Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о измени и допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 14/18, 7/19, 2/20, 14/20 и 1/21), у делу: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕ”, норматив опреме за предмет Практична настава замењујe се новим нормативом опреме за предмет Практична настава, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

После дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕ”, додају се делови: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ” и „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ОПЕРАТИВНУ ФОРЕНЗИКУ”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-36/2022-03

У Београду, 14. марта 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Р.б.

назив опреме

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Апарати и уређаји

 

 

 

Уређај за дозирање чврстих сировина

ком.

1

у погону предузећа

Уређај за дозирање течних сировина

"

"

Уређај за дозирање гасова

"

"

Реактор за извођење полимеризације

"

"

Реактор за поликондензацију

"

"

Мешалица

"

"

Гујетилица

"

"

Вакуум филтар

"

"

Филтер преса

"

"

Коморна сушница

"

"

Парни котао

"

"

Термометри

ком. пл.

1

Манометри

"

"

Гранулатор

ком.

1

Миксер

Двоваљак

Реометар

Екструдер

"

"

Бризгалице

"

"

Каландри

"

"

Мешалица

Машина за сечење челчног корда

Машина за израду жичаних обруча

Машина за конфекцијонирање

"

"

Радни сто за конфекционирање производа од гуме

Пресе за вулканизацију

Аутоклав за вулканизацију

Машина за испитивање униформности пнеуматика и дебаланса

Преса за прераду термопласта

"

"

Уређај за површинску обраду готових производа

"

"

Уређај за метализирање

"

"

Уређај за армирање пластичних маса

"

"

Уређај за варење пластичних маса

"

"

Уређај за утискивање пластичних маса

"

"

Уређај за флоковање

"

"

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ
ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

А) Школски простор

Школски простор и опрема за учионицу опште намене утврђени су Правилником о ближим условима за остваривање наставних планова и програма учења за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 14/18, 7/19, 2/20, 14/20 и 1/21).

Б) Школска опрема

Предмет: ХЕМИЈА

Норматив наставних средстава је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ХЕМИЈА у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Предмет: ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ

Норматив наставних средстава за наставни предмет основи графичке технике је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ образовног профила техничар за графичку припрему.

Предмет: ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПИСМО

Норматив наставних средстава за наставни предмет графичко обликовање и писмо је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПИСМО образовног профила техничар за графичку припрему.

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА

Норматив наставних средстава за наставни предмет технологија графичког материјала је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА образовног профила техничар за графичку припрему.

Предмет: ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

Норматив наставних средстава за наставни предмет основи електротехнике и електронике је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ образовних профила за групу графичарство.

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ШТАМПА

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике, шеме, табеле, проспекти, каталози

Слике елемената штампарских уређаја и додатне опреме

комплет

1

за кабинет

Принцип високе штампе

ком.

2

Принцип равне штампе

ком.

3

Принцип дубоке штампе

"

"

Принцип сито штампе

ком.

1

Принцип копирања

"

"

Шеме приказа елемената уређаја за штампу

"

"

Проспекти штампарских уређаја и додатне опреме

"

"

Табеле утрошка материјала – нормативи (папир, боја...)

"

"

Каталог офсетне гуме

ком.

1

Каталог полимерних штампарских плоча

Каталог прихватача офсетних плоча и помоћних средстава

"

"

Каталози и проспекти

ком.

25

Каталог узорака папира

ком.

10

Каталог узорака боја

"

"

Каталог офсетних папира и картона

"

"

2.

Модели, узорци

Узорци штампарских форми

"

"

за кабинет

Узорци вишебојних отисака по боји (појединачни)

"

"

Узорци вишебојних отисака боја на боју (K; K+C; K+C+M; K+C+M+Y)

"

"

Узорци сигналних стрипова

"

"

Узорци отисака с различитим грешкама

"

"

Узорци копирних предложака (филмови и паус)

"

"

3.

Филмови

Видео записи рада уређаја за штампу

"

"

за кабинет

Напомена: Омогућити приступ интернету

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Кабинети штампе/одељење штампе у штампарији

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике, шеме

за кабинет

Слике, плакати и цртежи штампарских машина

комплет

1

Слике и упутства заштите на раду

"

"

Шеме отискивања за поједине технике штампе

"

"

2.

Макете

Макете полуготових и готових графичких производа

"

"

3.

Филмови, CD, DVD

DVD, CD-и и видео материјали процеса штампе

"

"

4.

Апарати и уређаји за мерење

Дензитометар

ком.

