Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3148

На основу члана 10. став 7. Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 108/16),

Влада доноси

УРЕДБУ

о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се попис радних места, њихови општи/типични описи и захтеви за њихово обављање у јавним службама у области здравства, просвете, социјалне заштите, културе, спорта, туризма, у организацијама обавезног социјалног осигурања, као и радних места заједничких за јавне службе (у даљем тексту: Каталог радних места).

Члан 2.

Каталог радних места (Прилог) одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Сви појмови који се користе у овој уредби у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2018. године.

05 број 110-7117/2017

У Београду, 27. јула 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Прилог

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

КАТАЛОГ ЗАЈЕДНИЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ

Назив радног места

ВИШИ ПРАВНО КАДРОВСКИ АНАЛИТИЧАР

Општи опис посла

– организује, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова;

– развија, дефинише и координира припрему програма и планова рада из области правних, кадровских и административних послова;

– координира израду финалних извештаја;

– организује, координира и контролише извршење општих послова;

– доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских и административних послова;

– прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада;

– обавља послове из области имовинско-правних послова, евидентира имовину и комплетира документацију за укњижбу имовине;

– координира и припрема опште акте, уговоре и друге акте у вези са располагањем, коришћењем и осигурањем пословног и стамбеног простора;

– контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуку о предузимању правних мера;

– координира израду општих и појединачних аката из области правних, кадровских и административних послова и даје мишљење о њима;

– обавља активности у вези са реализацијом конкурса за пријем нових кадрова;

– решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним пословима;

– надзире рад запослених на правним, кадровским и административним пословима

– координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду;

– координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и система интерних контрола;

– координира континуирани надзор и извештавање надређених о ефективности мера идентификованих ризика;

– врши послове заступања пред надлежним судовима и другим државним органима у споровима насталим из области рада, привредним, имовинско – правним, радним и другим споровима;

– поступа по захтевима заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права поводом представки поднетих против Републике Србије;

– припрема стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно-правних односа;

– анализира проблеме у вершењу послова и припрема смернице и упутства запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен правосудни испит.

Назив радног места

ПРАВНО КАДРОВСКИ АНАЛИТИЧАР

Општи опис посла

– планира, развија и унапређује методе и процедуре реализације правних, кадровских и административних послова;

– развија, припрема и предлаже програме и планове из области правних, кадровских и административних послова;

– даје стручна мишљења у процесу формирања планова рада;

– прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада;

– прати стање, спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за унапређења правних питања из делокруга рада;

– израђује опште и појединачне акте, даје тумачења истих и контролише њихову примену од стране запослених;

– прибавља документацију за укњижбу имовине, припрема материјале за седнице органа управљања и учествује у организовању седнице;

– спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;

– саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радног односа;

– израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже врсту правних мера;

– анализира образовне потребе запослених и предлаже програме стручног усавршавања у складу са утврђеним потребама;

– учествује у крирању интерних обука и програма увођења у посао у сарадњи са надлежним функцијама;

– обрађује захтеве за стручно усавршавање и оспособљавање;

– прати, координира и евалуира спровођење стручног усавршавања запослених; учествује у изради и припреми радног материјала за стручно усавршавање и оспособљавање;

– координира процес увођења у посао, пружа подршку учесницима и прати ток и резултате процеса увођења у посао;

– учествује у прикупљању податка, анализира, прати и даје предлоге за унапређење организације и каријерног развоја запослених;

– води управни поступак из делокруга рада;

– даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно-правних односа;

– припрема документацију израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;

– врши послове заступања пред надлежним судовима и другим државним органима у споровима насталим из области рада, привредним, имовинско – правним, радним и другим споровима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит у складу са законом.

Назив радног места

ПРАВНИ ЗАСТУПНИК

Општи опис посла

– врши послове заступања пред надлежним судовима и другим државним органима у споровима насталим из области рада, привредним, имовинско – правним, радним и другим споровима;

– поступа по захтевима заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права поводом представки поднетих против Републике Србије;

– припрема стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно-правних односа;

– учествује у изради одговора Уставном суду у вези са оценом уставности и законитости општих аката.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен правосудни испит.

Назив радног места

ПРАВНИК

Општи опис посла

– израђује процедуре реализације правних, кадровских и општих послова;

– припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова;

– даје стручна подршку у процесу формирања планова рада;

– даје стручну подршку у области канцеларијског пословања;

– прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима;

– припрема стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за унапређења правних питања;

– спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;

– води управни поступак из делокруга рада;

– саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радног односа;

– припрема опште и појединачне акте;

– припрема стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно-правних односа;

– припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;

– води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и спроведеним судским поступцима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит у складу са законом.

Назив радног места

СЛУЖБЕНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Општи опис посла

– прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;

– припрема решења и интерне акте из области радно правних односа;

– припрема документацију за расписивање конкурса и огласа;

– припрема уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радног односа;

– анализира образовне потребе запослених, предлаже програме стручног усавршавања у складу са утврђеним потребама и спорводи процедуре у вези са стручним усавршавањем запослених;

– обавља административне послове у складу са прописима о канцеларијском пословању;

– припрема опште акте, уговоре и друге акте у вези са располагањем, коришћењем и осигурањем пословног и стамбеног простора;

– припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима одговарајуће мере из делокруга рада;

– води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

– израђује делове нацрта аката из делокруга рада;

– припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ПРАВНИ САРАДНИК

Општи опис посла

– прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;

– врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;

– припрема и издаје потврде и уверења;

– припрема нацрте решења и интерне акте;

– припрема решења и налоге;

– припрема документацију за расписивање конкурса и огласа и спорводи процедуру избора;

– ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа;

– саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радног односа;

– прати правне прописе и води евиденцију измена одговарајућих прописа;

– води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

– припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– средње образовање уз радно искуство на тим пословима до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВСКИ РЕФЕРЕНТ

Општи опис посла

– пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др;

– прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;

– врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;

– припрема и издаје одговарајуће потврде и уверења;

– припрема једноставнија решења и интерне акте из области радно правних односа;

– припрема и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа;

– припрема решења и налоге;

– води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама;

– пружа подршку припреми и одржавању састанака;

– обавља административне послове из области имовинско-правних послова, комплетира и води евиденцију имовине;

– води евиденцију судских предмета;

– обавља административне послове у вези са кретањем предмета.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Административни помоћник

Општи опис посла

– води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;

– врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;

– евидентира и архивира завршене предмете у централној архиви институције;

– врши пријем регистратурског материјала у архивски депо и његово сређивање;

– води попис регистратурског материјала;

– води евиденцију архивске грађе и води књигу печата;

– уноси текстове и податке, коригује унете податке, форматира и припрема текстове за штампу и дистрибуира их;

– припрема и умножава материјал за рад;

– води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала;

– врши канцеларијске послове непосредно на шалтеру;

– води евиденцију задужења запослених инвентаром;

– заказује састанке и води евиденцију распореда времена и простора.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Пословни секретар

Општи опис посла

– врши евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца;

– припрема аналитичке информације за потребе руководиоца;

– спроводи странке према протоколу;

– води коресподенцију по налогу руководиоца;

– израђује службене белешке по налогу руководиоца;

– обавља послове за потребу органа управљања.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање енглеског језика.

Назив радног места

Записничар

Општи опис посла

– пружа техничку подршку у припреми појединачних аката;

– врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;

– преноси снимљене записе у писана документа;

– израђује документа по усменом диктату, прави стенографске записе и преноси исте у писани облик, стара се о квалитету, обликовању и штампању текста;

– ажурира податке у одговарајућим базама;

– пружа техничку подршку и прикупља и припрема документацију из делокруга свог рада, формира списе предмета;

– води прописане евиденције;

– пружа подршку припреми и одржавању састанака.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен испит за дактилографа класа А1;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Технички секретар

Општи опис посла

– припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца;

– прима, разврстава и дистрибуира службену пошту и другу документацију;

– води евиденцију о њеном кретању дистрибуиране поште и извршеној коресподенцији;

– комуникацира са странкама путем телефона;

– спроводи странке према протоколу;

– прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;

– пружа подршку у обради података из делокруга рада.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

ФИНАНСИЈСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ

Назив радног места

Виши финансијско-рачуноводствени аналитичар

Општи опис посла

– организује, координира и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова;

– развија, дефинише и координира припрему финансијских планова;

– координира израду и припрему финансијских извештаја;

– сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима;

– доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова;

– прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава;

– контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања уговора;

– координира израду општих и појединачних аката у вези са финансијско рачуноводственим пословима и даје мишљење о њима;

– координира израду финансијских прегледа, анализа и извештаја;

– координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и система интерних контрола;

– координира континуирани надзор и извештавање надређених о ефективности мера идентификованих ризика;

– пројектује приливе и одливе новчаних средстава на дневном нивоу и потребне износе новчаних средстава на дневном, месечном и годишњем нивоу ради обрачуна дотације из буџета за исплату права;

– координира у спровођењу начела једнообразности у евидентирању и извештавању;

– координира у процесу усаглашавања потраживања и обавеза;

– координира припрему и израду завршног рачуна;

– координира и контролише формирање документације за пренос новчаних средстава за исплату права, за реализацију материјалних трошкова, за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;

– координира и контролише формирање документације за реализацију прихода по основу закључених уговора.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Виши финансијски аналитичар за међународне пројекте

Општи опис посла

– организује и координира финансијске послове;

– пружа стручну помоћ при изради пројектне документације;

– припрема буџет пројеката;

– координира израду и припрему финансијских извештаја;

– прати правне међународне и домаће прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава;

– контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања уговора;

– координира израду финансијских прегледа,анализа и извештаја.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање енглеског језика.

Назив радног места

Финансијско-рачуноводствени аналитичар

Општи опис посла

– планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова;

– развија, припрема и предлаже финансијске планове;

– развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;

– даје стручна мишљења и процесу израде финансијских планова и нацрта буџета;

– израђује буџет и учествује у порцедурама уговарања и реализације пројеката;

– прати финансијске аспекте реализације уговора;

– прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области делокруга рада;

– сачињава дневне, месечне и периодичне анализе, статистичке извештаје и извештаје везане за финансијско-материјално пословање;

– прати извршење финансијског плана и израђује интерне и екстерне извештаје о извршењу истог у утврђеном садржају и форми;

– прати и анализира стање средстава и израђује економске анализе о финансијском пословању;

– припрема опште и појединачне акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

– контролише и надзире припрему и обраду документације за плаћање по различитим основама;

– даје стручна мишљања у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

– контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама;

– контролише преузимање обавеза за реализацију расхода;

– контролише јединствен обухват пословних трансакција и исказивање истих на адекватним позицијама имовине, капитала, обавеза, прихода и примања и расхода и издатака у главној књизи;

– контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником;

– контролише усаглашавање потраживања и обавезе;

– контролише чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Службеник принудне наплате

Општи опис посла

– води евиденцију дужника у јединственој бази података и све промене од значаја за потраживање институције;

– ликвидира наплаћена средства по основу принудне наплате, обрађује и контролише динамику наплате потраживања;

– ажурира законску затезну камату и обавља послове обрачуна камате у поступку принудне наплате;

– спроводи поступак наплате потраживања по основу примљених средстава обезбеђења потраживања и валидне документације;

– спроводи поступак повраћаја неосновано наплаћених средстава дужницима и о томе обавештава надлежне организационе јединице;

– припрема предлог за отпис / искњижавање салда малих вредности;

– анализира податке и сачињава извештаје о принудно наплаћеним средствима;

– води евиденције о реализованим решењима о извршењу и закључцима извршитеља;

