Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4546

На основу члана 8. став. 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 194. став 2. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст),

Народна скупштина Републике Србије, на Седмој седници Другог редовног заседања у 2016. години, одржаној 27. децембра 2016. године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”,
бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС)

Одредба члана 1. Закона о експропријацији гласи:

„Непокретности се могу експроприсати или се својина на њима може ограничити само у јавном интересу утврђеном на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од тржишне.”

Ову одредбу треба разумети тако да се наведена законска одредба односи и примењује само на непокретности које су експроприсане или је својина на њима ограничена у поступку и на начин који је прописан Зaкoнoм о експропријацији, а у случајевима када је одузимање или ограничења права на непокретности извршено без спроведеног поступка експропријације на исте се не примењују одредбе Закона о експропријацији.

Одредба члана 5. став 1. Закона о експропријацији гласи:

„Експропријацијом може да се установи и службеност на непокретности или закуп на земљишту на одређено време (непотпуна експропријација).”

Ову одредбу треба разумети тако да се наведена законска одредба односи и примењује само на непокретности у погледу којих постоји заснивање службености одлуком државног органа у поступку и на начин који је прописан Зaкoнoм о експропријацији, а у случајевима када такав основ установљења службености не постоји на исте се не примењују одредбе Закона о експропријацији.

Одредбе члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији гласе:

„У случају установљења службености накнада се одређује у износу за који је, услед установљења службености, смањена тржишна вредност земљишта или зграда.

Накнада из става 1. овог члана одређује се по поступку за одређивање накнаде прописаном овим законом.”

Ове одредбе треба разумети тако да се накнада због смањења тржишне вредности земљишта може одредити само када је службеност заснована одлуком државног органа, у поступку и на начин који је прописан Зaкoнoм о експропријацији, а у случајевима када је одузимање или ограничење права на непокретности извршено супротно наведеном, не примењују се одредбе Зaкoнa о експропријацији.

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

РС број 76

У Београду, 27. децембра 2016. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

Маја Гојковић, с.р.