Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

13

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/15, 7/16, 4/17 5/17, 11/17, 4/18, 13/18 и 3/22), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ДИЗАЈН У МАШИНСТВУ”, додају се делови: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ИНСТАЛАТЕР ВОДОВОДА, ГРЕЈАЊА И КЛИМА УРЕЂАЈА” и: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-33/1/2022-03

У Београду, 19. августа 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ИНСТАЛАТЕР ВОДОВОДА, ГРЕЈАЊА И КЛИМА УРЕЂАЈА

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

а) водовод и канализација

Машине, апарати, прибори и опрема

1

Алат за резање цевног навоја

гарн.

2

2

Стега за цеви покретна

ком.

2

3

Уређај за сечење цеви

ком.

2

За сечење металних цеви користи се тестера ручна или машинска

За сечење пластичних цеви користе се маказе или ручне тестере

4

Кљешта за цеви разних величина(најмање 5 ком...)

гарн.

4

5

Кључеви разни подешавајући (најмање 5 ком...)

гарн.

4

6

Либела машинске дужине (500–1500) mm

гарн.

2

7

Лењир метални за нивелацију дужине 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm

гарн.

2

8

Прибор за топљење олова код заптивања канализације

гарн.

2

9

Алат и прибор за заптивање канализације кудељом

гарн.

2

10

Пумпа за пробу водовода под притиском

ком.

1

11

Покретни радни сто

ком.

2

12

Направа за савијање бакарних цеви и за обликовање цевних прирубница

ком.

2

13

Машина и опрема за прочишћавање канализације

ком.

1

14

Уређај за заваривање пластичних водоводних цеви

ком.

2

15

Мерни прибор (мерне траке, помично мерило).

гарн.

4

б) грејање и климатизација

Машине, апарати, прибори и опрема

1

Прибор за гасно заваривање

гарн.

2

*Уколико школа није у могућности да набави

машине, мора обезбедити предузеће код којег ученик може обавити праксу

2

Монтерски алат

гарн.

2

3

Вибрациона бушилица за бетон

ком.

2

4

Алат за савијање челичних цеви у

топлом стању

гарн.

2

5

Машина за сечење лима*-ручно и машински

ком.

1

6

Машина за равно и кружно савијања

лима*

ком.

1

7

Алат за спајање лима закивањем*

ком.

1

8

Прибор за меко лемљење

ком.

1

9

Прибор за тврдо лемљење

ком.

1

10

Уређај за испитивање инсталације*

ком.

1

11

Објекат на којем се врши монтажа

уређаја за грејање и климатизацију*

ком.

1

Предмет: ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

Слике, схеме, рачунарске презентације

1

Врсте цеви за водовод

ком.

5

2

Елементи за спајање водоводних цеви

комплет

1

3

Елементи за регулацију протока

комплет

1

4

Инсталација водовода у згради на једном нивоу

ком.

3

5

Инсталација водовода у згради са више

станова спратова – примери

ком.

3

6

Инсталација хиндранта

ком.

1

7

Прикључивање кућне водоводне инсталације на главни водовод

ком.

1

8

Инсталација хидрофорског постројења

ком.

2

9

Прикључивање кућне водоводне инсталације на хидрофорско постројење

ком.

1

10

Пумпе за воду

ком.

3

11

Водомери

ком.

3

12

Водоинсталатерски алат и прибор

комплет

2

13

Врсте цеви за канализацију

ком.

5

14

Начини спајања канализационих цеви

ком.

2

15

Канализациона мрежа у згради на једном нивоу

ком.

2

16

Канализациона мрежа у згради са више

спратова – примери

ком.

2

17

Прикључивање канализационе мреже на главну канализацију

ком.

2

18

Јаме за прихват отпадних фекалија где нема канализације – примери

ком.

2

19

Кишна и фекална канализација

ком.

2

20

Прикључни уређаји на водовод и канализацију (санитарије, грејачи воде, машине за веш, посуђе, пумпе)

комплет

1

21

Прикази правилних поступака монтаже

цевних инсталација за водовод и канализацију

ком.

1

22

Прикази правилних поступака монтаже санитарних уређаја на водоводну и канализациону мрежу

ком.

1

23

Начини испитивања водоводне мреже

ком.

1

24

Начини испитивања канализационе мреже

ком.

1

Узорци, модели и макете

1

Разне водоводне цеви

ком.

5

2

Разни елементи за спајање цеви и за

регулацију протока

ком.

10

3

Елементи канализационе мреже

ком.

10

4

Водомер и његови делови

комплет

1

5

Пумпа и делови пумпе

комплет

1

6

Елементи за прикључивање разних уређаја на водовод

комплет

1

Предмет: ГРЕЈАЊЕ И КЛИМА УРЕЂАЈИ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Кол.

Напомена

Слике, схеме, рачунарске презентације

1

Системи грејања

ком.

2

2

Једноцевни систем централног грејања

ком.

3

3

Двоцевни систем централног грејања

ком.

3

4

Елементи система централног грејања

ком.

2

5

Грејна тела

ком.

1

6

Место и начин монтаже грејних тела

ком.

3

7

Подно и зидно грејање

ком.

3

8

Котлови у систему централног грејања

ком.

2

9

Експанзиони судови

ком.

2

10

Регулација система централног грејања

ком.

2

11

Соларни колектор

ком.

1

12

Топлотна подстаница

ком.

2

13

Расхладна инсталација

ком.

2

14

Настанак и одвођење кондензата

ком.

2

15

Топлотна пумпа ваздух – ваздух

ком.

1

16

Топлотна пумпа ваздух – вода

ком.

1

17

Сплит систем

ком.

1

18

Мултисплит систем

ком.

1

19

Вентилатори

ком.

2

20

Филтери

ком.

2

21

Регулација клима уређаја

ком.

2

22

Место и поступак монтаже клима уређаја

ком.

3

23

Пуњење и провера клима уређаја

ком.

2

Узорци, модели и макете

1

Елементи уређаја за грејање

комплет

1

2

Елементи уређаја за климатизацију

комплет

1

3

Регулатори: термостат, вентили, засуни

комплет

1

4

Елементи за спајање

комплет

1

5

Пумпа

ком.

3

6

Клима јединица

ком.

3

7

Измењивачи топлоте

ком.

3

8

Капилара и термоекспанзиони вентил

ком.

2

9

Инверзиони вентил

ком.

2

10

Термостат

ком.

2

НОРМАТИВ

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ

У специјализиваним учионицама остварује се настава једног или више стручних предмета чији садржаји захтевају употребу апарата, инструмената, уређаја и других посебних наставних средстава. Наставна средства су смештена у специјализованој учионици.

Број специјализованих учионица условљен је предвиђеним бројем стручних предмета, који се изводе у учионици, бројем ученика за образовни профил као и просторним могућностима школе.

Опрема специјализоване учионице

Ред. бр.

НАЗИВ ОПРЕМЕ

Јединица мере

Количина

1.

Сто за ученика

ком.

1 по ученику

2.

Столица за ученика

ком.

1 по ученику

3.

Сто за наставника

ком.

1

4.

Слике, фотографије, цртежи савремених техничких достигнућа

ком.

до 5

5.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

2

6.

Столица за наставника

ком.

1

7.

Ормар

ком.

1

8.

Табла

ком.

1

9.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

10.

Изложбени пано

ком.

до 2 m

11.

Корпа за отпатке

ком.

1

12.

Чивилук за одлагање одеће

ком.

1

13.

Апарат за гашење пожара

ком.

1

Предмет: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напоменa

Слике, схеме или раунарске презентације

1.

Формат цртежа

ком.

1

2.

Оперма цртежа

ком.

1

3.

Квадранти

ком.

1

4.

Октанти

ком.

1

5.

Ортогоналне пројекције предмета

ком.

1

6.

Пресеци, прекиди, завршеци

ком.

1

7.

Упрошћења у техничком цратњу

ком.

1

8.

Примери котирања

ком.

1

9.

Котирање толерисаних мера

ком.

1

10.

Ознаке квалитета обраћених површина

ком.

1

11.

Положај толеранцијских поља

ком.

1

12.

Врсте заковица

ком.

1

13.

Врсте закованих спојева

ком.

1

14.

Врсте заварених спојева

ком.

1

15.

Врсте клинова

ком.

1

16.

Врсте навоја

ком.

1

17.

Врсте вијака. Вијчани спојеви

ком.

1

18.

Врсте навртки

ком.

1

19.

Врста опруга. Примена опруга

ком.

1

20.

Конструктивни облици осовина

ком.

1

21.

Конструктивни облици вратила

ком.

1

22.

Конструктивни облици лежишта и лежаја

ком.

1

23.

Врсте спојница

ком.

1

24.

Врсте зупчаника

ком.

1

25.

Зупчасти преносници

ком.

1

26.

Пренос снаге ременом и каишем

ком.

1

27.

Конструктивни облици ременица

ком.

1

28.

Врсте цеви и цевних водова

ком.

1

29.

Елементи за спајање цеви и регулисање протока

ком.

1

30.

Системи налегања

ком.

1

31.

Конструкциони облици рукаваца

ком.

1

32.

Учвршћивање лежаја на вратила и осовине и у кућиште

ком.

1

33.

Пренос снага ланцима

ком.

1

34.

Конструктивни облици ланчаника

ком.

1

35.

Врсте ланаца

ком.

1

36.

Шема грађевинске браварије

ком.

3

37.

Шема челичне конструкције

ком.

3

38.

Шема браварске конструкције

ком.

3

Модели, макете, узорци

1.

Октант на расклапање

ком.

1

2.

Квадрант на расклапање

ком.

1

3.

Разни делови од дрвета (најмање 10 ком.)

збирка

1

4.

Разни профили од дрвета и метала (L,U,T,I) (мин.10 ком.)

гарн.

1

5.

Коцка

ком.

1

6.

Квадар

ком.

1

7.

Призме

ком.

3

8.

Пирамиде

ком.

3

9.

Купе

ком.

3

10.

Полулопта

ком.

1

11.

Осовинице (најмање 5 ком.)