– прати прописе о принудној наплати и извршењима, промету хартија од вредности, каматама и припрема стручно-методолошка упутстава за спровођење принудне наплате.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Сарадник за финансијско-рачуноводствену аналитику

Општи опис посла

– израђује процедуре финансијских и рачуноводствених послова;

– припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова;

– израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК);

– прати правне прописе и прати финансијске аспекте реализације уговора;

– прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питања из области делокруга рада;

– прикупља и сређује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа, статистичке и остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање;

– припрема податке за израду општих и појединачних акате у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

– припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама;

– врши плаћање по основу документације прати преузимање обавеза за реализацију расхода;

– врши рачуноводствене послове за евидентирање одлива и прилива новчаних средстава;

– припрема и обрада документације за евидентирање насталих пословних промена;

– припрема месечне и периодичне финансијске извештаје;

– прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;

– усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем;

– прати усаглашавање потраживања и обавезе;

– закључује пословне књиге;

– прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Финансијско-административни сарадник

Општи опис посла

– прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката;

– проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца;

– припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава;

– врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње);

– врши билансирање позиција биланса стања;

– израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама;

– води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;

– припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање;

– припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;

– припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама;

– прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада;

– води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

– израђује делове нацрта аката из делокруга рада;

– обавља обрачуне и реализује девизна плаћања, и води девизну благајну;

– води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;

– евидентира пословне промене;

– припрема документацију за усаглашава потраживања и обавезе;

– чува и архивира помоћне књиге и евиденције;

– врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;

– припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна;

– контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– средње образовање уз радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Финансијско-рачуноводствени сарадник

Општи опис посла

– прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката;

– проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца;

– врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње);

– врши билансирање позиција биланса стања;

– израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама;

– води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;

– припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за финансијско-материјално пословање;

– припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;

– припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама;

– прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада;

– води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

– израђује делове нацрта аката из делокруга рада;

– контира и књижи изводе;

– врши обрачуне и реализује девизна плаћања, и води девизну благајну;

– води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;

– евидентира пословне промене;

– сачињава документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;

– припрема помоћне књиге и евиденције за чување и архивирање;

– врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;

– припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– средње образовање уз радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Рачуноводствени сарадник

Општи опис посла

– проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца;

– врши билансирање прихода и расхода;

– води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;

– припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање;

– припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;

– преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је везана за одлив и прилив готовине;

– контира и врши књижење пословних промена у главној књизи по основу набавке, повећања и смањења финансијске и нефинансијске имовине у главној књизи;

– спроводи одговарајућа књижења у помоћној књизи основних средстава и ситног инвентара и води евиденцију о задужењу и раздужењу са основним средствима по локацијама и лицима;

– врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава;

– прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са надлежним државним органима;

– контира и књижи све обрачуне за исплату плата и накнада, социјалних давања и других трошкова запосленима;

– врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате;

– врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима;

– води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;

– чува и архивира помоћне књиге и евиденције;

– припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;

– припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;

– припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– средње образовање уз радно искуство стечено на тим пословима до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Финансијско-рачуноводствени референт

Општи опис посла

– надзире пријем и врши контролу формалне исправности књиговодствених исправа;

– врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;

– израђује дневне, месечене и годишње прегледе;

– обрачунава зараде, накнаде путних и других трошкова, хонораре и остала давања запосленима или уговорно ангажованим лицима;

– припрема и обрађује документацију за исплату зарада, накнада зарада и других примања радника и плаћање по другим основама;

– врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања;

– води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;

– контролише обраду, контирање и припрему за књижење;

– контира документацију која није обухваћена аутоматском обрадом;

– уноси податаке из налога за књижење;

– контролише и књижи динарске и девизне изводе;

– контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;

– књижи основна средства и инвентар;

– прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;

– прати измиривање обавеза по основу пореза на добит;

– учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;

– израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;

– одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у складу са прописима;

– ажурира податке у одговарајућим базама;

– пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;

– води динарску благајну и припрема документацију за подизање и уплату готовог новца у благајну;

– врши обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну;

– чува и архивира рачуноводствене исправе.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Рачуноводствени референт

Општи опис посла

– обавља пријем и контролу формалне исправности књиговодствених исправа;

– обрађује, контира и припрема документацију за књижење;

– евидентира све пословне промене у пословне књиге и евиденције;

– помаже у књижењу основних средстава;

– води динарску благајну и припрема документацију за подизање и уплату готовог новца у благајну;

– припрема документацију за новчане уплате и исплате;

– подиже и уплаћује готовину са рачуна;

– контира и кљижи изводе;

– припрема излазне рачуне и другу документацију за наплату;

– израђује потврде, врши административно-техничке послове и послове коресподенције везане за обрачун и исплату плата и накнада са надлежним организационим јединицама, другим надлежним органима, организацијама и јавним службама;

– одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у складу са прописима;

– врши обрачуне и реализује девизна плаћања, и води девизну благајну.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ И КОМЕРЦИЈАЛЕ

Назив радног места

Виши аналитичар за послове јавних набавки

Општи опис посла

– организује, координира и прати извршење послова у организационој јединици - израда планова рада у складу са Програмом рада, распоређивање послова, праћење и оцењивање рада запослених;

– координира припрему предлога годишњих планова набавки и плана контроле јавних набавки;

– контролише акте који се доносе у поступцима јавних набавки;

– прати извршење препорука датих у спроведеним контролама;

– контролише законитост планирања, спровођења и извршења јавних набавки и израђује извештај о реализованим набавкама;

– координира истраживања тржишта, тржишних партнера и других анализа;

– контролише трошкове и координира споровођење јавних набавки;

– израђује уговоре о јавним набавкама.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке.

Назив радног места

Аналитичар за јавне набавке

Општи опис посла

– припрема годишњи план јавних набавки и план контроле јавних набавки;

– прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки;

– спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки;

– контролише акте донета у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;

– припрема и контролише тендерску документацију у складу са Практичним водичем за поступке закључења уговора за спољне активности Европске уније (Праг) и спроводи тендерске поступке;

– прати реализацију препорука о спроведеним контролама;

– припрема тендерску документацију и спроводи поступак јавне набавке;

– припрема уговоре о реализацији јавних набавки;

– припрема извештаје о спровођењу јавних набавки;

– води евиденције о реализованим поступцима јавних набавки;

– прати реализацију уговора.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке.

Назив радног места

Сарадник за јавне набавке

Општи опис посла

– прикупља податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу спровођења јавних набавки;

– прикупља и обрађује потребне податке ради припреме тендерске документације за набавку добара, радова и услуга;

– прима понуде и исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача;

– води дневник набавке, обрачунава и обрађује приспеле рачуне и предаје их на исплату;

– води књигу улазно-излазних рачуна и прати њихову ликвидност и благовременост исплате фактура;

– прикупља податке за израду стручних анализа и извештаја из области јавних набавки;

– прикупља податке и припрема делове годишњих планова јавних набавки;

– припрема документацију у поступцима јавних набавки;

– припрема и обрађује све податке за набавку потрошног канцеларијског материјала и ситног инвентара;

– контролише формалну исправност документације у поступцима јавних набавки;

– води евиденције о закљученим уговорима у поступку јавних набавки прати реализацију јавних набавки.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке.

Назив радног места

Референт за јавне набавке

Општи опис посла

– припрема документацију и неопходне информације за израду годишњих планова јавних набавки;

– води евиденције у складу са прописима, по окончању јавних набавки;

– прима у магацин нов материјал, смешта га и чува;

– издаје потрошни и други материјал и води потребне евиденције,

– прикупља и обрађује потребне податке за набавку основних средстава;

– води књигу улазно-излазних рачуна и прати њихову ликвидност и благовременост исплате фактура;

– прати извршење радова на одржавању, поправци и сервисирању основних средстава као и на одржавању зграде, опреме и уређаја;

– спроводи набавке ситног инвентара;

– прима документацију и евидентира, разврстава, дистрибуира, контролише исправност и архивира документацију у поступцима јавних набавки;

– припрема податке за израду извештаја о спровођењу јавних набавки;

– води евединцију јавних набавки и ажурира податке у одговарајућим базама.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке.

Назив радног места

Комерцијалиста

Општи опис посла

– обавља продају производа из производног асортимана;

– проучава тржиште у вези снабдевања и предлаже мере за унапређење производног асортимана;

– прати реализацију уговора и израђује извештаје;

– води евиденције о реализованим купопродајним активностима;

– води евиденције о реализованим купопродајним активностима и припрема извештаје.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Продавац

Општи опис посла

– продаје робу, врши наплату и издаје рачун купцу;

– води прописану евиденцију о промету и попис робе;

– сравњује промет и врши предају дневног промета;

– прима рекламације и решава о једноставнијим облицима рекламације, односно упућује рекламацију у даљу процедуру;

– евидентира захтеве за набавку робе.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Економ

Општи опис посла

– прима намирнице и другу робу и складишти у магацин;

– издаје по основу налога намирнице и другу робу;

– води магацинску картотеку за намирнице, веш, техничку робу и амбалажу;

– наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством;

– одговара за исправност ваге за мерење робе, за хигијену магацинског простора и за целокупну робу у магацину и рокове њене употребе.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Магационер

Општи опис посла

– прима и складишти робу у магацин;

– издаје робу из магацина;

– чува, класификује и евидентира робу;

– контролише стање залиха складиштене робе;

– учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина;

– води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање;

– врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

ПОСЛОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив радног места

Координатор послова телекомуникационих система

Општи опис посла

– организује, координира и контролише функционисање процеса рада у вези са телекомуникацијама;

– развија, дефинише и координира припрему планова телекомуникација;

– координира израду и припрему извештаја;

– координира превентивна одржавања комплетне телекомуникационе опреме;

– прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења ресурса;

– контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања уговора.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Координатор послова информационих система и технологија

Општи опис посла

– организује, координира и контролише функционисање информационо комуникационих технологија и послова;

– развија, дефинише и координира припрему ИКТ планова;

– координира израду и припрему ИКТ извештаја;

– доноси одлуке о начину реализације ИКТ послова;

– прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења ИКТ ресурса;

– контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања уговора;

– координира израду општих и појединачних аката у вези са ИКТ пословима и даје мишљење о њима;

– координира израду ИКТ прегледа и анализа;

– координира пројекте реализације дефинисаних програмских захтева;

– дефинише политике безбедности у информационом систему (ИСО 27001).

