Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала и то за стицање образовања у трајању од две године и за средње образовање и васпитање у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у подручју рада Машинство и обрада метала може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

У подручју рада Машинство и обрада метала наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Хемија и технологија материјала

Хемија и машински материјали:

(1) дипломирани хемичар;

(2) професор хемије;

(3) дипломирани машински инжењер;

(4) дипломирани инжењер машинства;

(5) дипломирани инжењер технологије – сви одсеци осим текстилног;

(6) дипломирани инжењер металургије;

(7) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(8) дипломирани хемичар опште хемије;

(9) дипломирани хемичар за истраживање и развој;

(10) дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство;

(11) дипломирани инжењер хемије – смер аналитички;

(12) професор машинства;

(13) дипломирани хемичар – професор хемије;

(14) дипломирани хемичар – мастер;

(15) дипломирани професор хемије – мастер;

(16) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(17) мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије студијски програм инжењерство материјала;

(18) мастер професор хемије;

(19) мастер хемичар;

(20) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(21) дипломирани инжењер машинства – мастер.

2) Машински материјали:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер металургије;

(4) дипломирани инжењер технологије – сви одсеци осим текстилног;

(5) професор машинства;

(6) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(7) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(9) дипломирани инжењер машинства – мастер.

3) Ваздухопловни материјали:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер металургије;

(4) дипломирани инжењер технологије – сви одсеци осим текстилног;

(5) професор машинства;

(6) мастер инжењер технологије, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије студијски програм инжењерство материјала;

(7) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер машинства – мастер.

4) Техничка физика:

(1) дипломирани физичар;

(2) професор физике;

(3) дипломирани машински инжењер;

(4) дипломирани инжењер машинства;

(5) професор механике;

(6) дипломирани механичар;

(7) професор машинства;

(8) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(9) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(10) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(11) дипломирани физичар – медицинске физика;

(12) дипломирани професор физике – мастер;

(13) дипломирани физичар – мастер;

(14) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(15) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(16) мастер професор физике;

(17) мастер физичар;

(18) професор физике и астрономије;

(19) дипломирани инжењер машинства – мастер.

5) Техничко цртање

Техничко цртање са нацртном геометријом

Нацртна геометрија

Техничко цртање са компјутерском графиком:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(7) дипломирани инжењер машинства – мастер.

6) Мeханика

Техничка механика

Техничка механика са механизмима

Механика флуида

Отпорност материјала:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани механичар;

(4) професор механике;

(5) професор машинства;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер машинства – мастер.

7) Машински елементи

Машински елементи и конструкције

Основе енергетике

Основе технике мерења и аутоматизације

Термодинамика и хидраулика

Хидрауликa и пнеуматикa

Основе хидраулике и пнеуматике

Хидрауличке компоненте и системи

Пнеуматске компоненте и системи

Термодинамика и термотехника

Пнеуматика и хидраулика

Основе конструисања

Технолошки поступци

Технолошки поступци са контролом

Конструкција алата и прибора

Основе компјутерске графике

Компјутерска графика

Конструисање применом рачунара

Пројектовање технолошких система

Термодинамика

Машинске конструкције

Металне конструкције

Елементи аутоматизације моторних возила

Моделирање машинских елемената и конструкција

Моделирање машинских делова

Конструисање

Технологија механичких спојева

Техника мерења и аутоматизације

Алтернативни енергетски извори

Енергетска ефикасност:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер машинства – мастер.

8) Техничка контрола производа

Техничка контрола

Основе технике мерења и контроле

Техника мерења

Мерење и контролисање

Контрола квалитета:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер машинства – мастер.

9) Заваривање и сродни поступци:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(5) мастер инжењер металургије;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(6) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(7) дипломирани инжењер машинства – мастер.

10) Технологија обраде

Технологија машинске обраде:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) мастер инжењер металургије;

(5) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(7) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинства;

(8) дипломирани инжењер машинства – мастер.

11) Организација рада

Организација рада и менаџмент

Управљање системом квалитета:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер металургије-за образовне профиле: машински техничар и бродомашински техничар;

(4) дипломирани инжењер организације рада;

(5) професор машинства;

(6) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(7) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(9) мастер инжењер индустријског инжењерства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства или индустријског инжењерства;

(10) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(11) дипломирани инжењер организационих наука – одсек за менаџмент;

(12) дипломирани инжењер менаџмента за индустријски менаџмент;

(13) дипломирани инжењер машинства – мастер.

12) Предузетништво

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер металургије-за образовне профиле: машински техничар и бродомашински техничар;

(4) дипломирани инжењер организације рада;

(5) професор машинства;

(6) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(7) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(8) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(9) мастер инжењер индустријског инжењерства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства или индустријског инжењерства;

(10) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;

(11) дипломирани инжењер организационих наука – одсек за менаџмент;

(12) дипломирани инжењер менаџмента за индустријски менаџмент;

(13) дипломирани економиста;

(14) мастер економиста и завршене основне академске студије у области економије;

(15) дипломирани инжењер машинства – мастер.

13) Основе електротехнике

Основе електротехнике и електронике

Електротехника и електроника

Електротехника

Електроника

Електричне машине

Електроника и микропроцесори:

(1) професор електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(5) мастер инжењер мехатронике.

14) Термоенергетска постројења

Хидроенергетска постројења

Гасо и пнеумоенергетска постројења

Постројења за грејање и климатизацију

Помоћне бродске машине и уређаји

Одржавање бродских постројења

Основе бродоградње

Технологија бродоградње

Аутоматизација производње

Елементи аутоматизације и роботике

Технологија обраде на нумерички управљаним машинама

Технологија за компјутерски управљане машине

Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

Флексибилни производни системи

Роботи

Програмирање за компјутерски управљане машине

Аутоматско управљање

Управљачки системи у термоенергетици

Дигитални системи и процесни рачунари

Термоенергетски процеси

Енергетски процеси

Аутоматизација постројења

Енергетска постројења

Бродомашинство

Познавање брода

Бродски мотори СУС

Бродска парна постројења

Конструкција брода

Рачунари у бродоградњи

Рачунари у машинству

Конструкција са монтажом

Опрема навоза и докова

Теорија брода

Трасирање брода

Пројектовање брода

Опрема брода

Отпор и пропулзија брода

Мoторна возила

Експлоатација и одржавање моторних возила

Мотори СУС

Мотори са унутрашњим сагоревањем 1

Мотори са унутрашњим сагоревањем 2

Основе мотора са унутрашњим сагоревањем

Испитивање машинских конструкција

Испитивање машинских делова и конструкција

Аутоматизација и роботика

Аеродинамика и управљивост авиона

Конструкција авиона

Хеликоптери

Ваздухпловне клипне погонске групе

Ваздухопловне турбомлазне погонске групе

Системи авиона

Организација одржавања ваздухоплова

Ваздухопловни прописи

Технологија браварских радова

Технологија металних конструкција и процесне опреме

Технологија заварених конструкција

Технологија машинске обраде

Технологија монтаже

Одржавање индустријских машина

Методе праћења учесталости кварова

Репаратура машинских делова

Алати, прибори и мерења

Основне методе испитивања без разарања

Мехатронски системи

Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама

Технологија машинске обраде на нумерички управљаним машинама

Ливење у пешчаним калупима

Термичка обрада

Обрада метала у пластичном стању

Мехатроника

Технологија бродоградње

Мерење и контрола квалитета:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер машинства – мастер.

