Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/248 од 1. фебруара 2023. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 34/6 од 6. фебруара 2023. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/248 of 1 February 2023
co
ncerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 62 од 27. јула 2023.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Articles 57(4) and 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN codes indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN codes indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 1 February 2023.

For the Commission

Gerassimos THOMAS

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

–––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

1. Dried buffalo ears, for use as animal feed, packed in plastic bags of 50 or 100 pieces.

The ears are produced as a slaughter by-product (that is, meat offal) in food production plants. They are then further processed without observing food hygiene measures by dehairing, cleaning and drying in the sun.

The products are transported as animal feed and sold as dog chews.

0511 99 85

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 1(a) to Chapter 2 and the wording of CN codes 0511, 0511 99 and 0511 99 85.

Since the production and the transport of the dried ears take place without observing food hygiene standards, the products are not fit for human consumption. Classification under Chapter 2 is therefore excluded, as that Chapter does not cover products unfit or unsuitable for human consumption (note 1(a) to Chapter 2).

Classification in Chapter 23 is excluded as the ears have not lost the essential characteristics of the raw material by dehairing and drying (note 1 to Chapter 23).

Consequently, the product is to be classified under CN code 0511 99 85 as other animal product not elsewhere specified or included.

2. Dried beef meat scraped off from the throat, for use as animal feed, packed in plastic bags of 1 to 5 kg labelled as feed for dogs.

The meat is produced as a slaughter by-product (that is, meat offal) in food production plants. The meat is then further processed without observing food hygiene measures by drying in the sun.

The products are transported as animal feed and sold as feed for dogs.

0511 99 85

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1(a) to Chapter 2, and the wording of CN codes 0511, 0511 99 and 0511 99 85.

Since the production and the transport of the dried meat take place without observing food hygiene standards, the products are not fit for human consumption. Classification under Chapter 2 is therefore excluded as that Chapter does not cover products unfit or unsuitable for human consumption (note 1(a) to Chapter 2).

Classification in Chapter 23 is excluded as the offal meat has not lost the essential characteristics of the raw material by drying (note 1 to Chapter 23).

Consequently, the product is to be classified under CN code 0511 99 85 as other animal product not elsewhere specified or included.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2023/248
од 1. фебруара 2023. године
о сврставању одређење робе у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 62 од 27. јула 2023.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 1. фебруарa 2023. године

За Комисију,

у име председника,

Gerassimos THOMAS

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

1. Сушене уши буфала, за употребу као храна за животиње, паковане у вреће од по 50 или 100 комада.

Уши се производе као споредни кланични производи (тј. остали кланични производ) у погонима за производњу хране. Оне се, затим, даље обрађују, без придржавања хигијенских мера за храну, тако што се уклањају длаке, чисте и суше на сунцу.

Производи се транспортују као храна за животиње и продају као жваке за псе.

0511 99 85

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 1 (a) уз Главу 2 и наименовањима CN ознака 0511, 0511 99 и 0511 99 85.

Како се производња и транспорт осушених ушију одвијају без придржавања хигијенских стандарда за храну, производи нису погодни за људску исхрану. Према томе, искључује се сврставање у Главу 2, јер та глава не обухвата производе неподобне или неподесне за људску исхрану (Напомена 1 (a) уз Главу 2).

Искључује се сврставање у Главу 23 јер уши, уклањањем длака и сушењем, нису изгубиле битне карактеристике сировине (Напомена 1. уз Главу 23).

Сходно томе, производ се сврстава у CN ознаку 0511 99 85 као остали производ животињског порекла непоменут нити обухваћен на другом месту.

2. Осушено говеђе месо састругано са грла, користи се као храна за животиње, паковано у пластичне вреће од 1 до 5 kg, означено као храна за псе.

Месо се производи као споредни кланични производ (тј. остали кланични производ) у погонима за производњу хране. Месо се, затим, даље обрађује, без придржавања хигијенских мера за храну, тако што се суши на сунцу.

Производи се транспортују као храна за животиње и продају као храна за псе.

0511 99 85

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 1 (a) уз Главу 2 и наименовањима CN ознака 0511, 0511 99 и 0511 99 85.

Како се производња и транспорт осушеног меса одвијају без придржавања хигијенских стандарда за храну, производи нису погодни за људску исхрану. Према томе, искључује се сврставање у Главу 2, јер та глава не обухвата производе неподобне или неподесне за људску исхрану (Напомена 1 (a) уз Главу 2).

Искључује се сврставање у Главу 23 јер кланични производ није изгубио битне карактеристике сировине сушењем (Напомена 1. уз Главу 23).

Сходно томе, производ се сврстава у CN ознаку 0511 99 85 као остали производ животињског порекла непоменут нити обухваћен на другом месту.