Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 67. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/18, 7/19, 9/19, 13/19, 12/20, 7/21 и 2/22), у делу: „ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА”, у предмету: „РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА” у теми: „Технике комуникације у системима управљања” после исхода: „– опише принцип везивања уређаја на индустријске магистрале” додају се исходи:

„– дефинише појам вештачке интелигенције

– дефинише рачунарске системе које користе машинско учење

– даје примере примене вештачке интелигенције у паметним градовима”.

После препорученог садржаја:

„– Бежична комуникација преко GSM-мреже” додају се препоручени садржаји:

„– Вештачка интелигенција

– Машинско учење”.

После текста: „Лабораторијске вежбе” додаје се текст:

„Препоруке за релаизацију наставе:

Оквирни број часова по темама

Теорија:

– Основе управљања и система управљања: (4)

– Рачунари у системима непосредног управљања и надзора: (3)

– Програмабилни логички контролери (PLC): (15)

– Систем за надзорно управљање и аквизицију података (SCADA): (3)

– Технике комуникације у системима управљања: (6)”

После предмета: „УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА” додаје се садржај програма: „Вештачка интелигенција”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

После плана и програма наставе и учења за образовни профил електротехничар процесног управљања, додају се планови и програми наставе и учења за образовне профиле техничар мултимедија и техничар телекомуникационих технологија, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Планови и програми наставе и учења стручних предмета за образовне профиле техничар мултимедија и техничар телекомуникационих технологија остварују се и у складу са:

1) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Техничар мултимедија” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21);

2) Решењем о усвајању стандарда квалификације „Техничар телекомуникационих технологија” („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 18/21).

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/12, 2/13, 6/14, 10/14, 8/15, 14/15, 4/16, 13/16, 5/17, 1/18, 2/18, 5/18, 4/19, 2/20, 9/20, 3/21, 7/21 и 2/22), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовне профиле електротехничар мултимедија и електротехничар телекомуникација.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2021/2022. годином у подручју рада Електротехника за образовне профиле електротехничар мултимедија и електротехничар телекомуникација, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по правилнику по коме су започели стицање средњег образовања, до краја школске 2025/2026. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-117/2022-03

У Београду, 5. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Стручни предмети