Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1154

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима програмима за диверсификацију
дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Члан 1.

Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицаја програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, услoви, нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, образац пријаве на конкурс за oствaривaње прaвa нa пoдстицaje, као и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) добављач јесте правно лице или предузетник које подносиоцу пријаве на конкурс издаје предрачун, односно понуду за набавку предмета инвестиције који се односи на опрему и механизацију;

2) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

3) предрачун јесте профактура, предуговор, понуда или друга врста предрачуна која садржи: пословно име произвођача, односно власника (у случају набавке квалитетних приплодних грла и/или селекционисаних пчелињих матица) предметне инвестиције; годину производње, односно старост животиња; тип, односно модел машина и опреме; укупну вредност предмета инвестиције; износ пореза на додату вредност; начин и рок испоруке као и друге податке који се односе на набавку предмета инвестиције;

4) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета инвестиције, осим прибављања предрачуна, и то: закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

5) члан уже породице јесте брачни друг, дете рођено у браку и ван брака, усвојено дете и пасторак.

Члан 3.

Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, и то:

1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње и припреме пољопривредних производа за тржиште на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;

2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;

3) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење прераде млека, поврћа и воћа на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Члан 4.

Подстицаји из члана 3. овог правилника дати су у Прилогу 1 – Подстицаји за инвестиције у оквиру програма који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1).

Члан 5.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) куповина половне опреме, механизације и материјала;

6) допринос у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве);

7) набавка предметне инвестиције из Прилога 1 овог правилника путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља неки облик гашења обавезе путем пребијања дугова.

Члан 6.

Право на подстицаје из члана 3. овог правилника, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју има:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, и

2) предузетник.

Лице из става 1. тачка 1) овог члана има право на подстицаје из члана 3. тач. 1) и 2) овог правилника.

Лице из става 1. тачка 2) овог члана има право подстицаје из члана 3. тачка 3) овог правилника.

Члан 7.

Лице из члана 6. овог правилника остварује право на подстицаје, ако:

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;

2) на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 година живота, а највише 40 година живота;

3) нема нереализованих инвестиција за које су му одoбрена подстицајна средства на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) за инвестицију, за коју подноси пријаву на конкурс, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

6) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

7) нема својство повезаног лица са добављачем односно власником.

Лице из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника остварује право на подстицаје, ако поред услова из става 1. овог члана испуњава и следеће услове:

1) да је регистровано код Агенције за привредне регистре;

2) има у својини, односно у закупу објекат (најмање на период од пет година рачунајући од календарске године подношења пријаве) у којем се реализује инвестиција;

3) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

4) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

5) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Члан 8.

Лице из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника, које испуњава одговарајуће опште услове, остварује право на подстицаје за инвестиције за прераду млека ако има решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране (у даљем тексту: решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене хране).

Лице из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника, које испуњава одговарајуће опште услове, остварује право на подстицаје за инвестиције за прераду поврћа и воћа ако је уписано у Централни регистар објеката у складу са прописима којима се уређује безбедност хране.

Члан 9.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на конкурс, који расписује Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), за сваку календарску годину.

Конкурс из става 1. овог члана нарочито садржи образац пријаве на конкурс, услове за остваривање права на подстицаје, документацију, елементе рангирања, начин утврђивања ранг листе, рок за подношење пријаве на конкурс, као и другу документацију и остале информације.

Текст конкурса објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Члан 10.

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу – Пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: пријава на конкурс), а у року прописаном конкурсом.

Подносилац пријаве на конкурс подноси само једну пријаву за коришћење подстицаја у календарској години.

Пријава на конкурс подноси се за једну или више инвестиција датих у Прилогу 1 овог правилника.

Члан 11.

Уверења и потврде које се достављају уз пријаву на конкурс не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.

Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс треба да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члaн 12.

Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве доставља:

1) предрачун за набавку инвестиција датих у Прилогу 1 овог правилника, не старији од 30 дана од дана подношења пријаве;

2) изјаву добављача, односно власника да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве на конкурс, дату у Прилогу 2 – Изјава добављача односно власника, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;

4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

5) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве на конкурс да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

6) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац пријаве има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

7) уверење из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве на конкурс;

8) уверење о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства.

Ако је подносилац пријаве на конкурс лице из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника, поред документације из става 1. овог члана доставља и:

1) извод из Регистра привредних субјеката;

2) потврде Агенције за привредне регистре да:

(1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности,

(2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа,

(3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

3) доказ да има у својини, односно у закупу објекат у којем се реализује инвестиција, и то:

(1) извод из катастра непокретности за парцелу на којој се објекат налази, или

(2) уговор о закупу.

Ако подносилац пријаве на конкурс не достави потребну документацију из става 1. тач. 3)–8) и става 2. тач. 1), 2) и 3) подтачка (1) овог члана, Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Члан 13.

Ако је подносилац пријаве на конкурс лице из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника, поред документације из члана 12. овог правилника доставља и решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене хране, односно потврду о упису у Централни регистар објеката.

Ако подносилац пријаве на конкурс не достави потребну документацију из става 1. овог члана, Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Члан 14.

Елементи за рангирање подносилаца пријава на конкурс дати су у Табели – Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања.

Табела – Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања

Редни број

ЕЛЕМЕНТ – ОПШТИ НАЗИВ

ОСТВАРИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА

БРОЈ БОДОВА

МАКСИМАЛНИ
БРОЈ БОДОВА
ПО ЕЛЕМЕНТУ

1.

