Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

15

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 7/16, 10/16, 11/17, 4/18, 13/18, 2/20, 14/20 и 3/22), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА”, додаје се део: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРИЧАР”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-29/1/2022-03

У Београду, 26. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРИЧАР

А. ЗБИРНИ НОРМАТИВ ПОСЕБНОГ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ
(СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ И РАДИОНИЦЕ
)

За образовни профил електричар треба да постоје минимално следеће специјализоване учионице за следеће групе заједничких стручних предмета:

a) једна специјализована учионица за предмете:

– основе електротехнике

– електрична мерења и електроника

– електричне инсталације

– електричне машине и погони

– електроопрема у индустрији

б) једна специјализована лабораторија за предмете:

– електричне машине и погоне

б) једна рачунарска учионица за предмете:

– рачунарство и информатика

– техничко цртање и документација

– апликативни програми за електричне инсталације

в) једна радионица за предмет:

– основе практичних вештина.

Просторија и опрема за радионицу

Просторија за радионицу треба да има површину од 54–60 m2 и наведену опрему:

Р.б.

Назив опреме

Јед. мере

Количина

1.

Школска табла

ком

1

2.

Сто за наставника

ком

1

3.

Столица за наставника

ком

1

4.

Браварски столови са стегама

ком

4

5.

Електричарски столови

ком

4

6.

Машински сто

ком

2

7.

Орман за браварске алате

ком

1

8.

Електричарски алат

комплет

1

9.

Орман за ученичке радове

ком

1

10.

Гардеробни ормани

ком

1

11.

Столица за ученике

ком

16

12.

Плоча за равнање

ком

1

13.

Стручна литература (одобрени уџбеник, литература за наставнике, каталози, итд.)

комплет**

1

** За практичну наставу која се реализује у радионицама обезбедити неопходну стручну литературу.

Б. НОРМАТИВИ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

Предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине и уређаји

1.

Електромагнет са различитим магнетним материјалима

ком

1

2.

Исправљач с могућношћу регулације

ком

1

3.

 Генератор једносмерне струје

ком

1

4.

Апаратура за проверу Кулоновог закона

ком

1

5.

Осцилоскоп

ком

1

6.

Аутотрансформатор

ком

1

7.

Калем са могућношћу промене броја навоја

ком

1

8.

Монофазни трансформатор

ком

1

 Модели, макете, слике, шеме 

9.

Галванометар

ком

1

10.

Електромотор једносмерне струје

ком

1

11.

Електромотор наизменичне струје

ком

1

12.

Веза потрошача у звезду, троугао

ком

1

13.

Макета за проверу закона једносмерне струје

ком

6

Комплети, гарнитуре 

14.

Регулациони отпори

ком

6

15.

Отпорна декада

ком

6

16.

Сет отпорника различитих снага (10 Ω – 10 MΩ)

комплет

6

17.

Сет керамичких и електролитских кондензатора

комплет

6

18.

Фотоелеменат

ком

1

19.

Термоелеменат

ком

1

20.

Једнополне и трополне склопке

ком

2

21.

Спојни прибор

гарнитура

1

Инструменти

22.

Aналогни универзални инструменти

ком

6

23.

Дигитални универзални инструменти са могућношћу мерења температуре

ком

6

Напомена: Уместо зидних шема/слика могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, филмови, документација

1.

Разни примери снимљених електротехничких делова

ком

5

2.

Образац радног налога

ком

1

3.

Образац налога за набавку/требовање материјала и опреме

ком

1

4.

Образац извештаја о обављеном радном задатку (послу)

ком

1

5.

Главни пројекат електричних инсталација објекта

ком

1

Модели, макете 

6.

Примери формата и превијање цртежа (најмање 5 ком.)

комплет

1

7.

Примери правилног котирања цртежа (најмање 4 ком.)

комплет

1

Алати

8.

Шестар школски, велики дрвени

ком

1

9.

Троугао школски, велики 45/45º

ком

1

10.

Троугао, велики 60/30º

ком

1

11.

