Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 7/16, 10/16, 11/17, 4/18, 13/18, 2/20 и 14/20), после дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МОНТЕР ТЕЛЕКОМ.УНИКАЦИИОНИХ МРЕЖА”, додаје се део: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-29/2022-03

У Београду, 14. марта 2022. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

А. ЗБИРНИ НОРМАТИВ ПОСЕБНОГ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ (СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ, ЛАБОРАТОРИЈЕ И РАДИОНИЦЕ)

Једна специјализована учионица (за један до осам одељења) за предмете:

– Основе електротехнике

– Електрична мерења

– Електроника

– Енергетска електроника

– Увод у производне системе

Једна рачунарска учионица (за 1–6 одељења) за предмете:

– Софтверски алати,

– Програмирање

– Програмирање 2

– Техничка документација

Једна специјализована учионица (за један до осам одељења) за предмете:

– Електричне инсталације и осветљење,

– Електричне машине са испитивањем,

– Управљање електромоторним погоном,

– Елементи аутоматизације,

Напомена: У специјализованим учионицама се смештају наставна средства предвиђена за одговарајући предмет према нормативима.

У образовању у електротехници треба да постоје следеће лабораторије и радионице за практичну обуку:

1. Лабораторије:

– Основе електротехнике,

– Електрична мерења,

– Мерења у електроенергетици,

– Електронику,

– Енергетску електронику,

– Електричне машине са испитивањем,

– Микроконтролери,

– Управљање електронским претварачима снаге

– Управљање електромоторним погоном,

– Програмабилни логички контролери,

– Елементи аутоматизованих система,

– Синтеза аутоматизованих система,

треба да постоји 1 лабораторија за 1–12 одељења I, II разреда.

2. Радионице:

– Практична настава,

ПРОСТОРИЈЕ И ОПРЕМА
Просторије и опрема за специјализоване учионице

Просторије за специјализоване учионице треба да су од 40 до 60 m2.

Опрема треба да се састоји од ормана према потреби, у којима се смештају наставна средства, поред потребног броја столова и столица као за сваку обичну учионицу.

За образовни профил Електротехничар процесног управљања треба да постоје рачунарске учионице (кабинети), лабораторије и радионице за практичну наставу.

Просторије и опрема за рачунарске учионице (кабинете)

Просторије за све рачунарске учионице (кабинете) за горе наведене предмете, треба да имају од 54 до 60 m2.

Опрема у свакој рачунарској радионици (кабинету) се састоји од:

Р. б.

Назив опреме

Јед. мере

Количина

1.

Сто за рачунар

ком.

15

2.

Ученичка столица

ком.

15

3.

Катедра

ком.

1

4.

Наставничка столица

ком.

1

5.

Табла

ком.

1

6.

Орман

ком.

1

7.

Рачунар за наставника

ком.

1

8.

Рачунар за ученика

ком.

15

9.

Софтвер у складу с наставним планом и програмом предмета

комплет

1

10.

Скенер

ком.

1

11.

Штампач

ком.

1

12.

Видео пројектор

ком.

1

13.

Пројекционо платно

ком.

1

14.

Стручна литература (одобрени уџбеник, литература за наставнике, каталози, итд.)

комплет

1

Обавезна интернет веза за наставнички рачунар.

За сваки наставни предмет који се реализује у рачунарској учионици обезбедити неопходну стручну литературу.

Просторије и опрема за лабораторије

Просторије за све лабораторије за горе наведене предмете треба да имају 30–60 m2 корисне површине.

Опрема у свакој лабораторији се састоји од:

Р. б.

Назив опреме

Јед. мере

Количина

1.

Лабораторијских столова

ком.

8

2.

Ормана за смештај лабораторијских наставних средстава

ком.

3

3.

Лабораторијских столица

ком.

16

4.

Мањег стола за ситније поправке

ком.

1

5.

Стола за наставнике

ком.

1

6.

Столице за наставнике

ком.

1

7.

Рачунар за наставника

ком.

1

8.

Школске табле

ком.

1

9.

Чивилука

ком.

1

10.

Стручна литература (одобрени уџбеник, литература за наставнике, каталози, итд.)

комплет**

1

За сваки наставни предмет који се реализује у рачунарској учионици обезбедити неопходну стручну литературу.

Лабораторијски сто треба да има:

– прикључнице за градску мрежу,

– уграђен стабилисани извор напајања од 0–30 V (само ако не постоји посебан извор),

– осигурач и прекидач за искључење – укључење стола.

Опрема у лабораторији електричних машина треба да има одговарајуће постоље за групе електричних машина.

У лабораторијама које се користе за више предмета опрему прилагодити прописаном наставном плану и програму за сваки предмет.

Б. НОРМАТИВИ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

Предмет: УВОД У ПРОИЗВОДНЕ СИСТЕМЕ

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Шеме, слике, филмови, презентације  

1.

Шема производног система

ком.

1

2.

Шема функција производног система

ком.

1

3.

Шема фабрике

ком.

1

4.

Шема погона

ком.

1

5.

Шема радионице

6.

Филм – елементи производног система

ком.

1

7.

Графички приказ животног циклуса производа

ком.

1

8.

Филм/видео презентација технолошког процеса у производном систему

ком.

1

9.

Филм/видео презентација процеса монтаже производа у производном систему

ком.

1

10.

Филм/видео презентација процеса контроле у производном систему

ком.

1

11.

Шематски приказ тока материјала у производном систему

ком.

1

12.

Шема распореда радних места (отворено, затворено)

ком.

1

13.

Графички приказ структуре времена отвореног и затвореног радног места

ком.

1

14.

Графички приказ распореда машина у производном процесу

ком.

1

15.

Филм/ видео презентација Флексибилна аутоматизација

ком.

1

16.

Шема – хијерархија управљања флексибилним производним системима

ком.

1

17.

Роботи и ЦНЦ машине у флексибилној аутоматизацији

ком.

1

18.

Шематски приказ ЛИН и Toyota принципа

ком.

1

Алати 

48.

Рачунар/тастатура/миш/монитор

комплет

1

49.

Пројектор

ком.

1

50.

Бело платно

ком.

1

51.

ТВ

ком.

1

Напомена: Уместо зидних шема/слика могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: СОФТВЕРСКИ АЛАТИ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ 2

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји 

Flowgorithm (или неки сличан)

ком.

1

 Microsoft Visual Studio Express. (или неко слично развојно окружење)

ком.

1

3.

Мрежна опрема за рачунаре (комплет)

ком.

1

4.

Софтвер за заштиту рачунара од вируса

ком.

1

5.

Софтвер за рад са мрежом

ком.

1

6.

Екстерни хард диск за чување података

ком.

1

7.

Видео бим

ком.

1

8.

Сплитер за видео опрему (1 улаз 4 излаза)

ком.

1

9.

Мрежни ласерски штампач црно бели

ком.

1

10.

Софтвер за табеларну обраду

ком.

1

11.

Софтвер за цртање електричних шема

ком.

1

12.

Софтвер симулацију електричних кола

ком.

1

13.

Софтвер за пројектовање електронских плочица

ком.

1

14.

Комода за штампаче, одлагање папира и мерну опрему

ком.

1

15.

Против пожарни апарат

ком.

1

16.

Ормарић за прву помоћ

ком.

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА са лабораторијским вежбама (за 1–12 одељења II разреда)

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Модели и узорци

1.

Макета реостатског споја за регулацију струје у електричном колу

ком.

2

2.

Макета потенциометарског споја за регулацију напона у електричном колу

ком.

2

3.

Макета за проверу тачности амперметра и волтметра

ком.

2

4.

Макета за проширивање мерног опсега амперметра

ком.

2

5.

Макета за проширивање мерног опсега волтметра

ком.

2

6.

Макета са отпорницима за мерење отпорности аналогним инструментом

ком.

2

7.

Макета за одређивање фактора облика

ком.

2

8.

Макета за мерење снаге у колу једносмерне струје електродинамичким ватметром

ком.

2

9.

Макрта за мерење електричне енергије једнофазним индукционим бројилом

ком.