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Пројектант – софтвер инжењер пословних апликација

Општи опис посла

– анализира корисничке захтеве и спроводи анализу пројектног задатка и избор процедуре његовог решавања;

– одређује потребан број људи за реализацију пројекта и координира њиховим активностима;

– пројектује моделе података, моделе пословних процеса са становишта апликација и корисничког интерфејса;

– координира израду пословних апликација;

– спроводи функционално тестирање пословних апликација;

– спроводи обраде података који се размењују са екстерним институцијама, а који се користе у пословним апликацијама;

– координира израду пројектне и техничке документације, као и корисничких упутстава.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Пројектант информационих система и програма

Општи опис посла

– спроводи анализу пословног система корисника и дефинисање пројектног задатка за развој, одржавање и редован рад информационог система;

– пројектује моделе података, модела процеса и корисничког интерфејса ИС;

– пројектује логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева;

– координира пројектима реализације програмских захтева (пројектна спецификација);

– развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређење;

– тeстира програмске целине по процесима;

– координира израду пројектне документације.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Пројектант информатичке инфраструктуре

Општи опис посла

– спроводи анализу информатичке инфраструктуре корисника и дефинисање пројектног задатка за њен редован развој, одржавање и рад;

– пројектује моделе интеграције рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

– пројектује моделе интеграције системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;

– пројектује моделе интеграције информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему;

– пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података;

– спроводи тeстирање инфраструктурних целина по процесима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Софтвер инжењер пословних апликација

Општи опис посла

– утврђује корисничке захтеве и спроводи анализу пројектног задатка и припрема предлог за његово решавање;

– пружа стручну подршку у пројектовању модела података, моделе пословних процеса са становишта апликација и корисничког интерфејса;

– израђује пословне апликације;

– спроводи функционално тестирање пословних апликација;

– врши контролу обрађених података;

– води обраде које се јављају у једнаким временским интервалима;

– формира пројектну и техничку документацију, као и корисничка упутстава.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Програмер

Општи опис посла

– утврђује корисничке захтеве и спроводи анализу пројектног задатка и избор процедуре његовог решавања;

– пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса ИС;

– пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева;

– развија и администрира базе података, креира извештаје, израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном клијент – сервер системa за управљање базама података;

– израђује апликативне програме;

– дизајнира и програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података;

– тeстира програмске целине по процесима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Систем аналитичар

Општи опис посла

– координира, истражује, снима и анализира захтеве корисника у циљу повећања ефикасности рада;

– анализира промене законских прописа и подзаконских аката од утицаја на експлоатацију и развој информационог система;

– дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења;

– учествује у дефинисању спецификација за израду програма;

– врши проверу реализованих апликација у односу на постављене захтеве, проверава улазно-излазне податке.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Систем инжењер информационих система и технологија

Општи опис посла

– спроводи анализу пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања;

– пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног система рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

– пружа стручну подршку у пројектовању, имплементација и одржавање интегрисаног система системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;

– пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему;

– пружа стручну подршку у пројектовању, имплементација и одржавање интегрисаног система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података;

– прати и подешава параметара информатичке инфраструктуре;

– израђује пројектну документацију.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Систем инжењер за рачунарске мреже

Општи опис посла

– примењује мрежна решења (switching, routing, интернет рутирање, NextGeneration Networks, broadband интернет приступ, конторла мрежног самораћаја и др.);

– пружа техничку подршку корисницима информационих система и сарађује са техничком подршком;

– дефинише, презентује и реализује корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује техничке спецификације;

– израђује писану документацију за пројекте и корисничка решења;

– врши оптимизацију параметара у зависности од оптерећења и апликативних захтева;

– прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Инжењер ИТ безбедности

Општи опис посла

– прати и користи међународне и домаће стандарде информационе безбедности;

– врши анализу, преглед и испитивање безбедности ИКТ система, електронских сервиса и мреже;

– учествује у предлагању стратегија за заштиту мреже, ИКТ система и интернет презентација;

– обезбеђује заштиту дигиталних идентитета и сертификата у ИКТ систему;

– остварује сарадњу са спољним субјектима при раду на дизајнирању и одржавању система заштите и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовољавања постављених технолошких стандарда.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ИТ ревизор

Општи опис посла

– контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура;

– контролише примену индустријских стандарда у ИТ;

– контролише примену стандарда донетих од стране релеватних институција;

– дефинише неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ИТ форензичар

Општи опис посла

– врши форензичку анализу у информационом систему;

– врши опоравак, повраћај података као што су документи, фотографије и e-mail са компјутерских хард дискова и других уређаја за складиштење података, као што су ЗИП и флеш дискови, који су избрисани, оштећени или на други начин манипулисани;

– спроводи испитивање рачунара под сумњом да су коришћени за вршење кривичних дела почињених на интернету (Њсајбер криминал”) и испитивању рачунара који су можда били укључени у другим врстама криминала како би пронашли доказе о незаконитим активностима;

– врши заштиту рачунара од инфилтрације, одређује како је рачунар нападнут или пробијени заштитни механизми, врши реконструкцију или повраћај изгубљених датотека;

– примењује ИТ форензичке алате и истражне методе за проналажење одређених електронских података, укључујући употребу интернет историје, обраду текста, слике и друге датотеке;

– претражује досијеа и податке који су скривени, избрисани или изгубљени;

– анализира податке и процењује њихов значај за случај под истрагом;

– преноси доказе у формату који се може користити за правне сврхе тј. кривична суђења.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Администратор за телекомуникације

Општи опис посла

– одржава, надгледа и конфигурише телекомуникациону опрему и телекомуникационе апликацијe у оквиру информационог система;

– припрема извештаја из база у оквиру телекомуникационих система на основу задатих параметара;

– уноси податке и нове кориснике у телекомуникационе системе и апликације;

– подешавање, одржавање и додавање нових локала у оквиру телефонских централа;

– прати телефонски саобраћај.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Систем администратор информационих система и технологија

Општи опис посла

– поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

– поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;

– поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података;

– учествује у изради пројектне документације;

– тeстира програмске целине по процесима;

– подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

– инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– средње образовање и радно исксуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Систем администратор базе података

Општи опис посла

– програмира базе података, креира извештаје, интерфејсе и програмске апликације у изабраном клијент – сервер систему за управљање базама података;

– одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном клијент – сервер систему за управљање базама података;

– пружа стручну подршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја;

– планирање и израда backup/restore и disaster recovery процедура;

– спроводи оптимизацију и унапређење перформанси продукционог система и решавање текућих проблема у раду са базама података;

– повезује и врши миграцију података ка другим системима за управљање базама података.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Инжењер пословних апликација

Општи опис посла

– учествује у анализирању корисничке захтеве и припреми предлога процедуре њиховог решавања;

– израђује пословне апликације;

– спроводи тестирање пословних апликација;

– спроводи обраде података који се размењују са екстерним институцијама, а који се користе у пословним апликацијама;

– врши контролу обрађених података;

– води обраде које се јављају у једнаким временским интервалима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Администратор подршке корисницима информационих система и технологија

Општи опис посла

– саставља програме обуке корисника рачунарске инфраструктуре;

– организује и спроводи обуку корисника за употребу базе података, кретање кроз апликације и њихове команде, унос и измена података, добијање извештаја;

– организује и спроводи обуку корисника за употребу интернет портала, сајтова, презентација;

– организује и спроводи обуку корисника за употребу рачунарске и мрежне опреме -рачунарских радних станица, штампача, мрежне опреме и системског софтвера и сервиса-оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса-електронске поште, интранета, интернета и других;

– организује и спроводи обуку корисника за употребу стандардних канцеларијских програма и интернета;

– организује и спроводи обуку корисника за заштиту и контролу приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и за израду резервних копија података.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање :

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Техничар одржавања информационих система и технологија

Општи опис посла

– одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном клијент – сервер систему за управљање базама података;

– контролише са програмерима резултате тестирања;

– извршава обраде, контролише рад стандардних апликација, формира и доставља излазне податке из обрада и формира потребне извештаје и статистике;

– прави план обраде, контролише и валидира излазне податке и води књиге обраде;

– пушта и контролише масовну штампу на основу књига обраде и радних налога;

– инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме-сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

– инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;

– инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационог, системског софтвера, база података, корисничких апликација у систему;

– инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узрока поремећаја у раду система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података;

– предузима мере за благовремено обезбеђење резервних делова;

– води оперативну документацију и потребне евиденције.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Програмер – кодер

Општи опис посла

– кодира претходно дефинисану програмску шему;

– пише обавезну документацију у складу са постављеним захтевима;

– кодирање обавља у складу са адекватним правилима постављеним од стране коришћеног програмског језика и развојног окружења;

– пише тестове помоћу којих је могуће проверити исправност креираног кода.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Систем инжењер аудио-видео система и технологија

Општи опис посла

– спроводи анализу пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања;

– пружа стручну подршку у пројектовању, примени и одржавању интегрисаног аудио / видео система, конференцијске опреме – сервера, делегатских јединица, конференцијске мрежне опреме, кабловских веза, дистрибуција сигнала;

– пружа стручну подршку у пројектовању, примени и одржавању интегрисаног системског А / В софтвера и сервиса;

– пружа стручну подршку у пројектовању, примени и одржавању интегрисаног аудио / видео система, делегатског система и система видео конференцијских веза;

– пружа стручну подршку у систему заштите и контроле приступа и коришћења аудио и видео записа, као модела израда резервних копија података;

– спроводи тестирање инфраструктурних целина по процесима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Техничар одржавања аудио-видео система и технологија

Општи опис посла

– инсталира, подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду аудио видео система – сервера, делегатских јединица, конференцијске мрежне опреме, кабловских веза и дистрибуције А / В сигнала;

– инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду аудио видео система, системског софтвера, база података, корисничких апликација у систему;

– инсталира, подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду система заштите и контроле приступа и коришћења аудио и видео записа и учествује у архивирању А/В записа и израде резервних копија;

– подешава, прати параметре и успоставља видео-конференцијску везу са удаљеним локацијама;

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Дизајнер интернет портала

Општи опис посла

– израђује и дизајнира стране за интернет и интранет сајт и координира овим пословима са свим организационим јединицама;

– реализује сложене захтеве за презентацију текстова и фотографија на сајтовима специфичним алатима;

– израђује анимације, видео и звучне записе за сајт;

– врши скенирање и обраду фотографија које се презентују на сајту.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

ПОСЛОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ

Назив радног места

Координатор послова инвестиционог и техничког одржавања

Општи опис посла

– организује и прати извршење свих послова инвестиционог и техничког одржавања;

– учествује у изради плана у делу који се односи на инвестиције и одржавање и учествује у његовој реализацији;

– израђује идејне и главне пројекте и врши контролу пројеката и надзор над извршењем радова;

– прибавља сву техничку документацију везану за извођење радова;

– снима стање постојећих објеката и инсталација техничких система и припрема предлог радова и услуга;

– координира и прати израду техничке документације;

– координира припрему предлога планова инвестиционог и техничког одржавања и израду техничких спецификација за набавке и јавне набавке.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање :

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

Назив радног места

Инжењер инвестиционог одржавања

Општи опис посла

– снима стање постојећих објеката и инсталација техничких система и припрема предлог радова;

– организује и усмераа израду техничке документације;

– припрема предлоге планова инвестиционог одржавања;

– припрема техничке спецификације за набавке;

– анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и пројектује или припрема мере у вези са инвестиционим одржавањем;

– спроводи стручне анализе и предлаже мере за развој делатности.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

Назив радног места

Инжењер одржавања уређаја и опреме

Општи опис посла

– прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их током дневног рада;

– анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока кварова;

– предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова;

– обавља најсложеније стручне послове одржавања;

– требује и раздужује материјал, алат неисправне – демонтиране делове и документацију.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

Назив радног места

Инжењер техничког одржавања

Општи опис посла

– рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и подешава их током редовног – дневног рада;

– анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока комплексних кварова објеката, опреме и инсталација за које је задужен;

– предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова;

– обавља најсложеније стручне послове одржавања;

– води групу радника са којом заједнички ради на управљању, руковању или одржавању техничких система;

– требује и раздужује материјал, алат, неисправне демонтиране делове и документацију.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Организатор техничког и инвестиоционог одржавања

Општи опис посла

– врши обилазак објеката и евидентира стање постојећих инстaлација;

– организује и прати извођење радова и поправки на текућем одржавању објеката;

– обавља контролу редовног рада техничких система и контролу активности одржавања;

– обавља стручну анализу и израђује извештаје;

– припрема техничку документацију за редовни рад и одржавање објеката, опреме и инсталација;

– организује припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију;