15) Постројења за грејање и хлађење

Постројења за вентилацију и климатизацију

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(4) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(5) дипломирани инжењер машинства – мастер.

16) Електрична мерења у системима аутоматског управљања

Електрични погон и опрема:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) дипломирани инжењер електронике;

(5) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер машинства – мастер.

17) Дигитална техника и системи електронских инструмената:

(1) дипломирани инжењер електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(4) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(5) дипломирани инжењер машинства – мастер.

18) Људски фактор у ваздухопловству:

(1) доктор медицине;

(2) специјалиста доктор медицине, у области ваздухопловне медицине.

19) Медицина за поморце:

(1) доктор медицине.

20) Офталмологија:

(1) доктор медицине;

(2) специјалиста доктор медицине, специјалиста офталмологије.

21) Бродска електротехника

Бродска аутоматизација

Бродске електричне машине и уређаји:

(1) професор електротехнике;

(2) дипломирани инжењер електронике;

(3) дипломирани инжењер електротехнике;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

22) Поморско право:

(1) дипломирани правник;

(2) дипломирани саобраћајни инжењер;

(3) лице са завршеном високом поморском школом;

(4) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм/модул водни саобраћај и транспорт.

23) Сигурност пловидбе:

(1) дипломирани саобраћајни инжењер;

(2) лице са завршеном високом поморском школом;

(3) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм / модул водни саобраћај и транспорт.

24) Оптика:

(1) дипломирани физичар;

(2) дипломирани астрофизичар;

(3) професор физике;

(4) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(5) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(6) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(7) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(8) дипломирани физичар – медицинска физика;

(9) дипломирани професор физике – мастер;

(10) дипломирани физичар – мастер;

(11) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(12) мастер професор физике;

(13) мастер физичар;

(14) дипломирани инжењер електротехнике-смер техничка физика.

25) Оптика наочара:

(1) дипломирани физичар;

(2) професор физике;

(3) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(4) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(5) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(6) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(7) дипломирани физичар – медицинска физика;

(8) дипломирани професор физике – мастер;

(9) дипломирани физичар – мастер;

(10) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(11) мастер професор физике;

(12) мастер физичар.

26) Оптички материјали:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер технологије;

(4) дипломирани хемичар;

(5) професор машинства;

(6) професор хемије;

(7) мастер професор хемије;

(8) дипломирани хемичар – професор хемије;

(9) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинства;

(10) мастер хемичар;

(11) дипломирани физикохемичар;

(21) дипломирани инжењер машинства – мастер.

27) Оптичка мерења:

(1) дипломирани физичар;

(2) професор физике;

(3) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(4) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(5) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(6) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(7) дипломирани физичар – медицинска физика;

(8) дипломирани професор физике – мастер;

(9) дипломирани физичар – мастер;

(10) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(11) мастер професор физике;

(12) мастер физичар.

28) Оптички инструменти:

(1) дипломирани физичар;

(2) дипломирани инжењер геодезије;

(3) професор физике;

(4) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(5) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(6) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(7) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(8) дипломирани физичар – медицинска физика;

(9) дипломирани професор физике – мастер;

(10) дипломирани физичар – мастер;

(11) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(12) дипломирани инжењер електротехнике – смер техничка физика;

(13) мастер инжењер електротехнике и рачунарства – смер техничка физика;

(14) мастер професор физике;

(15) мастер физичар.

29) Фотографија:

(1) дипломирани фотограф примењених уметности и дизајна;

(2) дипломирани дизајнер;

(3) дипломирани дизајнер индустријских производа;

(4) мастер примењени уметник, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије на студијском програму/модулу фотографија;

(5) мастер ликовни уметник, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на студијском програму/модулу фотографија;

(6) мастер уметник вишемедијске уметности, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије на студијском програму/модулу фотографија.

30) Технологија оптике:

(1) дипломирани физичар;

(2) дипломирани инжењер електротехнике – смер техничка физика;

(3) професор физике;

(4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства-смер техничка физика;

(5) дипломирани физичар – професор физике – мастер;

(6) дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер;

(7) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(8) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(9) дипломирани физичар – медицинска физика;

(10) дипломирани професор физике – мастер;

(11) дипломирани физичар – мастер;

(12) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

(13) мастер професор физике;

(14) мастер физичар.

31) Дизајн:

(1) лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек индустријски дизајн;

(2) дипломирани дизајнер;

(3) дипломирани дизајнер индустријских производа;

(4) мастер дизајнер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму, односно модулу унутрашња архитектура, дизајн ентеријера, дизајн ентеријера и намештаја, односно индустријски дизајн.

32) Рачунари у оптици:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани инжењер електротехнике – смер техничка физика;

(4) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер;

(5) дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер;

(6) дипломирани професор физике – информатике – мастер;

(7) мастер физичар (студијска група мастер физичар – физика-информатика, студијска група мастер физичар – примењена и компјутерска физика и студијска група мастер физичар – професор физике и информатике);

(8) мастер професор физике;

(9) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије у области машинства;

(10) дипломирани инжењер машинства – мастер.

