Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

11

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 14/18, 9/19 и 14/20), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОБУЋАР”, додају се делови: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МОДНИ КРОЈАЧ” и „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ГАЛАНТЕРИСТА КОЖЕ”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-34/1/2022-03

У Београду, 19. августа 2022. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МОДНИ КРОЈАЧ

1. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ – КАБИНЕТИ

У специјализованим учионицама остварује се настава једног или више стручних предмета.

Број специјализованих учионица условљен је предвиђеним бројем стручних предмета, који се изводе у учионици, бројем ученика за овај образовни профил као и просторним могућностима школе.

1.1. Опрема кабинета

Рeд. бр.

Назив

Јед. мере

Количина

Напомена

1.

Сто

ком.

1 по ученику

Омогућити приступ интернету

2.

Столица

ком.

1 по ученику

3.

Сто за наставника

ком.

1

4.

Столица за наставника

ком.

1

5.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

1

6.

Ормар

ком.

1

7.

Табла

ком.

1

8.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

9.

Изложбени пано

ком.

2–5 m

10.

Корпа за отпатке

ком.

1

11.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

12.

Апарат за гашење пожара

ком.

1

2. ПРАКТИЧНА НАСТАВА У ШКОЛСКИМ РАДИОНИЦАМА

2.1. Заједничка опрема за све радионице

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Радни сто за наставника

ком.

1

2.

Столица за наставника

ком.

1

3.

Табла

ком.

1

4.

Плакати и упутства (заштита на раду, прва помоћ)

комплет

1

5.

Ормар за одлагање алата

ком.

1

6.

Приручна апотека за прву помоћ

ком.

1

7.

Апарат за гашење пожара

ком.

1

8.

Ормар за одлагање радова ученика

ком.

1

2.2. Посебна опрема

Радионица за конструкцију одеће, површине 50–60 m2

Ред. бр.

Врста и назив опреме

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Табла

ком.

1

2.

Столови за конструкцију димензија 140x140x100 cm

ком.

10

3.

Високе столице

ком.

10

4.

Ормар

ком.

2

3. НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

3.1. Заједничка наставна средства

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1

Видео пројектор са пројекционим платном

ком.

1

2.

Одговарајућа стручна литература:

− Одобрени уџбеници

− Збирке задатака

− Нормативи

− Стандарди

− Обрасци

− Речници

− Енциклопедије

комплет

1

Може стајати и у библиотеци и по потреби коришћено у кабинету

3.2. Посебна наставна средства за стручне предмете

Предмет: КОНСТРУКЦИЈА ОДЕЋЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Штампач А4

ком.

1

Рачунар – сервер

ком.

1

Рачунар

ком.

1 по ученику

Уређај за компјутерско конструисање и израду шаблона*

ком.

1

* Наставна средства са којима се уч. могу упознати у предузећу, не представља норматив за школу, већ упутство школи за избор предузећа

Одговарајући софтверски пакети

ком.

1

2.

Модели и кројеви ( шаблони) различитих одевних предмета у размери 1:1

ком.

15

3.

Комплетан прибор за цртање

компл.

1

4.

Моделарске лутке

ком.

5

5.

Ручни алат за израду шаблона (цвикерица, радла, зумба, шило, маказе)

ком.

2

7.

Папир за конструкцију кројева

Ролна

1

8.

Скице и технички цртежи модела

ком.

10

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Проспекти савремених машина и уређаја

2.

Обична шиваћа машина – модел

ком.

1

3.

Модели мушких и женских одевних предмета

ком.

16

Кројачке лутке

ком.

2

4.

Хронометар за мерење времена израде

ком.

8

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Шема:

– Средстава и извора средстава

– Врсте утрошака и трошкова

– Расподела резултата пословања

– Организациона структура предузећа

– Организациона функција у предузећу

– Економски принципи пословања

комплет

1

2.

Графикони:

– Физички обим производње у предузећу у једном периоду

– Планирани и остварени обим производње у предузећу

– Укупни приход, утрошена средства и доходак предузећа

– Ниво улагања и резултат пословања

комплет

1

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Машина за грубо кројење

ком.

1

2

Машина за фино кројење (бансек)

ком.

1

Обична машина за шивење

ком.