– одржава ажурном базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацијама;

– припрема предлоге техничких спецификација, калкулација, процедура, алгоритама, докумената, извештаја, на основу дефинисаног пројектног задатка;

– припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Техничар за организацију инвестиционог и техничког одржавања

Општи опис посла

– припрема инвестициону-техничку документацију, предмер и предрачун радова за извођење потребних радова на објектима;

– прати реализацију радова;

– врши контролу и оверу грађевинских дневника, књига и рачуна изведених радова;

– контролише рад спољних сарадника и евидентира послове и утрошак материјала;

– врши надзор над извођењем радова;

– припрема потребну документацију за поступак набавки.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Техничар инвестиционог и техничког одржавања

Општи опис посла

– снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима;

– пружа подршку у изради предмера радова и уградње опреме;

– прикупља потребне дозвола и сагласности;

– даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој;

– води евиденцију техничке документације;

– обавља најсложеније стручне послове одржавања;

– анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока комплексних кварова објеката, опреме и инсталација за које је задужен;

– предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Техничар за одржавање уређаја, техничких система и инсталација

Општи опис посла

– обавља стручне и техничке послове одржавања;

– врши механичарске послове на превентивном одржавању, демонтажи, поправкама, ремонтима, монтажама;

– дорађује поједине елементе, делове и склопове при монтажи;

– врши дефектаже и потребна мерења функционалних елемената, делова и склопова са демонтажом, поправкама и монтажом;

– контролише исправност и функционалност техничких система и инсталација на објектима и уређајима;

– обавља послове руковања парним котловима и одговоран је за њихово одржавање;

– одржава и отклања кварове техничких система, инсталација, уређаја и апарата.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Домар / мајстор одржавања

Домар / мајстор одржавања у посебним условима

Општи опис посла

– обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;

– обавља механичарске / електричарске/ водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки;

– припрема објекте, опрему и инсталације за рад;

– обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;

– пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;

– прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

– рукује постројењима у котларници;

– обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;

– води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испити за рад са судовима под притиском (за послове руковања постојењем у котларници).

Посебни услови рада

– у школи за ученике са сметњама у развоју.

Назив радног места

Сарадник за заштиту животне средине

Општи опис посла

– израђује план заштите животне средине;

– израђује план управљања отпадом;

– организује и контролише реализацију мера за заштиту животне средине и смањење отпада;

– врши интерну обуку запослених у области заштите животне средине и управљања отпадом;

– обавља комуникацију са овлашћеним организацијама за вршење контроле квалитета параметара животне средине прописане законом;

– обједињује и контролише евиденцију о количинама и кретању отпада;

– припрема и доставља извештаје надлежним органима о заштити животне средине и токовима отпада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Сарадник за санитарну контролу

Општи опис посла

– врши контролу хигијенског, санитарног и техничког стања објеката, опреме и инвентара;

– врши контролу хигијене запослених, пословних просторија, уређаја, опреме, инвентара и др.;

– води евиденцију и записнике по извршеној санитарној контроли;

– предлаже мере и посебна упозорења у вези са резултатима санитарне контроле.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Референт за санитарну контролу / заштиту животне средине

Општи опис посла

– прати хигијенско, санитарно и техничко стања објеката, опреме и инвентара;

– прати хигијену запослених, пословних просторија, уређаја, опреме и инвентара;

– води евиденцију и записнике по извршеној санитарној контроли;

– припрема делове предлога мера и упозорења у вези са резултатима санитарне контроле;

– реализује план заштите животне средине и план управљања отпадом;

– организује сакупљање и транспорт отпада;

– рукује уређајима и опремом за третирање отпада;

– води евиденцију о количинама и токовима отпада;

– спроводи мере за смањење отпада и заштите животне средине;

– припрема делове извештаја о заштити животне средине и управљања отпадом.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Координатор послова безбедности, одбране и ванредних ситуација

Општи опис посла

– организује, координира и прати извршење послова безбедности, одбране, ванредних ситуација, цивилне заштите, заштите животне средине, заштите од пожара и обраде и заштите података;

– развија и предлаже безбедносне циљеве и безбедносне политике;

– координира израду процена, анализа, студија, елабората, стратегија и акционих планова, процедура и правила у областима од значаја за безбедност, одбрану и ванредне ситуације;

– развија и предлаже превентивне безбедносне мере у областима управљања кризама и заштите лица, имовине и пословања од разних претњи, укључујући одбрану од тероризма;

– развија и предлаже мере за смањење ризика од елементарних и других непогода;

– пружа стручну помоћ у процесу контроле, увођења и примене стандарда везаних за безбедност, одбрану и ванредне ситуације;

– спроводи стручни надзор над радом ангажованог или унутрашњег обезбеђења;

– координира припрему општих и појединачних аката из области безбедности, одбране и ванредних ситуација;

– планира и предлаже набавку опреме потребне за функционисање послова безбедности и заштите;

– издаје упутства за рад у ванредним ситуацијама и поступањима везаним за појачане мере безбедности;

– координира израду редовних и ванредних извештаја о околностима и догађајима од значаја за безбедност, одбрану и ванредне ситуације.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

Назив радног места

Координатор послова заштите, безбедности и здрављА на раду

Општи опис посла

– анализира степен тренутне експонираности безбедносним ризицима на радним местима и у радном окружењу;

– израђује акте о процени ризика на радним местима и у радном окружењу;

– израђује акте о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања;

– координира припрему општих и појединачних аката из области безбедности и заштите лица, имовине и пословања и безбедности и здравља на раду;

– прати и контролише средства и опрему за личну заштиту и за заштиту од пожара;

– контролише и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу, одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава за заштиту на раду;

– организује и спроводи обуку запослених из области заштите безбедности и здравља на раду и заштите лица, имовине и пословања;

– организује спровођење мера за благовремено отклањање утврђених недостатака;

– контролише спровођење утврђених мера заштите од пожара и превентивно техничке заштите;

– издаје упутства за рад запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;

– организује евакуацију запослених и спашавање имовине угрожене пожаром или другим обликом ванредне ситуације;

– организује и саставља извештаје у вези са ванредним догађајима из области заштите безбедности и здравља на раду.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

Назив радног места

Сарадник за послове одбране, заштите и безбедности

Општи опис посла

– припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика;

– организује и спроводи превентивне мере у циљу заштите од пожара и безбедности и здравља на раду;

– разматра стање заштите од пожара, подноси извештаје и припрема предлоге;

– издаје упутства за рад запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;

– организује обуку запослених из области заштите од пожара;

– организује периодичне прегледе запослених;

– евакуише запослене и спашава имовину у условима опасности или ванредне ситуације;

– припрема извештаје из области безбедности и заштите;

– припрема и спроводи оспособљавање запослених.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно исксутво на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

Назив радног места

Сарадник за послове заштите, безбедности и здравља на раду

Општи опис посла

– припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика;

– пружа стручну подршку за опремање и уређивање радног места;

– организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;

– организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад;

– предлаже мере за побољшање услова рада;

– свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених;

– прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, учествује у утврђивању узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање;

– припрема извештаје из области заштите, безбедности и здравља на раду;

– координира сарадњу са службом медицине рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима, до дана ступања на сангу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

Назив радног места

Референт за заштиту, безбедност и здравља на раду

Општи опис посла

– прикупља потребну документацију за израду аката о процени ризика;

– прикупља податке за анализу степена тренутне експонираности безбедносним ризицима;

– прикупља податке и потребну документацију за израду општих и појединачних акта из области заштите, безбедности и здравља на раду;

– прати и контролише средства и опрему за личну заштиту на раду;

– прати стање и води евиденцију о повредама на раду и професионалним обољењима;

– спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака;

– контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца;

– учествује у изради извештаја у вези са ванредним догађајима из области заштите, безбедности и здравља на раду.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

Назив радног места

Ватрогасац

Општи опис посла

– спроводи утврђене мере заштите од пожара и превентивно техничке заштите;

– контролише комплетност и исправност средстава и опреме за противпожарну заштиту;

– контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца;

– спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака;

– предузима све потребне радње у случају избијања пожара;

– пружа подршку запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;

– евакуише запослене и спашава имовину угрожену пожаром или другим обликом ванредне ситуације.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит из противпожарне заштите.

Назив радног места

Службеник обезбеђења са оружјем / стражар

Општи опис посла

– утврђује идентитет и разлоге доласка странка у објекат;

– води евиденцију о уласку и изласку из објекта;

– забрањује улазак у зграду лица са оружјем, опасним оружјем, под дејством алкохола или других омамљивих средстава;

– забрањује неовлашћеном лицу улаз у објекат ван радног времена, а у радно време улаз у одређене просторије;

– удаљава из зграде лице које се не придржава његове забране;

– удаљава из зграде лице које омета ред и мир;

– задржава лице затечено у вршењу кривичног деле за које се гони по службеној дужности и о томе обавести полицију;

– по потреби претреса лице и ствари;

– одузима ствари од лица која у објекат уносе предмете којима би се могла угрозити безбедност лица и имовине;

– штити лица и имовину у објекту;

– стара се о исправности и правилном чувању оружја и уређаја за детекцију;

– контролише и надзире рад техничких система обезбеђења.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање

Додатна знања / испити / радно искуство

– завршена обука за руковање ватреним оружјем;

– лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем.

Назив радног места

Службеник обезбеђења без оружја / чувар

Чувар

Чувар под посебним условима рада

Општи опис посла

– контролише улазак и излазак лица и евидентира посете;

– води књиге евиденција;

– обезбеђује објекат, запослене и других лица;

– спроводи стални надзор над објектом;

– врши преглед лица, пртљага, опреме и возила у објекту;

– прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци имају са собом;

– контролише и надзире рад техничких система обезбеђења.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја.

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању, са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степеном подршке.

Назив радног места

Портир

Портир

Портир у посебним условима рада

Општи опис посла

– врши пријем странака и даје потребна обавештења;

– води евиденцију о уласку и изласку у објекат странака;

– води евиденцију о уласку и изласку запослених;

– контролише и надзире рад алармног система;

– прима пошту и остале писмене отправке;

– прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању, са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степеном подршке.

ПОСЛОВИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКЕ

Назив радног места

Координатор послова транспорта и логистике

Општи опис посла

– организује, координира и прати извршење послова логистике у организационој јединици - израда планова рада у складу са Програмом рада, распоређивање послова, праћење и оцењивање рада запослених;

– издаје и врши контролу путних налога;

– прати и организује одржавање возног парка, сервисе и поправке возила;

– организује набавке нових возила, као и продају старих и отписаних возила;

– контролише стање и утрошак резервних делова, горива и подноси захтев за њихову набавку;

– врши регистрацију возила.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Курир

Општи опис посла

– прима, разврстава и доставља пошту и други материјал;

– води евиденцију поште у интерним доставним књигама;

– преузима пошиљке и предаје на завођење у писарници;

– преузима поштанске пошиљке за експедовање и предаје пошту.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– возачка дозвола Б категорије.

Назив радног места

Возач

Возач возила Б категорије

Возач службеног возила под пратњом

Возач возила Ц категорије

Возач возила Д категорије

Општи опис посла

– управља моторним возилом по налогу руководиоца;

– води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;

– припрема путни налог за коришћење возила;

– одржава возила у уредном и исправном стању;

– контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– возачка дозвола одговарајуће категорије.

Назив радног места

Диспечер

Општи опис посла

– саставља дневни и месечни распоред возача и возила према налозима за вожњу;

– води евиденције о пређеној километражи возила;

– прати одржавање возног парка, техничку исправност и безбедност возила;

– одржава везу радио-станицом са возачима на терену.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– возачка дозвола Б категорије.