1

Уколико школа није у могућности да набави потребан прибор, алат, машине и уређаје мора обезбедити предузећа у којима се може обављати практична настава, а ако је дуално образовање учење кроз рад реалузује се у штампарији

Спектрофотометар

"

"

Микроскопска лупа

"

"

Хигрометар

"

"

Микрометар

"

"

Компаратор

"

"

Вага за мерење боје

"

"

5.

Алати, прибор

Сто за припрему форме

ком.

2

за кабинет

Регал за одлагање форми

"

"

Корито за мешање и разрибавање боје

ком.

4

Ормар за боје

ком.

1

Метални ормар за хемикалије

"

"

Сто за штосовање

ком.

2

Транспортна колица

ком.

4

Сто за контролу отисака

ком.

2

Метални угаоник

ком.

1

по машини

Алат за одржавање машина

комплет

1

Лупа графичка

ком.

2

Типометар или метар

"

"

Алат за регистар система штампарских форми

ком.

1

Уколико школа није у могућности да набави потребан прибор, алат, машине и уређаје мора обезбедити штампарији у којима се може обављати практична настава, а ако је дуално образовање учење кроз рад реализује се у штампарији

Штегарник

ком.

2

Алат за сечење клишеа

ком.

1

Преса за пробне отиске

"

"

6.

Машине и алати

Апарат за бројање папира

ком.

1

Вибрациони сто за штосовање папира

"

"

Преса за пробне отиске

"

"

Заклопна машина

"

"

Цилиндрична машина

"

"

Флексо ротациона машина

"

"

Офсет машина једнобојна, вишебојна

"

"

Офсет ротација

"

"

Веб офсет ротација

"

"

Машина за ситоштампу

"

"

Машина за тампон штампу

"

"

Машина за дигиталну штампу

"

"

7.

Стручна литература – уџбеници

– часописи

– проспекти

– узорци

за кабинет

Напомена: Омогућити приступ интернету

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Норматив наставних средстава за наставни предмет предузетништво је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ПРЕДУЗЕТНИШТВО у подручју рада хемија, неметали и графичарство.

Предмет: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

Норматив наставних средстава за наставни предмет техничко цртање са нацртном геометријом је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ образовног профила техничар за графичку припрему.

Предмет: ФОТОГРАФИЈА

Норматив наставних средстава за наставни предмет фотографија је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ФОТОГРАФИЈА образовног профила техничар за графичку припрему.

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Норматив наставних средстава за наставни предмет технологија графичке припреме је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ образовног профила техничар за обликовање графичких производа.

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ

Норматив наставних средстава за наставни предмет технологија графичке дораде је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ образовног профила техничар графичке дораде.

Предмет: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА

Норматив наставних средстава за наставни предмет техничко-технолошка припрема је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ТЕХНОЛОГИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ПРИПРЕМЕ образовног профила техничар припреме графичке производње.

Предмет: ОСНОВИ ВЕБ ДИЗАЈНА

Норматив наставних средстава за наставни предмет основи веб дизајна је идентичан са нормативом наставних средстава за наставни предмет ОСНОВИ ВЕБ ДИЗАЈНА образовног профила техничар за графичку припрему.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА
ОПЕРАТИВНУ ФОРЕНЗИКУ

А) Школски простор

Школски простор и опрема за учионицу опште намене утврђени су Правилником о ближим условима за остваривање наставних планова и програма за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручја рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 14/18, 7/19, 2/20, 14/20 и 1/21).

Б) Школска опрема

Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

Норматив наставних средстава за предмет општа и неорганска хемија идентични су са простором и опремом наставним средствима за наставни предмет предмет ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА код свих образовних профила у подручју рада хемија, неметали и графичарство за групу хемија.

Предмет: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

Простор, опрема и наставна средства за предмет техничко цртање са машинским елементима идентични су са простором и опремом и наставним средствима за предмет ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ код образовних профила техничар за полимере.

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА  

Р.б.

назив опреме

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике, цртежи и шеме

Шематски приказ структуре металних материјала

ком.

1

за школски кабинет

Шематски приказ састав металних материјала

"

1

Слика еластичне и пластичне деформацијеметалних материјала

"

1

Шематски приказ керамичких материјала – подела

"

1

Шематски приказ поделе традиционалне керамике

"

1

Цртеж приказа техничке напредне керамике

"

1

Шематски приказ структуре полимера

"

1

Шематски приказ поделе полимерних материјала с обзиром на порекло

,,

1

Шематски приказ састава ком.позитних материјала

,,

1

Цртеж – табеларни приказ систематизације ком.позита према матрици и према додатку

,,

1

Цртеж – табеларни приказ однос матрица – ојачивач

,,

1

Слике неких производа из техничке керамике

,,

1

Слике примера употребе полимерних материјала

,,

1

2.

