Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника

Члан 1.

У Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/12, 2/13, 6/14, 10/14, 8/15, 14/15, 4/16, 13/16, 5/17, 1/18, 2/18, 5/18, 4/19, 2/20, 9/20 и 3/21) (у даљем тексту: Правилник), део: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА”, замењује се делом: :„ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРИЧАР”, у садржају предмета: „ПРАКТИЧНА НАСТАВА”:

1) за други разред, за модуле:

Материјал, документација и прописи за извођење електричних инсталација;

Електричне инсталације стамбених јединица и мањих објеката;

Разводне табле, заштитни системи, уземљења и громобранска инсталација;

Електричне машине за једносмерну струју са применом;

Електротермички апарати и уређаји;

Наизменичне машине са применом;

Блок практична настава 1;

2) за трећи разред, за модуле:

Осветљење;

Електричне инсталације у објектима;

Системи заштите, кућни прикључак, мерне групе и разводни ормари;

Прописи, мерење, испитивање и отклањање неисправности на електричним инсталацијама;

Телекомуникационе инсталације и сигнални системи;

Опрема и елементи електромоторног погона;

Мерења у електромоторном погону;

Електроенергетска постројења;

Блок практична настава 2;

место реализације наставе мења се и гласи:

„Место реализације наставе:

– предузеће

– сервис

– одговарајући школски кабинет или радионица”.

У препорукама за реализацију наставе речи: „Предложене активности организује и изводи стручно лице или наставник практичне наставе у предузећу/сервису и прилагођава их расположивој опреми и текућим пословима тако да пронађе најбољи начин реализације практичне наставе”, замењују се речима: „Предложене активности организује и изводи стручно лице или наставник практичне наставе у предузећу/сервису/одговарајућем школском кабинету или радионици и прилагођава их расположивој опреми и текућим пословима тако да пронађе најбољи начин реализације практичне наставе”.

Члан 2.

Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Електротехника за образовни профил електромонтер мрежа и постројења, у трогодишњем трајању, стичу образовање по Правилнику из члана 1. овог правилника, најкасније до краја школске 2023/2024. године.

Одредбе члана 1. став 2. овог правилника примењују се на ученике уписане у средњу школу закључно са школском 2020/2021. годином у подручју рада Електротехника за образовни профил електричар, у трогодишњем трајању.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-36/1/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

Plan nastave i ucenja 3