15

Специјалне машине за шивење

ком.

5

5

Аутомати за шивење

ком.

2

3

Пегла

ком.

2

Фиксир – преса

ком.

2

Столови за ручно пеглање

ком.

2

Јастуци за пеглање

ком.

2

Сто за кројење дужине 8 m

ком.

6

Кројачке маказе

ком.

15

Штендери за одлагање полупроизвода и готових производа

ком.

2

2.

Кројачки центиметар

ком.

15

Правоугли лењири за конструкцију кројева

ком.

15

Ревер кривуљари

ком.

15

Кројачка лутка

ком.

4

Папир за конструкцију кројева

ролна

10

Картон за израду шаблона

ком.

25

3.

Хронометри за снимање времена израде

ком.

6

4.

Алат за одржавање и подешавање машина

компл.

3

Резервни делови за машине

компл.

5

Средство за чишћење машине

kg

10

Средство за подмазивање

kg

10

Предмет: ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Узорци сировина за производњу текстилних површина

ком.

20

Узорци готових производа појединачних технологија

ком.

10

Микроскоп

ком.

10

Штапел апарат

ком.

1

Вага

ком.

2

Квадрантна вага за мерење финоће пређе

ком.

4

Витло за мерење дужине пређе

ком.

1

Tкачке лупе

ком.

10

Игле за парање

ком.

10

Квадрантна вага за мерење масе готових производа

ком..

2

Апарат за мерење отпорности на гужвање готових производа

ком.

1

Уређај за мерење водоодбојности

ком.

1

Уређај за мерење промена димензија

ком.

Уређај за испитивање постојаности обојења на дејство светлости

ком.

Боје и додаци за бојење

компл.

Лабораторијско посуђе и мерни инструменти

компл.

10

Збирка мустер карата боја и помоћних средстава

компл.

1

Електрични решо

ком.

1/уч

Предмет: ПРИМЕНА РАЧУНАРА У КОНСТРУКЦИЈИ ОДЕЋЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар – сервер за наставника

ком.

1.

Рачунар

ком.

1 по ученику

Одговарајући софтверски пакети

ком.

1

Приручници за коришћење софтверских пакета

збирка

1

Примери ученичких радова

збирка

1

Предмети: ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ, САВРЕМЕНО ОДЕВАЊЕ реализују се са заједничким наставним средствима.

НОРМАТИВ

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ У ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У ПОДРУЧЈУ РАДА ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ГАЛАНТЕРИСТА КОЖЕ

1. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ – КАБИНЕТИ

У специјализованим учионицама остварује се настава једног или више стручних предмета чији садржаји захтевају употребу апарата, инструмената, уређаја и других посебних наставних средстава.

Број специјализованих учионица условљен је предвиђеним бројем стручних наставних предмета, који се изводе у учионици, бројем ученика и просторним могућностима школе.

1.1. Опрема кабинета

Ред. бр.

Назив

Јед. мере

Количина

Напомена

1.

Сто за ученика

ком.

1 по ученику

Омогућити приступ интернету

2.

Столица за ученика

ком.

1 по ученику

3.

Сто за наставника

ком.

1

4.

Столица за наставника

ком.

1

5.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

3

6.

Ормар

ком.

1

7.

Табла

ком.

1

8.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

9.

Изложбени пано

ком.

2–5 m

10.

Корпа за отпатке

ком.

1

11.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

12.

Противпожарни апарат

ком.

1

2. ПРАКТИЧНА НАСТАВА У ШКОЛСКИМ РАДИОНИЦАМА,

2.1. Заједничка опрема

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Радни сто за наставника

ком.

1

2.

Столица за наставника

ком.

1

3.

Табла

ком.

1

бела

4.

Плакати и упутства (заштита на раду, прва помоћ)

комплет

1

6.

Приручна апотека за прву помоћ

ком.

1

7.

Апарат за гашење пожара

ком.

1

8.

Ормар за одлагање радова ученика

ком.

1

Ормар за смештај материјала

ком.

1

9.

Ормар за одлагање алата

ком.

1

10.

Столови за ручно кројење коже

ком.

3–6

11.

Сталак за сортирање коже

ком.

3–6

12.

Регал за смештај шаблона

ком.