Узорци

Металних материјал

ком.

5

за школски кабинет

Керамичких материјала

"

5

Пластичних материјала

"

5

Композитних материјала

"

5

3.

Наставни филмови

ком.

1

4

Видео снимак структуре различитих врсте материјала

"

"

за школски кабинет

Видео снимак деформација различитих врсте материјала

"

"

Видео снимак испитивања различитих врсте материјала

"

"

Предмет: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Простор, опрема и наставна средства за предмет електротехника идентични су са простором и опремом и наставним средствима за предмет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА код образовног профила хемијско-технолошки техничар.

Предмет: АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА

Простор, опрема и наставна средства за предмет аналитичка хемија идентични су са простором и опремом и наставним средствима за предмет АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА код образовног профила хемијско-технолошки техничар.

Предмет: ОРГАНСКА ХЕМИЈА СА БИОХЕМИЈОМ

Простор, опрема и наставна средства за предмет органска хемија идентични су са простором и опремом и наставним средствима за предмет ОРГАНСКА ХЕМИЈА код образовног профила хемијско-технолошки техничар и предмет БИОХЕМИЈА код образовног профила техничар за хемијску и фармацеутску технологију.

Предмет: ФОРЕНЗИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Р.б.

назив опреме

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике, цртежи и шеме

Шема испитивања са и без разарања материјала

ком.

1

за школски кабинет

Шема испитивања склопова и подсклопова у машинству

"

"

Шематски приказ израде тврде и меке полиуретанске пене

"

"

Скица – подела полимерних материјала с обзиром на механизме полимеризације

"

"

4.

Наставни филмови

ком.

1

Видео снимак о показатељима отказа саобраћајних средстава

"

"

за школски кабинет

Видео снимак анализе електричних уређаја

"

"

Видео снимак – сеизмологија у форензици

"

"

Видео снимак пожари у форензици

"

"

Видео снимак хаварије у форензици

"

"

Видео снимак експлозије у форензици

"

"

Видео снимак анализе материјала након физичке деструкције материјала

"

"

Предмет: МИКРОБИОЛОГИЈА

Простор, опрема и наставна средства за предмет микробиологија идентични су са простором и опремом и наставним средствима за предмет МИКРОБИОЛОГИЈА код образовног профила техничар за хемијску и фармацеутску технологију.

Предмет: ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Простор, опрема и наставна средства за предмет физичка хемија идентични су са простором и опремом и наставним средствима за предмет ФИЗИЧКА ХЕМИЈА код образовног профила хемијско-технолошки техничар.

Предмет: ТРАСОЛОГИЈА

Р.б.

назив опреме

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике, цртежи и шеме

Шематски приказ поделе трагова у форензици

ком.

1

за школски кабинет

Шема испитивања трага у форензици

"

"

Шематски приказ начина настанка и функције трагова у форензици

"

5

Слике приказа различитих квалитета трагова

"

30

Слике приказа различитих врста трагова: крви, сперме, пљувачке, длака, стопала, усана, зуба, ноктију, оруђа, ватреног оружја, возила

"

30

Скица – пренос и постојаност трагова

"

1

2.

Наставни филмови

ком.

1

Видео снимак примене дактилоскопске методе (трагови папиларних линија) у трасологији

"

"

за школски кабинет

Видео снимак примене фотографије

у трасологији

"

"

Видео снимак 3Д симулација у трасологији

"

"

Видео снимак примена микроскопија у трасологији

"

"

Видео снимак електрофореза у трасологији

"

"

Видео снимак ДНК анализа у трасологији/форензици

"

"

Видео снимак – физичко-хемијске методе у трасологији

"

"

3.

Апарати и уређаји

ком.

1

Дигитални фотографски апарат

"

"

за школски кабинет

Рачунар

"

"

Мрежни штампач

"

"

Скенер

"

"

Предмет: ОСНОВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ТЕХНИКЕ

Р.б.

назив опреме

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике, цртежи и шеме

ком.