Гарнитура шестара, већа прецизнија

ком

2

12.

Размерници прецизни дужине 30

ком

2

13.

Угломери, прецизни провидни

ком

2

14.

Пера за писање и цртање типа рапидограф гарнитура од 0,1 mm до 2 mm и туш

гарнитура

2

15.

Помично мерило, веће

ком

2

16.

Микрометар

ком

1

17.

Техничко писмо (ћирилица, латиница) угледни цртеж формата А/1

ком

2

18.

Електротехничке ознаке

комплет

1

Софтвер/хардвер

19.

Програми за техничко цртање

ком

1

20.

Програм за обраду текста

ком

1

21.

Програм за цртање електричних шема и симулацију рада електронских кола

ком

1

22.

Рачунар/монитор/тастатура/миш

комплет

15 + 1

Напомена: Уместо зидних шема/слика могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Шеме, слике, филмови, презентације  

1.

Структура PN, NPN и PNP споја, са симболима и карактеристикама

ком

1

2.

Структура фета и мосфета, са симболима и карактеристикама

ком

1

3.

Структура тиристора, са симболима и карактеристикама

ком

1

4.

Структура оптоелектричног елемента, симболи и карактеристике

ком

1

5.

Појачивач са заједничким емитером

6.

Појачивач са фетом, са заједничким сорсом

ком

1

7.

Прекидач са биполарним и униполарним транзистором

ком

1

8.

Триак у примени фазне регулације снаге потрошача

ком

1

9.

Једнофазни диодни исправљач са средњом тачком

ком

1

10.

Једнофазни диодни исправљач у мосном споју

ком

1

11.

Укључење и искључење тиристора

ком

1

12.

IGBT транзистор, намена, повезивање у електрично коло, излазна карактеристика

ком

1

13.

Једнофазни диодни и тирсторски исправљач са средњом тачком

ком

1

14.

Једнофазни диодни и тиристорски исправљач у мосном споју

ком

1

15.

Трофазни диодни и тиристорски исправљачи

ком

1

16.

Једнофазни и трофазни напонски транзисторски инвертор

ком

1

17.

Наизменични претварач са тријаком и једностраном фазном регулацијом

ком

1

18.

Једносмерни претварач – транзисторски чопер, спуштач напона

ком

1

Модели, макете

19.

Макета са диодом

ком

5

20.

Макета биполарни транзистор као прекидач

ком

5

21.

Макета MOSFET као прекидач

ком

5

22.

Макета једнофазни диодни исправљач са средњом тачком

ком

5

23.

Макета једнофазни диодни исправљач у мосном споју

ком

5

24.

Макета трофазни диодни исправљач са средњом тачком

ком

5

25.

Макета трофазни диодни исправљач у мосном споју

ком

5

26.

Макета једнофазни напонски инвертор

ком

5

27.

Макета транзисторски чопер – спуштач напона

ком

5

28.

Макета појачивача са Дарлингтоновим спојем транзистора

ком

5

29.

Мекета појачивача са комплементарним транзисторима

ком

5

30.

Макета са униполарним транзистором – Фетом и мосфетом

ком

5

31.

Макета инвертора са биполарним транзистором

ком

5

32.

Макета инвертора са мосфетом

ком

5

33.

фотодиоде, фототранзистори и фотоотпорници, светлеће полупроводничке диоде, оптокаплери

комплет

5

34.

Диоде, транзистори, тиристори, тријаци различитих типова

комплет

5

35.

Макета са разним примерцима савремених интегрисаних кола

ком

5

Инструменти 

36.

Аналогни мултиметар

ком

6

37.

Дигитални мултиметар

ком

6

38.

Мегаомметар

ком

1

39.

Ватметар

ком

4

40.

Двоканални осцилоскоп

ком

2

41.

RC генератор 10 Hz – 100 kHz

ком

2

42.

Генератор функције (са DC излазом и опсегом 0,1 Hz – 2 MHz)

ком

2

43.