1

3. НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

3.1. Заједничка наставна средства

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1

Видео пројектор са пројекционим платном

ком.

1

2.

Одговарајућа стручна литература:

Одобрени уџбеници

комплет

1

Може стајати и у библиотеци и по потреби коришћено у кабинету

Збирке задатака

комплет

1

Нормативи

комплет

1

Стандарди

комплет

1

Обрасци

комплет

1

Речници

комплет

1

Енциклопедије

комплет

1

3.2. Посебна наставна средства за стручне предмете

Предмет: ПОЗНАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Проспекти машина ,уређаја и апарата

ком.

10

2.

Шема попречног пресека коже

ком.

1

3.

Узорци кожа, крзна, хартије, гуме, пластичних маса, текстилних материјала, лепкова

ком.

30

4.

Узорци вештачких кожа и вештачког крзна

ком.

40

5.

СРПС стандарди

ком.

8

6.

Стручна литература

ком.

3

7.

Пећ за жарење

ком.

1

8.

Сушница

ком.

1

9.

Техничка вага

ком.

1

10.

Микроскоп

ком.

1

11.

Динамометар

ком.

1

12.

Микрометарски завртањ

ком.

1

13.

Апарат по Кубелки

ком.

1

14.

Апарат по Херфелду

ком.

1

15.

Апарат по Сокслету

ком.

1

16.

Ексикатор

ком.

2

17.

Тигл

ком.

5

18.

Вегеглас

ком.

5

19.

Апарат за заваривање пластичних фолија

ком.

1

20

Епрувете

ком.

10

21.

Ерленмајер

ком.

5

22.

Пехар

ком.

3

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ГАЛАНТЕРИЈЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Узорци основног и помоћних материјала

ком.

1

Узорци готових производа

ком.

1

Проспекти машина и уређаја

комплет

1

2.

Слике, фотографије, цртежи израде галантерије

комплет

1

Предмет: МОДЕЛОВАЊЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1 по ученику

Умрежени рачунари са интернет конекцијом

Рачунар – сервер за наставника

ком.

1

Уређај за компјутерско конструисање и израду шаблона*

ком.

* Уколико школа није у могућности да набави ово наставно средство, мора обезбедити предузеће код ког може реализовати часове.

Мрежни штампач А3 формат

ком.

1

Скенер А3 формат

ком.

1

Одговарајући софтверски пакети

ком.

1

Модели производа (ситне и крупне галантерије)

ком.

20

Алат за израду шаблона

комплет

6

Прибор за цртање

комплет

1

Подлоге за кројење

ком.

6–12

2.

Слике, фотографије, цртежи израде галантерије

ком.

20

Предмети: ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ИЗРАДА СУВЕНИРА
ИЗРАДА САРАЧКИХ ПРОИЗВОДА

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Картон (лепенка) за израду шаблона

ком.

10

Машина за сечење лепенке

ком.

1

Машина за тањење ивица

ком.

1

Машина за површинско тањење

ком.

1

Машина за шивење

ком.

3

Штеп – машина за шивење рукавица

ком.

1

Лаш – машина рукавичарска

ком.

1

Машина зашивење цик–цак шава

ком.

1

Машина за закивање

ком.

1

Алат и прибор за ручно кројење

ком.

6

Рукавичарски алат

комплет

6

Алат за кофере

комплет

6

Гарнитура кључева за одржавање машина

ком.

1

Уређаји за постављање дрикера, нитни и ринглица са припадајућим алатима

ком.

1

Предмет: ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Комплетан прибор за цртање (оловке, фломастери, пастеле, дрвене бојице,...)

комплет

2

2.

Каталози

збирка

1

Модни часописи

збирка

1

Фотографије костима

збирка

1

Модни цртежи предмета од коже и модних детаља

ком.

10

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Шема:

– Средстава и извора средстава

– Врсте утрошака и трошкова

– Расподела резултата пословања

– Организациона структура привредног Субјекта

– Организациона функција у предузећу

– Економски принципи пословања

комплет

1

2.

Графикони:

– Физички обим производње у предузећу у једном периоду

– Планирани и остварени обим производње у предузећу

– Укупан приход, утрошена средства и доходак привредног субјекта

– Ниво улагања и резултат пословања

комплет

1