гарн.

1

12.

Клинови (најмање 5 ком.)

гарн.

1

13.

Заковице разне (најмање 8 ком.)

гарн.

1

14.

Вијци разни (најмање 8 ком.)

гарн.

1

15.

Навртке разне (најмање 8 ком.)

гарн.

1

16.

Цилиндрични зупчаници са правим зупцима (најмање 8 ком.)

гарн.

1

17.

Конични зупчаници

гарн.

1

18.

Пуж

ком.

1

19.

Пужни точак

ком.

1

20.

Зупчаста летва

ком.

1

21.

Ременица и каишник

ком.

1

22.

Навојска опруга

ком.

1

23.

Гибањ

ком.

1

24.

Једноредни куглични лежај

ком.

1

25.

Дворедни куглични лежај

ком.

1

26.

Аксијални куглични лежај

ком.

1

27.

Ваљкасти куглични лежај

ком.

1

28.

Конусни лежај

ком.

1

29.

Једноделни радијални клизни лежај

ком.

1

30.

Дводелни радијални клизни лежај

ком.

1

31.

Колекција мазалица

ком.

1

32.

Аксијални клизно лежиште

ком.

1

33.

Засуни и вентили, славине и приклопци (најмање 8 ком.)

гарн.

1

Предмет: МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напоменa

Слике, схеме или рачунарске презентације

1.

Структура аморфног тела

ком.

1

2.

Структура кристалног тела

ком.

1

3.

Кристална структура разних материјала

збирка

3

4.

Основе структуре гвожђа – челик

збирка

2

5.

Примери производа од конструкцијских челика(најмање 4 примерка)

збирка

1

6.

Примери производа од алатних челика

збирка

3

7.

Примери производа од легираног челика

збирка

3

8.

Металографски снимци структуре челика (конструкциских, алатних, легираних и осталих врста челика)

збирка

1

9.

Означавање челика по СРПС-у

ком.

1

10.

Основни фазни дијаграми легура метала при загревању и хлађењу

ком.

1

11.

Дијаграм загревања и хлађења-хемијски чистог гвожђа

ком.

1

12.

Дијаграм стања: гвожђе угљеник

ком.

1

13.

Дијаграм зависности трансформације структуре метала од температуре и брзине хлађења

ком.

1

14.

Металографски снимци каљених структура разних врста челика

ком.

3

15.

Металографски снимци цементираних делова

ком.

3

16.

Металографски снимци нитрираних делова

ком.

3

Модели, макете, узорци  

1.

Модели кристалних решетки (најмање 5 комада)

збирка

1

2.

Епрувете за испитивање чврстоће и жилавости

збирка

3

3.

Обојени метали

збирка

1

4.

Легуре обојених метала (Cu-Sm; Cu-Mg; Zn-Al-Cu-Mn-Mg; Al-Si; Mg-Al; Zn-Cd; Ni-Cu; Sn-Pb)

збирка

1

5.

Легуре с титаном

збирка

1

6.

Површине заштићене неметалном превлаком

збирка

1

7.

Површине заштићене металном превлаком

збирка

1

8.

Резни метали (тешки и лаки)

збирка

1

9.

Хемиски чисто гвожђе

збирка

1

10.

Стални пратиоци (примесе) гвожђа (C, Mn, Si, P, S)

збирка

1

11. 

Разне врсте челика

збирка

1

12.

Ситно кристална структура метала-прелом

ком.

1

13.

Неметали материјали-пано (заптивни-изолациони и др.)

збирка

1

14.

Пластичне масе- пано

збирка

1

15.

Горива

збирка

1

16.

Мазива

збирка

1

Предмет: ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напоменa

Слике, схеме или рачунарске презентације

СТАТИКА

1.

Задатак и подела механике

ком.

1

2.

Уравнотежене силе

ком.

1

3.

Врсте сила које нападају плочу

ком.

1

4.

Три силе у равнотежи

ком.

1

5.

Момент силе за тачку и осу

ком.

1

6.

Врсте носача

ком.

1

7.

Разни начини извођења непокретног ослонца

ком.

1

8.

Разни начини извођења укљештења ослонца

ком.

1

9.

Врсте оптерећења носача према облику оптерећења

ком.

1

10.

Врсте оптерећења носача према начину дејства на носач

ком.

1

11.

Проста греда оптерећена са више концентрисаних сила

ком.

1

12.

Проста греда оптерећена једноликим континуалним оптерећењем по целом распону

ком.

1

13.

Проста греда оптерећена једноликим континуалним оптерећењем на делу распона

ком.

1

14.

Греда са препустима

ком.

1

15.

Греда са препустима са комбинованим оптерећењима

ком.

1

16.

Конзола

ком.

1

17.

Конзола са комбинованим оптерећењем

ком.

1

18.

Трење клизања и трење котрљања

ком.

1

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

19.

Врсте напрезања

ком.

1

20.

Распоред напона код аксијално напрегнутог штапа

ком.

1

21.

Напрезање у уздужно оптерећеном штапу

ком.

1

22.

Дијаграм напон- дилатација

ком.

1

23.

Крива динамичке чвстоћа-Велерова крива

ком.

1

24.

Крива динамичке чвстоћа-Велерова крива

ком.

1

25.

Распоред тангенцијалног напона по пресеку

ком.

1

26.

Статички момент површине

ком.

1

27.

Штајнерова теорема

ком.

1

28.

Елипса инерције

ком.

1

30.

Увијање вратила кружног попречног пресека, дијаграм деформација и дијаграм напона

ком.

1

31.

Дијаграм момента увијања за конзолу и челични штап обострано уклештен

ком.

1

32.

Дијаграм нормалног и тангецијалног напона при чистом савијању

ком.

1

33.

Ексцентрични притисак

ком.

1

34.

Језгро пресека

ком.

1

Модели, макете, узорци

СТАТИКА

35.

Кретање крутог тела

ком.

1

36.

Момент силе

ком.

1

37.

Спрег сила

ком.

1

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

38.

Деформација при притиску

ком.

1

39.

Модели попречних пресека епрувета

ком.

1

40.

Спојеви оптерећени на смицање

ком.

1

41.

Деформација при чистом савијању

ком.

1

42.

Деформација при увијању

ком.

1

Предмет: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напомена

Слике, схеме или раунарске презентације

1.

Подела машинских елемената

ком.

1

2.

Машински подсклоп, склоп, група

ком.

1

3.

Стандарди и стандардизација

комплет

1

4.

Толеранције-спољашње и унутрашње мере

ком.

1

5.

Налегање са зазором

ком.

1

6.

Налегање с преклопом

ком.

1

7.

Нераздвојиви спојеви

гарн.

1

8.

Раздвојиви спојеви

гарн.

1

9.

Закивање

ком.

1

10.

Врсте клинова

ком.

1

11.

Врсте навоја

ком.

1

12.

Означавање навоја

ком.

1

13.

Врсте вијака

ком.

1

14.

Навојне везе

ком.

1

15.

Врсте навртки

ком.

1

16.

Подложне плочице

ком.

1

17.

Осигурање навојног споја

ком.

1

18.

Кључеви и одвијачи

ком.

1

19.

Машински елементи кружног кретања

ком.

1

20.

Врсте клизних лежишта

ком.

1

21.

Врсте спојница

ком.

1

22.

Врсте котрљајућих лежаја

ком.

1

23.

Цилиндрични зупчасти парови

ком.

1

24.

Профили зубаца зупчаника

ком.

1

25.

Конични зупчасти парови

ком.

1

26.

Пужни зупчасти парови

ком.

1

27.

Облици преноса пљоснатим ременом

ком.

1

28.

Пренос снаге клинастим ременом

ком.

1

29.

Врсте ланаца

ком.

1

30.

Врсте цеви и цевних прикључака

ком.

1

31.

Спајање и заптивање цеви

ком.

1

32.

Компензационе цеви

ком.

1

33.

Цевни затварачи( вентили, засуни, поклопци и славине)

ком.

1

34.

Везе главчина и вратила

ком.

1

Модели, макете, узорци

1.

Врсте закованих спојева и закивица

гарн.

5

2.

Врсте заварених спојева

гарн.

5

3.

Врсте клинова

гарн.

3

4.

Врсте вијака за спајање метала

гарн.

5

5.

Врсте вијака за спајање неметала

гарн.

5

6.

Навојне веза разне

гарн.

5

7.

Подложне плочице разне

гарн.

5

8.

Осигурачи од самоодвртања навртки разни

гарн.

3

9.

Двострани виљушкасти кључеви

гарн.

1

10.

Окасти кључеви

гарн.

1

11.

Моментни кључ са скалом

ком.

1

12.

Насадни кључеви

гарн.

1

13.

Двострани одвртачи

гарн.

1.

14.

Врсте опруга

гарн.

3

15.

Врсте осовина

гарн.

3

16.

Врсте вратила

гарн.

3

17.

Врсте спојница

гарн.

3

18.

Врсте цилиндричних зупчаника

гарн.

3

19.

Врсте коничних зупчаника

гарн.

3

20.

Пужни преносници разни

ком.

2

21.

Облици ременица и каишника

ком.

3

22.

Облици ремена и каиша

ком.

3

23.

Облици ланчаника

ком.

3

24.

Облици ланаца

ком.

3

25.

Врсте цеви

ком.

5

26.

Спајање цеви

ком.

4

27.

Цевни прикључци разни

ком.

5

28.

Цевни затварачи разни

ком.

5

29.

Заптивање цеви разно

ком.

5

30.

Еластични прстенови разни

гарн.

1

Мерни и контролни алат

1.

Контролни чепови

ком.

3

2.

Контролне рачве

ком.

3

3.

Контролници за заобљење

ком.

2

4.

Контролници за зазор

ком.

2

5.

Рачва за навој

ком.

2

6.

Чеп за навој

ком.

2

7.

Планпаралелна гранична мерила

комплет

1

8.

Помично мерило

ком.

2

9.

Дубиномер

ком.

1

10.

Микрометар

ком.

2

11.

Компаратори

ком.

