Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3432

Полазећи од чињенице да је Република Србија међународно призната држава, један од оснивача и члан Уједињених нација, као и да је члан многих других међународних организација;

Да се на Републику Србију, као и на све остале државе чланице Уједињених нација, примењују основна начела и норме Повеље Уједињених нација којима се гарантује и јемчи суверенитет и територијални интегритет независних држава у њиховим међународно признатим границама;

Да Резолуција 1244 Савета безбедности Уједињених нација изричито потврђује суверенитет и територијални интегритет Републике Србије као државе која је међународноправни следбеник Савезне Републике Југославије, суштинску аутономију Косова и Метохије унутар ње, као и приврженост економском развоју и стабилизацији региона;

Да Протокол 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода гарантује право сваког физичког и правног лица на неометано уживање своје имовине, које се може ограничити само под условима предвиђеним начелима међународног права;

Да Устав Републике Србије јемчи суверенитет и територијалну целокупност Републике Србије, као и да Устав Републике Србије изричито одређује да је Аутономна покрајина Косово и Метохија саставни део територије Републике Србије, да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и да из таквог положаја Косова и Метохије сви државни органи, па и Влада Републике Србије, имају уставну обавезу да заступају и штите државне интересе Републике Србије на Косову и Метохији;

Полазећи од Резолуције Народне скупштине Републике Србије о основним принципима за политичке разговоре са привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији („Службени гласник РС”, број 4/13), којом су утврђени правац, смернице и циљеви државне политике, одређена улога Владе у том процесу, којој је наложено да, између осталог, захтева заштиту имовинских права на територији Косова и Метохије, и прокламовано да Република Србија није спремна да чини додатне уступке који би могли да доведу до угрожавања њених државних и националних интереса;

На основу члана 123. ст. 1. и 3. Устава Републике Србије и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о поништавању свих правних последица аката и радњи привремених институција самоуправе у Приштини које се односе на правни и фактички положај РМХК
„Трепча” а.д.

1. Поништавају се све правне последице аката и радњи привремених институција самоуправе у Приштини које се односе на правни и фактички положај РМХК „Трепча” а.д. као и на својину на природним богатствима која се налазе на територијама Аутономне покрајине Косово и Метохија, града Новог Пазара и општина Рашка и Брус.

2. Констатује се и потврђује да РМХК „Трепча” а.д. наставља да функционише у постојећем правном статусу и са постојећом власничком структуром; потврђује се да је одрживо функционисање тог привредног друштва од посебног значаја за Републику Србију.

3. Констатује се да се сва правна и физичка лица која приликом закључивања пословних аранжмана са привременим институцијама самоуправе у Приштини не узму у обзир власничку структуру РМХК „Трепча” а.д. из тачке 2. ове одлуке, нити прибаве претходну сагласност Владе Републике Србије као заступника Републике Србије, односно сагласност власника РМХК „Трепча” а.д., не могу сматрати савесним стицаоцима било ког права у вези са РМХК „Трепча” а.д., било којим делом имовине овог привредног друштва или природним богатствима на територијама из тачке 1. ове одлуке.

4. Налаже се Министарству трговине, туризма и телекомуникација да искористи сва расположива правна средства због кршења Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА) од стране привремених институција самоуправе у Приштини.

5. Налаже се Министарству рударства и енергетике, Министарству привреде и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да предузму све мере ради очувања континуитета производног процеса и неопходне заштите права запослених у РМХК „Трепча” а.д.

6. Налаже се Министарству одбране и Министарству унутрашњих послова да предузму мере из своје надлежности ради заштите територијалног интегритета Републике Србије и безбедности у граду Новом Пазару и општинама Рашка и Брус.

7. Налаже се Министарству одбране да захтева од команде КФОР-а да спречи једнострано деловање привремених институција самоуправе у Приштини које може бити усмерено на насилно преузимање контроле над РМХК „Трепча” а.д.

8. Налаже се Министарству спољних послова да упути писмо свим државама чланицама Савета безбедности УН и свим државама чланицама Европске уније у којем ће их обавестити о ставовима Владе Републике Србије поводом радњи које предузимају привремене институције самоуправе у Приштини, а које представљају кршење Резолуције 1244 Савета безбедности УН.

9. Налаже се свим надлежним органима да искористе све расположиве механизме да укажу на кршење Протокола 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, начела садржаних у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране и других међународних инструмената који су грубо нарушени једностраним актима и радњама привремених институција самоуправе у Приштини из тачке 1. ове одлуке, као и на правне последице из тачке 3. ове одлуке.

10. Налаже се Канцеларији за Косово и Метохију да предложи Влади одлуке о образовању правног и економског тима, који ће имати за циљ да пруже стручну подршку ради реализације мера из ове одлуке и формулишу даље кораке ради очувања имовинских и других интереса Републике Србије и њених грађана и који ће о предузетим мерама редовно извештавати Владу.

11. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 021-9652/2016

У Београду, 11. октобра 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.