2

10.

Макета за мерење отпорности PТC и NTC отпорника

ком.

2

11.

Макета за мерење електричне отпорности UI методом

ком.

2

12.

Макета за мерење отпорности Витстоновим мостом

ком.

2

13.

Макета за мерење унутрашње отпорности једносмерних извора (акумулатора)

ком.

2

14.

Макета за мерење индуктивности UI методом

ком.

2

15.

Макета за мерење капацитета UI методом

ком.

2

16.

Макета за одређивање промене отпорности са променом температуре

ком.

2

17.

Макета за мерење једносмерног напона осцилоскопом

ком.

2

18.

Макета за мерење параметара наизменичног напона осцилоскопом

ком.

2

19.

Макета за налажење места квара и врсте квара са моделом кабловског вода

ком.

2

Прибор и инструменти

22.

Аутотрансформатор

ком.

2

23.

Отпорна декада

ком.

2

24.

Аналогни универзални инструмент

ком.

6

25.

Дигитални мултиметар

ком.

6

26.

Ватметар

ком.

2

27.

Осцилоскоп

ком.

2

28.

RC генератор

ком.

2

29.

Генератор функција

ком.

2

35.

RLC метар

ком.

1

Алати

36.

Лемилица

ком.

1

37.

Пинцета

ком.

1

38.

Комбинована клешта

ком.

1

39.

Клешта за скидање изолације

ком.

1

40.

Одвијач (комплет равних и крстастих)

комплет

1

41.

Сечице

ком.

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ЕЛЕКТРОНИКА са лабораторијским вежбама

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Шеме, слике, филмови 

1.

Зидна шема структуре PN, NPN и PNP споја, са симболима и карактеристикама

ком.

1

2.

Зидна шема структуре фета и мосфета, са симболима и карактеристикама

ком.

1

3.

Зидна шема структуре оптоелектричног елемента, симболи и карактеристике

ком.

1

4.

Зидна шема технолошког процеса добијања транзистора

ком.

1

5.

Зидна слика симбола основних логичких кола

ком.

1

6.

Зидна слика основних интегрисаних логичких кола

ком.

1

Модели, макете

7.

Макета за снимање статичке карактеристике диоде

ком.

2

8.

Макета за испитивање исправности са више постављених електронских диода

ком.

2

9.

Макета једноставног стабилизатора напона са Z диодом

ком.

2

10.

Макета за снимање карактеристика биполарног транзистора

ком.

2

11.

Макета за испитивање исправности биполарног транзистора и одређивање типа

ком.

2

12.

Мекета биполарног транзистора као прекидача

ком.

2

13.

Макета за снимање карактеристика са униполарним транзистором – Фетом

ком.

2

14.

Макета за анализу рада основних логичких кола

ком.

2

15.

Макета за анализу рада НИ кола

ком.

2

16.

Макета за синтезу сложених логичких функција

ком.

2

17.

Макета за снимање карактеристике фотоспојнице

ком.

2

18.

Макета са оптоелектронским елементима (фотоотпором, фотодиодом, фототранзистором и LED диодом)

ком.

2

19.

Макета са разним примерцима савремених интегрисаних кола

ком.

2

Инструменти 

20.

Аналогни мултиметар

ком.

10

21.

Дигитални мултиметар

ком.

10

22.

Електронски мултиметар

ком.

5

23.

Двоканални осцилоскоп

ком.

2

24.

Стабилисни једносмерни извор 5 V

ком.

2

25.

Променљиви једносмерни извор 0–30 V

ком.

4

37.

Линеарни потенциометар

ком.

16

Алати 

38.

Мали, средњи и велики одвијач, одвијач – испитивач фазе

гарнитура

1

39.

Клешта – комбинована, шпицаста и сечице

гарнитура

1

40.

Алат за скидање изолације са водова

ком.

1

41.

Мала стега

ком.

1

42.

Лемилица са термостатом од 50 W, с финим и обичним врхом

ком.

1

43.

Пинцета

ком.

1

44.

Маказе

ком.

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји 

1.

Узорци склопки 10, 16, 25 А

ком.

3

2.

Узорци склопника (електромагнетни навој и контакти) 10, 16, 25 А

ком.

3

3.

Узорци заштитне склопке – FID 25 A

ком.

1

4.

Узорак моторне заштитне склопке 25 А

ком.

1

5.

Узорак прекидача снаге 25 и 63 А

ком.

2

6.

Узорци релеја 12, 24, 220 V

ком.

3

7.

Узорак катодног одводника

ком.

1

8.

Осигурачи EZ 25/10, 16 A

ком.

3

9.

Осигурачи UZ 25/10, 16 A

ком.

3

10.

Осигурачи TZ 25/10, 16 A

ком.

3

Шеме, слике

11.

Шема веза светиљке и инсталационих прекидача

ком.

1

12.

Шема степеничног аутомата

ком.

1

13.

Шема веза бројила

ком.

1

14.

Шема веза мерне групе

ком.

1

15.

Шема веза спољног осветљења са фотоћелијом

ком.

1

16.

Цртеж главног разводног ормана са бројилима

ком.

1

17.

Цртеж разводне табле у стану

ком.

1

18.

Цртеж кућног кабловског прикључка

ком.

1

19.

Слика штедљиве и лед сијалице

ком.

1

20.

Слика светиљки за спољашње осветљење

ком.

1

21.

Цртежи графичких симболи за електричне инсталације јаке и слабе струје

ком.

1

22.

Цртеж кућног надземног прикључка

ком.

1

Модели, макете

23.

Узорци проводника и каблова јаке струје (најмање 20 ком.)

гарнитура

1

24.

Узорци проводника и каблова слабе струје (најмање 10 ком.)

гарнитура

1

25.

Узорци инсталационих цеви (најмање 5 ком.)

гарнитура

1

26.

Узорци прибора за каблове (најмање 5 ком.)

гарнитура

1

27.

Узорци прикључница, утичница и  натикача (најмање 10 ком.)

гарнитура

1

Комплети, гарнитуре 

28.

Узорци инсталационих прекидача за суве просторије (најмање 5 ком.)

гарнитура

1

29.

Узорци инсталационих прекидача за влажне просторије (најмање 5 ком.)

гарнитура

1

30.

Узорци инсталационих прекидача за груби погон (најмање 2 ком.)

гарнитура

1

31.

Узорци инсталационих прекидача и утичница (најмање 5 ком.)

гарнитура

1

32.

Узорци топљивих осигурача B, D, NV (најмање по 3 ком.)

гарнитура

1

33.

Узорци аутоматских осигурача 10, 16 А

ком.

2

34.

Узорци пластичних канала

ком.

4

35.

Узорци подних инсталација

гарнитура

1

36.

Узорци кондензатора за компензацију

ком.

3

37.

Сијалице са металним влакном

ком.

4

38.

Флуоресцентне сијалице (цеви) са прибором

ком.

3

39.

Компакт флуо сијалице

ком.

3

40.

Флуосол сијалице

ком.

1

41.

Живине сијалице са прибором

ком.

2

42.

Натријумове сијалице са прибором

ком.

1

43.

Узорци сијаличних грла E и B (најмање по 2 ком.)

ком.

1

44.

Светиљке (рефлекторска и дифузор)

ком.

2

45.

Лед сијалице

ком.

4

46.

Халогене сијалице

ком.

3

Инструменти 

47.

Луксметар

ком.

1

48.

Ласерски метар

ком.

1

49.

Соларни пуњач батерија

ком.

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ
Лабораторијске вежбе

Р. б

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

 Апарати, машине и уређаји

1.

Главна разводна табла за снабдевање наизменичном струјом са 3 осигурача од 20 А са уземљењем и волтметром 450 V

ком.

1

2.

Мерне разводне табле на зиду или на столу са 3 аутоматска осигурача 16 А и трополни прекидач 25 А, 5 изолованих прикључних завртања (за 3 фазе, нулу и уземљење)

ком.

3

3.

Исправљач с могућношћу регулације

ком.

3

4.

Аутотрансформатор

ком.

3

5.

