Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/808 од 5. априла 2023. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 101/19 од 14. априла 2023. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/808 of 5 April 2023
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 62 од 27. јула 2023.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex to this Regulation shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 April 2023.

For the Commission,

On behalf of the President,

Gerassimos THOMAS

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

Reusable (refillable) evaporator ('atomizer'), for an electronic cigarette, consisting of:

— a base with an opening for air regulation and a connector for connection to the power supply device (not presented with the atomizer),

— a heater with metal wire and cotton,

— a glass container, and

— a mouthpiece.

The atomizer is presented without e-liquid.

The atomizer is connected to the power supply device by a threaded connector which also establishes the electric connection. The supplied power heats the wire of the heater which subsequently heats and vaporizes the e-liquid. This produces a vapour mist which is then inhaled by the user.

(See image) (*)

8543 40 00

Classification is determined by general rules 1, 2(a) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (GIR) and by the wording of CN codes 8543 and 8543 40 00.

Although the atomizer is suitable for use solely with an electronic cigarette, classification under CN code 8543 90 00, as part of the electronic cigarette, is excluded as the atomizer is an assembly of parts so far advanced that it already has the main essential features of the complete article, the electronic cigarette (see also the Harmonized System Explanatory Notes to Section XVI, General, (IV) Incomplete machines).

More specifically, the atomizer comprises all the necessary elements to perform the functions for which an electronic cigarette is designed, namely, to heat and vaporize the e-liquid, allowing the user to inhale the vapour mist produced via the mouthpiece. Consequently, it has the essential character of the complete article, and is thus to be considered as an incomplete electronic cigarette within the meaning of GIR 2(a).

The atomizer is, therefore, to be classified under CN code 8543 40 00, as an electronic cigarette.

(From the bottom to the top: base, heater, glass container, mouthpiece)

(*) The image is purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2023/808
од 5. априла 2023. године
о сврставању одређење робе у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 62 од 27. јула 2023.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 5. априлa 2023. године.

За Комисију,

у име председника,

Gerassimos THOMAS

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Испаривач („атомизер”) за вишекратну употребу (пуњив) за електронску цигарету, састоји се од:

— основе са отвором за регулацију ваздуха и прикључком за повезивање са уређајем за напајање (није испоручен са атомизером),

— грејача са металном жицом и памуком,

— стакленог контејнера, и

— писка.

Атомизер се испоручује без е-течности.

Атомизер је спојен са уређајем за напајање помоћу прикључка са навојем који такође успоставља електричну везу. Испоручена снага загрева жицу грејача која затим загрева и испарава е-течност. Ово производи испарењa водене паре које корисник затим удише.

Видети слику  (*)

8543 40 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре (ОПП) 1, 2 (a) и 6. и наименовањима CN ознака 8543 и 8543 40 00.

Иако је атомизер подесан за употребу искључиво са електронском цигаретом, сврставање у CN ознаку 8543 90 00, као дела електронске цигарете, је искључено јер је атомизер склоп делова, толико напредан, да већ има главне битне карактеристике комплетног производа, електронске цигарете (видети такође Коментар Хармонизованог система уз Одељак XVI, Опште одредбе (IV) Некомплетне машине).

Конкретније, атомизер садржи све неопходне елементе за обављање функција за које је конструисана електронска цигарета, наиме, загревање и испаравање е-течности, чиме се кориснику омогућава да преко писка удише испарења водене паре.

Сходно томе, има битан карактер комплетног производа и према томе се сматра некомплетном електронском цигаретом у смислу ОПП 2 (а).

Атомизер се, према томе, сврстава у CN ознаку 8543 40 00 као електронска цигарета.

(*) Слика је само информативног карактера.