1

12.

Сталак за компаратор

ком.

1

Каталози, стандарди или њихове рачунарске презентације

Комплет SRPS стандарда из области:

− Горњих и доњих одступања за осовине и рупе

− Врсте заковица и материјал за заковице

− Стандарди у заваривању

− Уздужни клинови

− Врсте навоја

− Облици вијака и навртки

− Еластичне подложне плочице

− Расцепке

− Кључеви и одвијачи

− Лежишта

− Стандардни модул

ком.

по 1

Предмет: ТЕХНИЧКА ФИЗИКА

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напомена

Слике, схеме или раунарске презентације

КИНЕМАТИКА

1.

Кружно кретање тачке

ком.

1

2.

Клипни механизам

ком.

1

3.

Обртање спрегнутих крутих тела око непокретне осе (зупчаника, каишника)

ком.

1

4.

Планетарни преносник

ком.

1

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

1.

Паскалов закон-хидрауличка преса

ком.

1

2.

Спојени судови

ком.

1

3.

Режими струјања-ламинарно и турбулентно

ком.

1

4.

Једначина континуитета

ком.

1

5.

Бернулијева једначина

ком.

1

6.

Зупчаста пумпа, пресек и симбол

ком.

1

7.

Аксијално клипна пумпа (константног и променљивог капацитета), пресеци и симболи

ком.

1

8.

Радијално клипна пумпа (константног и променљивог капацитета), пресеци и симбол

ком.

1

9.

Центрифугална пумпа

ком.

1

10.

Клипни једноцилиндрични компресор

ком.

1

11.

Вентилатори

ком.

1

12.

Обртни хидромотори (зупчасти, крилни и клипни), пресеци и симболи

ком.

1

13.

Пелтонова турбина

ком.

1

14.

Франсисова турбина

ком.

1

15.

Капланова турбина

ком.

1

16.

Клипни једноцилиндрични компресор, слика и симбол

ком.

1

17.

Припремна група за ваздух

ком.

1

18.

Разводници, пресеци и симболи

ком.

1

19.

Вентили за притисак (регулатори притиска, разводни вентили), пресеци и симболи

ком.

1

20.

Вентили за проток (пригушни вентили и регулатори протока), пресеци и симболи

ком.

1

21.

Неповратни вентили, пресеци и симболи

ком.

1

22.

Брзоиспусни вентил

ком.

1

23.

„I” и „ILI” вентил

ком.

1

24.

Пнеуматски цилиндри (једносмерног и двосмерног дејства), пресеци и симболи

ком.

1

25.

Пнеуматски мотори

ком.

1

26.

Основна функционална шема (пнеуматска са једним цилиндром)

ком.

1

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

1.

Електростатика

комплет

1

2.

Једносмерне струје

комплет

1

3.

Електромагнетизам

комплет

1

4.

Наизменичне струје

комплет

1

5.

Принцип генератора

ком.

1

6.

Електрична инсталација мање радионице

ком.

1

7.

Карактеристична заштита од додира струје

ком.

1

8.

Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и градилиштима

ком.

1

Модели, макете, узорци, yређаји

1.

Каишни преносник

ком.

1

2.

Зупчасти преносник са правим зупцима

ком.

1

3.

Сложени зупчасти преносник

ком.

1

4.

Манометар

ком.

1

5.

Стаклена цев за мерење притиска

ком.

1

6.

Вентили

ком.

3

7.

Славине

ком.

3

8.

Пумпе

ком.

2

9.

Мали једнофазни трафо (у пресеку или расклопљен)

ком.

1

10.

Склопка за наизменичну струју

збирка

1

11.

Извор једносмерног напајања

ком.

3

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА РУЧНЕ И МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

За модул: Основе обраде материјала

Предмет: РУЧНА И МАШИНСКА ОБРАДА

За модул: Основе обраде материјала,

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напоменa

Машине, апарати, уређаји

1.

Бушилица стона 0-10 mm

ком.

2

Слике, схеме, дијапозитиви, графофолије или раунарске презентације

1.

Преглед мерних јединица по СРПС-у

ком.

1

2.

Примери техничко технолошке документације

ком.

20

3.

Толеранције

ком.

1

4.

Добра, дорадна и лоша мера

ком.

1

5.

Мерење дужина

ком.

1

6.

Мерење углова и нагиба

ком.

1

7.

Контрола положаја и облика

ком.

1

8.

Контролисање храпавости

ком.

1

9.

Методе и поступци мерења помичним мерилима различитих типова

ком.

1

10.

Означавање челика по СРПС-у

ком.

1

11.

Врсте челика и њихова намена

ком.

1

12.

Графичко изражавање режима обраде резањем (оптерећење, углови ножа ... )

ком.

1

13.

Геометрија резних алата (секача и спиралне бургије)

ком.

2

Алати, инструменти, прибори

1.

Паралелне менгеле

ком.

10

2.

Менгеле за бушилице

ком.

2

3.

Призма за бушење

ком.

2

4.

Заштитни лимови за чељусти менгела

ком.

10

5.

Уложак за стезање округлих предмета

ком.

10

6.

Уложак за стезање вијака

ком.

10

7.

Плоче за оцртавање и равнање max 400х400 mm

ком.

10

8.

Стезне главе за бушилице до 10 mm и од 0–13 mm

ком.

2

9.

Спиралне бургије 1–12 mm

гарн.

2

10.

Пљосната груба турпија

ком.

10

11.

Пљосната фина турпија

ком.

10

12.

Ножаста полугруба турпија

ком.

10

13.

Ножаста полуфина турпија

ком.

10

14.

Квадратна груба турпија

ком.

10

15.

Квадратна фина турпија

ком.

10

16.

Полуокругла груба турпија

ком.

10

17.

Полуокругла фина турпија

ком.

10

18.

Округла груба турпија

ком.

10

19.

Округла фина турпија

ком.

10

20.

Троугласта груба турпија

ком.

10

21.

Троугласта фина турпија

ком.

10

22.

Ножаста фина турпија

ком

10

23.

Плоча за оцртавање

ком

10

24.

Четка за чишћење турпија

ком.

10

25.

Чекић браварски

ком.

10

26.

Дрвени чекић

ком.

10

27.

Чекић од пластичне масе

ком.

4

28.

Рам ручне тестере за метал

ком.

10

29.

Урезници за метрички навој са окретачем

ком

10

30.

Нарезнице за метрички навој са окретачем

ком.

10

31.

Тачкасти обележач

ком.

10

32.

Игла за оцртавање

ком.

10

33.

Радионички лењир челични 300 mm

ком.

10

34.

Крпа за чишчење

ком.

10

35.

Четка за чишћење турпија

ком.

10

36.

Кантица за уље

ком.

3

37.

Мазалица

ком.

2

38.

Четка за чишћење машина и радног стола

ком.

10

39.

Помично мерило 150 mm

ком.

10

40.

Микрометар

ком.

5

41.

Сталак за микорометар

ком.

5

42.

Угаоник 90о

ком.

10

43.

Компаратор са сталком

ком.

2

44.

Угаоник 120о

ком.

10

45.

Универзални механички угломер

ком.

1

46.

Упоредни еталони за мерење храпавости (за ручну обраду)

ком

1

47.

Шестар са шиљцима

ком.

10

48.

Дубиномер

ком.

2

49.

Висиномер

ком.

2

50.

Челични двометар

ком.

2

51.

Контролник за заобљење

ком.

1

52.

Контролник за спољашњи метрички навој

ком.

1

53.

Контролник за унутрашњи метрички навој

ком.

1

54.

Контролник зазора

ком.

1

55.

Либела оквирна 200 mm

ком.

1

56.

Ормар за прву помоћ

ком.

1

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

За модуле: Стругање спољашњих површина, Стругање, Сложено стругање,

Предмет: МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

За модуле: Стругање спољашњих површина, Стругање, Сложено стругање, Производни рад I Производни рад II – стругање, Производни рад III – стругање,

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напомена

ПРВИ, ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД

Машине

1.

Универзални струг распона шиљака 1500 mm са основним прибором

ком.

најмање 6

2.

Универзални струг распона шиљака 750 mm са основним прибором

ком.

3.

Универзални струг распона шиљака 400 mm са основним прибором

ком.

Слике, схеме, дијапозитиви, графофолије или раунарске презентације

1.

Углови ножа

ком.

1

2.

Углови бургија

ком.

1

3.

Врсте струготине (према програму)

ком.

1

4.

Висинско постављање ножа

ком.

1

5.

Нортонов преносник

ком.

1

6.

Табеле брзине резања на стругу за различите врсте материјала

ком.

1

7.

Механизам за промену смера кретања

ком.

1

8.

Универзални струг

ком.

1

9.

Кинематска схема универзалног струга

10.

Стругарски ножеви – разни

ком.

1

11.

Носачи (држачи) за ножеве разни

ком.

1

12.

Врсте обраде на стругу

ком.

1

13.

Револвер струг

ком.

1

14.

Специјални стругови

ком.

1

15.

Полуаутоматски стругови

ком.

1

16.

Аутоматски стругови

ком.

1

Алати, инструменти, прибори

1.

Прави нож за грубу обраду

ком.

12

2.

Савијени нож за грубу обраду

ком.

2

3.

Ножеви за унутрашњу грубу обраду

ком.

12

4.

Прави шиљасти нож за фину обраду

ком.

6

5.

Савијени нож за фину обраду

ком.

2

6.

Ножеви за унутрашњу фину обраду

ком.

4

7.

Ножеви за бочну обраду

ком.

6

8.

Прави ножеви за усецање

ком.

4

9.

Ножеви за унутрашње усецање

ком.

4

10.

Ножеви за одсецање

ком.

12

11.

Прави ножеви за грубу обраду с плочицама од тврдог метала

ком.

12

12.

Савијени ножеви за грубу обраду с плочицама од тврдог метала

ком.

4

13.

Савијени ножеви за завршну обраду с плочицама од тврдог метала

ком.

4

14.

Прави ножеви за завршну обраду с плочицама од тврдог метала

ком.

