Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4545

На основу члана 8. став. 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 194. став 2. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст),

Народна скупштина Републике Србије, на Седмој седници Другог редовног заседања у 2016. години, одржаној 27. децембра 2016. године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 106/15)

Oдредба члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу гласи:

„Извршни поступак води се и на предлог и у корист лица које као извршни поверилац није означено у извршној или веродостојној исправи, ако јавном или по закону овереном исправом докаже да је потраживање из извршне или веродостојне исправе прешло на њега, а ако такав доказ није могућ – ако прелаз потраживања докаже правноснажном или коначном одлуком донетом у парничном, прекршајном или управном поступку.

Кад после доношења решења о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе потраживање пређе са извршног повериоца на друго лице, на предлог стицаоца закључком се утврђује да је он ступио на место извршног повериоца, ако прелаз докаже јавном или по закону овереном исправом.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се примењују и кад се извршни поступак води према лицу које у извршној или веродостојној исправи није означено као дужник, као и када после доношења решења о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе обавеза извршног дужника пређе на друго лице, као стицаоца обавезе.

Стицалац ступа у извршни поступак у стању у коме се налази у часу ступања.”

Ову одредбу треба разумети тако да суд који решава о предлогу за извршење дужан је да утврди истоветност дужника наведеног у извршној исправи и извршног дужника наведеног у предлогу за извршење. Ако те истоветности нема, дужан је да затражи да извршни поверилац достави јавну или по закону оверену исправу којом доказује да је обавеза прешла с дужника који је наведен у извршној исправи на треће лице које је наведено у предлогу за извршење. Ако таквом исправом не располаже дужан је да прелаз обавезе докаже правноснажном или коначном одлуком донетом у парничном, прекршајном или управном поступку.

Наведена правила важе и када је прелаз обавезе предвиђен законом или другим прописом.

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

РС број 77

У Београду, 27. децембра 2016. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

Маја Гојковић, с.р.