Линеарни промењиви отпорник

ком

16

44.

Струјна клешта

ком

4

45.

Струјни мерни трансформатор

ком

4

46.

Напонски мерни трансформатор

ком

4

47.

Једнофазно бројило

ком

4

Напомена: Уколико лабораторијски столови немају уграђене стабилне изворе напајања, треба предвидети 8 х 2 = 16 стабилних извора променљивих напона од 0 V до 30 V

Алати 

48.

Мали, средњи и велики одвијач, одвијач – испитивач фазе

гарнитура

1

49.

Клешта – комбинована, шпицаста и сечице

гарнитура

1

50.

Алат за скидање изолације са водова

ком

1

51.

Мала стега

ком

1

52.

Лемилица са термостатом од 50 W, с финим и обичним врхом

ком

1

53.

Пинцета

ком

1

54.

Маказе

ком

1

Напомена: Уместо зидних шема/слика могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји 

1.

Узорци склопки 10, 16, 25 А

ком

3

2.

Узорци склопника (електромагнетни навој и контакти) 10, 16, 25 А

ком

3

3.

Узорци заштитне склопке – FID 25 A

ком

1

4.

Узорак моторне заштитне склопке 25 А

ком

1

5.

Узорак прекидача снаге 25 и 63 А

ком

2

6.

Узорци релеја 12, 24, 220 V

ком

3

7.

Узорак катодног одводника

ком

1

8.

Осигурачи EZ 25/10, 16 A

ком

3

9.

Осигурачи UZ 25/10, 16 A

ком

3

10.

Осигурачи TZ 25/10, 16 A

ком

3

Шеме, слике

11.

Шема веза светиљке и инсталационих прекидача

ком

1

12.

Шема степеничног аутомата

ком

1

13.

Шема веза бројила

ком

1

14.

Шема веза мерне групе

ком

1

15.

Шема веза спољног осветљења са фотоћелијом

ком

1

16.

Цртеж главног разводног ормана са бројилима

ком

1

17.

Цртеж разводне табле у стану

ком

1

18.

Цртеж кућног кабловског прикључка

ком

1

19.

Слика штедљиве и лед сијалице

ком

1

20.

Слика светиљки за спољашње осветљење

ком

1

21.

Цртежи графичких симболи за електричне инсталације јаке и слабе струје

ком

1

22.

Цртеж кућног надземног прикључка

ком

1

Модели, макете

23.

Узорци проводника и каблова јаке струје (најмање 20 ком.)

гарнитура

1

24.

Узорци проводника и каблова слабе струје (најмање 10 ком.)

гарнитура

1

25.

Узорци инсталационих цеви (најмање 5 ком.)

гарнитура

1

26.

Узорци прибора за каблове (најмање 5 ком.)

гарнитура

1

27.

Узорци прикључница, утичница и  натикача (најмање 10 ком.)

гарнитура

1

Комплети, гарнитуре 

28.

Узорци инсталационих прекидача за суве просторије (најмање 5 ком.)

гарнитура

1

29.

Узорци инсталационих прекидача за влажне просторије (најмање 5 ком.)

гарнитура

1

30.

Узорци инсталационих прекидача за груби погон (најмање 2 ком.)

гарнитура

1

31.

Узорци инсталационих прекидача и утичница (најмање 5 ком.)

гарнитура

1

32.

Узорци топљивих осигурача B, D, NV (најмање по 3 ком.)

гарнитура

1

33.

Узорци аутоматских осигурача 10, 16 А

ком

2

34.

Узорци пластичних канала

ком

4

35.

Узорци подних инсталација

гарнитура

1

36.

Узорци кондензатора за компензацију

ком

3

37.

Сијалице са металним влакном

ком

4

38.

Флуоресцентне сијалице (цеви) са прибором

ком

3

39.

Живине сијалице са прибором

ком

2

40.

Натријумове сијалице са прибором

ком

1

41.

Узорци сијаличних грла E и B (најмање по 2 ком.)

ком

1

42.