ПОСЛОВИ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Назив радног места

Координатор послова у угоститељству

Општи опис посла

– организује, координира и прати извршење послова у резиденцијалним објектима и другим објектима за смештај, храну и угоститељство-израду планове рада у складу са Програмом рада, распоређивање послова, праћење и оцењивање рада запослених;

– контролише снабдевање објекта и организује пласман производа;

– израђује предлоге ценовника услуга;

– координира план дугорочних набавки;

– контролише послове сарадње са другим службама и инспекцијским органима;

– прати законске прописе и дефинише нормативе исхране и јеловника;

– планира дневну производњу хране и требује намирнице и средства за хигијену особља, опреме и простора ресторана.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Сарадник у угоститељству

Општи опис посла

– израђује акте о количини расхода и норматива за исхрану;

– контролише примену норматива о исхрани;

– припрема јеловнике и прати његово спровођење;

– планира дугорочну набавку намирница и одговарајуће опреме;

– организује рад у кухињи /објектима где се пружају услуге;

– контролише правилну припрему квалитет, квантитет и сервирање спремљених јела и здравствену исправност хране;

– прима наруџбине и захтеве надлежних служби;

– контролише примену санитарних прописа, заштите од пожара и заштите на раду;

– контролише хигијену просторија, уређаја и запослених.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Референт у угоститељству

Општи опис посла

– организује рад у објекту;

– контролише одржавање техничке опреме и уређаја у објекту;

– контролише отклањање кварова по евиденцији књиге кварова;

– обезбеђује средства и мере за хигијенско-техничку заштиту;

– обавља административне послове у поступку усељења и исељења корисника услуга смештаја;

– води евиденције о исплати уговорно ангажованих лица.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Управник ресторана

Општи опис посла

– организује, координира и контролише извршавање свих послова и задатака у ресторану;

– контролише примену норматива исхране и јеловника;

– контролише требовање намирница и осталог материјала за потребе ресторана;

– контролише квалитет и квантитет припремљених јела и сервирање на линији за услуживање;

– контролише правилну расподелу хране на линији за поделу;

– планира дневну производњу хране и одговоран је за реализацију;

– прати и контролише фреквенцију корисника услуге исхране;

– обезбеђује мере и средства за хигијену особља, опреме и простора ресторана.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Нутрициониста

Општи опис посла

– сачињава јеловник за исхрану корисника;

– контролише квалитет и хигијенску исправност намирница и даје дозволу за употребу;

– врши контролу правилног чувања намирница и поштовање рокова употребе;

– контролише редовно чување узорака хране у кухињама у року од 24 часа;

– упозорава одговорна лица на поштовање обавеза и рокова који се налажу решењем надлежног инспектора.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима, до дана ступања на сангу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Главни кувар

Општи опис посла

– организује рад у кухињи;

– саставља јеловник и припрема храну за кориснике;

– требује и врши пријем намирница и контролу исправности приспелих намирница у кухињу;

– прима потребан материјал за одржавање чистоће просторија кухиње, инвентара и посуђа;

– контролише исправност процедуре припреме оброка, квалитет и квантитет приликом испоруке хране из кухиње;

– распоређује запослене у смени и води евиденцију запослених.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Кувар / посластичар

Општи опис посла

– припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране;

– припрема и обликује све врсте посластица;

– контролише исправност намирница;

– утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница;

– контролише квалитет припремљеног јела;

– сервира јела;

– припрема јеловник.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Помоћни кувар

Општи опис посла

– припрема и обрађује намирнице код припремања и издавања оброка;

– припрема и сервира храну;

– одржава хигијену у кухињи;

– одржава хигијену средстава за обраду и припрему намирница;

– уређује угоститељски објекат за услуживање корисника.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Пекар

Општи опис посла

– припрема све врсте пекарских производа;

– врши требовање, пријем и евиденцију утрошка намирница потребних за производњу пекарских производа;

– контролише органолептичку исправност намирница;

– примењује санитарне мере у просторијама, уређајима и опреми у пекари;

– обучава поједине кориснике једноставним радним операцијама из свог делокруга рада;

– контролише одржавање, сервисирање и оправке машина и апарата.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Месар

Општи опис посла

– припрема месне прерађевине и обрађује месо и прерађевине од меса за потребе ресторана;

– евидентира параметре по ХАССАП процедурама и упутствима;

– припрема месо за складиштење;

– контролише хигијену и складиштење меса.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Конобар

Општи опис посла

– уређује просторије за сервисирање, поставља столове и столњаке и прима потребан прибор за услуживање;

– сервира храну и пиће;

– одржава чистоћу и општу уредност кафе-кухиње и простора у коме се сервира кафа и други напици;

– требује робу и материјал за потребе ресторана / кафе-кухиње;

– води евиденцију о утрошку намирница и пића.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Кафе куварица / сервирка

Кафе куварица

Сервирка

Сервирка у посебним условима рада

Општи опис посла

– припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке;

– одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја;

– преузима робу и води књиге задужења и раздужења робе;

– води евиденције о требовању и утрошку робе.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Изузетно:

– основно образовање са радним искуством на тим пословима, до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

Посебни улови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању, са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степеном подршке;

– у школи за ученике са сметњама у развоју.

Назив радног места

Касир

Општи опис посла

– куца наруџбине на фискалној каси, наплаћује износе за наручене услуге и кориснику издаје фискални рачун;

– региструје дневни промет у књизи благајне;

– обавља послове контроле фискалних извештаја и дневника благајне;

– врши издавање жетона и прибора за јело.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Рецепционер

Општи опис посла

– прима и смешта госте у објекте;

– евидентира долазак и одлазак гостију;

– попуњава пријаве боравка страних гостију;

– проверава собе пре одласка гостију ради утврђивање евентуалних оштећења и позива мајсторе ради отклањања квара;

– обавља наплату услуга.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

ОСТАЛИ СТРУЧНИ ПОСЛОВИ

Назив радног места

Руководилац интерне ревизије

Општи опис посла

– припрема стратешки и годишњи план интерне ревизије;

– надгледа спровођења годишњег плана интерне ревизије и примену методологије интерне ревизије;

– припрема извештаје за послове које реализује у извештајном периоду;

– пружа стручну подршку у процени области ризика;

– спроводи ревизорске процедуре;

– идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке;

– обавља и даје упутства за обављање ревизије система, ревизије успешности, ревизије информационих технологија, финансијске ревизије и ревизије усаглашености са прописима;

– врши анализу и оцену квалитета адекватности, поузданости и ефективности у функционисању интерних контролних механизама;

– координира рад са Државном ревизорском институцијом.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање рада на рачунару;

– најмање седам година радног искуства у струци према пропису којим се уређује интерна ревизија.

Назив радног места

Овлашћени интерни ревизор

Општи опис посла

– пружа стручну подршку при изради годишњег плана ревизије;

– пружа стручну подршку у процени области ризика;

– дефинише предмет ревизије, развија критеријуме и анализира доказе и документовање процеса и процедура субјекта ревизије;

– спроводи ревизорске процедуре;

– врши ревизију ревизије успешности, ревизије информационих технологија, финансијске ревизије и ревизије усаглашености са прописима,

– утврђује узроке настанка слабости- утврђује последице и даје препоруке за отклањање слабости;

– обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке;

– пружа стручну помоћ при саопштавању резултата обављених ревизија путем писаних или усмених извештаја;

– сачињава периодичне и годишње извештаје.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање рада на рачунару;

– најмање три година радног искуства у струци према пропису којим се уређује интерна ревизија.

Назив радног места

Интерни ревизор

Општи опис посла

– учествује у обављању ревизије система, ревизије успешности, ревизије информационих технологија, финансијске ревизије и ревизије усаглашености са прописима, под надзором и у сегментима које му одреди овлашћени интерни ревизор;

– учествује у изради нацрта извештаја у сегментима за које је вршио тестирање документације и података;

– прикупља законска и друга нормативна акта везана за предмет ревизије и пружа техничку подршку у припреми појединачне интерне ревизије;

– спроводи ревизорске процедуре;

– учествује у припреми документације за израду анализа, извештаја и информација у вези обављених ревизија.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање рада на рачунару;

– најмање три година радног искуства у струци према прописима којим се уређује интерна ревизија.

Назив радног места

Координатор послова међународне сарадње/ координатор пројекта

Општи опис посла

– планира, развија и организује програме и пројекте међународне сарадње;

– координира израду пројектног предлога и развија циљ, очекиване резултате, утицај и друга питања везана за пројектни предлог;

– развија модел мониторинга, евалуација и дугорочне одрживости пројекта;

– планира буџет пројекта;

– организује повезивање и умрежавања са међународним организацијама и асоцијацијама;

– организује припрему за успостављање билатералних и мултилатералних облика сарадње;

– припрема и организује реализацију међународних споразума;

– прати извршење међународних уговора и споразума, контролише поштовање рокова и координира припрему извештаја.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање енглеског језика;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Сарадник за међународну сарадњу / асистент на пројекту

Општи опис посла

– прати информације о конкурсима за међународне пројекте и организује припрему конкурсну документацију;

– пружа стручну и техничку помоћ развијању и изради пројектног предлога;

– прати информације о конкурсима међународне размене и организује размену кадрова;

– води евиденцију о реализованим и актуелним међународним пројектима;

– води евиденцију о потписаним међународним споразумима и уговорима;

– припрема извештаје о реализованим пројектима и програмима сарадње;

– пружа стручно-техничку помоћ у припреми међународних скупова.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање једног светског језика;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Истраживач / аналитичар

Општи опис посла

– прати стање и проучава последице утврђеног стања у одговарајућој области;

– развија методологију истраживања и формулише главно истраживачко питање;

– планира, развија и спроводи истраживање у одговарајућој области;

– научно-теоријски анализира податке прикупљене у истраживању;

– спроводи квантитативне и квалитативне анализе и припрема извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу резултата истраживања;

– израђује елаборате, студије и предлаже одговарајуће мере за унапређење политике у одговарајућој области на основу израђених анализа и извештаја.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Сарадник у истраживањима

Општи опис посла

– пружа стручну помоћ у развијању методологије истраживања;

– спроводи архивско и теренско истраживање;

– анализира и обрађује прикупљене податке ради утврђивања чињеничног стања у одговарајућој области и проучава последице утврђеног стања;

– пружа стручну помоћ при изради анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала на основу резултата истраживања;

– проучава последице утврђеног стања у одговарајућој области на основу прикупљених и обрађених података и припрема предлоге мера за решавање идентификованих проблема;

– пружа стручну помоћ при изради елабората и студија за унапређење политике у одговарајућој области.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Статистичар

Општи опис посла

– дефинише методологију за спровођење статистичких истраживања и спроводи статистичка истраживања;

– израђује упутстава и инструктивне материјале који се односе на евиденцију и статистику за потребе истраживања;

– прикупља и статистички обрађује податке за потребе аналитичког праћења појава и кретања у одређеним областима;

– израђује статистичке анализе и извештаје;

– предузима одговарајуће мере заштите података;

– припрема статистички обрађене податке и анализе за објављивање и израђује публикације и интернет презентације.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Службеник за управљање квалитетом

Општи опис посла

– дефинише и прати кључне елементе система управљања квалитетом;

– израђује документе система управљања квалитетом;

– истражује оптимална решења и мере за побољшање квалитета и врши припрему за њихово спровођење;

– израђује анализе о продуктивности рада;

– предлаже економски изводљиве предлоге за побољшање продуктивности и квалитета;

– редовно информише руководиоце и израђује извештаје о постизању и унапређењу квалитета.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Кустос ван основне делатности

Општи опис посла

– oдржава и чува предмете збирке уметничких дела;

– организује рестаурацију и конзервацију предметне збирке;

– спроводи странке, госте и групе посетилаца и стручно им тумачи поставке;

– ради на едукацији посетилаца и давању важности проучавања и чувања културне баштине;

– прати и врши увид у књигу посетилаца и предлаже мере за побољшање рада са посетом;

– пружа стручну подршку у изради предлога план репертоара манифестација.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

СЛужбеник за односе са јавношћу / маркетинг

Општи опис посла

– развија политику односа са јавношћу;

– конципира, развија и формулише комуникациону стратегију;

– координира организацију кампања, медијских и других промотивних догађаја;

– контролише садржај и ажурност података на интернет порталу;

– координира израду и припрема саопштења за јавност;

– координира израду и припрема садржај презентација и публикација;

– развија и одржава односе са медијима и јавношћу;

– представља активности институције у медијима и промотивним догађајима;

– анализира извештавање медија од значаја за институцију.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање енглеског језика.