12

15.

Чеони ножеви за завршну обраду с плочицама од тврдог метала

ком.

4

16.

Ножеви за бочну обраду с плочицама од тврдог метала

ком.

4

17.

Ножеви за одсецање с плочицама од тврдог метала

ком.

4

18.

Ножеви за обраду пролазних рупа с плочицама од тврдог метала

ком.

4

19.

Ножеви за обраду слепих рупа с плочицама од тврдог метала

ком.

4

20.

Ножеви за спољашњи навој (комплет ножева са механичким причвршћивањем)

ком.

6

21.

Ножеви с плочицама од тврдог метала за спољашњи навој

ком.

6

22.

Ножеви за унутрашњи навој

ком.

6

23.

Ножеви с плочицама од тврдог метала за унутрашњи навој

ком.

4

24.

Спиралне бургије с ваљкастом дршком – разне

ком.

12

25.

Спиралне бургије с конусном дршком – разне

ком.

16

26.

Забушивачи разни гарнитура (најмање 10 комада)

гарн.

1

27.

Забушивачи са заштитним гнездом – разни (гарнитура)

гарн.

1

28.

Развртачи – цилиндрични

ком.

6

29.

Упуштачи – разни (60о, 75о, 90о, 120о)

ком.

6

30.

Машински развртачи с помичним ножевима

ком.

1

31.

Конусни развртач

ком.

4

32.

Турпије разне

ком.

8

33.

Урезници – разни (најмање 5 комада у гарнитури)

гарн.

2

34.

Нарезнице – разне (најмање 5 комада у гарнитури)

гарн.

2

35.

Окретач за урезнице и нарезнице

ком.

2

36.

Нарецкивач (радла)

ком.

4

37.

Тоцила за брушење (оштрење)

ком.

2

38.

Мерни лењир од 500 mm

ком.

1

39.

Мерна трака у кутији од 2000 mm

ком.

1

40.

Помична мерила без шиљака од 200, 300 mm

ком.

3

41.

Помична мерила без шиљака од 150 mm

ком.

10

42.

Помична мерила за дубину – дубиномер од 200 mm

ком.

1

43.

Микрометар од 0 до 25 mm, 25 до 50 mm, 50 до 75 mm и од 75 до 100 mm

ком.

4

44.

Микрометар за отворе

ком.

1

45.

Микрометар за навој од 5 до 25 mm, од 25 до 50 mm, од 50 до 75 mm

ком.

3

46.

Субитор од 6 до 160 mm

ком.

1

47.

Компаратор 1/100 mm са носачем

ком.

1

48.

Универзални угломер

ком.

1

49.

Универзални шаблон за оштрење и постављање ножа

ком.

2

50.

Контролни чешаљ за навој

ком.

1

51.

Контролник за заобљења

ком.

1

52.

Рачве за стандардне мере – разне

ком.

2

53.

Чепови за стандардне мере – разни

ком.

2

54.

Рачве за навој – разне

ком.

2

55.

Контролни чеп за навој – разни

ком.

2

56.

Упоредни еталони за контролисање храпавости при обради стругањем

ком.

1

57.

Морзе чеп – разни

ком.

2

58.

Планпаралелна гранична мерила (еталони) разни

ком.

2

59.

Чекић метални од 0,5 и 1 kg – дрвени

ком.

2

60.

Чекић дрвени, бакарни, гумени

ком.

5

61.

Одвијачи – разни

ком.

12

62.

Машински кључеви – разни

ком.

12

63.

Цевасти кључеви – разни

ком.

12

64.

Подешљиви кључеви

ком.

1

65.

Подметач за ножеве

ком.

40

66.

Кантица за уље

ком.

6

67.

Мазалице за маст

ком.

2

68.

Обртач (стругарско срце)

ком.

6

69.

Шиљак окретни

ком.

6

70.

Стезне главе за бургије

ком.

4

71.

Редуцир чауре – разне

ком.

10

72.

Шестар за контролу

ком.

1

73.

Ормар за прву помоћ

ком.

1

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

За модуле: Глодање равних површина, Глодање, Сложено глодање,

Предмет: МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

За модуле: Глодање равних површина, Глодање, Сложено глодање, Производни рад I, Производни рад II – глодање, Производни рад III – глодање,

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напомена

ПРВИ, ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД

Апарати, машине и уређаји

1.

Универзалне глодалице (хоризонталне и вертикалне)

ком.

најмање 4

2.

Универзална алатна глодалица

ком.

1

3.

Кратки трнови: 13, 16, 22, 27, 32, 40

ком.

15

4.

Дугачки трнови: 13, 16, 22, 27, 32, 40

ком.

15

5.

Стезна глава с морзе дршком

ком.

10

6.

Комплет еластичних чаура за стезну главу

ком.

10

7.

Универзалне вертикална глава

ком.

5

8.

Глава за израду зупчасте летве

ком.

5

9.

Универзални подеони апарат

ком.

5

10.

Специјални подеони апарат за израду зупчасте летве

ком.

1

11.

Вертикални подеони апарат обични

ком.

2

12.

Вертикални подеони апарат с карданским прикључком

ком.

1

13.

Машинске стеге 120 mm

ком.

најмање 5

14.

Машинске стеге 250 mm до 300 mm

ком.

најмање 5

15.

Окретне и нагибне машинске стеге 120 или 150 mm

ком.

најмање 5

16.

Глава за дубљење

ком.

1

17.

Уређај за копирање

ком.

1

18.

Оптички подеони апарат

ком.

1

19.

Прибор и уређаји за алатну глодалицу – комплет

ком.

1

20.

Ексцентрична глава

ком.

2

21.

Уређај за дубљење (рендисање)

ком.

2

22.

Уређај за промену броја обртаја радног вретена

ком.

2

Слике, схеме, дијапозитиви, графофолије или раунарске презентације

1.

Хоризонтална глодалица (кинематска шема)

ком.

1

2.

Вертикална глодалица (кинематска шема)

ком.

1

3.

Универзални подеони апаарат (кинематска шема)

ком.

1

4.

Погон за израду завојнице (кинематска шема)

ком.

1

5.

Глодалица за израду навоја (кинематска шема)

ком.

1

6.

Глодалица за израду зупчаника (кинематска шема)

ком.

1

7.

Израда завојног зупчаника (кинематска шема)

ком.

1

8.

Израда пужа (кинематска шема)

ком.

1

Алати, инструменти, прибори

1.

Ваљкаста глодала

ком.

10

2.

Чеоно насадна глодала

ком.

5

3.

Дводелна ваљкаста глодала

ком.

2

4.

Чеона глодала с плочицом од тврдог метала

ком.

5

5.

Чеона глодала за грубо глодање

ком.

5

6.

Тестераста глодала с крупним и ситним зупцима

ком.

10

7.

Котураста глодала с укрштеним зупцима

ком.

4

8.

Котураста глодала с правим зупцима

ком.

4

9.

Котураста глодала за жлебове с подструганим зупцима

ком.

2

10.

Дводелна подешљива котураста глодала

ком.

1

11.

Котураста глодала с усађеним ножевима

ком.

1

12.

Котураста глодала с плочицама од тврдог метала

ком.

1

13.

Чеона глодала с усађеним ножевима

ком.

2

14.

Угаона глодала једнострана

ком.

2

15.

Угаона глодала симетрична

ком.

2

16.

Угаона глодала асиметрична за завојне жлебове

ком.

2

17.

Полукружна удубљена глодала

ком.

2

18.

Полукружна испупчена глодала

ком.

2

19.

Вретенаста глодала с ваљкастом дршком

ком.

4

20.

Вретенаста глодала с морзе конусном дршком

ком.

8

21.

Вретенаста глодала с плочицама од тврдог метала

ком.

4

22.

Вретенаста глодала с плочицама од тврдог метала и конусном дршком

ком.

6

23.

Глодала за жлебове с ваљкастом дршком

ком.

5

24.

Глодала за жлебове с конусном дршком

ком.

4

25.

Двострана глава за жлебове

ком.

1

26.

Примери глодала с механички причвршћеним ножевима

ком.

1

27.

Насадна глодала за метрички навој

ком.

2

28.

Глодала за метрички навој с конусном дршком

ком.

2

29.

Глодала за трапезни навој

ком.

2

30.

Глодала за сегментне жлебове

ком.

2

31.

Модулна глодала – (најмање 5 комада у гарнитури)

гарн.

1

32.

Помична вретенаста глодала

ком.

1

33.

Спиралне бургије с цилиндричном дршком разне

ком.

10

34.

Спиралне бургије с конусном дршком разне

ком.

15

35.

Забушивачи – разни

ком.

5

36.

Развртачи разни машински

ком.

8

37.

Развртачи ручни

ком.

2

38.

Развртачим конусни

ком.

2

39.

Развртачи с подешавајућим ножевима

ком.

1

40.

Упуштачи разни

ком.

8

41.

Ножеви за дубилице разни

ком.

15

42.

Мерни лењир од 500 mm

ком.

1

43.

Мерна трака у кутији од 2000 mm

ком.

1

44.

Помична мерила без шиљака од 200 mm

ком.

2

45.

Помична мерила од 300 mm

ком.

1

46.

Помична мерила од 300 mm (висиномер)

ком.

2

47.

Помична мерила са шиљком од 150 mm

ком.

10

48.

Помична мерила за дубину – дубиномер од 200 mm

ком.

2

49.

Микрометар од 0 до 25 mm,

ком.

1

50.

Микрометар од 25 до 50 mm,

ком.

1

51.

Микрометар од 50 до 75 mm

ком.

1

52.

Микрометар од 75 до 100 mm

ком.

1

53.

Субитор гарнитура од 6 до 160 mm

ком.

1

54.

Компаратор 1/100 mm са носачем

ком.

1

55.

Универзални угломер

ком.

1

56.

Угломер оптички

ком.

1

57.

Модул – помично мерило

ком.

1

58.

Планпаралелна гранична мерила (еталони) разни

гарн.

1

59.

Угаоници од 90о, 120о и 135о

ком.