Светиљке (рефлекторска и дифузор)

ком

2

Инструменти 

43.

Луксметар

ком

1

44.

Ласерски метар

ком

1

45.

Соларни пуњач батерија

ком

1

Напомена: Уместо зидних шема/слика могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Софтвер 

1.

Програм за пројектовање електричних инсталација

ком

1

2.

Програм за унос текста и цртање табела

ком

1

3.

Програм за пројектовање спољашњег и унутрашњег осветљења

ком

1

4.

Програм за пројектовање уличног осветљења

ком

1

5.

Програм за избор опреме и материјала за електричне инсталације и управљање

ком

2

6.

Програм за надзор електричне инсталације

ком

1

Каталози и литература

5.

Кататалози електро опреме (утичнице, прекидачи, разводне табле, разводни ормани, кабловске прикључне кутије...)

комплет

1

6.

Каталози громобранске опреме

комплет

1

7.

Техничке препоруке Електродистрибуције Србије

комплет

1

Предмет: ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И ПОГОНИ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, филмови

1.

Слика магнетног кола једнофазног стубног трансформатора

ком

1

2.

Слика магнетног кола трофазног трансформатора

ком

1

3.

Слика намотаја једнофазних трансформатора

ком

1

4.

Слика намотаја трофазних трансформатора

ком

1

5.

Слика основних спрежних група трофазних трансформатора

ком

1

6.

Слика тронамотајног трансформатора

ком

1

7.

Слика једнофазног аутотрансформатора

ком

1

8.

Слика трофазног аутотрансформатора

ком

1

9.

Слика машине за једносмерну струју у изгледу и пресеку

ком

1

10.

Слика – шема генератора једносмерне струје са независном побудом

ком

1

11.

Слика – шема генератора једносмерне струје са паралелном побудом

ком

1

12.

Слика асинхроног мотора у изгледу и пресеку

ком

1

13.

Слика синхроног генератора са истакнутим половима

ком

1

14.

Слика синхроног генератора са ваљкастим ротором

ком

1

15.

Слика синхроног мотора и шема његовог пуштања у рад

ком

1

16.

Слика – шема микромотора састалним магнетима

ком

1

Модели, макете

17.

Модел машине за једносмерну струју у изгледу и пресеку

ком

1

18.

Модел трофазног асинхроног мотора са прстеновима у пресеку

ком

1

19.

Модел трофазног асинхроног мотора са кавезним ротором у пресеку

ком

1

20.

Модел синхроне машине у пресеку

ком

1

21.

Модел једнофазног трансформатора у пресеку

ком

1

Комплети, гарнитуре, машине 

22.

Једнофазни регулациони аутотрансформатор

ком

1

23.

Трофазни регулациони аутотрансформатор

ком

1

23.

Трофазни асинхрони мотор снаге до 2,2 kW

ком

2

25.

Трофазни аснихрони клизноколутни мотор снаге до 5 kW

ком

1

26.

Једнофазни асинхрони мотор снаге до 0,55 kW

ком

1

27.

Једносмерни мотор са независном/паралелном побудом

ком

1

28.

Синхрони генератор

ком

1

29.

Променљиви отпорник 10 Ω

ком

1

30.

Променљиви отпорник 22 Ω

ком

1

31.

Променљиви отпорник 55 Ω

ком

1

32.

Променљиви отпорник 120 Ω

ком

1

33.

Тахометар

ком

1

34.

Регулисани исправљач

ком

2

35.

Роторски упуштач трофазног асинхроног клизноколутног мотора

ком

1

36.

Једносмерни извор напајања

ком

1

37.

Софт-стартер трофазног асинхроног мотора

ком

1

38.

Фреквентни претварач

ком

1

39.

Сет релејне, контакторске, склопне и заштитне опреме

комплет

1

40.

Једнофазни стубни трансформатор снаге до 1 kVA

ком

1

41.

Трофазни трансформатор снаге до 6kVA

ком

1

42.

Рачунар

ком

1

Инструменти

43.