Назив радног места

Сарадник за односе са јавношћу / маркетинг

Општи опис посла

– спроводи политику односа са јавношћу;

– припрема информације и податке за израду комуникационе стратегије;

– пружа стручну подршку у организовању кампања и промотивних догађаја;

– организује медијске и друге промотивне догађаје;

– припрема информације, врши техничку припрему и ажурира податке на интернет порталу;

– припрема саопштења за јавност;

– припрема презентације и публикације;

– одржава односе са медијима и јавношћу;

– прикупља информације о извештавању медија од значаја за инситуцију.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање енглеског језика.

Назив радног места

Главни и одговорни уредник

Општи опис посла

– сачињава план и програм информисања;

– спроводи утврђену уређивачку политику и програмску концепцију;

– организује рад у редакцији;

– руководи пословима уређивања листа;

– одговара за садржај новина и часописа;

– пише текстове у складу са потребама листа;

– врши селекцију приспелих текстова и припрема их за објављивање;

– анализира лист на недељном и месечном колегијуму и о томе обавештава директора.

Стручна спрема / образовање

Bисоко образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Новинар

Општи опис посла

– пише текстове;

– ради интервјуе;

– прати одређене догађаја о којима пише текстове;

– пише текстове за материјале који се архивирају;

– координира сарадничку мрежу;

– фотографише за потребе објављивања.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године  и радно исксуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити

– знање рада на рачунару.

Радно
искуство

Назив радног места

Организатор протокола

Општи опис посла

– организује званичне посете;

– координира организацију посета, јавних наступа и састанака;

– припрема информације, платформе и белешке званичних посета;

– организује припрему информација, платформа и белешки од значаја за посете и састанке.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање енглеског језика;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Сарадник у протоколу

Општи опис посла

– пружа техничку подршку у организацији званичне посете;

– организује посете, јавне наступе и састанке;

– припрема информације, платформе и белешке од значаја за посете и састанке;

– пружа логистичке информације у вези посета и састанка.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање енглеског језика;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Преводилац

Општи опис посла

– преводи писани материјал, стручне текстове и правне акте;

– симултано и / или консекутивно преводи;

– преводи на основу дијалог листе или аудио визуелних трака;

– преводи уз помоћ акустичних уређаја на седницама и скуповима;

– води евиденције о преведеним текстовима и извршеним пословима;

– обавља коресподенцију везану за послове међународне сарадње;

– пружа стручно-техничку помоћ у припреми међународних скупова.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање одговарајућег страног језика;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Лектор

Општи опис посла

– исправља грешке у тексту: језичке, језичко-логичке, стилске (језичке и ауторске), материјалне и друге грешке у складу са културолошким, традиционалним и утврђеним језичким правилима (синтаксичким, лексичким, семантичким);

– развија и примењује стандарде функционалног језичког стила, зависно од језичко-функционалне врсте текста (административни, публицистички, научни, књижевноуметнички) који исправља;

– поправља ауторов стил писања интервенцијама на конструкцији реченице и структури текста;

– уочава материјалне грешке и уско сарађује са аутором текста ради њиховог исправљања;

– предлаже измене и допуне језичке регулативе на основу сазнања из рада кроз сарадњу са институцијама за регулисање језика;

– исправља штампарске и правописне грешке, односно врши последњу језичку и графичку проверу текста пред штампање.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Библиотекар

Општи опис посла

– врши изградњу, унапређење и развој библиотечке и информационе делатности и заштиту библиотечке грађе;

– предлаже мере за унапређивање делатности и библиотечко-информационог система;

– анализира потребе запослених за стручном литературом:

– дефинише политику набавке и структурирање фондова библиотеке;

– израђује и унапређује систем каталога и систем класификације;

– врши каталогизацију стручне литературе и уређује каталоге и друге информационе инструменте;

– истражује и сакупља библиотечку грађу;

– услужује кориснике;

– чува фондове библиотеке.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и радно искуство на тим пословима до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Виши физиотерапеут

Општи опис посла

– самостално спроводи и прати програме физикалне медицине и рехабилитације који унапређују или обнављају моторне функције пацијента, повећавају способност покрета, ублажавају бол, лече или превенирају физичку неспособност која је последица трауме, болести или других поремећаја;

– примењује широк спектар процедура из области физикалне медицине и рехабилитације: хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, криотерапија, ултра звук и друге технике, на основу општег плана лечења датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације;

– прати план и успешност лечења пацијента;

– спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Сарадник за физичко васпитање и рекреацију

Општи опис посла

– врши антропометријска мерења и оцену мишићне снаге;

– припрема план и програм постуралних вежби и вежби опште кондиције;

– спроводи постуралне вежбе;

– спроводи вежбе опште кондиције;

– врши обуку непливача.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Дизајнер

Општи опис посла

– уређује графичка и мултимедијална решења за комуникацију и презентацију;

– креира графичка и дигитална решења;

– припрема за штампу потребан материјал;

– контролише и спроводи усвојена дизајнерска решења на штампаним, физичким, електронским, информативним и пропагандним материјалима и управља миксом дигиталних комуникација;

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– средње образовање у трајању од четири године и радно искуство на тим пословима, до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ

Назив радног места

Интернет оператер

Општи опис посла

– прикупља информације и податке за интернет портал;

– обавља послове техничке обраде огласа и текстова за објављивање у публикацијама и на интернет страницама;

– обавља послове ажурирања сајта;

– припрема и уноси нове садржаје;

– води евиденцију о интеракцији на интернет порталу;

– пружа техничку подршку припреми медијских и других промотивних догађаја;

– припрема техничка решења за израду презентација, публикација и интернет портала.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Оператер технике

Општи опис посла

– обавља послове озвучења и тонског снимања;

– обавља послове видео снимања;

– обрађује снимљени материјал за потребе емитовања на интернету, радију и телевизији и за архиву;

– архивира снимљени и обрађени материјал;

– обавља послове на телефонској централи;

– врши пријем и обраду позива на телефонском операторском апарату-централи;

– стара се о исправности и одржавању опреме;

– врши унос података, анотацију и верификацију унетих података;

– врши снимање и скенирање материјала и обраду снимљеног материјала.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Оператер у контакт центру

Општи опис посла

– комуницира директно са грађанима кроз програм Контакт центра;

– прима и процесуира позиве и питања, користећи базу знања као извор информација у креирању одговора;

– одговора на питања грађана;

– архивира комуникацију у бази комуникације;

– прати, допуњује, предлаже промене и ажурирање садржаја у бази знања, из које се црпе информације и одговори по питањима странака.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Техничар штампе

Општи опис посла

– припрема материјала за штампу;

– снима и обавља ретуширање материјала;

– обавља штампање у офсет техници;

– врши умножавање материја у свим техникама умножавања.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Телефониста

Општи опис посла

– прима позиве на телефонској централи;

– успоставља телефонску везу за потребе запослених;

– евидентира позиве и прослеђује их корисницима;

– контролише исправност и функционалност уређаја којима рукује и пријављује кварове.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Књижничар

Општи опис посла

– води документацију, евидентирање и обраду грађе, анкетирање и аналитичко-статистичку обраду података;

– разврстава набављену библиотечку грађу, проверава кроз информативно-рефералне инструменте и магацине;

– учествује у библиографској и аналитичкој обради;

– учествује у формирању и одржавању информационо-рефералних инструмената и каталога;

– учествује у пословима информисања корисника о библиотечкој грађи;

– инвентарише, сигнира, смешта и издаје библиотечку грађу;

– води статистику и евиденцију о библиотечкој грађи.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Књиговезац

Општи опис посла

– ради на аутоматским и ручним машинама графичке дораде;

– обавља послове повеза графичких производа (ручно и машински);

– обавља послове завршне обраде графичких производа;

– припрема материјал за различите врсте графичких послова;

– врши оплемењивање графичких производа (топла и хладна пластификација);

– планира адекватну и сврсисходну употребу графичког репроматеријала.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Књиговезац специјалиста

Општи опис посла

– ради на аутоматским и ручним машинама графичке дораде;

– обавља послове повеза графичких производа (ручно и машински);

– обавља послове завршне обраде графичких производа;

– припрема материјал за различите врсте графичких послова;

– планира адекватну и сврсисходну употребу графичког репроматеријала;

– израђује тврди повез;

– ручно шије уписнике и протоколе;

– ради на свим дорадним машинама (ручним и елекричним);

– израђује златотисак и суви жиг.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит.

Назив радног места

Коректор

Општи опис посла

– уочава и исправља словне и знаковне грешке;

– усклађује текст са правописним правилима;

– ради коректуру код материјала намењених за публиковање.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Дактилограф

Општи опис посла

– куца и прекуцава текстове;

– стара се о квалитету, обликовању и штампању текста;

– прима и контролише захтеве за препис материјала;

– врши и одговоран је за обраду аудио записа у текстуални електронски облик.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Изузетно:

– основно образовање са радним исксутвом на тим пословима, до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

Назив радног места

Стенограф

Општи опис посла

– припрема стенографски запис;

– дешифрује стенограме и израђује стенографске белешке;

– врши редакцију и уређивање првог издања стенографских бележака;

– припрема материјал и текстове за потребе органа и организација;

– уноси и обрађује текст у документима.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Изузетно:

– основно образовање са радним исксутвом на тим пословима, до дана ступања на снагу ове уредбе

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

– положен стручни испит.

Назив радног места

Кројач

Општи опис посла

– израђује све врсте одевних предмета применом разноврсних кројачких радње – шивење, крпљење, опшивање итд;

– израђује крој према задатим мерама или моделима;

– спроводи одабир основних текстилних материјала (тканине, плетива, влакнасти материјали) и помоћних текстилних материјала (улошци, конци итд.);

– припрема и сортира материјале;

– израђује шаблоне за шивење;

– прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Изузетно:

– основно образовање са радним искуством на тим пословима, до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Радник за прање и хемијско чишћење

Општи опис посла

– управља постројењима за прање рубља, сушење рубља и хемијско чишћење;

– програмира рад постројења и усклађује програме прања, сушења и хемијског чишћења;

– прима и класификује рубље за прање и хемијско чишћење;

– врши припрему детерџента и других средстава и контролише дозирање;

– контролише квалитет функција прања и хемијског чишћења;

– отпрема чисто рубље корисницима и води евиденцију;

– контролише токове рубља кроз перионицу;

– припрема машине и хемијска средства за рад, чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

РАДНИК ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ

Радник одржавања одеће

Радник одржавања одеће у посебним условима рада

Општи опис посла

– пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље;

– суши и пегла веш и одећу;

– врши обележавање рубља и његово крпљење;

– чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља као и радне просторије перионице;

– требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степеном подршке.