3

60.

Лењир за контролу равности површине

ком.

3

61.

Упоредни еталони за контролисање храпавости при обради глодањем

ком

1

62.

Рачве за навој – разне

ком.

2

63.

Чекић метални од 0,5 kg

ком.

2

64.

Чекић метални од 1 kg

ком.

1

65.

Чекић дрвени,

ком.

2

66.

Чекић бакарни или оловни

ком.

3

67.

Чекић гумени

ком.

2

68.

Гарнитура одвијача – разни

ком.

15

69.

Машински кључеви – разни

ком.

15

70.

Цевасти кључеви – разни

ком.

10

71.

Подешљиви кључеви – разни

ком.

10

72.

Подметач разни по величини

ком.

20

73.

Кантица за уље

ком.

5

74.

Мазалице за маст

ком.

5

75.

Челична четка

ком.

10

76.

Редуцир чаура 1/0, 2/1, 3/2, 3/1, 4/3, 4/2, 4/1, 5/4, 5/3, 5/2, гарнитура

гарн.

5

77.

Обележач

ком.

5

78.

Паралелно цртало

ком.

5

79.

Шестар за оцртавање

ком.

5

80.

Ормар за прву помоћ

ком.

1

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

За модуле: Брушење равних површина, Брушење, Сложено брушење,

Предмет: МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

За модуле: брушење равних површина, брушење, Сложено брушење, Производни рад I, Производни рад II – брушење, Производни рад III – брушење

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напомена

ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД

Машине и уређаји

1.

Брусилице за спољашње цилиндрично брушење

ком.

2

2.

Брусилица за унутрашње цилиндрично брушење

ком.

1

3.

Брусилица за равно брушење

ком.

2

4.

Брусилица за оштрење универзална са прибором

ком.

1

5.

Брусилица за брушење зупчаника

ком.

1

6.

Брусилица за средишња гнезда

ком.

1

7.

Уређај за профилисање тоцила (спољно и унутрашње)

ком.

1

8.

Брусилица без шиљака

ком.

1

Слике, схеме, дијапозитиви, графофолије или раунарске презентације

1.

Брусилица за равно брушење (кинематска шема)

ком.

1

2.

Брусилица са вертикалним вретеном (кинематска шема)

ком.

1

3.

Брусилица са шиљцима за брушење округле површине (кинематска шема)

ком.

1

4.

Брусилица без шиљака (кинематска шема)

ком.

1

5.

Брусилица за брушење зупчаника

ком.

1

6.

Брусилица за средишња гнезда

ком.

1

7.

Брусилица за леповање, хоновање и супер финиш

ком.

1

8.

Табела крупноће зрна брусних плоча

ком.

1

9.

Алат за брушење (најмање 5 ком) гарн.

ком.

1

10.

Табела ознака тврдоће брусних полоча

ком.

1

11.

Брусне плоче према облику гарн.

ком.

1

12.

Табела односа брзине резања и брзине израдка

ком.

1

Алати, инструменти, прибори

1.

Котурасто тоцило

ком.

6

2.

Конусна тоцила

ком.

2

3.

Тоцила разног профила

ком.

3

4.

Тоцила бакелитна за сечење

ком.

1

5.

Котурасто тоцило с једностраним упустом

ком.

1

6.

Тоцило за унутрашње брушење мање

ком.

3

7.

Тоцило за унутрашње брушење веће

ком.

3

8.

Тоцила лончаста

ком.

3

9.

Тоцила за машинске ножеве

ком.

1

10.

Тоцила за оштрење одвалних глодала

ком.

1

11.

Тоцилаза оштрење глодала

ком.

1

12.

Тоцило за оштрење тестера

ком.

1

13.

Тоцило са дршком

ком.

8

14.

Белегије – брусне плоче

ком.

3

15.

Дијамантско тоцило

ком.

1

16.

Радионички лењир од 300 mm

ком.

1

17.

Мерна трака у кутији 2 m

ком.

1

18.

Помично мерило без шиљака 300 mm

ком.

1

19.

Помично мерило од 150 mm са шиљком

ком.

10

20.

Помично мерило дубиномер 200 mm

ком.

1

21.

Микрометар 0–25 mm

ком.

1

22.

Миркометар 25–50 mm

ком.

1

23.

Микрометар 50–75 mm

ком.

1

24.

Микрометар од 75–100 mm

ком.

1

25.

Микрометар од 100–125 mm

ком.

1

26.

Микрометар за дубину од 0–125 mm

ком.

1

27.

Субитор од 6–160 mm

ком.

1

28.

Пасаметар од 0–25 mm

ком.

1

29.

Пасаметар од 25–50 mm

ком.

1

30.

Пасаметар од 50–75 mm

ком.

1

31.

Компаратор од 1/100 mm

ком.

2

32.

Компаратор од 1/1000 mm

ком.

2

33.

Микрометар са тањирастом додирном површином од 0–25 mm, 25–50 mm , 50–75 mm

ком.

3

34.

Унирвезални угломер

ком.

1

35.

Микрометар за отворе

ком.

3

36.

Синусни лењир

ком.

1

37.

Синусна лупа за мерење углова

ком.

1

38.

Угломер оптички

ком.

1

39.

Алатни микроскоп

ком.

1

40.

Профилни пројектори

ком.

1

41.

Планпаралелна мерила (најмање 5 ком.) – гарн.

гарн.

1

42.

Сталак за компаратор

ком.

1

43.

Контролик за заобљења (најмање 5 ком.) – гарн.

гарн.

2

44.

Лењир за контролу равности површине

ком.

1

45.

Гарнитура угаоника од 90о с лењиром

гарн.

1

46.

Угаоници од 90о, 120о и 130о – гарн.

гарн.

1

47.

Контролница за контролу зазора (најмање 5 ком.)

гарн.

1

48.

Контролне рачве (разне)

ком.

2

49.

Контрлони чепови (разни)

ком.

2

50.

Упоредни еталони за контролисање храпавости при обради брушењем

ком

1

51.

Морзе чеп од МК 0–5

гарн.

1

52.

Морзе чаура од МК 0–5

гарн.

1

53.

Ваљак за контролу

ком.

1

54.

Чекић метални од 0,5 kg

ком.

1

55.

Чекић метални од 1 kg

ком.

1

56.

Чекић дрвени, бакарни, гумени

ком.

6

57.

Одвијачи (најмање 5 комада) – гарн.

гарн.

2

58.

Машински кључеви (најмање 5 комада) – гарн.

гарн.

2

59.

Цевасти кључеви (најмање 5 комада) – гарн.

гарн.

2

60.

Подешљиви кључеви (најмање 5 комада) – гарн.

гарн

1

61.

Кантица за уље

ком.

7

62.

Мазалице за маст

ком.

2

63.

Оштрач (стругарско срце)

ком.

12

64.

Трнови тврди за брушење од 5 до 10

ком.

12

65.

Синусни магнет

ком.

1

66.

Угаоник од 900

ком.

2

67.

Паралелна стега за стезање

ком.

6

68.

Брусачка стега паралелна до 120 mm

ком.

1

69.

Брусачка стега синусна до 120 mm

ком.

1

70.

Призме за стезање (разне)

ком.

4

71.

Магнетни сталак за компаратор

ком.

1

72.

Дијамант за порављање тоцила (1 карат)

ком.

1

73.

Ормар за прву помоћ

ком.

1

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

За модул: Пројектовање технолошких процеса стругања

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напомена

Слике, схеме, дијапозитиви, графофолије или раунарске презентације

1.

Конструкциони цртежи и радионички цртежи делова обрађених стругањем

ком.

20

2.

Примери разрађене технолошке документације за делове обрађене стругањем

ком.

10

3.

Примери базирања при обради на стругу

ком.

5

4.

Алатне машине за обраду на стругу

ком.

10

5.

Стезни прибор за различите врсте обраде на стругу

ком.

10

6.

Алати за обраду резањем на стругу

ком.

10

Модели, макете, узорци, алати, инструменти

1.

Алати за различите врсте обраде на стругу

ком.

4

2.

Стезни прибори на стругу

ком.

5

3.

Материјали ваљани, вучени (шипке, цеви – профили, лимови и др.)

ком.

10

4.

Припремци, разни (одливци, отковци, отпресци, заварени припремци и др.) који се могу обрадити на стругу

ком.

10

Приручници, стандарди, каталози и проспекти

1.

Приручник за режиме резања, додатке за обраду, тачност обраде, нормирање и др. за обраду на стругу

ком.

10

2.

Стандарди за резне алате за обраду на стругу

ком.

1

3.

Стандарди за стезне приборе за обраду на стругу – примери

ком.

1

4.

Стандарди за мерне инструменте – примери

ком.

1

5.

Стандарди за материјале – примери

ком.

1

6.

Обрасци за разраду технолошких поступака, операционе листе

ком.

10

7.

Каталози и проспекти произвођача мерних инструмената

ком.

1

8.

Каталози и проспекти произвођача материјала

ком.

1

9.

Каталози и проспекти произвођача стругова

ком.

1

10.

Примери ученичких радова

 ком

 10

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

За модул: Пројектовање технолошког процеса глодања

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напомена

Слике, схеме, дијапозитиви, графофолије или раунарске презентације

1.

Конструкциони цртежи и радионички цртежи делова обрађених глодањем

ком.

20

2.

Примери разрађене технолошке документације за делове обрађене глодањем

ком.

10

3.

Примери базирања при обради на глодалици

ком.

5

4.

Алатне машине за обраду на глодалици

ком.

10

5.

Стезни прибор за различите врсте обраде на глодалици

ком.

10

6.

Алати за обраду резањем на глодалици

ком.

10

Модели, макете, узорци, алати, инструменти

1.

Алати за различите врсте обраде на глодалици

ком.

4

2.

Стезни прибори на глодалици

ком.

5

3.

Материјали ваљани, вучени (шипке, цеви – профили, лимови и др.)

ком.

10

4.

Припремци, разни (одливци, отковци, отпресци, заварени припремци и др.) који се могу обрадити на глодалици

ком.

