Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар без портфеља, који на основу Одлуке председника Владе 01 број 035-00-9/2023 од 30. маја 2023. године, објављене у „Службеном гласнику РС”, број 44/23, врши овлашћења министра просвете, доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/19 и 16/22), у делу: „НОРМАТИВ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ЗАПОСЛЕНИХ”, одељак: „IV. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ЗАПОСЛЕНИХ”, после става 15. додају се нови ст. 16–19. који гласе:

„Предшколска установа има једног педагошког асистента за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, када је у установу уписано најмање 20 деце којима је потребна додатна подршка у васпитној групи, на основу мишљења интерресорне комисије.

Установа има педагошког асистента са 50% пуног радног времена када је у установу уписано најмање 10 деце са сметњама у развоју и инвалидитетом којима је на основу мишљења интерресорне комисије потребна додатна подршка у образовању.

Установа има једног педагошког асистента за децу ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању, уколико је у установу уписано најмање 30 деце ромске националности.

За обављање послова педагошког асистента установа закључује уговор о раду у складу са законом, уз прибављено мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе.”

Досадашњи ст. 16–22. постају ст. 20–26.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-92/2023-04

У Београду, 6. јуна 2023. године

Министар,

Ђорђе Милићевић, с.р.