Монофазни мотор-вентилатор снаге 25 W

ком.

3

6.

Трофазни асинхрони мотор снаге до 3 kW

ком.

3

7.

Грејалица са три грејача везаних у звезду

ком.

3

8.

Сет жичаних отпорника веће снаге

ком.

10

9.

Калем самоиндукције различитих вредности

по комаду

6

10.

Калем са могућношћу промене броја навоја

по комаду

8

 Модели, макете

11.

Макете каблова са изолованим прикључцима који представљају места уземљења.

ком.

3

12.

Макета или инструмент за мерење отпорности уземљења

ком.

2

13.

Макета или инструмент за мерење врло великих отпорности и отпорности изолације

ком.

2

14.

Макета великих отпорности

ком.

2

15.

Макета за мерење отпорности изолације

ком.

2

16.

Макета за мерење струја помоћу струјних трансформатора

ком.

2

17.

Макета за мерење напона помоћу напонских трансформатора

ком.

2

18.

Макета за мерење активне снаге у трофазном систему

ком.

2

19.

Макета за мерење фактора снаге

ком.

2

20.

Макета за мерење енергије нисконапонском. мерном групом

ком.

1

Комплети, гарнитуре

21.

Декадне кутије отпора

ком.

4

22.

Кутија кондензатора променљивог капацитета

ком.

2

23.

Кутија променљивих активних и реактивних отпора

ком.

2

24.

Сијалице мање снаге

ком.

4

25.

Двополни прекидач

ком.

4

26.

Једнополни прекидач

ком.

4

27.

Тастер

ком.

3

28.

Везни каблови једноструки са опремљеним крајевима различитих дужина

по потреби

29.

Алат (одвртке, кључеви, испитивач напона)

по потреби

30.

Потрошни материјал (сијалице, осигурачи)

Инструменти

31.

Универзални инструмент/мултиметар

ком.

12

32.

Берендов апарат за мерење отпора уземљења са одговарајућим кабловима и сондама

ком.

1

33.

Савремени мултифинкционални уређај за мерење отпорности уземљења

ком.

1

34.

Амперметар са меким гвожђем за различите домашаје

ком.

4

35.

Волтметар са меким гвожђем  за различите домашаје

ком.

4

36.

Струјни трансформатор

ком.

2

37.

Напонски трансформатор

ком.

2

38.

Косинусфиметар са заштитним отпором домашаја 5 А, 110, 220, 380 V

ком.

3

39.

Ватметар

ком.

4

40.

Мегаомметар

ком.

1

41.

Трофазно бројило активне енергије

ком.

1

42.

Трофазно бројило реактивне енергије

ком.

1

43.

Трофазно бројило за мерење активне енергије и показивачем максималне 15’ снаге

ком.

1

44.

Мултифункционални микропроцесорски инструмент за мерење параметара електричне мреже

ком.

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА
са лабораторијским вежбама

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Шеме, слике, филмови 

1.

Зидна шема инвертујућег и неинвертујућег операционог појачавача

ком.

1

2.

Зидна шема инвертујућег сабирача и диференцијалног појачавача

ком.

1

3.

Слика полупроводничке структуре снажне диоде

ком.

1

4.

Слика полупроводничке структуре снажног биполарног транзистора

ком.

1

5.

Слика полупроводничке структуре снажног МОСФЕТА

ком.

1

6.

Слика полупроводничке структуре ИГБТа

ком.

1

7.

Слика полупроводничке структуре четворосојне диоде

ком.

1

8.

Слика полупроводничке структуре дијака

ком.

1

9.

Слика полупроводничке структуре тиристора

ком.

1

10.

Слика полупроводничке структуре тријака

ком.

1

11.

Слика полупроводничке структуре ГТО тиристора

ком.

1

12.

Зидна шема основних побудних кола тиристора и тријака

ком.

1

13.

Зиндна шема основних кола за искључење тиристора

ком.

1

14.

Зидна слика соновних кола за побуду снажних биполарних транзистора

ком.

1

15.

Зидна слика соновних кола за побуду МОСФЕТа

ком.

1

16.

Зидна слика соновних кола за побуду ИГБТа

ком.

1

17.

Зидна шема полуталасног исправљача

ком.

1

18.

Зидна шема пуноталасног исправљача

ком.

1

19.

Зидна шема трофазног исправљача са средњом тачком.

ком.

1

20.

Зидна шема трофазног мосног исправљача

ком.

1

21.

Зидна шема једнофазног инвертора

ком.

1

22.

Зидна шема трофазног инвертора

ком.

1

23.

Зидна шема фазног регулатора

ком.

1

24.

Зидна шема чопера

ком.

1

Макете, модели

25.

Макета пасивног кола за интеграљење и дифренцирање

ком.

2

26.

Макета инвертујућег појачавача

ком.

2

27.

Макета неинвертујућег појачавача

ком.

2

28.

Макета компараторског кола

ком.

2

29.

Макета линеарног кола за генерисање троугаоних и правоугаоних сигнала

ком.

2

30.

Макета за испитивање исправности снажних диода

ком.

2

31.

Макета за снимање статичке карактеристике снажне диоде

ком.

2

32.

Макета МОСФЕТа као прекидача

ком.

2

33.

Макета за испитивање исправности тиристора

ком.

2

34.

Макета за снимање статичке карактеристике тиристора

ком.

2

35.

Макета импулсног кола за укључење и искључење тиристора

ком.

2

36.

Макета једнофазног исправљача

ком.

2

37.

Макета трофазног исправљача

ком.

2

38.

Макета једнофазног транзисторског инвертора

ком.

2

39.

Макета трофазног инвертора

ком.

2

40.

Макета фазног регулатора са тријаком

ком.

2

41.

Макета чопера

ком.

2

Инструменти

42.

Аналогни мултиметар

ком.

6

43.

Генератор функција

ком.

2

44.

Осцилоскоп

ком.

2

45.

Дигитални мултиметар

ком.

6

46.

Сонде за осцилоскоп

ком.

4

47.

RLC метар

ком.

1

48.

Извор једносмерног напона 0–30 V

ком.

4

49.

Трофазни извор напајања

ком.

1

50.

Декадне кутије R, L, C,

ком.

3

Алати 

51.

Мали, средњи и велики одвијач, одвијач – испитивач фазе

гарнитура

1

52.

Клешта – комбинована, шпицаста и сечице

гарнитура

1

53.

Алат за скидање изолације са водова

ком.

1

54.

Мала стега

ком.

1

55.

Лемилица са термостатом од 50 W, с финим и обичним врхом

ком.

1

56.

Пинцета

ком.

1

57.

Маказе

ком.

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару

Предмет: ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, филмови

1.

Слика једнофазног трансформатора с прибором

ком.

1

2.

Слика трофазног трансформатора с прибором

ком.

1

3.

Слика спрега намотаја трансформатора

комплет

1

4.

Слика – шема трансформатора за напајање статичке усмераче

ком.

1

5.

Слика – шема трансформатора за заваривање

ком.

1

6.

Слика индуктора и индукта асинхроне машине, машине за једносмерну струју и синхроне машине

ком.

1

7.

Шеме намотаја, цртеж по програму

комплет

1

8.

Слика трофазног асинхроног мотора с прстеновима

ком.

1

9.

Слика трофазног асинхроног мотора с кавезним ротором

ком.

1

10.

Слика механичке карактеристике асинхроне машине

ком.

1

11.

Слика једнофазног асинхроног мотора

ком.

1

12.

Слика машине за једносмерну струју

ком.

1

13.

Слика – шема мотора и генератора за једносмерну струју према врсти побуде

комплет

1

14.

Слика – карактеристика мотора ЈСС

комплет

1

15.

Слика – карактеристика генератора ЈСС

комплет

1

16.

Слика једнофазног комутаторног мотора

ком.

1

17.

Шема репулзионог мотора

ком.

1

18.

Шема заштитног и побудног отпорника мотора ЈСС

ком.

1

19.

Слика синхроног генератора са истакнутим половима (хидрогенератора)

ком.

1

20.

Слика синхроног генератора са цилиндричним ротором (турбогенератора)

ком.

