Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

7

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/19), у делу: „НОРМАТИВ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ЗАПОСЛЕНИХ”, одељак: „I. ПРОСТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ”, пододељак: „Локација”, тачка: „2) Структура локације”, у ставу 3. реченица: „У случају да је ограда транспарентна, димензије испуна слободног простора у пољима износе најмање 12 cm, правац постављања преграда вертикалан (без хоризонтала).”, замењује се новом реченицом која гласи: „У случају да је ограда транспарентна, димензије слободног простора у пољима износе највише 12 cm, правац постављања преграда вертикалан (без хоризонтала).”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-10/2022-04

У Београду, 2. децембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.