33) Рачунари и програмирање

Програмирање и програмски језици:

(1) дипломирани математичар – информатичар;

(2) дипломирани инжењер електротехнике;

(3) професор информатике;

(4) дипломирани машински инжењер;

(5) дипломирани инжењер машинства;

(6) дипломирани инжењер рачунарства;

(7) дипломирани инжењер електронике;

(8) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе и дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

(9) професор технике и информатике;

(10) дипломирани математичар;

(11) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије у области машинства;

(12) мастер математичар;

(13) мастер информатичар;

(14) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

(15) мастер инжењер информационих технологија;

(16) мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

(17) дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из подтач. (12)–(16) ове тачке, која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

34) Технологија образовног профила:

34а) За образовне профиле: металостругар, металоглодач. металобрусач, металобушач, бравар, лимар, аутолимар, заваривач, инсталатер, машинбравар, механичар хидраулике и пнеуматике, аутомеханичар, механичар шинских возила, механичар привредне механизације, механичар радних машина, погонски техничар машинске обраде, погонски техничар – механичар за радне машине, алатничар, прецизни механичар, механичар уређаја за мерење и регулацију, механичар медицинске и лабораторијске опреме, часовничар; погонски техничар – механичар за моторе и возила:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани инжењер за развој машинске струке;

(5) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинства;

(6) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(7) дипломирани инжењер машинства – мастер.

34б) За образовне профиле: бродоградитељ, металостругар нумерички управљаних машина, металоглодач нумерички управљаних машина, механичар нумерички управљаних машина, погонски техничар машинске обраде, техничар за монтажу нумерички управљаних машина, механичар – оружар:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинства;

(4) дипломирани инжењер машинства – мастер.

35) Практична настава

Основна аутомеханичарска пракса

Одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем

Одржавање моторних возила:

1) За све образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у првом разреду и за образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање у трећем разреду:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– професор технике и машинства;

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима – климатизација, грејање и хлађење;

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима – процесна техника;

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима – одржавање машина;

– струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство;

– инжењер машинства;

– машински инжењер;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– виши стручни радник металске струке;

– наставник практичне наставе металске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;

– одговарајуће средње стручно образовање у области машинства, положен одговарајући специјалистички односно мајсторски испит са петогодишњом праксом;

– наставник производног машинства;

– дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

– струковни мастер инжењер машинства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лице из свих алинеја ове подтачке треба да је стекло трогодишње или четворогодишње образовање у подручју рада Машинство и обрада метала или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег профила ван образовне установе.

2) За све образовне профиле у трогодишњем трајању у другом и трећем разреду осим за образовни профил механичар оптике и четворогодишњем трајању у другом, трећем и четвртом разреду, осим за образовне профиле: машински техничар за компјутерско конструисање и техничара оптике:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– професор технике и машинства;

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима – климатизација, грејање и хлађење;

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима – процесна техника;

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима – одржавање машина;

– струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство;

– инжењер машинства;

– машински инжењер;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– виши стручни радник металске струке;

– наставник практичне наставе металске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије у области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;

– дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

– струковни мастер инжењер машинства.

– одговарајуће средње стручно образовање у области машинства, положен одговарајући специјалистички односно мајсторски испит са петогодишњом праксом;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лице из свих алинеја ове подтачке треба да је стекло трогодишње или четворогодишње образовање у подручју рада Машинство и обрада метала или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег профила ван образовне установе.

3) За образовне профиле: механичар оптике у другом и трећем разреду, техничар оптике у другом, трећем и четвртом разреду:

– дипломирани физичар;

– дипломирани физико-хемичар;

– професор физике.

– дипломирани физичар – медицинска физика;

– дипломирани професор физике – мастер;

– дипломирани физичар – мастер;

– дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

– мастер професор физике;

– мастер физичар;

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењeр за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије у области машинства;

– дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лице из ал. 10–13. ове подтачке треба да је стекло одговарајуће средње образовање за оптичара, механичара оптике или техничара оптике.

4) За образовни профил: машински техничар моторних возила (блок настава):

а) Теоријска настава:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт, безбедност друмског саобраћаја; друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај; друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт; безбедност друмског саобраћаја; друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај; друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; саобраћај и транспорт;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски саобраћај; друмски и градски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски саобраћај, друмски и градски саобраћај.

б) За део садржаја обуке вожње у блоку:

– возач моторних возила – инструктор.

в) За део садржаја прве помоћи у блоку:

– лице са одговарајућом дозволом (лиценцом) коју издаје министарство надлежно за послове здравља.

5) За образовни профил: механичар моторних возила (блок настава):

Модул: ПОЗНАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРАВИЛА И ПРОПИСА (30 часова)

а) Теоријска настава:

– дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– наставник практичне наставе саобраћајне струке;

– саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт, безбедност друмског саобраћаја; друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај; друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт; безбедност друмског саобраћаја; друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај; друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; саобраћај и транспорт;

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски саобраћај; друмски и градски саобраћај;

– струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски саобраћај, друмски и градски саобраћај.

Модул: ПРВА ПОМОЋ И ОБУКА ВОЖЊЕ НА МОТОРНОМ ВОЗИЛУ „Б” КАТЕГОРИЈЕ

(10 часова: ПРВА ПОМОЋ + 40 часова: ОБУКА ВОЖЊЕ НА МОТОРНОМ ВОЗИЛУ „Б” КАТЕГОРИЈЕ)

б) За садржај: ПРВЕ ПОМОЋИ:

– лице са одговарајућом дозволом (лиценцом) коју издаје министарство надлежно за послове здравља;

в) За садржај: ОБУКА ВОЖЊЕ НА МОТОРНОМ ВОЗИЛУ „Б” КАТЕГОРИЈЕ:

– возач моторних возила – инструктор.

36) Помоћни наставник:

(1) лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у области машинства односно мајсторским испитом и петогодишњом праксом;

(2) лице са стеченим одговарајућим трогодишњим или четворогодишњим образовањем у области машинства.

37) Основе браварских радова

Метална конструкција и процесна опрема

Заварене конструкције

Ручна обрада

Одржавање и монтажа

Машинска обрада на конвенционалним машинама

Машинска обрада на нумерички управљаним машинама

Монтажа и демонтажа

Заваривање

Репаратура:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) професор технике и машинства;

(5) дипломирани инжењер за управљање техничким системима – процесна техника;

(6) струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство;

(7) инжењер машинства;

(8) виши стручни радник металске струке;

(9) наставник практичне наставе металске струке;

(10) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије у области машинског инжењерства;

(11) струковни инжењер машинства;

(12) специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;

(13) одговарајуће средње стручно образовање у области машинства, положен одговарајући специјалистички односно мајсторски испит са петогодишњом праксом;

(14) струковни мастер инжењер машинства;

(15) дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лице из свих алинеја ове подтачке треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

37а) Практичну наставу и практичну наставу у блоку за образовни профил: Техничар грејања и климатизације може да изводи:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– професор технике и машинства;

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима – климатизација, грејање и хлађење;

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима – процесна техника;

– дипломирани инжењер за управљање техничким системима – одржавање машина;

– струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство;

– инжењер машинства;

– машински инжењер;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– виши стручни радник металске струке;

– наставник практичне наставе металске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије у области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;

– одговарајуће средње стручно образовање у области машинства, положен одговарајући специјалистички односно мајсторски испит са петогодишњом праксом;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лицe из става 1. ове тачке треба да је стекло трогодишње или четворогодишње образовање у подручју рада Машинство и обрада метала или да има најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег профила ван образовне установе.

38) Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовне профиле: електрозаваривач, заваривач и резач гасом, ковач – металоспресер и оштрач алата може да изводи:

1) Основе машинства:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

2) Технички материјали са основама електротехнике:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

3) Технологија обраде са техничком контролом:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

4) Организација рада са заштитом на раду:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер организације рада;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

5) Технологија рада:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

6) Заштита животне средине:

– мастер биолог;

– мастер професор биологије;

– мастер еколог;

– мастер географ;

– мастер инжењер заштите животне средине;

– специјалиста инжењер заштите животне средине;

– специјалиста струковни инжењер заштите животне средине;

– мастер аналитичар заштите животне средине;

– специјалиста аналитичар заштите животне средине;

– специјалиста струковни аналитичар заштите животне средине – специјалиста;

– специјалиста еколог;

– мастер географ за област животне средине;

– мастер професор географије.

7) Практична настава

За образовне профиле: електрозаваривач; заваривач и резач гасом; металопресер; оштрач алата:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– инжењер машинства;

– наставник практичне наставе металске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинства;

– струковни инжењер машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству и одговарајуће средње образовање;

– струковни мастер инжењер машинства.

– средње образовање за електрозаваривача или заваривача и резача гасом или металопресера или оштрача алата и положен специјалистички односно мајсторски испит и петогодишњом праксом;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лице из ал. 1. и 2. ове подтачке треба да је стекло претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил у подручју рада машинство и обрада метала или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

39) Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовне профиле авио-техничар, мехатроничар за транспортне системе аеродрома и авиомехатроничар може да изводи:

1) Материјали ваздухоплова

Елементи летелица

Структура авиона

Конструкција авиона

Конструкција клипних мотора

Хидро – пнеуматски системи авиона

Конструкција турбомлазних мотора

Системи клипних мотора и елиса

Аеродинамика и структура хеликоптера

Електрична и електронска опрема

Системи авиона

Ваздухопловни прописи

Опрема авиона

Системи турбомлазних мотора

Чврстоћа авиона

Системи хеликоптера

Елементи ваздухолова

Електрична опрема ваздухоплова

Клипни мотори и елисе

Авионика

Структура ваздухоплова

Авиомехатроника:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: Ваздухопловство.

2) Аеродинамика

Познавање ваздухоплова

Маса и центража ваздухоплова:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

– мастер инжењер саобраћаја и завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

3) Техничко цртање са машинским елементима:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

4) Стручни енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм Англистика);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

5) Историја ваздухопловства:

– професор историје;

– дипломирани историчар;

– мастер историчар, претходно завршене основне академске студије историје.

6) Примена рачунара у одржавању летелица

Примена рачунара у одржавању транспортних система

Примена рачунара у одржавању ваздухоплова

Моделирање:

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

7) Рачунари

Програмирање

Рачунарство и информатика:

– дипломирани математичар – информатичар;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– професор информатике;

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер рачунарства;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе и дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

– професор технике и информатике;

– дипломирани математичар;

– мастер инжењер машинства претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинства;

– мастер математичар;

– мастер информатичар;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер информационих технологија;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из ал. 12–16. ове тачке, која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

8) Предузетништво:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер организације рада;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства и завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани економиста;

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– дипломирани математичар;

– дипломирани механичар;

– професор математике;

– дипломирани професор математике – мастер;

– дипломирани математичар – мастер;

– мастер економиста и завршене основне академске студије у области економије;

– мастер инжењер саобраћаја и завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: Ваздушни саобраћај и транспорт;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

9) Машински елементи

Основе термодинамике

Основе хидраулике

Металне конструкције

Алати и мерења

Компоненте мехатронских система

Хидраулични и пнеуматски системи

Мерни претварачи

Системи управљања

Мехатронски системи

Моторна возила

Композитни материјали

Испитивање материјала без разарања

Увод у мехатронику

Машински елементи и конструисање

Технологија обраде

Флексибилни производни системи

Мехатрониски системи

Авиомехатроника:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

10) Аеродроми

Аеродромски саобраћај

Безбедност цивилног ваздухопловства

Ваздушни саобраћај:

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– мастер инжењер саобраћаја и завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: Ваздушни саобраћај и транспорт.

11) Људски фактор:

– дипломирани психолог;

– доктор медицине;

– мастер психолог;

– специјалиста доктор медицине, у области ваздухопловне медицине.

12) Електротехника

Електроника

Електротехника са мерењима

Дигитална електроника

Основе електротехнике и електронике:

– професор електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер елекротехнике;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

13) Електромашински материјали

Електрични погон и опрема

Микроконтролери

Системи управљања

Роботика

Програмабилни логички контролери:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

14) Ваздухопловни прописи:

– дипломирани правник;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: Ваздушни саобраћај и транспорт.

15) За реализацију практичне наставе, блока практичне наставе, учења кроз рад и блока учења кроз рад за предмете

Алати и мерења

Елементи летилице

Структура авиона

Електрична и електронска опрема

Конструкције авиона

Конструкције клипних мотора

Хидро-пнеуматски системи авиона

Конструкције клипних мотора

Системи клипних мотора и елиса

Аеродинамика и структура хеликоптера

Системи авиона

Опрема авиона

Системи турбомлазних мотора

Системи хеликоптера

Познавање ваздухоплова

Електромашински материјали

Компоненте махатронских система

Електротехника са мерењима

Машински елементи

Хидраулични и пнеуматски системи

Електрични погон и опрема

Микроконтролери

Системи управљања

Мехатронски системи

Елементи ваздухоплова

Структура ваздухоплова

Клипни мотори и елисе

Конструкција турбомлазиних мотора

Електротехника

Електроника

Погон мехатрониских система

Флексибилни производни системи

Авиомехатроника:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– професор машинства;

– професор технике и машинства;

– струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство;

– инжењер машинства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства и завршене струковне студије у машинству;

– лице које поседује дозволу (PART – 66) за одржавање ваздухоплова категорије Б1 или Б2, издате у складу са правилником којим се уређује обезбеђивање континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја о одобравању ваздухопловно – техничких организација и особља које се баве овим пословима.