Назив радног места

Радник за одржавање хигијене – спремачица

Спреамчица

Спремачица у посебним условима рада

Општи опис посла

– обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима;

– спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника;

– приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми;

– прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степеном подршке;

– у школи за ученике са сметњама у развоју.

Назив радног места

Радник за одржавање хигијене – чистачица

Чистачица

Чистачица у посебним условима рада

Општи опис посла

– одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;

– одржава чистоћу дворишта и износи смеће;

– приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;

– прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степеном подршке.

Назив радног места

Фризер

Фризер

Фризер-берберин у посебним условима рада

Општи опис посла

– обавља прање, сушење, шишање и естетско обликовање косе;

– обавља бријање и избријавање браде и бркова;

– одржава хигијену радног простора и средстава за рад;

– требује материјал, прибор и опрему и води евиденцију о утрошку материјала;

– води евиденцију о пруженим услугама.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији.

Назив радног места

Технички помоћни радник

Општи опис посла

– припреме материјала за штампу и врши фотокопирање;

– обавља све врсте послова везаних за припрему намирница за припрему и кување;

– примењује мере противпожарне заштите и безбедности здравља на раду;

– обавља послове истовара и утовара роба и друге физичке послове.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Помоћни радник

Општи опис посла

– обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др;

– доноси пошту и штампу;

– врши мање поправке на објекту;

– води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;

– одржава површину око објекта;

– одржава хигијену објекта и околине.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЗДРАВСТВУ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У ЗДРАВСТВУ

Назив радног места

Директор здравствене установе

Директор дома здравља

Директор апотеке

Директор опште болнице

Директор специјалне болнице

Директор здравственог центра

Директор клинике

Директор клиничког центра

Директор клиничко-болничког центра

Директор института на терцијарном нивоу здравствене заштите

Директор института на више нивоа здравствене заштите

Директор завода на примарном нивоу здравствене заштите

Директор завода на више нивоа здравствене заштите

Типични / општи опис посла

– организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи;

– координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе;

– именује руководиоце унутрашњих организационих јединица;

– доноси правилник о организацији и систематизацији послова;

– представља и заступа здравствену установу;

– спроводи утврђену пословну политику;

– одговоран је за законитост рада здравствене установе;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима у оквиру радног места директор здравствене установе могу се разликовати следећа радна места: Директор дома здравља, Директор апотеке, Директор опште болнице, Директор специјалне болнице, Директор здравственог центра, Директор клинике, Директор клиничког центра, Директор клиничко-болничког центра, Директор института на терцијарном нивоу здравствене заштите, Директор института на више нивоа здравствене заштите, Директор завода на примарном нивоу здравствене заштите, Директор завода на више нивоа здравствене заштите.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника кредитована едукација из области здравственог менаџмента у трајању од најмање годину дана;

– на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– здравствени менаџмент;

– пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и/или руководилац организационе јединице у здравственој установи.

Назив радног места

Заменик директора здравствене установе

Заменик директора дома здравља

Заменик директора апотеке

Заменик директора опште болнице

Заменик директора специјалне болнице

Заменик директора здравственог центра

Заменик директора клинике

Заменик директора клиничког центра

Заменик директора клиничко-болничког центра

Заменик директора института на терцијарном нивоу здравствене заштите

Заменик директора института на више нивоа здравствене заштите

Заменик директора завода на примарном нивоу здравствене заштите

Заменик директора завода на више нивоа здравствене заштите

Типични / општи опис посла

– замењује директора у организацији рада и руковођењу процесом рада у здравственој установи;

– координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установеу одсуству директора;

– именује руководиоце унутрашњих организационих јединица у одсуству директора;

– доноси правилник о организацији и систематизацији послова у одсуству директора;

– представља и заступа здравствену установу у одсуству директора;

– спроводи утврђену пословну политику у одсуству директора;

– у одсуству директора одговоран је за законитост рада здравствене установе;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места директор здравствене установе могу се разликовати следећа радна места: Заменик директора дома здравља, Заменик директора апотеке, Заменик директора опште болнице, Заменик директора специјалне болнице, Заменик директора здравственог центра, Заменик директора клинике, Заменик директора клиничког центра, Заменик директора клиничко-болничког центра, Заменик директора института на терцијарном нивоу здравствене заштите, Заменик директора института на више нивоа здравствене заштите, Заменик директора завода на примарном нивоу здравствене заштите.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање на:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама година из области медицине, стоматологије или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника кредитована едукација из области здравственог менаџмента у трајању од најмање годину дана;

– на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– едукација из здравственог менаџмента;

– пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и/или руоводилац организационе јединице у здравственој установи.

Назив радног места

Помоћник директора здравствене установе

Помоћник директора дома здравља

Помоћник директора апотеке

Помоћник директора опште болнице

Помоћник директора специјалне болнице

Помоћник директора здравственог центра

Помоћник директора клинике

Помоћник директора клиничког центра

Помоћник директора клиничко-болничког центра

Помоћник директора института на терцијарном нивоу здравствене заштите

Помоћник директора института на више нивоа здравствене заштите

Помоћник директора завода на примарном нивоу здравствене заштите

Помоћник директора завода на више нивоа здравствене заштите

Типични / општи опис посла

– извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука органа управљања;

– координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег пословања;

– учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе;

– учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских средстава;

– сагледава кадровску структуру и потребе организационих јединица које обављају здравствену делатност и у складу са Кадровским планом, даје одговарајуће предлоге директору;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места, помоћник директора здравствене установе могу се разликовати следећа радна места: Помоћник директора апотеке, Помоћник директора опште болнице, Помоћник директора специјалне болнице, Помоћник директора здравственог центра, Помоћник директора клинике, Помоћник директора клиничког центра, Помоћник директора клиничко-болничког центра, Помоћник директора института на терцијарном нивоу здравствене заштите, Помоћник директора института на више нивоа здравствене заштите, Помоћник директора завода на примарном нивоу здравствене заштите, Помоћник директора завода на више нивоа здравствене заштите.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије, или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и/или руководилац организационе јединице у здравственој установи.

Назив радног места

Руководилац у оквиру клиничког центра, клиничо-болничког центра и здравственог центра

Руководилац клинике

Руководилац болнице

Руководилац центра

Руководилац дома здравља

Руководилац немедицинске службе

Типични / општи опис посла

– одговоран је за стручни рад организационе јединице;

– стара се о извршењу Плана рада организационе јединице у свим његовим сегментима и преузима мере за њихово спровођење;

– спроводи контролу спорвођења Прогама унапређења квалитета рада и Програма рационализације у организационе јединице;

– организује и спроводи стручни надзор над радом здавствених и других радника организационе јединице;

– утврђује оперативни распоред рада (распоред дежурстава, приправности, консултација, распоред запослених у сменском раду, план и распоред рада у допунском раду идр.) – медицинске организационе јединице;

– предлаже годишњи план рада организационе јединце у свим сегементима плана, план стручног усавршавања запослених, план коришћења годишњих одмора и других одсуства запослених;

– даје сагласност на све захтеве запослених за остваривање права из радног односа и појединачног колективног уговора;

– предлаже директору распоређивање на руководећа радна места у Организационој јединици;

– потписује захтеве за набавку основних средстава и инвентара, захтеве за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме, требовање лекова, медицинског и другог потрошног материјала и захтеве који се упућују директору и одговарајућим заједничким службама;

– учествује у раду Стручног колегијума;

– сазива и председава седницама Стручог колегијума организационе јединице;

– покреће поступак за утврђивање повреда радних обавеза запослених и повреда пословног кодексау запослених у организационој јединици;

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама година из области медицине, стоматологије или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника кредитована едукација из области здравственог менаџмента у трајању од најмање годину дана;

– на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Помоћник руководиоца у оквиру клиничког центра, клиничко-болничког центра и здравственог центра

Помоћник руководиоца клинике

Помоћник руководиоца болнице

Помоћник руководиоца центра

Помоћник руководиоца дома здравља

Помоћник руководиоца немедицинске службе

Типични / општи опис посла

– помаже руководиоцу организационе јединице и радних задатака;

– учествује у спровђењу техничких, организационих и стручно-медицинских мера и процедура рада организационих јединица (у даљем тексту: ОЈ);

– задужен је за сарадњу и координацију рада са другим ОЈ;

– обавља непосредну контролу стручног рада запослених у ОЈ;

– оцењује и провера ефикасност постојећих метода рада о чему обавештава руководиоца ОЈ;

– извештава руководиоца ОЈ о свему значајном у стручном раду лекара и других радника у ОЈ;

– контролише употребљивост постојеће медицинске опреме и даје предлоге о њиховој набавци, сервисирању или расходу;

– у одсуству руководиоца ОЈ, председава радом Комисије за интрени стручни надзор;

– у одсуству руководиоца ОЈ, даје стручне сугестије, предлоге и налоге о даљим дијагностичким терапијским и оперативним процедурима;

– пружа стручно-медицинску помоћ амбулантних и стационарним болесницима ОЈ;

– у обавези је да се и лично едукује и прати савремене трендове у својој стручној области, и о њима обавештава руководиоца ОЈ;

– за свој рад одговоран је руководиоцу ОЈ;

– израђује годишњи план рада и прати реализацију истог;

– спроводи контролу обављених послова и подноси месечне и кварталне Извештаје руководиоцу (квантитативне, квалитативне и финансијске);

– координира са надређеним инстанцама, обавља коресподенцију изван Службе у сарадњи са руководиоцем организационе јединице;

– координира и сарађује са осталим службама;

– прати стручну литературу, учествује на семинарима, а стечена знања преноси својим сарадницима;

– обучава и стручно оспособљава новопримљене раднике.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама година из области медицине, стоматологије или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника кредитована едукација из области здравственог менаџмента у трајању од најмање годину дана;

– на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Шеф кабинета директора клиничког центра И клиничо-болничког центра

Шеф кабинета директора клиничког центра

Шеф кабинета директора клиничо –болничког центра

Типични / општи опис посла

– руководи радом Кабинета;

– врши организацију и коресподенцију рада у Кабинету директора;

– организује и обавља рад са странкама;

– припрема и води записнике на седницама стручног колегијума;

– врши и друге послове по налогу директора;

– обавља послове протокола који се односе на активности директора

– обавља писану кореспонденцију за потребе директора;

– координира међусобну интерну комуникацију и рад организационих јединица

– координира пословe везанe за рад органа управљања и руковођења;

– даје мишљење приликом формирања радних група;

– организује састанке директора и припрему материјала;

– обавља организацију и протоколарно-техничке послове везане за рад здравствене установе и унутрашњих организационих јединица;

– прати и обезбеђује реализацију послова унутрашњих организационих јединица, извештава директора о стању и проблемима у вршењу планираних послова и предлаже предузимање потребних мера за њихово решење;

– припрема и обједињује планове рада и извештаје о раду здравствене установе.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Секретар клиничког центра И клиничо-болничког центра

Секретар клиничког центра

Секретар клиничо –болничког центра

Секретар клинике у оквиру клиничког центра

Типични / општи опис посла

– организује, руководи, координира пословима из делокруга Пословног секретаријата;

– организује припремање одлука и документације за рад органа управљања и стручних органа;

– организује архивирање документације органа управљања и стручних органа;

– руководи радом Секретаријата - планирање и распоређивање послова на запослених у складу са Програмом рада, праћење и оцењивање рада руководилаца организационих јединица у саставу и других запослених;

– помаже директору у припреми седница органа;

– припрема материјал за седнице органа здравствене установе;

– припрема општа и појединачна аката из области рада;

– припрема и обједињавање планова рада и извештаја о раду ѕдравствене установе;

