбој:

– Њих у упору.

– Саскоци.

– Састав.

Проширени садржаји

Њих у упору, њих и зањихом склек;

њих и предњихом упор, зањих, предњихом склек, зањихом упор, саскок са окретом за 180°.

Предношка (окрет према притки).

За ученице двовисински разбој или једна притка вратила:

– наскок у упор на н/п (или узмак замахом једне ноге);

– премах одножно десном/левом ногом до упора јашућег;

– прехват у потхват упорном руком (до предножне) и спојено одножењем заножне премах, саскок са окретом за 90° (одношка), завршити боком према притки.

Вратило – дохватно

За ученике:

Основни садржаји

Суножним одразом узмак.

Саскок замахом у назад.

Проширени садржај

Ковртљај назад из упора.

Греда

За ученице:

Основни садржаји

Вежба на ниској греди од елемената предвиђених у основној школи.

Висока греда ходање са различитим гимнастичким елементима.

Проширени садржаји

Састав на греди.

Коњ са хватаљкама

За ученике:

Проширени садржај

Премах одножно десном напред, замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом напред, премах десном назад, замах улево, замах удесно и спојено премахом десне; саскок са окретом за 90° улево до става на тлу, леви бок према коњу.

Спортске игре и активности по избору

Спортске игре

Рукомет, кошарка, одбојка, футсал

Понављање и утврђивање раније обучаваних елемената технике.

Проширивање и продубљивање техничко-тактичких способности ученика.

Учествовање на такмичењима на нивоу одељења.

Активности по избору

Аеробик и други фитнес програми, стони тенис, бадминтон и др.

Плес и ритмика

Основни садржаји

Народно коло „Моравац”.

Енглески валцер.

Проширени садржаји

Народна кола и плесови по избору.

Ритмички елементи и вежбе по избору.

Полигони

Комбиновани полигон у складу са реализованим моторичким садржајима.

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

Физичко образовање

Основна правила и принципи вежбања:

– загревање,

– разгибавање, вежбе обликовања,

– дисање,

– дозирање вежбања,

– смиривање организма.

Основне моторичке способности.

Правила спортских игара и дисциплина.

Безбедност у вежбању.

Здравствена култура

Појам здравља.

Физичко вежбање у функцији унапређивања здравља и превенције болести.

Болести које настају услед неправилног одржавања личне хигијене и нередовне физичке активности.

Значај редовних лекарских прегледа.

Уравнотежена и здрава исхрана.

Психоактивне супстанце и недозвољена средства.

Основе прве помоћи у вежбању и професионалном раду.

Разред

Први

Недељни фонд часова

2 часа

ИСХОДИ

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ, ТЕМА и

кључни појмови садржајa

– сврсисходно примењује вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;

– упореди и анализира резултате тестирања са вредностима за свој узраст и сагледа сопствени моторички напредак;

– планира и примењује усвојене моторичке вештине у свакодневном животу;

– игра један народни и један друштвени плес;

– примењује и поштује основне принципе вежбаоног процеса и правила тимских и спортских игара;

– одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање;

– навија фер;

– разликује различите типове физичке активности и њихов утицај на организам;

– примењује усвојене вежбе и вежбања у складу са сопственим могућностима и потребама;

– препозна ниво оптерећења током вежбања;

– уочи грешке у извођењу покрета и кретања;

– учествује на одељењском, разредном и другим такмичењима и/или спортско-рекреативним манифестацијама за које се школа определи;

– помаже у организацији школских спортских манифестација;

– користи могућности за свакодневну физичку активност у окружењу и редовно вежба у складу са својим потребама;

– примени принципе здраве исхране;

– примењује правила безбедности у физичким активностима у школи и ван школе;

– у групним активностима ради на остваривању заједничких циљева;

– решава конфликте на толерантан и прихватљив начин;

– при вежбању и кретању уочи и негује естетске вредности;

– коригује последице седентарне активности, положаје, покрете и кретања који имају негативан утицај на здравље применом физичког вежбања;

– поштује здравствено-хигијенска и еколошка правила у вежбању;

– редовно контролише своје здравље;

– повезује штетан утицај који психоактивне супстанце имају на здравље;

– познаје основне принципе пружања прве помоћи

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

Тестирање ученика.