Дигитални мултиметар

ком

8

44.

Лабораторијски амперметар

ком

2

45.

Лабораторијски волтметар

ком

2

46.

Лабораторијски ватметар

ком

2

47.

Инструмент за мерење отпорности изолације електричних машина

ком

1

Напомена: Уместо зидних шема/слика могу се користити презентације на рачунару.

Предмети: ЕЛЕКТРООПРЕМА У ИНДУСТРИЈИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме 

1.

Прости и електроенергетски систем

ком

1

2.

Разни системи сабирница

комплет

1

3.

Термоелектране

ком

1

4.

Хидроелектране

ком

1

5.

Електрана са течним горивом

ком

1

6.

Нуклеарна електрана

ком

1

7.

Разни типови зидних, кровних и стубних конзола

ком

1

8.

Изглед свих врста изведених надземних и подземних кућних прикључака

ком

1

9.

Кабловски разводни ормари

ком

1

10.

Кабловске прикључне кутије

ком

1

11.

Кабловска канализација, цртеж

ком

1

12.

Диспозиције трансформаторских постројења

ком

1

13.

Растављачи

ком

1

14.

Прекидачи

ком

1

15.

Трансформаторска ћелија

ком

1

16.

Кабловска ћелија

ком

1

17.

Мерно-спојна ћелија

ком

1

18.

Разводне табле и командни пултови

ком

1

19.

Диспозиције уземљивача

ком

1

Модели, макете 

20.

Узорци разних типова голих проводника и заштитне ужади за надземне водове

ком

1

21.

Узорци разних типова каблова за подземне водове

ком

1

22.

Макета са ПЛЦ-ом

ком

1

Узорци, комплети, гарнитуре

23.

Изолатори тип N 80 и N 95

ком

4

24.

Изолатори тип Z 80 и Z 115

ком

4

25.

Потпорни изолатор тип D 135

ком

1

26.

Потпорни изолатор тип I 165

ком

1

27.

Висећи изолатор тип K 170/280

ком

1

28.

Савијени носачи изолатора за ниски и високи напон

ком

2

29.

Прави носачи изолатора за ниски и високи напон

ком

2

30.

Спојнице за разне пресеке проводника (најмање 5 ком.)

гарнитура

1

31.

Стезаљке за водове ниских и средњих напона

гарнитура

1

32.

Носећа стезаљка за самоносећи кабловски сноп

ком

1

33.

Затезна стезаљка за самоносећи кабловски сноп

ком

1

34.

Угаона стезаљка за самоносећи кабловски сноп

ком

1

35.

Узорци разних типова каблова са изолацијом од импрегнисаног папира и термопластичних маса

комплет

1

36.

Кабловска глава за унутрашњу монтажу за каблове са изолацијом од импрегнисаног папира или термоскупљајућег PVC-а

ком

1

37.

Кабловска глава за спољну монтажу за каблове са изолацијом од импрегнисаног папира или термоскупљајућег PVC-а

ком

1

38.

Кабловска равна спојница за каблове са изолацијом од импрегнисаног папира или термоскупљајућег PVC-а

ком

1

39.

Кабловска одвојна спојница за каблове са изолацијом од импрегнираног папира или термоскупљајућег PVC-а

ком

1

40.

Катодни одводник пренапона

ком

1

41.

Проводници за сабирнице разних профила, више комада

комплет

1

42.

Разни типови окидача и релеја за заштиту и регулацију, више комада

комплет

1

43.

Узорци различитих врста гребенастих склопки

комплет

1

44.

Узорци елемената за сигнализацију

комплет

1

45.

Узорци различитих врста контактора

комплет

1

46.

Узорци различитих врста биметалних релеја

комплет

1

47.

Узорци различитих врста тастера

комплет

1

48.

Узорци различитих врста електромеханичких релеја

комплет

1

49.

Узорци различитих врста заштитних моторних склопки

комплет

1

50.

Узорци различитих врста сензора

комплет

1

51.