1

Шематски приказ поделе криминалистичких техника

"

"

за школски кабинет

Шематски приказ метода криминалистичких техника

"

"

Слике – оперативна фотографија увиђаја и размерна фотографија

"

5

Тајна фотографија (скривеном, минијатурном, са даљине, у ноћним условима)

"

10

Истражна фотографија

"

10

Скица – методе криминалистичке регистрације

"

"

Слике – идентификација лица на основу: цртежа папиларних линија, описа, фотографије, фото робота

"

30

Слике детектора – видео надзора

"

5

Слике криминалистичко-техничких клопки

"

5

Слике тајних писама

"

5

Слика – примена полиграфа у криминалистичкој техници

"

1

Слике електронских наруквица

"

5

2.

Наставни филмови

ком.

1

Видео снимак увиђаја

"

"

за школски кабинет

Видео снимак откривање, фиксирање и коришћење трагова током. увиђаја

"

"

Видео снимак начин обезбеђивања трагова током увиђаја

"

"

Видео снимак посебне методе током. вршења увиђаја

"

"

Видео снимак савремених лабораторијских поступке и опрема

"

"

Видео снимак врста криминалистичко-техничких вештачења

"

"

Видео снимак поступака паковања и достављања предмета и трагова са лица места на вештачење

"

"

3.

Апарати и уређаји

ком.

1

Дигитални фотографски апарат

"

"

за школски кабинет

Рачунар

"

"

Мрежни штампач

"

"

Скенер

"

"

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

– Школски кабинети (лабораторија)/Форензичка лабораторија

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике, шеме

за кабинет/форензичку лабораторију

Слике и упутства заштите на раду

комплет

1

Слике – збирке несталих лица и непознатих лешева

"

"

Слике – збирка несталих и нађених предмета

Шематски приказ спектра електромагнетних таласа

ком.

1

Слика Абеовог рефрактометра

"

"

Слика полариметра

"

"

Слика колориметра

"

"

Слика спектроскопа

"

"

Шематски приказ линијског емисионог спектра

"

"

Шематски приказ линијског апсорпицоног спектра

"

"

Слика континуалног спектра

"

"

Слика пламеног фотометра

"

"

Слика спектрофотометра

"

"

Слика апарата за атомску апсорпцију

"

"

Шематски приказ спектра електромагнетних таласа

ком.

1

2.

Збирке материјала

Збирка ДНК материјала

"

"

Балистичка збирка чаура и пројектила

3.

Филмови, CD, DVD

DVD, CD-и и видео материјали

"

"

4.

Машине, апарати и уређаји

Уколико школа није у могућности да набави потребан прибор, алат, машине и уређаје мора обезбедити установу у којима се може обављати практична настава, а ако је дуално образовање учење кроз рад реализује се у форензичкој лабораторији

Вага

ком.

2

Сушница

"

1

Водено купатило

"

2

Пешчано купатило

"

2

Пећ за жарење

"

1

Магнента мешалица

"

2

Електрична центрифуга

"

2

Термостат

"

2

Гасни хроматограф

"

2

Апарат за хроматографију по папиру

"

2

Апарат за електрофорезу

"

2

Барометар

"

1

Абеов рефрактометар

"

1

Полариметар

"

1

Фотоелектрични колориметар

"

2

Спектроскоп

"

"

Кодуктометар

"

"

Апаратура по Нернсту

"

"

"Hellige" ком.паратор

ком.

1

Спектрофотометар

"

"

Спектроскоп

"

"

Пламени фотометар

"

"

Атомски апсорпциони спектрофотометар

"

"

Исправљач наизменичне струје

ком.

2

Потенциометар

"

"

Отпорник са клизним контактом

"

"

Амперметар

"

"

Волтметар

"

"

Извор једносмерне струје

ком.

8

Кондуктометар са електродама

"

2

Хронометар

"

2

Платинске електроде

ком.

4

Бакарни кулонометар

"

"

Пехаметар са електродама

"

"

Различите металне електроде

"

"

Тастер прекидач

"

"

Прекидач са преклопом

"

"

Галванометар

"

"

Винклерове платинске електроде

"

"

Проводници

"

2

Утичнице (банане)

"

20

Контакт прикључнице

"

20

Криминалистичко-оперативне збирке – AFIS и FIIS

комплет

1

Компаративни микроскоп

ком.

"

Микроскоп

"

"

Уређај за хватање зрна

"

"

Интерноскоп

"

"

Уређај за мерење угла увијања

"

"

Скенирајући елктронски микроскоп

"

"

5.