1

21.

Слика – комплетна шема два синхрона генератора у паралелном паду

ком.

1

22.

Шема пуштања у рад синхроног мотора

комплет

1

23.

Шема за оглед кратког споја монофазног и трофазног трансформатора

ком.

1

24.

Шема за оглед празног хода монофазног и трофазног трансформатора

ком.

1

25.

Шема за паралелан рад трофазних трансформатора

ком.

1

26.

Шема за оглед степена искоришћења директном методом

ком.

1

27.

Шема за оглед кратког споја трофазног асинхроног мотора

ком.

1

28.

Шема за оглед празног хода трофазног асинхроног мотора

ком.

1

29.

Шема за оглед оптерећења генератора ЈС са независном побудом

ком.

1

30.

Шема за оглед празног хода генератора ЈС са независном побудом

ком.

1

31.

Шема за оглед мотора ЈС са независном побудом помоћу електричне кочнице

ком.

1

32.

Шема за оглед мотора ЈС са редном побудом помоћу електродинамометра

ком.

1

33.

Шема за оглед кратког споја синхроног генератора

ком.

1

34.

Шема за оглед празног хода синхроног генератора

ком.

1

35.

Шеме за снимање спољне карактеристике синхроног генератора

ком.

1

36.

Шеме за снимање карактеристике побуде синхроног генератора

ком.

1

37.

Шема везе тиристорског исправљача са мотором ЈС са независном побудом

ком.

1

38.

Шема везе транзисторског претварача фреквенције и напона са асинхроним мотором

ком.

1

Модели, макете

39.

Модел Теслиног трофазног индуктора

ком.

1

40.

Модел једнофазног индуктора

ком.

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмети: ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ
Лабораторијске вежбе

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји 

1.

Група – трофазни асинхрони мотор с прстеновима с роторским отпорником, 2 генератора једносмерне струје с оточном побудом са побудним отпорницима

ком.

1

2.

Главна разводна табла за наизменичну струју

ком.

1

3.

Разводна табла за синхроне машине са двоструким волтметром и фреквенцметром

ком.

1

4.

Једнофазни трансформатор

ком.

2

5.

Трофазни трансформатор

ком.

2

6.

Једнофазни регулациони трансформатор
220/10–240 V

ком.

2

7.

Трофазни регулациони трансформатор
3 х 380/3 х (0–600) V

ком.

2

8.

Трофазни асинхрони мотор с прстеновима до 4 kW са роторским отпорником

ком.

1

9.

Трофазни асинхрони мотор кавезни до 4 kW

ком.

3

10.

Мотор ЈСС са независном побудом с отпорником за пуштање у рад и побудним отпорником 220 V до 4 kW

ком.

1

11.

Генератор ЈСС са независном побудом снаге до 3 kW са побудним отпорником

ком.

1

12.

Мотор ЈСС с редном побудом до 3,5 kW

ком.

1

13.

Универзални комутаторни мотор до 4 kW

ком.

1

14.

Синхрони генератор трофазни са побудним отпорником до 3 kVA

ком.

1

15.

Мотор ЈСС са оточном побудом до 4 kW са заштитним и побудним отпорником. (за погон синхроних генератора)

ком.

1

16.

Синхрони мотор са побудним отпорником до 4 kW

ком.

1

17.

Једнофазни пријемни отпорник 220 V, до 30 А

ком.

1

18.

Трофазни пријемни отпорник 3 х 380 V, до 20 А

ком.

1

19.

Исправљач 10 А, 6–12 V

ком.

2

20.

Пребацивач звезда троугао 25 А, 500 V

ком.

2

21.

Тиристорски претварач (регулатор)

комплет

1

22.

Транзисторски претварач фреквенције и напона

комплет

2

23.

Апарат за гашење пожара

ком.

1

24.

Приручна апотека

ком.

1

25.

Рачунар, монитор, тастаура миш

комплет

4

Слике, шеме, филмови 

26.

Проверавање ознака крајева и спрежне групе намота трофазних трансформатора

ком.

1

27.

Оглед празног хода једнофазног трансформатора. Мерење струје празног хода, односа трансформације, фактора снаге и губитка снаге у гвожђу

ком.

1

28.

Оглед кратког споја трофазног трансформатора. Добијање губитака у бакру, податак за упрошћени дијаграм напона и извођење спољне карактеристике

ком.

1

29.

Проверавање ознака крајева и редоследа фаза трофазног асинхроног мотора

ком.

1

30.

Покретање асинхроног мотора са прстеновима и кавезним ротором. Промена смера обртања. Мерење клизања помоћу амперметра или волтметра и стробоскопском методом

ком.

1

31.

Оглед празног хода трофазног асинхроног мотора са прстеновима. Тачка представница празног хода на кружном дијаграму

ком.

1

32.

Оглед кратког споја трофазног асинхроног мотора са прстеновима. Тачка представница кратког споја на кружном дијаграму

ком.

1

33.

Одређивање радних карактеристика асинхроног мотора помоћу електричне кочнице

ком.

1

34.

Одређивање радних и механичких карактеристика универзалног асинхроног мотора са краткоспојеним ротором када ради као: а) трофазни б) једнофазни в) кондензаторски мотор

ком.

1

35.

Добијање карактеристике празног хода и карактеристике оптерећења генератора ЈСС са независном побудом

ком.

1

36.

Добијање спољне карактеристике и карактеристике побуде генератора ЈСС са независном побудом

ком.

1

37.

Одређивање радних и механичке карактеристике мотора ЈСС са независном побудом помоћу електричне кочнице

ком.

1

38.

Одређивање радних и механичке карактеристике универзалног комутаторног мотора када се напаја: а) једносмерним напоном б) наизменичним напоном

ком.

1

39.

Проверавање ознака крајева и редоследа фаза трофазног синхроног генератора

ком.

1

Комплети, гарнитуре

40.

Фазни пребацивач двополни 750 V, 100 А

ком.

2

41.

Двополни прекидач 500 V, 50 А преносни

ком.

2

42.

Трополни прекидач 500 V, 50 А преносни

ком.

2

43.

Проводници за везу различитих дужина за струјна и напонска кола, стандардних пресека

комплет

1

Инструменти

44.

Тахометар с прибором за више домашаја мерења

ком.

2

45.

Термометар

ком.

1

46.

Стробоскоп

ком.

1

47.

Универзални инструмент

ком.

2

48.

Ватметар 125–250–500 V 0,5–1 А

ком.

2

49.

Ватметар 125–250–500 V 0,25–5 А

ком.

1

50.

Ватметар 125–250–500 V 10–20 А

ком.

1

51.

Ватметар 150–300–450–600 V 0,5–1 А

ком.

1

52.

Ватметар 150–300–450–600 V 2,5–5 А

ком.

1

53.

Ватметар 150–300–450–600 V 1–20 А

ком.

1

54.

Ватметар 48–120–240–480 V 5 А

ком.

1

55.

Амперметар 0,5–1,5–6 А

ком.

3

56.

Амперметар 6–20–60 А

ком.

3

57.

Волтметар 15–30–60 V

ком.

3

58.

Волтметар 150–250–500 V

ком.

3

59.

Амперметар 3–15–60 А

ком.

3

60.

Милиамперметар-амперметар до 6 А

ком.

2

61.

Волтметар 6–12–30–60–120–300–600 А

ком.

3

62.

Потенциометар од 100 Ω

ком.

3

63.

Фреквенометар

ком.

2

64.

Косинусфиметар

ком.

2

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

 Слике, шеме 

1.

Елемената склопова и уређаја

комплет

1

2.

Шеме мерних претварача

комплет

1

3.

Шеме појачавача

комплет

1

Узорци, модели

4.

Модели мерних претварача

комплет

1

5.

Модели појачавача

комплет

1

6.

Модели извршних елемената

комплет

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: МИКРОКОНТРОЛЕРИ/
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМА
– модул: Сензори и микроконтролери

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Слике, шеме, филмови, презентације

1.

Блок шема микроконтролера

ком.

1

2.

Блок шеме сензора, мотора

ком.