Лице из свих алинеја ове подтачке треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

16) Механика

Техничка механика са механизмима:

(1) дипломирани машински инжењер;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) дипломирани механичар;

(4) професор механике;

(5) професор машинства;

(6) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(7) дипломирани инжењер машинства – мастер.

17) Екологија и заштита животне средине:

(1) професор биологије;

(2) дипломирани биолог;

(3) дипломирани професор биологије и хемије;

(4) професор екологије и заштите животне средине;

(5) дипломирани еколог животне средине;

(6) дипломирани еколог за заштиту животне средине;

(7) дипломирани еколог – заштита животне средине;

(8) дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

(9) дипломирани професор биологије – мастер;

(10) дипломирани биолог заштите животне средине;

(11) дипломирани биолог – мастер;

(12) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

(13) дипломирани биолог – еколог;

(14) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

(15) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

(16) дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

(17) мастер биолог;

(18) мастер еколог;

(19) мастер професор биологије;

(20) мастер професор екологије;

(21) мастер професор биологије и географије.

18) Безбедност ваздушног саобраћаја:

(1) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

(2) мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

(3) дипломирани менаџер безбедности;

(4) мастер менаџер безбедности.

19) Помоћни наставник:

(1) лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у области машинства, односно мајсторским испитом и петогодишњом праксом на пословима за одговарајући образовни профил.

40) Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил Авио-техничар за ваздухоплов и мотор може да изводи:

(1) Материјали ваздухоплова

Ваздухопловни прописи и одржавање војних ваздухоплова

Елементи летелица

Структура ваздухоплова

Електрична и електронска опрема

Конструкција клипних мотора

Хидро-пнеуматски системи авиона

Конструкција турбомлазних мотора

Системи клипних мотора и елиса

Аеродинамика и структура хеликоптера

Системи авиона

Системи турбомлазних мотора

Системи хеликоптера

Чврстоћа авиона

Елементи ваздухолова

Конструкција авиона

Електрична опрема ваздухоплова

Авионика:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство.

(2) Аеродинамика:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

(3) Техничко цртање са машинским елементима:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(4) Механика

Техничка механика са механизмима:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани механичар;

– професор механике;

– професор машинства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(5) Стручни енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм Англистика);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

(6) Историја ваздухопловства:

– професор историје;

– дипломирани историчар;

– мастер историчар, претходно завршене основне академске студије историје.

(7) Екологија и заштита животне средине:

– професор биологије;

– дипломирани биолог;

– дипломирани професор биологије и хемије;

– професор екологије и заштите животне средине;

– дипломирани еколог животне средине;

– дипломирани еколог за заштиту животне средине;

– дипломирани еколог – заштита животне средине;

– дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

– дипломирани професор биологије – мастер;

– дипломирани биолог заштите животне средине;

– дипломирани биолог – мастер;

– дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

– дипломирани биолог – еколог;

– дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

– дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

– дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

– мастер биолог;

– мастер еколог;

– мастер професор биологије;

– мастер професор екологије;

– мастер професор биологије и географије.

(8) Примена рачунара у одржавању летелица:

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(9) Рачунари

Рачунарство и информатика:

– дипломирани математичар – информатичар;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– професор информатике;

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер рачунарства;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе и дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

– професор технике и информатике;

– дипломирани математичар;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинства;

– мастер математичар;

– мастер информатичар;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер информационих технологија;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из ал. 12–16. ове подтачке, која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

(10) Предузетништво:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер организације рада;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани економиста;

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– дипломирани математичар;

– дипломирани механичар;

– професор математике;

– дипломирани професор математике – мастер;

– дипломирани математичар – мастер;

– мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(11) Алати и мерења

Основе термодинамике

Основе хидраулике

Моторна возила

Композитни материјали

Испитивање материјала без разарања:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(12) Прва помоћ:

– доктор медицине;

– дипломирани биолог;

– професор биологије;

– дипломирани професор биологије и хемије;

– дипломирани биолог заштите животне средине.

(13) Људски фактор:

– дипломирани психолог;

– доктор медицине;

– мастер психолог;

– специјалиста доктор медицине, у области ваздухопловне медицине.

(14) Основе електротехнике и електронике:

– професор електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

(15) Борбени авиони и хеликоптери

Борбени системи:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

– пилот авиона;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер.

(16) За реализацију практичне наставе, блока практичне наставе, учења кроз рад и блока учења кроз рад за предмете

Алати и мерења

Елементи летелица

Структура ваздухоплова

Електрична и електронска опрема

Конструкција клипних мотора

Хидро-пнеуматски системи авиона

Конструкција турбомлазних мотора

Системи клипних мотора и елиса

Аеродинамика и структура хеликоптера

Системи авиона

Системи турбомлазних мотора

Системи хеликоптера

Елементи ваздухолова

Конструкција авиона:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– професор машинства;

– професор технике и машинства;

– струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство;

– инжењер машинства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;

– пилот авиона;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер;

– лице које поседује дозволу (PART – 66) за одржавање ваздухоплова категорије Б1 или Б2, издате у складу са Правилником о о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима.

Лице из свих алинеја ове подтачке треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

(17) Помоћни наставник:

– Лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у области машинства, односно мајсторским испитом и петогодишњом праксом на пословима за одговарајући образовни профил.

41) Наставу и друге облике образовно– васпитног рада из стручних предмета за образовни профил Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова може да изводи:

(1) Материјали ваздухоплова

Ваздухопловни прописи и одржавање војних ваздухоплова

Елементи летелица

Структура ваздухоплова

Погонске групе ваздухоплова

Опрема и системи ваздухоплова

Чврстоћа авиона

Елементи ваздухоплова

Конструкција авиона:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство.

(2) Аеродинамика:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

(3) Техничко цртање са машинским елементима:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(4) Механика

Техничка механика са механизмима:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани механичар;

– професор механике;

– професор машинства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(5) Стручни енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм Англистика);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

(6) Историја ваздухопловства:

– професор историје;

– дипломирани историчар;

– мастер историчар, претходно завршене основне академске студије историје.

