Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1045

Полазећи од чињенице да је Република Србија међународно призната држава, један од оснивача и члан Уједињених нација, као и да је члан многих других међународних организација;

Да се на Републику Србију, као и на све остале државе чланице Уједињених нација, примењују основна начела и норме Повеље Уједињених нација којима се гарантује и јемчи суверенитет и територијални интегритет независних држава у њиховим међународно признатим границама;

Да Резолуција 1244 Савета безбедности Уједињених нација изричито потврђује суверенитет и територијални интегритет Републике Србије као државе која је међународноправни следбеник Савезне Републике Југославије, суштинску аутономију Косова и Метохије унутар ње, као и приврженост економском развоју и стабилизацији региона;

Да Протокол 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода гарантује право сваког физичког и правног лица на неометано уживање своје имовине, које се може ограничити само под условима предвиђеним начелима међународног права;

Да Устав Републике Србије јемчи суверенитет и територијалну целокупност Републике Србије, као и да Устав Републике Србије изричито одређује да је Аутономна покрајина Косово и Метохија саставни део територије Републике Србије, да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и да из таквог положаја Косова и Метохије сви државни органи, па и Влада Републике Србије, имају уставну обавезу да заступају и штите државне интересе Републике Србије на Косову и Метохији;

Полазећи од Резолуције Народне скупштине Републике Србије о основним принципима за политичке разговоре са привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији („Службени гласник РС”, број 4/13), којом су утврђени правац, смернице и циљеви државне политике, одређена улога Владе у том процесу, којој је наложено да, између осталог, захтева заштиту имовинских права на територији Косова и Метохије, и прокламовано да Република Србија није спремна да чини додатне уступке који би могли да доведу до угрожавања њених државних и националних интереса,

На основу члана 123. ст. 1. и 3. Устава Републике Србије и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о поништавању свих правних последица аката и радњи привремених институција самоуправе у Приштини
који се односе на неосновано одузимање имовине
Републике Србије

1. Поништавају се све правне последице аката и радњи привремених институција самоуправе у Приштини који се односе на неосновано одузимање имовине Републике Србије, односно имовине регистроване на име Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије, Социјалистичке Републике Србије, Републике Србије и Аутономне Покрајине Косово и Метохија, укључујући, али не ограничавајући се на њихове државне, административне и војне органе и бивше друштвено-политичке организације.

2. Констатује се и потврђује да регистрација промене власништва над имовином из тачке 1. ове одлуке извршена супротно овој одлуци не производи правно дејство.

3. Констатује се да се сва правна и физичка лица која приликом закључивања пословних аранжмана са привременим институцијама самоуправе у Приштини не узму у обзир ову одлуку, нити прибаве претходну сагласност Владе Републике Србије као заступника Републике Србије, не могу сматрати савесним стицаоцима било ког права у вези са имовином из тачке 1. ове одлуке.

4. Налаже се свим надлежним органима Републике Србије да искористе све расположиве механизме да укажу на кршење Протокола 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, начела садржаних у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне, и Републике Србије, са друге стране и других међународних инструмената који су грубо нарушени једностраним актима и радњама привремених институција самоуправе у Приштини из тачке 1. ове одлуке, као и на правне последице из тач. 2. и 3. ове одлуке.

5. Налаже се надлежним министарствима и другим надлежним органима државне управе да предузму све потребне мере ради очувања континуитета рада јавних служби чији је оснивач Република Србија, а које своју делатност обављају на територији АП Косово и Метохија.

6. Налаже се Канцеларији за Косово и Метохију и Државном правобранилаштву да предузму све расположиве правне и фактичке мере ради очувања имовинских интереса Републике Србије, грубо повређених једностраним актима привремених институција самоуправе у Приштини, као и да о предузетим мерама редовно извештавају Владу.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 021-2512/2017

У Београду, 17. марта 2017. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.