1

Рачунари и микроконтролери

3.

Рачунар за наставника са одговарајућим софтвером

ком.

1

4.

Рачунар за ученика са одговарајућим софтвером

ком.

10

5.

Микроконтролер

ком.

11

Алати, машине, уређаји

6.

Ручни алат (сечице, разне врсте клешта, одвијачи

комплет

5

7.

Лемилица

ком.

5

8.

Кутија за смештај разноврсних електронских елемената (пасивних и активних)

ком.

1

Комплети, гарнитуре 

9.

Потенциометар 10 kΩ обртни

ком.

15

10.

Потенциометар 10 kΩ клизни

ком.

5

11.

Прекидач

ком.

5

12.

Капацитивни сензор

ком.

5

13.

NTC отпорник

ком.

5

14.

IR диода

ком.

5

15.

IR сензор

ком.

5

16.

Фотоотпорник

ком.

10

17.

Сензор влаге

ком.

5

18.

Мотор једносмерне струје

ком.

5

19.

Мотор једносмерне струје са точком.

ком.

10

20.

Серво мотор

ком.

5

21.

Корачни мотор (униполарни)

ком.

5

22.

Корачни мотор (биполарни)

ком.

5

23.

Релеј

ком.

5

24.

Протоборд плочица

ком.

5

25.

Сет каблова за протоборд

сет

5

26.

RGB светлећа диода

ком.

5

27.

Тастер

ком.

15

28.

7 сегментни дисплеј (са заједничком. анодом)

ком.

5

29.

7 сегментни дисплеј (са заједничком. анодом)

ком.

5

30.

Двоцифрени 7 сегментни дисплеј

ком.

5

31.

Четвороцифрени 7 сегментни дисплеј

ком.

5

32.

LCD дисплеј са паралелном комуникацијом

ком.

5

33.

LCD дисплеј са серијском комуникацијом

ком.

5

34.

Ултразвучни сензор раздаљине

ком.

5

35.

Коло  L298 (или слично) за управљање корачним моторима

ком.

5

36.

Коло  А4988 (или слично) за управљање корачним моторима

ком.

5

37.

Н мост за управљање малим мотрима једносмерне струје

ком.

5

38.

Сензор темпреатуре и влаге SHT11;

ком.

5

39.

Дигитални 1-жични сензор тенпературе DS 1820;

ком.

5

40.

Сензор HX711 (или сличан)

ком.

5

41.

Жироскоп са 3 осе

ком.

5

42.

Сензор убрзања

ком.

5

43.

Сензор протока

ком.

5

44.

DS3231 за RTC (RunTimeClock)

ком.

5

45.

4 x 3 тастатура,

ком.

5

46.

4 x 4 тастатура,

ком.

5

47.

Сензор боје,

ком.

5

48.

FT LCD touch screen дисплeј

ком.

5

49.

RFID читач картица

ком.

5

50.

8x8 LED matrix

ком.

5

51.

WiFi модул за микроконтролере

ком.

5

52.

Bluetooth модул за микроконтролере

ком.

5

53.

BLE (Bluetoot мале снаге) модул за микроконтролере,

ком.

5

54.

Електронске компоненте (отпорници, кондензатори, диоде, транзистори, светлеће диоде…)

комплет

5

55.

Гранични прекидачи

ком.

15

56.

близински прекидачи (индуктивни)

ком.

5

57.

близински прекидачи (капацитивни)

ком.

5

58.

близински прекидачи (оптички)

ком.

5

59.

близински прекидачи („reed”)

ком.

5

Инструменти

60.

Двоканални осцилоскоп

ком.

2

61.

Мултиметар

ком.

5

Софтвер

62.

Софтвер за програмирање микроконтролера

ком.

1

Каталози и литература

63.

Техничка документација за компоненте

ком.

8

Напомена: Уколико лабораторијски столови немају уграђене стабилне изворе напајања, треба предвидети 5 х 2 = 10 стабилних извора променљивих напона од 0 V до 30 V, или батерије

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПРЕТВАРАЧИМА СНАГЕ

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји 

1.

Једносмери извор напајања 0–30 V,0–3A

ком.

3

2.

Наизменични извор напајања 0–230 V, 0–3 A са галванском. изолацијом

ком.

3

3.

Ручни алат (сечице, разне врсте клешта, одвијачи)

комплет

1

4.

Лемилица

ком.

1

5.

Кутија за смештај разноврсних електронских елемената (пасивних и активних)

ком.

1

6.

Рачунар/монитор/тасатура/миш

комплет

3

Слике, шеме 

7.

Шеме линеарних извора напајања

комплет

1

8.

Шеме једнофазних диодних исправљача

комплет

1

9.

Шеме једнофазних тристорских исправљача

комплет

1

10.

Шеме трофазних дидодних исправљача

комплет

1

11.

Шеме једнофазних напонских транзисторских инвертора

комплет

1

12.

Шеме трофазних напонских транзисторских инвертора

комплет

1

13.

Шема наизменичног претварача са једностраном фазном регулацијом

ком.

1

14.

Шеме транзисторских чошера класе A, B, C, D, E

комплет

1

Комплети, гарнитуре, макете

15.

Микроконтролерска картица Ардуино уно

ком.

4

16.

Микроконтролерска картица Ардуино МЕГА

ком.

4

17.

Каталог полупроводничких компоненти

комплет

2

18.

Макета линеарног извора једносмерног напона +5 V

ком.

3

19.

Макета линеарног извора једносмерног напона –5 V

ком.

3

20.

Макета линеарног извора биполарног једносмерног напона напајања ±15V

ком.

3

21.

Макета једнофазног диодног исправљача са средњом тачком и излазним једноквадратнним чоперским степеном и омско индуктивним оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

22.

Макета једнофазног диодног исправљача у мосном споју и излазним једноквадратним чоперским степеном и омско индуктивним оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

23.

Макета једнофазног тиристорског полуталасног исправљача са омским оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

24.

Макета једнофазног полууправљивог мосног исправљача (2 диоде, 2 тиристора) са омским оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

25.

Макета трофазног диодног исправљача са средњом тачком и излазним једноквадрантним чоперским степеном и омско индуктивним оптерећењем и припадајућом управљачком. картицом

ком.

3

26.

Макета трофазног диодног исправљача у мосном споју и излазним једноквадрантним чоперским степеном и омско индуктивним оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

27.

Макета једнофазног напонског транзисторски инвертора у мосном споју – правоугаоно управљање, са омским и омско-индуктивним оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

28.

Макета једнофазног напонског транзисторског инвертора у мосном споју – квазиправоугаоно симетрично управљање, са омским и
омско-индуктивним оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

29.

Макета једнофазног напонског транзисторског инвертора у мосном споју – квазиправоугаоно асиметрично управљање, са омским и
омско-индуктивним оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

30.

Макета једнофазног транзисторског напонског инвертора са синусном PWM техником управљања, са омским и омско-индуктивним оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

31.

Макета трофазног транзисторског напонског шестопулсног инвертора, са омским и
омско-индуктивним оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

32.

Макета трофазног транзисторског напонског шестопулсног инвертора са синусном PWM техником. управљања, са омским и
омско-индуктивним оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

33.

Макета једностраног фазног регулатора са једностраном фазном регулацијом и омским оптерећењем и припадајућом управљачком картицом

ком.

3

34.

Макета чопера класе А са припадајућом управљачком картицом

ком.

3

35.

Макета чопера класе B са припадајућом управљачком картицом

ком.

3

36.

Макета чопера класе C са припадајућом управљачком картицом

ком.

3

37.

Макета чопера класе D са припадајућом управљачком картицом

ком.

3

38.

Макета чопера класе E са припадајућом управљачком картицом

ком.

3

39.

Прото плочица

ком.

4

Инструменти 

40.

Дигитални мултимеатар

ком.

6

41

Двоканални осцилоскоп

ком.

2

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји 

1.

Једносмерни регулисани извор напајања 0–30V; 0–3A

ком.

2

2.

Једнофазни регулациони аутотрансформатор

ком.

2

3.