10

Приручници, стандарди, каталози и проспекти

1.

Приручник за режиме резања, додатке за обраду, тачност обраде, нормирање и др. за обраду на глодалици

ком.

10

2.

Стандарди за резне алате за обраду на глодалици

ком.

1

3.

Стандарди за стезне приборе за обраду на глодалици – примери

ком.

1

4.

Стандарди за мерне инструменте – примери

ком.

1

5.

Стандарди за материјале – примери

ком.

1

6.

Обрасци за разраду технолошких поступака, операционе листе

ком.

10

7.

Каталози и проспекти произвођача мерних инструмената

ком.

1

8.

Каталози и проспекти произвођача материјала

ком.

1

9.

Каталози и проспекти произвођача глодалица

ком.

1

10.

Примери ученичких радова

ком.

10

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

За модул: Пројектовање технолошког процеса брушења

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напомена

Слике, схеме, дијапозитиви, графофолије или раунарске презентације

1.

Конструкциони цртежи и радионички цртежи делова обрађених брушењем

ком.

20

2.

Примери разрађене технолошке документације за делове обрађене брушењем

ком.

10

3.

Примери базирања при обради на брусилици

ком.

5

4.

Алатне машине за обраду на брусилици

ком.

10

5.

Стезни прибор за различите врсте обраде на брусилици

ком.

10

6.

Алати за обраду резањем на брусилици

ком.

10

Модели, макете, узорци, алати, инструменти

1.

Алати за различите врсте обраде на брусилици

ком.

4

2.

Стезни прибори на брусилици

ком.

5

3.

Материјали ваљани, вучени (шипке, цеви, – профили, лимови и др.)

ком.

10

4.

Припремци, разни (одливци, отковци, отпресци, заварени припремци и др.) који се могу обрадити на брусилици

ком.

10

Приручници, стандарди, каталози и проспекти

1.

Приручник за режиме резања, додатке за обраду, тачност обраде, нормирање и др. за обраду на брусилици

ком.

10

2.

Стандарди за резне алате за обраду на брусилици

ком.

1

3.

Стандарди за стезне приборе за обраду на брусилици – примери

ком.

1

4.

Стандарди за мерне инструменте – примери

ком.

1

5.

Стандарди за материјале – примери

ком.

1

6.

Обрасци за разраду технолошких поступака, операционе листе

ком.

10

7.

Каталози и проспекти произвођача мерних инструмената

ком.

1

8.

Каталози и проспекти произвођача материјала

ком.

1

9.

Каталози и проспекти произвођача глодалица

ком.

1

10.

Примери ученичких радова

ком.

10

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉAНИМ (CNC) МАШИНАМА

За модул: Технологија машинске обраде на компјутерски управљаним (CNC) машинама – стругови

Предмет: МАШИНСКА ОБРАДА НА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉAНИМ (CNC) МАШИНАМА

За модуле: Машинска обрада на компјутерски упраљанoм (CNC) стругу и Производни рад III – компјутерски управљани (CNC) струг

МАШИНЕ

Опрема специјализоване учионице

Ред. бр.

НАЗИВ ОПРЕМЕ

Јединица мере

Колиина

1.

Слике, фотографије, цртежи

2.

Табла

ком.

1

3.

Сто за ученика

ком.

1 по ученику у групи

4.

Сто за ученички рачунар

ком.

1 по ученику у групи

5.

Столице за ученике

ком.

1 по ученику у групи

6.

Радни сто за наставника

ком.

1

7.

Столица за наставника

ком.

1

8.

Ормар за алат

ком.

1 по машини

9.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

1

10.

Ормар за прву помоћ

ком.

1

11.

Индустријски усисивач

ком.

1

12.

Видео пројектор са пројекционим платном (Мултимедијални пројектор)

ком.

За кабинет

13.

Сталак за пројекционе апарате

ком.

1

14.

Завесе

ком.

за све прозоре

15.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

16.

Корпа за отпатке

ком.

1

17.

Рачунар

ком.

1 по ученику у групи

18.

Рачунар

ком.

за кабинет

19.

Штампач А3

ком.

за кабинет

Наставна средства

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напоменa

Слике, схеме, дијапозитиви, графофолије или раунарске презентације

1.

Систем компјутерског управљања струга

1

2.

Мерни систем компјутерског управљања струга

1

3.

Погонски систем компјутерског управљања струга

1

4.

CNC-управљачке јединице струга

1

5.

Обрадни системи

1

6.

Пример CNC алатних машина

1

7.

Програмирање компјутерски управљаних обрадних система:

– ручно програмирање

1

8.

Језици за програмирање компјутерски управљане обрадне системе:

1

9.

Припрема алата за компјутерски управљани струг

1

10.

Систем алата за компјутерски управљани струг

1

11.

Уређај за подешавање алата

1

12.

CNC – обрадни системи за обраду неконвенционалним поступцима стругања

1

13.

Аутоматизовани системи пуњења, одлагања и транспорта обрадка:

– механизми за пуњење

– системи за пуњење

– системи транспорта,

– индустријски роботи

1

Мерни и контролни алати

1.

Помично мерило 150 mm

ком.

1

по машини

2.

Дубиномер 250 mm

ком.

1

по машини

3.

Помично мерило 250 mm

ком.

1

по машини

4.

Висиномер

ком.

3

5.

Микрометар димензија 0–25; 25–50; 50–70 mm (укупно 3 комада у комплету)

комплет

1

6.

Мерни сат-компаратор

1

по машини

7.

Граничне мерила

комплет

1

8.

Магнетни сталак за мерни сат

ком.

1

по машини

9.

Магнетни сталак савитљиви

ком.

1

по машини

10.

Тушир-плоча 400 х 400 х 70 mm

3

Алати и прибори

1.

Трочељусна стезна глава

ком.

1

по стругу

2.

Четворочељусна стезна глава

ком.

1

по стругу

3.

Меке пакне

комплет

5

по стругу

4.

Шиљак

ком.

1

по стругу

5.

Планска плоча

ком.

1

по стругу

6.

Непомична линета

ком.

1

по стругу

7.

Уређај за постављање алата у раду без револвера

ком.

1

по стругу опционо1

8.

Аутоматски револвер-алата

ком.

1

по стругу

9.

Уређај за контролу пута алата

ком.

1

по стругу опционо2

10.

Уређај за оптичко преднамештање алата

ком.

1

по стругу

11.

Стандардни брзоизменљиви држач за призматични алат

ком.

5

по стругу

12.

Брзоизменљиви држач алата за унутршњу обраду

ком.

4

по стругу

13.

Брзоизменљиви држач алата за одсецање

ком.

2

по стругу

14.

Ножеви за спољно стругање – десни

ком.

3

по стругу

15.

Ножеви за спољно стругање – леви

ком.

3

по стругу

16.

Ножеви за спољно стругање – неутрални

ком.

1

по стругу

17.

Ножеви за нарезивање навоја – спољног

ком.

2

по стругу

18.

Ножеви за урезивање навоја – унутрашњег

ком.

2

по стругу

19.

Ножеви за одсецање

ком.

2

по стругу

20.

Завојне бургије у димензијама 2–6 mm (укупно 22 комада у комплету)

комлет

1

по машини

21.

Забушивач у димензијама 0,51; 1,6 (укупно 3 комада у комплету)

комлет

1

по машини

22.

Конусни упуштач 8, 10, 16 и 20 mm (укупно 4 комада у комплету)

комлет

2

по машини

23.

Редуцир – чауре 2–9 mm

комлет

2

по машини

Програмски пакети

1.

Програмски пакет за симулацију и програмирање CNC стругу

ком.

1

по рачунару

2.

Програмски пакет за комуникацију CNC машина у ОN-Line систему

ком.

1

по машини

Машине

1.

Компјутерски управљани струг са управљачком јединицом

ком.

1

по групи

2.

Уређај за преднамештање алата са прибором

ком.

1

4.

Уређај за оштрење алата

ком.

1

за кабинет

5.

Хардверско-софтверски интерфејс за DNC везу рачунар – CNC машина.

ком.

1

Уџбеници и приручници

1.

Уџбеник/ци за пројектовање тех. поступака на стругу

комплет

3

2.

Упутства за коришћење софтверских пакета3

ком.

1по ученику у групи

3.

Упутства за послуживање и програмирање компјутерски управљаних стругова

комплет

1по ученику у групи

4.

Примери ученичких радова

ком

1 по наставном поглављу

Каталози, стандарди или њихове рачунарске презентације

1.

Каталози произвођача резних алата

ком.

4

2.

Комплет SRPS стандарда из области:

− Резних алата и помоћних прибора за стругање

− Стандардних машинских делова

ком.

2

2

1 Ако је предвиђено спецификацијом прибора машине од стране произвођача машине

2 Ако је предвиђено за тип машине

3 Могу и електронске верзије

Предмет: Наставни предмет: ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉAНИМ (CNC) МАШИНАМА

За модул: Технологија машинске обраде на компјутерски управљаним (CNC) машинама – глодалице

Предмет: МАШИНСКА ОБРАДА НА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉAНИМ (CNC) МАШИНАМА

За модуле: Машинска обрада на компјутерски упраљаној (CNC) глодалици и Производни рад III – компјутерски упраљана (CNC) глодалица

МАШИНЕ

Опрема специјализоване учионице

Ред. бр.

НАЗИВ ОПРЕМЕ

Јединица мере

Колиина

1.

Слике, фотографије, цртежи

2.

Табла

ком.

1

3.

Сто за ученика

ком.

1 по ученику у групи

4.

Сто за ученички рачунар

ком.

1 по ученику у групи

5.

Столице за ученике

ком.

1 по ученику у групи

6.

Радни сто за наставника

ком.

1

7.

Столица за наставника

ком.

1

8.

Ормар за алат

ком.

1 по машини

9.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

1

10.

Ормар за прву помоћ

ком.

1

11.

Индустријски усисивач

ком.

1

12.

Видео пројектор са пројекционим платном (Мултимедијални пројектор)

ком.

За кабинет

13.

