Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита

Члан 1.

У Правилнику о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/19, 9/22, 10/22 и 3/23), после плана и програма наставе и учења за образовни профил физиотерапеутски техничар, додају се планови наставе и учења за образовне профиле козметички техничар и лабораторијски техничар, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Програми наставе и учења општеобразовних предмета за образовне профиле козметички техничар и лабораторијски техничар, у четворогодишњем трајању, остварују се у складу са правилником којим је утврђен програм наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама, за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 3.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/14, 11/16, 13/18, 9/22 и 10/22), у делу који се односи на наставни план и наставни програм за образовне профиле козметички техничар и лабораторијски техничар.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2022/2023. годином у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовне профиле козметички техничар и лабораторијски техничар, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 3. став 1. овог правилника, најкасније до краја школске 2026/2027. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-150/2023-03

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.