Трофазни регулациони аутотрансформатор

ком.

2

4.

Мотор генератор група снаге до 4 kW

ком.

2

5.

Трофазни асинхрони кавезни мотор снаге до 2,2 kW

ком.

2

6.

Трофазни асинхрони клизноколутни мотор снаге до 5 kW

ком.

1

7.

Трофазни асинхрони двобрзински мотор снаге до 2,2 kW

ком.

1

8.

Мотор једносмерне струје са независном побудом снаге до 3 kW

ком.

2

9.

Једносмерни генератор са паралелном/независном побудом и пратећом опремом снаге до 3 kW

ком.

1

10.

Програмабилни логички контролер 24 VDC

ком.

3

11.

Једносмерни извор напајања ПЛЦа 24 VDC

ком.

3

12.

Рачунар/монитор/тастатура/миш

комплет

3

13.

Тагогенератор

ком.

2

14.

Тахометар механички

ком.

1

15.

Тахометар оптички

ком.

1

16.

Електромеханички релеј 24 V

ком.

9

17.

Контактор 230 V

ком.

9

18.

Временски релеј

ком.

2

19.

Сет тастера

комплет

1

20.

Сет гребенастих склопки

комплет

1

21.

Сет сигналних лампица 24 V

комплет

1

22.

Сет топљивих осигурача

комплет

1

23.

Сет заштитних моторских склопки

комплет

1

24.

Фреквентни претварач снаге до 2,2 kW

ком.

2

25.

Термо сонде за опсег мерења 0–100 ºC

ком.

2

26.

Регулисани једнофазни исправљач 0–30 V, 0–15A

ком.

1

27.

Једносмерни мотор са сталним магнетима на ротору 12 V/24 V

ком.

1

28.

Транзисторски претварач у Н мосту за управљање једносмерним моторима са перманентним мегнетима на статору

ком.

1

Слике, шеме

29.

Слика пакет-прекидача

ком.

1

30.

Шема пакет-прекидача

ком.

1

31.

Модел пакет-прекидача

ком.

1

32.

Слика аутоматског прекидача

ком.

1

33.

Шема аутоматског прекидача

ком.

1

34.

Слика тастера

ком.

1

35.

Слика контактора

ком.

1

36.

Шема контактора

ком.

1

37.

Слика граничног прекидача

ком.

1

38.

Шема граничног прекидача

ком.

1

39.

Слика пуштача за мотор ЈСС

ком.

1

40.

Шема пуштача за мотор ЈСС

ком.

1

41.

Слика отпорника  за регулацију брзина мотора за ЈСС

ком.

1

42.

Шема отпорника за регулацију брзина мотора за ЈСС

ком.

1

43.

Шема тахогенератора

ком.

1

44.

Шема електричног контактног прекидача

ком.

1

45.

Електротехничке ознаке

ком.

1

46.

Дијаграм загревања и хлађења мотора

ком.

1

47.

Шема промене брзине асинхроног мотора отпором у колу ротора

ком.

1

48.

Шема промене брзине променом броја полова асинхроног мотора

ком.

1

49.

Шема промене брзине асинхроног мотора превезивањем намотаја D/YY

ком.

1

50.

Шема промене смера обртања трофазног асинхроног мотора

ком.

1

51.

Шема управљања асинхрононим мотором са фреквентним претварачем

ком.

1

52.

Шема управљања асинхроним клизноколутним мотором и подсинхроном каскадом

ком.

1

53.

Шема управљања мотором за ЈСС

комплет

1

54.

Пример електричне блок шеме електромоторног погона

ком.

1

55.

Пример монтажне шеме електромоторног погона

ком.

1

56.

Пример шеме деловања електромоторног погона

ком.

1

57.

Слике практичних реализација реалних електромоторних погона и пратеће опреме у форми мултимедијалне презентације

комплет

1

58.

Шеме основних метода кочења у погонима асинхроног мотора

комплет

1

59.

Шеме основних метода кочења у погонима једносмерног мотора

комплет

1

Модели, макете

60.

Модел роторског упуштача клизноколутног асинхроног мотора

ком.

1

61.

Модел роторског упуштача мотора једносмерне струје

ком.

1

62.

Модел контактора

ком.

1

63.

Модел електромеханичког релеја

ком.

1

64.

Модел временској релеја

ком.

1

65.

Модел биметалног релеја

ком.

1

66.

Модел тастера

ком.

1

67.

Модел гребенасте склопке

ком.

1

68.

Модел заштитне моторске склопке

ком.

1

69.

Модел топљивог осигурача

ком.

1

Инструменти 

70.

Лабораторијски амперметар

ком.

3

71.

Лаболаторијски волтметар

ком.

3

72.

Лабораторијски ватметар

ком.

3

73.

Дигитални мултиметар

ком.

8

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕРИ

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји 

1.

Програмабилни логички контролер конфигурације: PS, CPU, DI (16 улаза), DO (16 излаза), AI (4 улаза), A0 (2 излаза)

ком.

1

2.

Извор напајања за улазне и излазне уређаје PLC-а (24v DC, 1 Ax1)

ком.

1

3.

Програмабилни терминал за логички контролер

ком.

1

4.

Фреквенцијски регулатор брзине електромотора

ком.

1

5.

Рачунар

ком.

6

6.

Трофазни асинхрони електромотор

ком.

1

Софтвер

7.

Софтвер за програмирање програмабилних логичких контролера и софтвер за програмирање програмабилних терминала

ком.

1

Слике, шеме 

8.

Шеме повезивања уређаја на дискретне улазне/излазне модуле

комплет

1

9.

Шеме повезивања уређаја на аналогне улазне/излазне модуле

комплет

1

10.

Шеме повезивања са HMI уређајима

комплет

1

Узорци, комплети, гарнитуре, макете

11.

Симулатор улазних и излазних уређаја

ком.

4

12.

Макета индустријског бројача за управљање траком. (старт-стоп)

ком.

1

13.

Макета за управљање раскрсницом

ком.

1

14.

Управљачки пулт (са тастерима, прекидачима, релејима, контакторима и сигналним лампицама)

ком.

1

Инструменти 

15.

Мултиметар

ком.

3

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМА
модул: Механички системи и механизми

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Шеме, слике, филмови, презентације  

1.

Слика клипног механизма

ком.

1

2.

Шематски приказ елемената клипног механизма

ком.

1

3.

Шематски приказ зглобног четвороугла

ком.

1

4.

Слика кулисног механизма

ком.

1

5.

Шематски приказ елемената кулисног механизма

ком.

6.

Слике вијчаних механизама

ком.

1

7.

Шематски приказ елемената вијчаних механизама

ком.

1

8.

Слике зупчастих преносника – цилиндрични

ком.

1

9.

Слике коничних зупчастих парова

ком.

1

10.

Слике пужног преносника

ком.

1

11.

Слике ланчаног преносника

ком.

1

12.

Шематски приказ елемената ланчаног преносника

ком.

1

13.

Слике ременог преносника

ком.

1

14.

Слике варијатора, редуктора, мултипликатора

ком.

1

15.

Слике пумпи различитих конструкција

ком.

1

16.

Слике вентилатора

ком.

1

17.

Слике и шематски приказ транспортних трака

ком.

1

18.

Слике и шематски приказ ужница и котурача

ком.

1

Модели, макете

19.

Модел клипног механизма

ком.

2

20.

Модел вијчаног механизма

ком.

2

21.

Модел зупчастих преносника (цилиндрични, конични) са различитим бројем зубаца

комплет

2

22.

Модел пужног преносника

ком.

1

23.

Модел ланчаног преносника

ком.

1

24.

Модел редуктора

ком.

1

25.

Модел система за подизање терета ужнице, котураче

ком.

1

26.

Модел хоризонталне транспортне траке

ком.

1

27.

Модел транспортне траке под нагибом

ком.

1

28.

Модел једноставног пумпног система

ком.

1

29.

Модел једноставног вентилаторског система

ком.

1

30.

Модел пумпе – расклоп

ком.

1

31.

Мотор

ком.

2

32.

Модел мешаоника

ком.