Узорци различитих врста граничних прекидача

комплет

1

52.

Узорци различитих врста мерних претварача

комплет

1

53.

Тахогенератор

ком

1

54.

Енкодер

ком

1

Напомена: Уместо зидних шема/слика могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ЛИФТОВИ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, филмови 

1.

Слика основне структуре лифта

ком

1

2.

Слика возног окна

ком

1

3.

Слика диспозиције опреме у машинској просторији

ком

1

4.

Слика основних кинематских решења лифта

ком

1

5.

Слика основних кинематских решења хидрауличног лифта

ком

1

6.

Слика погонске машине за бучу путем трења

ком

1

7.

Слика погонског уређаја хидрауличног лифта

ком

1

8.

Технички цртеж(слика) кабине лифта

ком

1

9.

Уже лифта, структура – попречни пресек

ком

1

10.

Слика основног начина вешања кабине лифта

ком

1

11.

Слика механизма за отварање и затварање врата лифта

ком

1

12.

Слика механизма за забрављивање

ком

1

13.

Слика хватачког уређаја

ком

1

14.

Слика копир уређаја

ком

1

15.

Слика противтега

ком

1

16.

Слика граничника

ком

1

17.

Слике сигурносних контаката лифта

ком

1

18.

Слика принципске шеме напајања електричног погона лифта

ком

1

19.

Слике основних елемената за аутоматско управљање лифтом

комплет

1

20.

Слике основних шема за јединачне и сабирне команде

комплет

1

21.

Слике основних шема савремених система управљања лифтом

комплет

1

Комплети, гарнитуре

22.

Пројектна документација релејно-контакторског лифта

комплет

1

23.

Пројектна документација хидрауличног лифта

комплет

1

24.

Комплет елемената за аутоматско управљање лифтом

комплет

1

Инструменти, опрема 

24.

Рачунар

ком

1

25.

Пројектор

ком

1

Напомена: Уместо зидних шема/слика могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, макете 

1.

Макета соларне електране

ком

1

2.

Табеле снаге сунчевог зрачења

ком

1

3.

Шема система за припрему топле воде помоћу соларне енергије

ком

1

4.

Шема система са равним колекторима за производњу соларне енергије

ком

1

5.

Шема система са вакуумским цевима за производњу соларне енергије

ком

1

6.

Шема комбинованог система за производњу соларне енергије

ком

1

7.

Шема конструкције фотонапонске ћелије

ком

1

8.

Шема принципа рада ветрогенератора

ком

1

9.

Шема принципа рада мини хидроелектране

ком

1

10.

Шема принципа рада геотермалне електране

ком

1

11.

Шема принципа рада електране на биомасу

ком

1

12.

Шема конструкције и принципа рада топлотне пумпе

ком

1

Напомена: Уместо зидних шема/слика могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА

Користе се наставна средства из следећих предмета: Практична настава у I разреду – за све трогодишње/четворогодишње образовне профиле уз додатак потребних машина, уређаја, инструмената, алата, макета, шема и остале опреме из предмета: Електричне инсталације, Електричне машине, Електротермички уређаји, Расхладни уређаји, Електрична постројења и електричне мреже, а по потреби и део наставних средстава дефинисаних за предмет Практична настава за образовни профил Електроинсталатер и/или коришћењем одговарајућих уређаја и опреме из предузећа/сервиса у којима се реализује Практична настава за овај образовни профил у другој и трећој години.

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Практична настава се изводи у предузећима/сервисима с којима је школа закључила уговор и извођењу Практичне наставе, у зависности од реалних могућности и потреба привреде у месту и ближој околини школе. Реализацију садржаја практичне наставе организује и изводи стручно лице или наставник практичне наставе у предузећу/сервису и прилагођава их расположивој опреми и текућим пословима тако да пронађе оптималан начин реализације практичне наставе.

Обилазак, контролу и вредновање извођења активности врши наставник практичне наставе/наставник стручног предмета у сарадњи са стручним лицем предузећа/сервиса.