(7) Екологија и заштита животне средине:

– професор биологије;

– дипломирани биолог;

– дипломирани професор биологије и хемије;

– професор екологије и заштите животне средине;

– дипломирани еколог животне средине;

– дипломирани еколог за заштиту животне средине;

– дипломирани еколог – заштита животне средине;

– дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

– дипломирани професор биологије – мастер;

– дипломирани биолог заштите животне средине;

– дипломирани биолог – мастер;

– дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

– дипломирани биолог – еколог;

– дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

– дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

– дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

– мастер биолог;

– мастер еколог;

– мастер професор биологије;

– мастер професор екологије;

– мастер професор биологије и географије.

(8) Примена рачунара у одржавању летелица

Примена рачунара у одржавању ваздухоплова:

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(9) Рачунари

Рачунарство и информатика:

– дипломирани математичар – информатичар;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– професор информатике;

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер рачунарства;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе и дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

– професор технике и информатике;

– дипломирани математичар;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинства;

– мастер математичар;

– мастер информатичар;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер информационих технологија;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из ал. 12–16. ове подтачке, која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

(10) Предузетништво:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер организације рада;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

– дипломирани економиста;

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– дипломирани математичар;

– дипломирани механичар;

– професор математике;

– дипломирани професор математике – мастер;

– дипломирани математичар – мастер;

– мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(11) Алати и мерења

Моторна возила:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(12) Прва помоћ:

– доктор медицине;

– дипломирани биолог;

– професор биологије;

– дипломирани професор биологије и хемије;

– дипломирани биолог заштите животне средине.

(13) Људски фактор:

– дипломирани психолог;

– доктор медицине;

– мастер психолог;

– специјалиста доктор медицине, у области ваздухопловне медицине.

(14) Основе електротехнике и електронике

Електрична и електронска мерења

Основе дигиталне и импулсне електронике

Основе телекомуникација

Радиорадарски примопредајници:

– професор електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

(15) Технологија електроматеријала

Основе аутоматизације:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(16) Борбени авиони и хеликоптери

Борбени системи

Инструменти ваздухоплова

Радарски уређаји и системи

Радионавигацијски уређаји:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

– пилот авиона;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер.

(17) За реализацију практичне наставе, блока практичне наставе, учења кроз рад и блока учења кроз рад за предмете:

Алати и мерења

Елементи летелица

Технологија електроматеријала

Структура ваздухоплова

Погонске групе ваздухоплова

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– професор машинства;

– професор технике и машинства;

– струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство;

– инжењер машинства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;

– пилот авиона;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер;

– лице које поседује дозволу (PART – 66) за одржавање ваздухоплова категорије Б1 или Б2, издате у складу са Правилником о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима.

Лице из свих алинеја ове подтачке треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

(18) Помоћни наставник:

– Лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у области машинства, односно мајсторским испитом и петогодишњом праксом на пословима за одговарајући образовни профил.

42) Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова може да изводи:

(1) Материјали ваздухоплова

Ваздухопловни прописи и одржавање војних ваздухоплова

Елементи летелица

Структура ваздухоплова

Погонске групе ваздухоплова

Електро опрема и системи ваздухоплова

Чврстоћа авиона

Елементи ваздухоплова

Конструкција авиона:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику-ваздухопловни војни машински инжењер;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство.

(2) Аеродинамика:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт.

(3) Техничко цртање са машинским елементима:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(4) Механика

Техничка механика са механизмима:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани механичар;

– професор механике;

– професор машинства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(5) Стручни енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм Англистика);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

(6) Историја ваздухопловства:

– професор историје;

– дипломирани историчар;

– мастер историчар, претходно завршене основне академске студије историје.

(7) Екологија и заштита животне средине:

– професор биологије;

– дипломирани биолог;

– дипломирани професор биологије и хемије;

– професор екологије и заштите животне средине;

– дипломирани еколог животне средине;

– дипломирани еколог за заштиту животне средине;

– дипломирани еколог – заштита животне средине;

– дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

– дипломирани професор биологије – мастер;

– дипломирани биолог заштите животне средине;

– дипломирани биолог – мастер;

– дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

– дипломирани биолог – еколог;

– дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

– дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

– дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

– мастер биолог;

– мастер еколог;

– мастер професор биологије;

– мастер професор екологије;

– мастер професор биологије и географије.

(8) Примена рачунара у одржавању летелица

Примена рачунара у одржавању ваздухоплова:

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(9) Рачунари

Рачунарство и информатика:

– дипломирани математичар – информатичар;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– професор информатике;

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер рачунарства;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе и дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

– професор технике и информатике;

– дипломирани математичар;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинства;

– мастер математичар;

– мастер информатичар;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер информационих технологија;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из ал. 12–16. ове подтачке, која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

(10) Предузетништво:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер организације рада;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

– дипломирани економиста;

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– дипломирани математичар;

– дипломирани механичар;

– професор математике;

– дипломирани професор математике – мастер;

– дипломирани математичар – мастер;

– мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(11) Алати и мерења

Моторна возила

Композитни материјали

Испитивање материјала без разарања:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(12) Прва помоћ:

– доктор медицине;

– дипломирани биолог;

– професор биологије;

– дипломирани професор биологије и хемије;

– дипломирани биолог заштите животне средине.

(13) Људски фактор:

– дипломирани психолог;

– доктор медицине;

– мастер психолог;

– специјалиста доктор медицине, у области ваздухопловне медицине.

(14) Основе електротехнике и електронике

Електрична и електронска мерења

Основе дигиталне и импулсне електронике

Основе телекомуникација

Радиорадарски примопредајници:

– професор електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

(15) Технологија електроматеријала

Основе аутоматизације:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(16) Борбени авиони и хеликоптери

Борбени системи

Основе ваздухопловне ракетне технике

Наоружање борбених ваздухоплова:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

– пилот авиона;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер.

(17) За реализацију практичне наставе, блока практичне наставе, учења кроз рад и блока учења кроз рад за предмете:

Алати и мерења

Елементи летелица

Технологија електро материјала

Структура ваздухоплова

Основе ваздухопловне ракетне технике

Погонске групе ваздухоплова

Електро опрема и системи ваздухоплова

Наоружање борбених ваздухоплова

Елементи ваздухолова

Конструкција авиона

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– професор машинства;

– професор технике и машинства;

– струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство;

– инжењер машинства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;

– пилот авиона;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер;

– лице које поседује дозволу (PART – 66) за одржавање ваздухоплова категорије Б1 или Б2, издате у складу са Правилником о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима.

Лице из свих алинеја ове подтачке треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

(18) Помоћни наставник:

Лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у области машинства, односно мајсторским испитом и петогодишњом праксом на пословима за одговарајући образовни профил.

43) Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил Мехатроничар за радарске системе може да изводи:

(1) Техничко цртање са машинским елементима:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(2) Механика

Техничка механика са механизмима:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани механичар;

– професор механике;

– професор машинства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(3) Стручни енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм Англистика);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

(4) Историја ваздухопловства:

– професор историје;

– дипломирани историчар;

– мастер историчар, претходно завршене основне академске студије историје.

(5) Екологија и заштита животне средине:

– професор биологије;

– дипломирани биолог;

– дипломирани професор биологије и хемије;

– професор екологије и заштите животне средине;

– дипломирани еколог животне средине;

– дипломирани еколог за заштиту животне средине;

– дипломирани еколог – заштита животне средине;

– дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

– дипломирани професор биологије – мастер;

– дипломирани биолог заштите животне средине;

– дипломирани биолог – мастер;

– дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

– дипломирани биолог – еколог;

– дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

– дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

– дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

– мастер биолог;

– мастер еколог;

– мастер професор биологије;

– мастер професор екологије;

– мастер професор биологије и географије.

(6) Моделирање:

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(7) Рачунари

Рачунарство и информатика

Програмирање:

– дипломирани математичар – информатичар;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– професор информатике;

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер рачунарства;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе и дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

– професор технике и информатике;

– дипломирани математичар;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинства;

– мастер математичар;

– мастер информатичар;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер информационих технологија;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из ал. 12–16. ове подтачке, која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

(8) Предузетништво:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– дипломирани инжењер организације рада;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

– дипломирани економиста;

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– дипломирани математичар;

– дипломирани механичар;

– професор математике;

– дипломирани професор математике – мастер;

– дипломирани математичар – мастер;

– мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(9) Алати и мерења

Хидраулични и пнеуматски системи

Моторна возила

Погон мехатронских система

Композитни материјали:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(10) Прва помоћ:

– доктор медицине;

– дипломирани биолог;

– професор биологије;

– дипломирани професор биологије и хемије;

– дипломирани биолог заштите животне средине.

(11) Људски фактор:

– дипломирани психолог;

– доктор медицине;

– мастер психолог;

– специјалиста доктор медицине, у области ваздухопловне медицине.

(12) Електротехника

Електроника

Електрична и електронска мерења

Радиорадарски примопредајници

Основе дигиталне и импулсне електронике

Основе аутоматизације

Дигитална електроника:

– професор електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

(13) Технологија електроматеријала

Електрични погон и опрема

Системи управљања

Електромашински материјали:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(14) Основе система за противваздухопловну одбрану

Осматрање ваздушног простора

Радарско-рачунарски системи

Тестирање и дијагностика радарско-рачунарских системи

Одржавање радарско-рачунарских системи

Употреба радарско-рачунарске технике:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

– пилот авиона;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер.

(15) За реализацију практичне наставе, блока практичне наставе, учења кроз рад и блока учења кроз рад за предмете

Алати и мерења

Технологија електроматеријала

Електрична и електронска мерења

Радиорадарски примопредајници

Одржавање радарско-рачунарских система

Електрични погон и опрема

Системи управљања

Радарско-рачунарски системи

Тестирање и дијагностика радарско-рачунарски системи

Употреба радарско-рачунарске технике

Електромашински матеијали

Електротехника

Електроника

Основе аутоматизације

Осматрање ваздушног простора

Хидраулични и пнеуматски системи

Погон мехатронских система:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– професор машинства;

– професор технике и машинства;

– струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство;

– инжењер машинства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;

– пилот авиона;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер.

Лице из свих алинеја ове подтачке треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

(16) Помоћни наставник:

– Лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у области машинства односно мајсторским испитом и петогодишњом праксом на пословима за одговарајући образовни профил.

17) Психологија са психологијом личности:

– дипломирани психолог;

професор психологије;

– дипломирани педагог;

– мастер психолог;

– мастер педагог.

44) Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил Мехатроничар за ракетне системе може да изводи:

(1) Техничко цртање са машинским елементима:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(2) Механика

Техничка механика са механизмима:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани механичар;

– професор механике;

– професор машинства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(3) Стручни енглески језик:

– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм Англистика);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

(4) Историја ваздухопловства:

– професор историје;

– дипломирани историчар;

– мастер историчар, претходно завршене основне академске студије историје.

(5) Екологија и заштита животне средине:

– професор биологије;

– дипломирани биолог;

– дипломирани професор биологије и хемије;

– професор екологије и заштите животне средине;

– дипломирани еколог животне средине;

– дипломирани еколог за заштиту животне средине;

– дипломирани еколог – заштита животне средине;

– дипломирани еколог заштите животне средине – мастер;

– дипломирани професор биологије – мастер;

– дипломирани биолог заштите животне средине;

– дипломирани биолог – мастер;

– дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

– дипломирани биолог – еколог;

– дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

– дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

– дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

– мастер биолог;

– мастер еколог;

– мастер професор биологије;

– мастер професор екологије;

– мастер професор биологије и географије.

(6) Моделирање:

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(7) Рачунари

Рачунарство и информатика:

– дипломирани математичар – информатичар;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– професор информатике;

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер рачунарства;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе и дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

– професор технике и информатике;

– дипломирани математичар;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинства;

– мастер математичар;

– мастер информатичар;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер информационих технологија;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из ал. 12–16. ове подтачке, која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

(8) Предузетништво:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер организације рада;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства.

– дипломирани економиста;

– дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздушни саобраћај;

– дипломирани математичар;

– дипломирани механичар;

– професор математике;

– дипломирани професор математике – мастер;

– дипломирани математичар – мастер;

– мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;

– мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(9) Алати и мерења

Хидраулични и пнеуматски системи

Моторна возила

Погон мехатронских система

Композитни материјали:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер за развој машинске струке;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

(10) Прва помоћ:

– доктор медицине;

– дипломирани биолог;

– професор биологије;

– дипломирани професор биологије и хемије;

– дипломирани биолог заштите животне средине.

(11) Људски фактор:

– дипломирани психолог;

– доктор медицине;

– мастер психолог;

– специјалиста доктор медицине, у области ваздухопловне медицине.