1

33.

Модел котрљајних лежишта

ком.

1

34.

Модел спојнице

ком.

1

Инструменти 

35.

Тахометар

ком.

1

36.

Мерач броја обртаја

ком.

1

37.

Мерач обртног момента

ком.

1

38.

Мерач протока

ком.

1

39.

Манометар

ком.

1

Алати 

40.

Комплет инбус кључева

гарнитура

1

41.

Одвијачи разни

гарнитура

1

42.

Помично кљунасто мерило

ком.

4

43.

Микрометар

ком.

4

44.

Виљушкасти кључеви

комплет

1

45.

Свлакач

ком.

1

46.

Клешта комплет

ком.

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: СИНТЕЗА АУТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМА

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји 

1.

Једносмерни регулисани извор напајања 0–30 V; 0–3 A

ком.

2

2.

Једнофазни регулациони аутотрансформатор

ком.

2

3.

Трофазни регулациони аутотрансформатор

ком.

2

4.

Трофазни асинхрони кавезни мотор снаге до 2,2 kW

ком.

2

5.

Мотор једносмерне струје са независном побудом снаге до 3 kW

ком.

2

6.

Програмабилни логички контролер 24 VDC

ком.

3

7.

Једносмерни извор напајања ПЛЦа 24 VDC

ком.

3

8.

Рачунар/монитор/тастатура/миш

комплет

3

9.

Тахогенератор

ком.

2

10.

Тахометар

ком.

1

11.

Електромеханички релеј 24 V

ком.

9

12.

Контактор 230 V

ком.

9

13.

Временски релеј

ком.

2

14.

Сет тастера

комплет

1

15.

Сет гребенастих склопки

комплет

1

16.

Сет сигналних лампица 24 V

комплет

1

17.

Сет топљивих осигурача

комплет

1

18.

Сет заштитних моторских склопки

комплет

1

19.

Фреквентни претварач снаге до 2,2 kW

ком.

1

20.

Софт-стартер снаге до 2,2 kW

ком.

1

21.

Термо сонде за опсег мерења 0–100 ºC

ком.

2

22.

Регулисани једнофазни исправљач 0–30 V, 0–15A

ком.

1

23.

Тач панел (HMI оператор панел)

ком.

1

Модели, макете

24.

Макета за покретање и заустављање трофазног асинхроног мотора

ком.

1

25.

Макета за промену смера обртања трофазног асинхроног мотора

ком.

1

26.

Макета за старт трофазног асинхроног мотора превезивањем намотаја звезда-троугао

ком.

1

27.

Макета за управљање трофазним асинхроним мотором у интермитентном погону са променом смера обртања

ком.

1

28.

Макета за управљање радом транспортне траке

ком.

1

29.

Макета за управљање радом система за вертикални транспорт терета

ком.

1

30.

Макета за управљање асинхроним мотором помоћу фреквентног претварача

ком.

1

31.

Макета за уштање у рад трофазног асинхроног мотора софт-стартером

ком.

1

32.

Макета за прављање мотором једносмерне струје са независном побудом и регулисаним исправљачима

ком.

1

33.

Макета за мерење температуре и управљање радом вентилатора помоћу ПЛЦа

ком.

1

34.

Макета за прављање радом пумпе за претакање течности

35.

Макета за управљање радом трофазног асинхроног мотора преко тач-панела и ПЛЦ-а

Комплети, гарнитуре

36.

Сет одвијача

комплет

1

37.

Сет клешта

комплет

1

38.

Сет сечица

комплет

1

39.

Сет гедора

комплет

1

Инструменти 

40.

Дигитални мултиметар

ком.

6

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Софтвер 

1.

Програм за израду електричних шема техничке документације

комплет

1

2.

Програм за обраду табела

комплет

1

3.

Програм за обраду текста

комплет

1

4.

Програм за обраду слика

комплет

1

Каталози и литература

5.

Кататалози електро опреме (електромотори, склопна и релејна опрема, опрема за сигнализацију, опрема за заштиту, опрема за управљачке системе....)

комплет

1

6.

Техничке препоруке

комплет

1

Напомена: Уместо папирних каталога електро-опреме и материјала могу се користити електронски каталози.

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА I и II РАЗРЕД

Просторије и опрема за радионице:

Просторија за радионице практичне наставе треба да има површину од 50 до 70 m2.

Просторија за радионице машинске практичне наставе

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА у I разреду
(за све четворогодишње образовне профиле)

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Алати

1.

Бушилица стона од 13 mm са прибором

ком.

1

2.

Браварски чекић 600 g

ком.

4

3.

Шестар за рупе

ком.

4

4.

Ожелезивач – гарнитура

ком.

4

5.

Турпије пљоснате – грубе

ком.

16

6.

Турпије пљоснате – фине

ком.

16

7.

Турпије троугле – фине

ком.

16

8.

Турпије округле – фине

ком.

16

9.

Турпије полуокругле – фине

ком.

16

10.

Нумератор бројева

ком.

1

11.

Нумератор слова

ком.

1

12.

Тестера за метал

ком.

16

13.

Одвијач мањи

ком.

16

14.

Одвијачи у гарнитури

ком.

4

15.

Клешта столарска

ком.

4

16.

Клешта комбинована

ком.

4

17.

Клешта пљосната

ком.

8

18.

Клешта сечице

ком.

8

19.

Клешта окаста

ком.

8

20.

Клешта за скидање изолације

ком.

8

21.

Бургије Ø 1 до Ø 13 mm гарнитура

ком.

1

22.

Ел. лемилица 220 V, 100 W

ком.

8

23.

Ел. лемилица 220 V, 200 W

ком.

8

24.

Угаоник 80 х 120 са наслоном 90º

ком.

4

25.

Контролник радијуса

ком.

1

26.

Метар 2 m

ком.

4

27.

Лењир 50 cm

ком.

4

28.

Помоћно мерило

ком.

4

29.

Микрометар

ком.

4

30.

Висиномер

ком.

1

31.

Испитивач напона

ком.

4

32.

Универзални инструменат

ком.

4

33.

Ручне маказе за лим косе

ком.

2

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА у I и II разреду
(за 1–4 одељења)

Образовни профил: електротехничар процесног управљања

Р.б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Комплети, гарнитуре 

1.

Инсталациони осигурачи типа D

комплет

8

2.

Аутоматски једнополни (осигурачи) прекидачи

комплет

8

3.

Заштитни уређај диференцијалне струје

40/0,5 А/А; 4p

ком.

2

4.

Заштитни уређај диференцијалне струје

25/0,03 А/А; 2p

ком.

2

5.

Разводна табла 12 места

ком.

2

6.

Разводна табла 16 места

ком.

2

7.

Осигурачи са изолатором за спољну монтажу

комплет

8

8.

Инсталационе склопке (једнополне, серијске, наизменичне, унакрсне) – класична израда

комплет

8

9.

Инсталационе склопке (једнополне, серијске, наизменичне, унакрсне) – модуларни програм

комплет

8

10.

Степенишни аутомат

ком.

2

11.

Импулсни реле

ком.

2

12.

Фото реле са фото сондом

комплет

2

13.

Тастери за степенишно осветљење

ком.

4

14.

Електрично звоно 8 V

ком.

1

15.

Трансформатори за електрично звоно 230 V/8 V

ком.

1

16.

Електрично звоно 230 V

ком.

3

17.

Тастери за електрично звоно

ком.

4

18.

Прикључнице шуко двополне за у зид

комплет

8

19.

Прикључнице шуко двополне за на зид

комплет

8

20.

Прикључнице шуко трополне

комплет

8

21.

Прикључнице шуко двополне – модуларни програм

комплет

8

22.

Разводне кутије

комплет

8

23.

Двополни шуко утикачи

комплет

8

24.

Трополни шуко утикачи

комплет

8

25.

Сијалична грла Е 27

комплет

8

26.

Флуоресцентне арматуре с две цеви

комплет

4

27.

Светиљке са Hg сијалицом за улично осветљење

комплет

4

32.

Изолатори

комплет

8

17.

Контактор 230 V,

ком.