Сталак за пројекционе апарате

ком.

1

14.

Завесе

ком.

за све прозоре

15.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

16.

Корпа за отпатке

ком.

1

17.

Рачунар

ком.

1 по ученику у групи

18.

Рачунар

ком.

за кабинет

19.

Штампач А3

ком.

за кабинет

Наставна средства

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напоменa

Слике, схеме, дијапозитиви, графофолије или раунарске презентације

1.

Систем компјутерског управљања глодалице

1

2.

Мерни систем компјутерског управљања глодалице

1

3.

Погонски систем компјутерског управљања глодалице

1

4.

CNC-управљачке јединице глодалице

1

5.

Обрадни системи

1

6.

Пример CNC алатних машина

1

7.

Програмирање компјутерски управљаних обрадних система:

– ручно програмирање

1

8.

Језици за програмирање компјутерски управљане глодалице

1

9.

Припрема алата за компјутерски управљане глодалице

1

10.

Систем алата за компјутерски управљанеглодалице

1

11.

Уређај за подешавање алата

1

12.

Примери флексибилних трансвер линија

1

13.

CNC – обрадни системи за обраду неконвенционалним поступцима глодања

1

14.

Аутоматизовани системи пуњења, одлагања и транспорта обрадка:

– механизми за пуњење

– системи за пуњење

– системи транспорта,

– индустријски роботи

1

Мерни и контролни алати

1.

Помично мерило 150 mm

ком.

1

по машини

2.

Дубиномер 250 mm

ком.

1

по машини

3.

Помично мерило 250 mm

ком.

1

по машини

4.

Висиномер

ком.

3

5.

Микрометар димензија 0–25; 25–50; 50–70 mm (укупно 3 комада у комплету)

комплет

1

6.

Мерни сат-компаратор

1

по машини

7.

Гранична мерила

комплет

1

8.

Магнетни сталак за мерни сат

ком.

1

по машини

9.

Магнетни сталак савитљиви

ком.

1

по машини

10.

Тушир-плоча 400х400х70 mm

3

Алати и прибори

1.

Уређај за контролу пута алата

ком.

1

по стругу опционо4

2.

Уређај за оптичко преднамештање алата

ком.

1

по глодалици

3.

Завојне бургије у димензијама 2–6 mm (укупно 22 комада у комплету)

комлет

1

по машини

4.

Забушивач у димензијама 0,51; 1,6 (укупно 3 комада у комплету)

комлет

1

по машини

5.

Конусни упуштач 8, 10, 16 и 20 mm (укупно 4 комада у комплету)

комлет

2

по машини

6.

Редуцир – чауре 2–9 mm

комлет

2

по машини

7.

Машинска стега

ком.

1

по глодалици

8.

Четворочељусна стезна глава с независним померањем пакнова

ком.

1

по глодалици

9.

Подеони апарат за директно и индиректно дељење

ком.

1

по глодалици

10.

Стезне чауре у димензијама 2–16 mm

комплет

1

по глодалици

11.

Мерни трн за проналажење нулте тачке

ком.

1

по глодалици

12.

Држач алата за глодање

комлет

1

по глодалици

13.

Глодало за грубу обраду

комплет

2

по глодалици

14.

Глодало за „Т” жлебове

комплет

2

по глодалици

15.

Вретенасто глодало

комплет

2

по глодалици

16.

Угаоно глодало

комплет

2

по глодалици

17.

Чеоно глодало

комплет

2

по глодалици

18.

Тестерасто глодало

комплет

2

по глодалици

Програмски пакети

3.

Програмски пакет за симулацију и програмирање CNC глодалица

ком.

1

по рачунару

4.

Програмски пакет за комуникацију CNC машина у ОN-Line систему

ком.

1

по машини

Машине

1.

Компјутерски управљана глодалица – бушилица са управљачком јединицом

ком.

1

по групи

2.

Уређај за преднамештање алата са прибором

ком.

1

3.

Уређај за оштрење алата

ком.

1

за кабинет

4.

Хардверско-софтверски интерфејс за DNC везу рачунар – CNC машина.

ком.

1

Уџбеници и приручници

1.

Уџбеник/ци за пројектовање тех.поступака глодалице

комплет

3

2.

Упутства за коришћење софтверских пакета5

ком.

1по ученику у групи

3.

Упутства за послуживање и програмирање компјутерски управљане глодалице

комплет

1по ученику у групи

4.

Примери ученичких радова

ком

1 по наставном поглављу

Каталози, стандарди или њихове рачунарске презентације

1.

Каталози произвођача резних алата за глодање

ком.

4

2.

Комплет SRPS стандарда из области:

− Резних алата и помоћних прибора за глодање

− Стандардних машинских делова

ком.

2

2

4 Ако је предвиђено за тип машине

5 Могу и електронске верзије

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉAНИМ (CNC) МАШИНАМА

За модул: Технологија машинске обраде на компјутерски управљаним (CNC) машинама – брусилице

Предмет: МАШИНСКА ОБРАДА НА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉAНИМ (CNC) МАШИНАМА

За модуле: Машинска обрада на компјутерски управљаној (CNC) брусилици и Производни рад III – компјутерски управљана (CNC) брусилица

Опрема специјализоване учионице

Ред. бр.

НАЗИВ ОПРЕМЕ

Јединица мере

Колиина

1.

Слике, фотографије, цртежи

2.

Табла

ком.

1

3.

Сто за ученика

ком.

1 по ученику у групи

4.

Сто за ученички рачунар

ком.

1 по ученику у групи

5.

Столице за ученике

ком.

1 по ученику у групи

6.

Радни сто за наставника

ком.

1

7.

Столица за наставника

ком.

1

8.

Ормар за алат

ком.

1 по машини

9.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

1

10.

Ормар за прву помоћ

ком.

1

11.

Индустријски усисивач

ком.

1

12.

Видео пројектор са пројекционим платном

(Мултимедијални пројектор)

ком.

За кабинет

13.

Сталак за пројекционе апарате

ком.

1

14.

Завесе

ком.

за све прозоре

15.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

16.

Корпа за отпатке

ком.

1

17.

Рачунар

ком.

1 по ученику у групи

18.

Рачунар

ком.

за кабинет

19.

Штампач А3

ком.

за кабинет

Наставна средства

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напоменa

Слике, схеме, дијапозитиви, графофолије или раунарске презентације

1.

Систем компјутерског управљања брусилице

1

2.

Мерни систем компјутерског управљања брусилице

1

3.

Погонски систем компјутерског управљања брусилице

1

4.

CNC-управљачке јединице брусилице

1

5.

Обрадни системи

1

6.

Пример CNC алатних машина

1

7.

Програмирање компјутерски управљаних обрадних система:

– ручно програмирање

1

8.

Језици за програмирање компјутерски управљане брусилице

1

9.

Припрема алата за компјутерски управљане брусилице

1

10.

Систем алата за компјутерски управљане брусилице

1

11.

Уређај за подешавање алата

1

12.

Примери флексибилних трансвер линија

1

13.

CNC – обрадни системи за обраду неконвенционалним поступцима глодања

1

14.

Аутоматизовани системи пуњења, одлагања и транспорта обрадка:

– механизми за пуњење

– системи за пуњење

– системи транспорта,

– индустријски роботи

1

Алати, инструменти, прибори

1.

Котурасто тоцило

ком.

6

2.

Конусна тоцила

ком.

2

3.

Тоцила разног профила

ком.

3

4.

Тоцила бакелитна за сечење

ком.

1

5.

Котурасто тоцило с једностраним упустом

ком.

1

6.

Тоцило за унутрашње брушење мање

ком.

3

7.

Тоцило за унутрашње брушење веће

ком.

3

8.

Тоцила лончаста

ком.

3

9.

Тоцила за машинске ножеве

ком.

1

10.

Тоцила за оштрење одвалних глодала

ком.

1

11.

Тоцилаза оштрење глодала

ком.

1

12.

Тоцило за оштрење тестера

ком.

1

13.

Тоцило са дршком

ком.

8

14.

Белегије – брусне плоче

ком.

3

15.

Дијаманстко тоцило

ком.

1

16.

Радионички лењир од 300 mm

ком.

1

17.

Мерна трака у кутији 2 m

ком.

1

18.

Помично мерило без шиљака 300 mm

ком.

1

19.

Помично мерило од 150 mm са шиљком

ком.

10

20.

Помично мерило дубиномер 200 mm

ком.

1

21.

Микрометар 0–25 mm

ком.

1

22.

Миркометар 25–50 mm

ком.

1

23.

Микрометар 50–75 mm

ком.

1

24.

Микрометар од 75–100 mm

ком.

1

25.

Микрометар од 100–125 mm

ком.

1

26.

Микрометар за дубину од 0–125 mm

ком.

1

27.

Субитор од 6–160 mm

ком.

1

28.

Пасаметар од 0–25 mm

ком.

1

29.

Пасаметар од 25–50 mm

ком.

1

30.

Пасаметар од 50–75 mm

ком.

1

31.

Компаратор од 1/100 mm

ком.

2

32.

Компаратор од 1/1000 mm

ком.

2

33.

Микрометар са тањирастом додирном површином од 0–25 mm, 25–50 mm, 50–75 mm

ком.

3

34.

Унирвезални угломер

ком.

1

35.

Микрометар за отворе

ком.

3

36.

Синусни лењир

ком.

1

37.

Синусна лупа за мерење углова

ком.

1

38.

Угломер оптички

ком.

1

39.

Алатни микроскоп

ком.

1

40.

Профилни пројектори

ком.

1

41.

Планпаралелна мерила (најмање 5 ком.) – гарн.

гарн.

1

42.

Сталак за компаратор

ком.

1

43.

Контролник за заобљења (најмање 5 ком.) – гарн.

гарн.

2

44.

Лењир за контролу равности површине

ком.

1

45.

Гарнитура угаоника од 90о с лењиром

гарн.

1

46.

Угаоници од 90о, 120о и 130о – гарн.

гарн.

1

47.

Контролница за контролу зазора (најмање 5 ком.)

гарн.