Кондициона припрема ученика:

– вежбе за развој снаге;

– вежбе за развој покретљивости;

– вежбе за развој издржљивости;

– вежбе за развој брзине;

– вежбе за развој координације.

СПОРТСКО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Атлетика

Усавршавање технике трчања на кратким стазама.

Усавршавање технике трчања на средњим стазама.

Усавршавање технике скок удаљ.

Усавршавање технике скок увис.

Бацање кугле.

Спортска гимнастика

Вежбе на тлу

Основни садржаји

Провера савладаности елемената гимнастике из основне школе.

Вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге колут напред.

Став на шакама, издржај, колут напред.

Два повезана премета странце удесно (улево).

Проширени садржаји

Премет странце са окретом за 180° „рондат”.

Колут назад до става о шакама.

Премет напред.

Прескок

Згрчка.

Разношка.

Кругови (дохватни)

За ученике:

– вучењем вис узнето;

– вис стражњи, издржај;

– вучењем вис узнето;

– спуст у вис предњи.

За ученице:

– уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб;

– њих у згибу/уз помоћ;

– спуст у вис стојећи.

Разбој

За ученике:

Основни садржаји

Паралелни разбој:

– Њих у упору.

– Саскоци.

– Састав.

Проширени садржаји

Њих у упору, њих и зањихом склек;

њих и предњихом упор, зањих, предњихом склек, зањихом упор, саскок са окретом за 180°.

Предношка (окрет према притки).

За ученице двовисински разбој или једна притка вратила:

– наскок у упор на н/п (или узмак замахом једне ноге);

– премах одножно десном/левом ногом до упора јашућег;

– прехват у потхват упорном руком (до предножне) и спојено одножењем заножне премах, саскок са окретом за 90° (одношка), завршити боком према притки.

Вратило – дохватно

За ученике:

Основни садржаји

Суножним одразом узмак.

Саскок замахом у назад.

Проширени садржај

Ковртљај назад из упора.

Греда

За ученице:

Основни садржаји

Вежба на ниској греди од елемената предвиђених у основној школи.

Висока греда ходање са различитим гимнастичким елементима.

Проширени садржаји

Састав на греди.

Коњ са хватаљкама

За ученике:

Проширени садржај

Премах одножно десном напред, замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом напред, премах десном назад, замах улево, замах удесно и спојено премахом десне; саскок са окретом за 90° улево до става на тлу, леви бок према коњу.

Спортске игре и активности по избору

Спортске игре

Рукомет, кошарка, одбојка, футсал

Понављање и утврђивање раније обучаваних елемената технике.

Проширивање и продубљивање техничко-тактичких способности ученика.

Учествовање на такмичењима на нивоу одељења.

Активности по избору

Аеробик и други фитнес програми, стони тенис, бадминтон и др.

Плес и ритмика

Основни садржаји

Народно коло „Моравац”.

Енглески валцер.

Проширени садржаји

Народна кола и плесови по избору.

Ритмички елементи и вежбе по избору.

Полигони

Комбиновани полигон у складу са реализованим моторичким садржајима.

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

Физичко образовање

Основна правила и принципи вежбања:

– загревање,

– разгибавање, вежбе обликовања,

– дисање,

– дозирање вежбања,

– смиривање организма.

Основне моторичке способности.

Правила спортских игара и дисциплина.

Безбедност у вежбању.

Здравствена култура

Појам здравља.

Физичко вежбање у функцији унапређивања здравља и превенције болести.

Болести које настају услед неправилног одржавања личне хигијене и нередовне физичке активности.

Значај редовних лекарских прегледа.

Уравнотежена и здрава исхрана.

Психоактивне супстанце и недозвољена средства.

Основе прве помоћи.