Алати, прибор

Уколико школа није у могућности да набави потребан алат и прибор, мора обезбедити установу у којима се може обављати практична настава, а ако је дуално образовање учење кроз рад реализује се у форензичкој лабораторији

Чаша

ком.

15

Пипета

"

8

Пропипете

"

5

Сталак за пипете

"

1

Мензура

ком.

10

Боца са капаљком.

"

"

Боца са капаљком. (тамна)

"

"

Реагенс боца од 250 cm³

"

"

Реагенс боца (тамне)

"

"

Реагенс боца 500 cm³

ком.

5

Мерни балон

"

10

Mикро бирета

ком.

2

Бирета

"

"

Левак за бирету

"

"

Сахатно стакло

ком.

10

Балон за дестилацију 100 cm³

ком.

4

Либигов хладњак

"

"

Термометар

"

"

Ерленмајер

ком.

10

Када за хроматографију

"

4

Ексикатор

"

2

Прскалице за хроматографију

"

4

Колоне за јоноизмењивачку хроматографију

"

4

Шприц боце

"

8

Епрувете

"

50

Стаклене плоче за хроматографију

"

10

Клеме

"

20

Статив

ком.

4

Троножац

"

"

Азбестна мрежа

"

"

Пламеник

"

"

Сталак за епрувете

ком.

2

6.

Стручна литература – уџбеници

– часописи

– проспекти

– узорци

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Простор, опрема и наставна средства за предмет предузетништво идентични су са простором и опремом и наставним средствима за предмет ПРЕДУЗЕТНИШТВО код образовног профила техничар за рециклажу.

Предмет: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Простор, опрема и наставна средства за предмет безбедност и здравље на раду идентични су са простором и опремом и наставним средствима за предмет БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ код образовног профила техничар за рециклажу.

Предмет: ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Простор, опрема и наставна средства за предмет технолошке операције идентични су са простором и опремом и наставним средствима за предмет ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ код образовног профила хемијско-технолошки техничар.

Предмет: ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ФОРЕНЗИЦИ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Рачунар

ком.

1

по ученику у групи

2.

Рачунар – сервер

ком.

1

за кабинет

3.

Мрежни штампач А3 формат

ком.

1

за кабинет

4.

Скенер А3 формат

ком.

1

за кабинет

5.

Софтверски пакети према програму Наставни предмета

ком.

1

по рачунару

6.

Упутства за коришћење софтверских пакета

збирка

1

за кабинет

7.

Примери ученичких радова

збирка

Предмет: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Простор, опрема и наставна средства за предмет одрживи развој идентични су са простором и опремом и наставним средствима за предмет ОДРЖИВИ РАЗВОЈ код образовног профила техничар за рециклажу.

Предмет: ОСНОВИ КВАЛИТЕТА

Простор, опрема и наставна средства за предмет основи квалитета идентични су са простором и опремом и наставним средствима за предмет ОСНОВИ КВАЛИТЕТА код образовног профила техничар за рециклажу.

Предмет: ОСНОВИ БИОМЕТРИЈЕ

Р.б.

назив опреме

Јед. мере

Кол.

Напомена

1.

Слике, цртежи и шеме

Шематски приказ истраживачке хипотезе

комплет

1

за школски кабинет

Шема метода истраживања

"

"

Скица тока истраживачког процеса

ком.

"

Шематски приказ биометријских карактеристика особа

"

"

Шематски приказ бихејвиористичке карактеристике особа

"

"

Слика отиска прста

"

"

Слика геометрије руке и распореда вена

"

"

Слика ириса и мрежњаче (мрежа крвних судова ретине)

"

"

Слика биометријских идентификационих докумената

"

"

Слика генетског материјала човека

"

"

2.

Уређаји и иодели

Биометријски УСБ читач отиска прста

ком.

5

за школски кабинет/форензичка лабораторија

Скенер руке

"

1

Скенер ока

"

1

ДНК молекул (завојница)

"

1

3.

Узорци

ком.

Кол.

ИД картица

"

1

за школски кабинет

Пасош

"

1

Лична карта

"

1

4.

Наставни филмови

Видео снимак – приказа биометријских идентификационих системи

ком.

1

за школски кабинет

Видео снимак – прецизност биометријских система

"

"

Видео снимак – примери аутоматских идентификација и верификација особа

"

"

Видео снимак – употреба и злоупотреба биометријских система

"

"

Видео снимак – приказ специфичних биометријских технологија

"

"