15

18.

Временски релеј

ком.

5

19.

Сет тастера

комплет

1

20.

Сет гребенастих склопки

комплет

1

21.

Сет сигналних лампица 230 V

комплет

1

22.

Сет топљивих осигурача

комплет

1

23.

Сет заштитних моторских склопки

комплет

1

24.

Трофазни асинхрони мотор снаге до 2,2 kW

ком.

5

25.

Једнофазни асинхрони мотор снаге до 1,5 kW

ком.

5

26.

Радна одела

ком.

16

27.

Заштитне рукавице (гумене)

пар

4

28.

Заштитне наочари

пар

4

29.

Приручна апотека

ком.

1

Инструменти, уређаји

30.

Директно једнофазно бројило активне енергије

ком.

1

31.

Директно трофазно бројило активне енергије

ком.

1

32.

Директно троофазно мултифункционално бројило

ком.

1

33.

Полуиндиретно петоамперско троофазно мултифункционално бројило

ком.

1

34.

Мерна реглета („шајда”)

ком.

1

35.

Уклопни сат

ком.

1

36.

МТК пријемник

ком.

1

37.

Индуктор напона

ком.

8

38.

Универзални инструмент

ком.

4

39.

Луксметар

ком.

2

40.

Уређај за мерење отпора уземљења

Вишефункционални тестер електричних инсталација

ком.

1

41.

Струјна клешта (Ампер клешта)

ком.

 1

42.

Панелметар дигитални вишефункционални са припадајућим струјним трансорматорима

ком.

1

43.

Уређај за одређивање фаза у каблу

ком.

 1

Макете

44.

Макета за израду монофазне инсталације

ком.

5

45.

Макета за израду трофазне инсталације

ком.

5

46.

Макета за шемиртање, монтажу и повезивање разводне табле

ком.

5

47.

Макета за израду електричне инсталације погона трофазног асинхроног мотора

ком.

5

48.

Макета за израду електричне инсталације погона једнофазног асинхроног мотора

ком.

5

Алати

49.

Ручна електрична бушилица и прибор

ком.

2

50.

Електрична брусилица са две брусне плоче

ком.

1

51.

Електрична лемилица 220 V, 100 W

ком.

4

52.

Електрична лемилица 220 V, 200 W

ком.

4

53.

Гасна лампа (бренер) за термоскупљајуће цеви

ком.

1

54.

Фен за термоскупљајуће бужире

ком.

 1

55.

Плоче 80 х 60 cm од меког дрвета за макете инсталација

ком.

56.

Одвијачи разни

ком.

16

57.

Клешта комбинована

ком.

8

58.

Клешта равна

ком.

8

59.

Клешта за скидање изолације

ком.

8

60.

Клешта сечице

ком.

8

61.

Клешта окаста

ком.

8

62.

Клешта за пробијање рупа на кутијама

ком.

8

62.

Клешта за сечење каблова високог пресека

ком.

 1

64.

Клешта за пресовање хилзни 0,5–2,5 mm2

ком.

 2

65.

Клешта за пресовање хилзни 4–16 mm2

ком.

 2

66.

Преса за кабловске папучице, ручна механичка 50 mm2

ком.

 1

67.

Преса за кабловске папучице, ручна хидраулична

до 150 mm2

ком.

 1

68.

Чекић 100 g

ком.

4

69.

Чекић 200 g

ком.

4

70.

Чекић 500 g

ком.

4

71.

Турпије разне

ком.

16

72.

Електричарски нож

ком.

8

73.

ЈОКАРИ ножић, за бланкирање плашта инсталационих проводника

ком.

4

74.

Спиралне бургије 0–10 mm

комплет

2

75.

Нарезнице и урезнице за навој 0–10 mm

комплет

2

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: МЕХАНИЧКИ СИСТЕМИ ЛИФТОВА

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

 Слике, шеме 

1.

Слике основних уређаја лифтовског постројења

комплет

1

2.

Слике основних врста кабина

комплет

1

3.

Слике основних врста механичких погонских система лифтова

комплет

1

4.

Слике основних врста уређаја лифта

комплет

1

Комплети, гарнитуре

5.

Технички прописи лифтова

комплет

1

6.

Машински пројекат лифта са електричним погоном

комплет

1

7.

Машински пројекта лифта са хидрауличним погоном

комплет

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ ЛИФТОВА

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

 Слике, шеме 

1.

Слике електричних елемената лифтовског постројења

комплет

1

2.

Слике главног разнодног ормана различитих врста лифтова

комплет

1

3.

Шеме електричног система напајања, командовања и заштите различитих врста лифтова

комплет

1

Комплети, гарнитуре

4.

Технички прописи електричног система лифтова

комплет

1

5.

Електрични пројекат лифтовског погона са рејелно контакторском техником.

комплет

1

6.

Електрични пројекат лифтовског погона са хидрауличним погоном

комплет

1

7.

Електрични пројекат савремених лифтовских погона са фреквентним претварачима и програмабилним логичким контролерима

комплет

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

 Слике, шеме 

1.

Слика дијаграма брзине кретања возила

ком.

1

2.

Слика путног дијаграма кретања возила

ком.

1

3.

Слика редног електровучног мотора

ком.

1

4.

Слика саинхроног електровучног мотора

ком.

1

5.

Слика синхроног електровучног мотора

ком.

1

6.

Слика обртног постоља

ком.

1

7.

Електрична шема контактне мреже једносмерне струје

ком.

1

8.

Електрична шема контактне мреже једнофазне струје

ком.

1

9.

Електрична шема за регулацију напона тиристорских локомотива

ком.

1

10.

Електрична шема главног струјног кола тиристорских локомотива

ком.

1

11.

Електрична шема градуатора

ком.

1

12.

Електрична шема струјног кола регулације брзине

ком.

1

13.

Електричне шеме за кочење електричним возилима

комплет

1

14.

Слике основне опреме трамваја и тролејбуса

комплет

1

15.

Електрична шема хибридног погона

ком.

1

16.

Електрична шема електромагнетног ослањања

комплет

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.

Предмет: ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА

Р. б.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Апарати, машине, уређаји 

1.

Дидактичка роботска рука

ком.

1

2.

Дидактичка ЦНЦ машина

ком.

1

3.

Хватаљке код робота (пнеуматске, електричне...)

копмлет

1

Слике, шеме 

4.

Слике различитих конфигурација робота

ком.

1

5.

Шеме кинематских ланаца

ком.

1

6.

Шеме кинематских парова

ком.

1

7.

Слике радног простора робота

ком.

1

8.

Слике погона код робота

ком.

1

9.

Слике електромотора једносмерне струје код робота

ком.

1

10.

Слике корачног мотора код робота

ком.

1

11.

Слике Harmonic drive погона код робота

ком.

1

12.

Шема структуре управљања код робота

ком.

1

13.

Шематски приказ кретања робота тачка по тачка

ком.

1

14.

Шематски приказ кретања робота по контури

ком. 

 1

15.

Слике завршних уређаја код робота

комплет

1

16.

Флексибилна аутоматизација – шематски приказ

комплет

1

17.

Сензори код робота

комплет

1

18.

Слике управљачких јединица код ЦНЦ машина

комплет

1

19.

Видео презентације рада ЦНЦ машина

ком.

1

20.

Видео презентације рада индустријских робота различите конфигурације

ком.

1

Узорци, комплети, гарнитуре 

21.

Помично кљунасто мерило 150 mm

ком.

2

22.

Микрометар димензија (0–25 mm); (25–50 mm); (50–75 mm) укупно 3 комада у комплету

комплет

2

23.

Помично кљунасто мерило 250 mm

ком.

2

24.

Комплет алата за навој

комплет

1

25.

Комплет инбус кључева

комплет

1

26.

Двострани виљушкасти кључеви

комплет

1

27.

Одвијачи

комплет

1

28.

Рачунар/тастатура/миш

комплет

4

29.

Пројектор

ком.

1

30.

Бело платно

ком.

1

31.

ТВ – ЛЦД веће дијагонале

ком.

1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презентације на рачунару.