1

48.

Контролне рачве (разне)

ком.

2

49.

Контрлони чепови (разни)

ком.

2

50.

Упоредни еталони за контролисање храпавости при обради брушењем

ком

1

51.

Морзе чеп од МК 0–5

гарн.

1

52.

Морзе чаура од МК 0–5

гарн.

1

53.

Ваљак за контролу

ком.

1

54.

Чекић метални од 0,5 kg

ком.

1

55.

Чекић метални од 1 kg

ком.

1

56.

Чекић дрвени, бакарни, гумени

ком.

6

57.

Одвијачи (најмање 5 комада) – гарн.

гарн.

2

58.

Машински кључеви (најмање 5 комада) – гарн.

гарн.

2

59.

Цевасти кључеви (најмање 5 комада) – гарн.

гарн.

2

60.

Подешљиви кључеви (најмање 5 комада) – гарн.

гарн

1

61.

Кантица за уље

ком.

7

62.

Мазалице за маст

ком.

2

63.

Оштрач (стругарско срце)

ком.

12

64.

Трнови тврди за брушење од 5 до 10

ком.

12

65.

Синусни магнет

ком.

1

66.

Угаоник од 900

ком.

2

67.

Паралелне стега за стезање

ком.

6

68.

Брусачка стега паралелна до 120 mm

ком.

1

69.

Брусачка стега синусна до 120 mm

ком.

1

70.

Призме за стезање (разне)

ком.

4

71.

Магнетни сталак за компаратор

ком.

1

72.

Дијамант за порављање тоцила (1 карат)

ком.

1

73.

Ормар за прву помоћ

ком.

1

Програмски пакети

1.

Програмски пакет за симулацију и програмирање CNC брусилица

ком.

1

по рачунару

2.

Програмски пакет за комуникацију CNC машина у ОN-Line систему

ком.

1

по машини

Машине

1.

Компјутерски управљана брусилица са управљачком јединицом

ком.

1

по групи

2.

Уређај за преднамештање алата са прибором

ком.

1

по групи

3.

Уређај за оштрење алата

ком.

1

за кабинет

4.

Хардверско-софтверски интерфејс за DNC везу рачунар – CNC машина.

ком.

1

Уџбеници и приручници

1.

Уџбеник/ци за пројектовање тех.поступака брусилице

комплет

3

2.

Упутства за коришћење софтверских пакета6

ком.

1 по ученику у групи

3.

Упутства за послуживање и програмирање компјутерски управљане брусилице

комплет

1 по ученику у групи

4.

Примери ученичких радова

ком

1 по наставном поглављу

Каталози, стандарди или њихове рачунарске презентације

1.

Каталози произвођача резних алата за брушење

ком.

4

2.

Комплет SRPS стандарда из области:

− Резних алата и помоћних прибора за брушење

− Стандардних машинских делова

ком.

2

2

6 Могу и електронске верзије

Предмет: ЛИВЕЊЕ У ПЕШЧАНИМ КАЛУПИНА

Опрема специјализоване учионице

Ред. бр.

НАЗИВ ОПРЕМЕ

Јединица мере

Колиина

1.

Слике, фотографије, цртежи

ком.

5

2.

Табла

ком.

1

3.

Сто за ученика

ком.

1 по ученику у групи

5.

Столице за ученике

ком.

1 по ученику у групи

6.

Радни сто за наставника

ком.

1

7.

Столица за наставника

ком.

1

9.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

1

12.

Видео пројектор са пројекционим платном (Мултимедијални пројектор) или графоскоп

ком.

За кабинет

13.

Сталак за пројекционе апарате

ком.

1

14.

Завесе

ком.

за све прозоре

15.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

16.

Корпа за отпатке

ком.

1

Наставна средства

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напоменa

Слике, схеме, дијапозитиви, графофолије, модели, узорци или раунарске презентације

1.

Машине и уређаји за припрему песка

комплет

1

2.

Алати за калупа

комплет

1

3.

Поступак израде језгра

комплет

1

4.

Поступрак израде калупа

комплет

1

5.

Поступак калуповања сложених облика одливка

комплет

1

6.

Машине, алта и прибор за машинско калуповање

комплет

1

9.

Израда уливног система

комплет

1

10.

Пећи за топљење лива

комплет

1

11.

Опрема за изливање лива

комплет

1

12.

Технолошки поступак изливања лива у калупе

комплет

1

13.

Поступак узавршне обраде одливка

комплет

1

14.

Узорци одливака

комплет

1

15.

Узорци одливака са уливним системом

комплет

1

16.

Узорци урађених језгара

комплет

1

17.

Модели калупа

комплет

1

Предмет: ТЕРМИЧКА ОБРАДА

Опрема специјализоване учионице

Ред. бр.

НАЗИВ ОПРЕМЕ

Јединица мере

Колиина

1.

Слике, фотографије, цртежи

ком.

5

2.

Табла

ком.

1

3.

Сто за ученика

ком.

1 по ученику у групи

5.

Столице за ученике

ком.

1 по ученику у групи

6.

Радни сто за наставника

ком.

1

7.

Столица за наставника

ком.

1

9.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

1

12.

Видео пројектор са пројекционим платном (Мултимедијални пројектор) или графоскоп

ком.

За кабинет

13.

Сталак за пројекционе апарате

ком.

1

14.

Завесе

ком.

за све прозоре

15.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

16.

Корпа за отпатке

ком.

1

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напоменa

Слике, схеме или рачунарске презентације

1.

Структура аморфног тела

ком.

1

2.

Структура кристалног тела

ком.

1

3.

Кристална структура разних материјала

збирка

3

4.

Основе структуре гвожђа – челик

збирка

2

5.

Примери производа од конструкциских челика (најманје 4 примерка)

збирка

1

6.

Примери производа од алатних челика

збирка

3

7.

Примери производа од легираног челика

збирка

3

8.

Металографски снимци структуре челика (конструкциских, алатних, легираних и осталих врста челика)

збирка

1

9.

Означавање челика по СРПС-у

ком.

1

10.

Основни фазни дијаграми легура метала при загревању и хлађењу

ком.

1

11.

Дијаграм загревања и хлађења-хемиски чистог гвожђа

ком.

1

12.

Дијаграм стања: гвожђе угљеник

ком.

1

13.

Дијаграм зависности трансформације структуре метала од температуре и брзине хлађења

ком.

1

14.

Металографски снимци каљених структура разних врста челика

ком.

3

15.

Металографски снимци цементираних делова

ком.

3

16.

Металографски снимци нитрираних делова

ком.

3

17.

Поступак утврђивања твроће

збирка

1

18.

Диајграми загревања у функцији времана при термичкој обради

збирка

1

19.

Диајграми загревања у функцији времана при термохемијској обради

збирка

1

Модели, макете, узорци  

1.

Модели кристалних решетки (најмање 5 комада)

збирка

1

5.

Легуре с титаном

збирка

1

6.

Површине заштићене неметалном превлаком

збирка

1

7.

Површине заштићене металном превлаком

збирка

1

8.

Резни метали (тешки и лаки)

збирка

1

9.

Хемиски чисто гвожђе

збирка

1

10.

Стални пратиоци (примесе) гвожђа (C, Mn, Si, P, S)

збирка

1

11. 

Разне врсте челика

збирка

1

12.

Ситно кристална структура метала – прелом

збирка.

1

Опрема

1.

Један уређај за утврђивање тврдоће

ком.

1

Предмет: ОБРАДА МЕТАЛА У ПЛАСТИЧНОМ СТАЊУ

Опрема специјализоване учионице

Ред. бр.

НАЗИВ ОПРЕМЕ

Јединица мере

Колиина

1.

Слике, фотографије, цртежи

ком.

5

2.

Табла

ком.

1

3.

Сто за ученика

ком.

1 по ученику у групи

5.

Столице за ученике

ком.

1 по ученику у групи

6.

Радни сто за наставника

ком.

1

7.

Столица за наставника

ком.

1

9.

Полица за одлагање модела и макета

ком.

1

12.

Видео пројектор са пројекционим платном

(Мултимедијални пројектор) или графоскоп

ком.

За кабинет

13.

Сталак за пројекционе апарате

ком.

1

14.

Завесе

ком.

за све прозоре

15.

Застори за прозоре

ком.

1 по прозору

16.

Корпа за отпатке

ком.

1

Ред. бр.

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Јединица мере

Количина

Напоменa

Слике, схеме или рачунарске презентације

1.

Структура метала

ком.

1

2.

Означавање челика по СРПС-у

ком.

1

3.

Приказ пластичних и еластичних деформација материјала

ком.

1

4.

Дијаграм затезне чврстоће за разне материјале

збирка

1

5.

Дијаграм утицаја температуре на чврстоћу и пластичност

збирка

1

6.

Врсте деформација

збирка

1

7.

Напони

збирка

1

8.

Дијаграм стања гвожђе угљеник

збирка

1

9.

Пећи за загревање

збирка

1

10.

Ковачки алат

збирка

1

11.

Машине и уређаји за ковање

збирка

1

11.

Поступци ковања

збирка

1

12.

Поступак ваљања материјала

збирка

1

13.

Постројења за ваљање

збирка

1

14.

Израда навоја ваљањем

збирка

1

15.

Израда зупчаника ваљањем

збирка

1

16.

Завршна обрада машинских делова ваљањем

збирка

1

17.

Поступак израде цеви ваљањем

збирка

1

18.

Принцип обраде материјала истискивањем

збирка

1

19.

Поступак истискивања

збирка

1

20.

Принцип обраде материјала извлачењем

збирка

1

21.

Поступак извлачења материјала

збирка

1

Модели, макете, узорци  

1.

Примери отковака

збирка

1

2.

Алат за ковање

збирка

1

3.

Примери предмета добијених поступком ваљања

збирка

1

4.

Алати за ваљање

збирка

1

5.

Примери производа добијени истискивањем

збирка

1

6.

Алати за истискивање

збирка

1

7.

Примери производа добијених извлачењем

збирка

1

8.

Алати за извлачење

збирка

1