Инвестиције се односе на припрему за продају или прераду примарних пољопривредних производа у сврху остваривања додатне вредности пољопривредних производа

Да

5

5

Не

0

2.

Подносилац пријаве на конкурс је особа женског пола

Да

5

5

Не

0

3.

Подносилац пријаве на конкурс има одговарајуће образовање из области пољопривреде/ветерине/прехрамбене технологије или искуство у пољопривредној производњи

Стечено високо образовање из стручне области биотехничке науке на студијама првог и другог степена (инжењер пољопривреде, струковни инжењер пољопривреде, дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струковни инжењер пољопривреде) или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на студијама првог и другог степена (инжењер технологије, струковни инжењер технологије, дипл. инжењер технологије, мастер инжењер технологије, специјалиста инжењер технологије, специјалиста струк. инжењер технологије) или из научне области ветеринарске науке на студијама првог и другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету

20

20

Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању пољопривредног, прехрамбеног или ветеринарског смера

10

Искуство у пољопривредној производњи као носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства од најмање три године

5

4.

Степен развијености општине где се налази пребивалиште/седиште подносиоца пријаве на конкурс, у складу са прописима којима се уређује регионални развој

Група 1

0

20

Група 2

10

Група 3

15

Група 4

20

5.

Статус подносиоца пријаве на конкурс у односу на запослење - ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/пословање са позитивним билансом успеха – ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА

На дан подношења пријаве на конкурс, незапослено дуже од две године непрекидно/пословање са позитивним билансом успеха у најмање две претходне пословне године

15

15

На дан подношења пријаве на конкурс, незапослено краће од две године непрекидно/пословање са позитивним билансом успеха у претходној пословној години

10

На дан подношења пријаве на конкурс, подносилац пријаве је пријављен на основу ПИО за пољопривреднике – запослен искључиво у пољопривреди / предузетник отпочео са радом у години подношења пријаве на конкурс

5

6.

Подносилац пријаве на конкурс има пребивалиште/седиште у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Да

20

20

Не

0

7.

Број чланова уже породице подносиоца пријаве на конкурс

1

0

15

2

3

3

6

4

9

5-6

12

>6

15

Укупно, максималан број бодова на конкурсу

100

Члан 15.

Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, уколико испуњава одређени елемент рангирања, доставља:

1) доказ о стеченом високом образовању из стручне области биотехничке науке на студијама првог и другог степена (инжењер пољопривреде, струковни инжењер пољопривреде, дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на студијама првог и другог степена (инжењер технологије, струковни инжењер технологије, дипл. инжењер технологије, мастер инжењер технологије, специјалиста инжењер технологије, специјалиста струк. инжењер технологије) или научне области ветеринарске науке на студијама првог и другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету или завршеној средњој стручној школи у четворогодишњем трајању, пољопривредног, прехрамбеног или ветеринарског смера;

2) доказ Националне службе за запошљавање о трајању периода незапослености;

3) доказ о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника;

4) биланс успеха за претходну пословну годину односно за најмање две претходне пословне године;

5) изјаву о броју чланова уже породице, дату у Прилогу 3 – Изјава подносиоца пријаве на конкурс о броју чланова уже породице, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 16.

Управа разматра пријаве на конкурс и утврђује испуњеност услова за доделу подстицаја као и ранг листу подносилаца пријава на конкурс.

Пријаву на конкурс поднету од стране лица које не испуњава услове у складу са чл. 7. и 8. овог правилника, преурањену и неблаговремену пријаву, пријаву послату факсом или електронском поштом, пријаву на конкурс са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваку наредну пријаву на конкурс истог подносиоца поднету у периоду трајања конкурса, Управа одбацује без разматрања.

У случају када постоји више подносилаца пријава на конкурс са истим бројем бодова према елементима за рангирање, предност има подносилац пријаве на конкурс који је раније поднео пријаву.

У случају када се ранг листом утврди да нема довољно средстава за све рангиране подносиоце пријаве на конкурс, средства се исплаћују на основу ранг листе, а до висине расположивих средстава утврђених у складу са пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ранг листа подносилаца пријава на конкурс се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Члан 17.

Директор Управе решењем утврђује право на подстицаје и износ подстицаја, у складу са ранг листом.

Решењем из става 1. овог члана утврђује се: корисник подстицаја; предмет и обим инвестиције; износ средстава који се додељује кориснику подстицаја; начин преноса оствареног износа подстицаја; рок за реализацију инвестиције; рок за достављање документације којом се доказује реализација инвестиције; рок до када се предмет инвестиције не сме отуђити и/или му се променити првобитна намена; рок чувања документације која се односи на инвестиције; као и други подаци.

Члан 18.

У року одређеном решењем којим је одобрено коришћење подстицаја корисник подстицаја доставља:

1) рачун о реализованој инвестицији;

2) доказ о извршеном плаћању реализоване инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање доставља се само фискални исечак;

3) отпремницу за реализовану инвестицију, за коју је у складу са посебним прописима утврђена обавеза издавања отпремнице;

4) гарантни лист за реализовану инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа односно изјава добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа;

5) јединствену царинску декларацију – ако је подносилац пријаве на конкурс извршио увоз реализоване инвестиције.

Члан 19.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 1.200.000,00 динара.

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00076/2017-09

У Београду, 20. марта 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

pravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_01.tif

pravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_02.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_03.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_04.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_05.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_06.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_07.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_08.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_09.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_10.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_11.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_12.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_13.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_14.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_15.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_16.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_17.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_18.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_19.tifpravilnik-mladi-poljoprivrednici_Page_20.tif