12) Електротехника

Електроника

Електрична и електронска мерења

Радиорадарски примопредајници

Основе дигиталне и импулсне електронике

Основе аутоматизације

Дигитална електроника:

– професор електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

13) Технологија електроматеријала

Електрични погон и опрема

Системи управљања

Електромашински материјали:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

14) Основе система за противваздухопловну одбрану

Техничка подршка

Основе ракетне технике

Тестирање и дијагностика ракетних система

Одржавање ракетних система

Употреба ракетних система:

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику;

– дипломирани инжењер машинства, група ваздухопловство;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене основне академске студије у области машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздухопловство;

– пилот авиона;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер.

15) За реализацију практичне наставе, блока практичне наставе, учења кроз рад и блока учења кроз рад за предмете

Алати и мерења

Технологија електроматеријала

Електрична и електронска мерења

Радиорадарски примопредајници

Електрични погон и опрема

Системи управљања

Основе ракетне технике

Тестирање и дијагностика ракетних система

Одржавање ракетних система

Употреба ракетних система

Техничка подршка

Електромашински материјали

Електротехника

Електроника

Основе аутоматизације

Хидраулични и пнеуматски системи

Погон мехатронских система:

– дипломирани машински инжењер;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства;

– професор машинства;

– дипломирани инжењер електротехнике;

– дипломирани инжењер електронике;

– професор технике и машинства;

– струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство;

– инжењер машинства;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– струковни инжењер машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;

– пилот авиона;

– дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотехнику – ваздухопловни војни машински инжењер.

Лице из свих алинеја ове подтачке треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

16) Помоћни наставник:

Лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у области машинства односно мајсторским испитом и петогодишњом праксом на пословима за одговарајући образовни профил.

17) Психологија са психологијом личности:

– дипломирани психолог;

професор психологије;

– дипломирани педагог;

– мастер психолог;

– мастер педагог.

Члан 4.

У стручној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у којој се стиче стручна оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две године и средњег образовање у трајању од три године, у подручју рада Машинство и обрада метала, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи за:

1) Основне технике рада:

а) За остваривање садржаја програма који су заједнички за све образовне профиле:

– дипломирани инжењер пољопривреде – сви смерови;

– дипломирани инжењер машинства;

– дипломирани инжењер технологије, сви одсеци;

– дипломирани инжењер шумарства – за обраду дрвета;

– дипломирани инжењер технологије, текстилни одсек;

– дипломирани инжењер технологије – одсек графичког инжењерства;

– дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

– дипломирани грађевински инжењер;

– дипломирани инжењер архитектуре;

– дипломирани архитекта;

– дипломирани дефектолог – олигофренолог;

– дипломирани инжењер за развој – машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– професор технике и машинства;

– специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;

– дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

– дипломирани инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка;

– дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из ал. (1)–(10) и (12)–(19) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

б) За остваривање садржаја програма у подручју рада Машинство и обрада метала по образовним профилима наставу могу изводити и:

– професор машинства;

– инжењер машинства;

– дипломирани педагог општетехничког образовања;

– виши стручни сарадник металске струке;

– наставник практичне наставе металске струке;

– наставник општетехничког образовања;

– лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада машинство и обрада метала;

– мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

– дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из подтачке б) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

2) Познавање материјала:

(1) дипломирани инжењер технологије – група неорганско-технолошка;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани инжењер металургије;

(5) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(6) професор технике и машинства;

(7) специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства;

(8) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала;

(9) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности;

(10) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(11) дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из подтач. (1)–(7) и (10)–(11) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

3) Основе машинства:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) професор машинства;

(3) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(4) професор технике и машинства;

(5) специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства;

(6) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала;

(7) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности;

(8) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(9) дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из подтач. (1)–(5) и (8)–(9) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

4) Техничко цртање са машинским елементима:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) професор машинства;

(3) дипломирани педагог општетехничког образовања;

(4) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(5) професор технике и машинства;

(6) специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства;

(7) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала;

(8) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности;

(9) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(10) дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из подтач. (1)–(6) и (9)–(10) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

5) Материјали и обрада метала:

(1) дипломирани инжењер технологије – група неорганско-технолошка;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) дипломирани инжењер металургије;

(5) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(6) професор технике и машинства;

(7) специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства;

(8) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала;

(9) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности;

(10) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(11) дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из подтач. (1)–(7) и (10)–(11) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

6) Технологија рада:

(1) дипломирани инжењер машинства;

(2) инжењер машинства;

(3) професор машинства дипломирани дефектолог;

(4) дипломирани педагог општетехничког образовања;

(5) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(6) професор технике и машинства;

(7) специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства;

(8) дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала;

(9) дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности;

(10) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(11) дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из подтач. (1)–(7) и (10)–(11) морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

7) Практична настава:

(1) дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике машинства и обраде метала;

(2) дипломирани инжењер машинства;

(3) професор машинства;

(4) инжењер машинства;

(5) дипломирани педагог општег образовања;

(6) виши стручни радник металске струке;

(7) наставник практичне наставе металске струке;

(8) наставник општетехничког образовања;

(9) лемилац, бравар, лимар, аутолимар, ковач, пресер, заваривач и аутомеханичар, са положеним специјалистичким испитом;

(10) дипломирани инжењер за развој – машинска струка;

(11) струковни инжењер машинства;

(12) професор технике и машинства;

(13) специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства;

(14) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства;

(15) дипломирани инжењер машинства – мастер.

Лица из подтач. (2)–(13) и (14)–(15) морају да имају стечено и најмање средње образовање за одговарајући образовни профил.

Наставници практичне наставе, поред прописаног образовања, морају да имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

8) Помоћни наставник:

(1) лице које је стекло средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању за образовни профил, односно занимање: бравар, машинбравар, лимар или грађевински лимар, аутолимар, инсталатер или инсталатер водовода и канализације, монтер уређаја за климатизацију или монтер грејања и проветравања, ковач – пресар, електрозаваривач.

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 13/16, 2/17, 3/17, 8/17, 4/18, 18/18, 1/19, 9/19, 2/20 и 1/21);

2) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил оператер машинске обраде („Просветни гласник”, број 17/04);

3) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил машински техничар за репаратуру („Просветни гласник”, број 4/08);

4) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил Авио-техничар („Просветни гласник”, бр. 16/07, 4/09, 6/10 и 9/12);

5) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил Мехатроничар за транспортне системе аеродрома („Просветни гласник”, бр. 22/07, 4/09, 6/10 и 9/12);

6) члан 2. став 1. тачка 15) подтачка А) и подтачка Б) под в) и став 2, члан 5. и члан 11. став 1. тачка 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-216/2021-03

У Београду, 18. априла 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.