– прати реализацију одлука и закључака органа управљања и њихових тела;

– води евиденције о свим стручним комисијама које образује здравствена установа;

– израђује месечне извештаје о раду комисија, као и обавештења о потреби, односно престанку радног ангажовања чланова стручних комисија.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Главна сестра / главни техничар здравствене установе

Главна сестра / главни техничар дома здравља

Главна сестра / главни техничар опште болнице

Главна сестра / главни техничар специјалне болнице

Главна сестра / главни техничар здравственог центра

Главна сестра / главни техничар клинике

Главна сестра / главни техничар клиничког центра

Главна сестра / главни техничар клиничко-болничког центра

Главна сестра / главни техничар института на терцијарном нивоу здравствене заштите

Главна сестра / главни техничар института на више нивоа здравствене заштите

Главна сестра / главни техничар завода на примарном нивоу здравствене заштите

Главна сестра / главни техничар завода на више нивоа здравствене заштите

Типични / општи опис посла

– оргaнизуje рaд зaпoслeнoг мeдицинскoг oсoбљa сa вишoм и срeдњoм стручнoм спрeмoм мeдицинскoг смeрa, прaви рaспoрeд дeжурстaвa зa кaдaр зa кojи je зaдужeнa, у сaрaдњи сa нeпoсрeдним рукoвoдиoцeм oргaнизaциoнe jeдиницe и дирeктoрoм;

– планира, организује, води, координира, контролише и усклађује рад медицинских сестара/техничара у области процеса здравствене неге и подршке пацијената, у складу са програмом, циљевима и радом здравствене установе;

– планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских сестара / техничара у области стручног усавршавања;

– врши унутрашњу проверу квалитета процеса рада медицинских сестара / техничара и за то одговара директору здравствене установе;

– нaдзире рaд мeдицинскoг oсoбљa сa вишoм и срeдњoм стручнoм спрeмoм, учeствуje у прoцeсу плaнирaњa, кoнтрoли и стaтистичкoм извeштaвaњу, кao и прaћeњу квaлитeтa рaдa у сaрaдњи сa нeпoсрeдним рукoвoдиoцeм;

– надзире рад пoмoћнoг oсoбљa службe зa oдржaвaњe, a у вeзи хигиjeнe прoстoрa, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.;

– блaгoврeмeнo oбeзбeђује трeбoвaње пoтрoшнoг мaтeриjaлa зa свe службe;

– организује и прати спрoвoђeње припрaвничкe oбукe припрaвникa сa вишoм и срeдњoм стручнoм спрeмoм мeдицинскoг смeрa;

– вoди eвидeнциjу o рaднoм врeмeну и oдсуствoвaњу зaпoслeних с пoслa, у сaрaдњи сa нaчeлникoм и шeфoм службe, пoпуњaвa рaднe листe зa oбрaчун зaрaда;

– контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом;

– контролише спровођење утврђених процедура у циљу раног откривања, спречавања и сузбијања болничких инфекција;

– контролише спровођење поступака дезинфекције и стерилизације;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места главна сестра/главни техничар здравствене установе могу се разликовати следећа радна места: Главна сестра/главни техничар дома здравља, Главна сестра / главни техничар опште болнице, Главна сестра / главни техничар специјалне болнице, Главна сестра / главни техничар здравственог центра, Главна сестра / главни техничар клинике, Главна сестра / главни техничар клиничког центра, Главна сестра / главни техничар клиничко-болничког центра, Главна сестра / главни техничар института на терцијарном нивоу здравствене заштите, Главна сестра / главни техничар института на више нивоа здравствене заштите, Главна сестра / главни техничар завода на примарном нивоу здравствене заштите, Главна сестра / главни техничар завода на више нивоа здравствене заштите.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

Додатна знања / испити / искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– пет година радног искуства у области здравствене заштите.

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Назив радног места

Доктор медицине специјалиста

Доктор медицине специјалиста у хитној медицинској помоћи

Доктор медицине специјалиста у ванболничком породилишту

Доктор медицине специјалиста у стационару

Доктор медицине специјалиста у хемодијализи

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности

Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

Доктор медицине специјалиста у лабораторијској дијагностици

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене

Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу

Типични / општи опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

– ради у превентивним саветовалиштима;

– организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

– учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

– обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;

– обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

– прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;

– даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете;

– збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

– спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

– обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места доктор медицине специјалиста могу се разликовати следећа радна места:Доктор медицине специјалиста у хитној медицинској помоћи, Доктор медицине специјалиста у ванболничком породилишту, Доктор медицине специјалиста у стационару, Доктор медицине специјалиста у хемодијализи, Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности, Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици, Доктор медицине специјалиста у лабораторијској дијагностици, Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу, Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле, Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене, Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит.

Назив радног места

Доктор медицине

Доктор медицине у хитној медицинској помоћи

Доктор медицине изабрани лекар

Доктор медицине у заводу

Типични / општи опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

– ради у превентивним саветовалиштима;

– организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

– учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

– обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

– прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;

– даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете;

– збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места доктор медицине могу се разликовати следећа радна места: Доктор медицине у хитној медицинској помоћи, Доктор медицине изабрани лекар, Доктор медицине у заводу.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Доктор стоматологије специјалиста

Доктор стоматологије специјалиста

Доктор стоматологије специјалиста изабрани лекар

Типични / општи опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, поставља дијагнозу и врши терапију обољења млечних и сталних зуба, бави се здравствено - васпитним радом и врши надзор над спровођењем превентивних активности у стоматологији;

– ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;

– врши анализу и планира израду свих врста активних, функционалних пасивних имедијентних и фиксних ортодонтских апарата, врши адаптацију апарата у устима и прати ток лечења;

– упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба-пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;

– упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;

– контролише рад зубног асистента, ортодонстког техничара и протетског техничара;

– спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите;

– спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места доктор стоматологије специјалиста могу се разликовати следећа радна места:Доктор стоматологије специјалиста, Доктор стоматологије специјалиста изабрани лекар.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит.

Назив радног места

Доктор стоматологије

Типични / општи опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом;

– ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;

– упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба-пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;

– упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;

– контролише рад зубног асистента и протетског техничара;

– збрињава хитна стања у области стоматологије;

– обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Фармацеут специјалиста

Типични / општи опис посла

– обавља фармацеутску здравствену делатност у оквиру своје специјалности, о чему води прописану медицинску документацију;

– издаје лекове, медицинска средства и предмете опште употребе и даје савете за њихову примену;

– прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању истих;

– ради на имплементацији рационалне (ефикасне, безбедне и екoномичне) фармакотерапије прилагођене сваком пацијенту;

– доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;

– врши промоцију здравља и превенцију болести у сарадњи са другим здравственим радницима;

– израђује магистралне и галенске лекове;

– набавља и контролише правилно складиштињеи чување лекова, медицинских средстава и предмета опште употребе;

– спроводи активности стручног усавршавања у областима фармацеутске делатности;

– управља фармацеутским отпадом.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена специјализација из одређених грана фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– одговарајућа специјализација.

Назив радног места

Фармацеут специјалиста медицинске биохемије

Типични / општи опис посла

– обавља специјалистичке послове из области медицинске биохемије, о чему води прописану медицинску документацију;

– процењује адекватност биолошког материјала узетог / донетог за рад у односу на врсту испитивања;

– учествује у процесу специјализованих испитивања и одговора за тачност испитивања;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара;

– контролишу реагенсе и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку испитивања;

– изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите;

– врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;

– израђује стандардне криве и стандардне растворе;

– спроводи активности стручног усавршавања у области биохемијске здравствене делатности.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске биохемије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске биохемије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјализација из медицинске биохемије.

Назив радног места

Фармацеут

Типични / општи опис посла

– обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему води прописану медицинску документацију;

– издаје лекове, медицинска средства и предмете опште употребе и даје савете за њихову примену;

– прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању истих;

– доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;

– промоција здравља и превенција болести у сарадњи са другим здравственим радницима;

– израђује магистралне лекове;

– набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова, медицинских средстава и предмета опште употребе;

– управља фармацеутским отпадом;

– учествује у континуираном стручном усавршавању.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Фармацеут – медицински биохемичар

Типични / општи опис посла

– изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску документацију;

– обавља контролу поступка пријема пацијента и / или биолошког материјала узетог/донетог за рад;

– учествује у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања и све резултате лабораторијских испитивања;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом;

– обављаја контролу над реагенсима и одговара за подешавање и правилно руковање опремом која се користе у постуку испитивања;

– врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;

– израђује стандардне криве и стандардне растворе;

– спроводи активности стручног усавршавања у областима биохемијске делатности.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Координатор за квалитет здравствене заштите у здравственој установи на примарном нивоу здравствене заштите

Координатор за обезбеђење квалитета

Координатор за контролу квалитета

Општи опис посла

– спроводи активности за обезбеђење и контролу квалитета;

– планира, развија и надгледа систем обезбеђења и контроле квалитета;

– обезбеђује усклађеност са важећом регулативом и смерницама Добре праксе

– надгледа извршење усвојених планова рада преко извештаја које подносе шефови организационих јединица у служби;

– одобрава станардне оперативне процедуре обезбеђивања квалитета и по потреби одобрава друге процедуре;

– руководи активностима које следе након интерних и екстерних провера да би се обезбедило спровођење препоручених корективних мера.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација , у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Виша медицинска сестра / техничар

Виша медицинска сестра-техничар у амбуланти

Виша медицинска сестра-техничар-диспечер у хитној медицинској помоћи

Виша медицинска сестра-техничар у хитној медицинској помоћи

Виша медицинска сестра-техничар у поливалентној патронажи

Виша медицинска сестра-техничар у кућном лечењу и нези

Виша медицинска сестра-техничар у стационару

Виша медицинска сестра-техничар у хемодијализи

Виша медицинска сестра-техничар/бабица у ванболничком породилишту

Виша медицинска сестра-техничар у саветовалишту и превентивном центру

Виша медицинска сестра-техничар у јавном здрављу

Типични / општи опис посла

– планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

– спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму или самостално;

– пoсeћуjе трудницe, породиље и нoвoрoђeнчaд, мaлу и прeдшкoлску дeцу;

– пoсeћуjе пaциjeнтe oбoлeлe oд хроничних незаразних болести, мeнтaлних oбoљeњa;

– пoсeћуjе жeнe гeнeрaтивнoг и пoстгeнeрaтивнoг дoбa, стaрa изнeмoглa лицa;

– прaти стaњe пoрoдиљe у свa чeтири пoрoђajнa дoбa и учествује у пoрoђajу уз нaдзoр гинeкoлoгa и прaти трудницу дo пoрoдилиштa, интeнзивнo прaти стaњe пoрoдиљe двa сaтa нaкoн пoрoђaja (прaти витaлнe функциje);

– спрoвoди нeгу нoвoрoђeнe дeцe oд рoђeњa дo oтпустa и спрoвoди нeгу бaбињaрe oд пoрoђaja дo oтпустa;

– спрoвoди oрдинирaну тeрaпиjу бaбињaри пo нaлoгу гинeкoлoгa и дaje тeрaпиjу нoвoрoђeнoj дeци пo нaлoгу пeдиjaтрa;

– сaрaђуje сa другим учесницима у пружању здравствене заштите и службaмa у заједници;

– обучава нoвoпримљeнe здравствене рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;

– кoнтинуирaно спрoвoди нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa;

– требује пoтрoшни мaтeриjaл зa службу;

– контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин;

– спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјала;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места виша медицинска сестра / техничар могу се разликовати следећа радна места: Виша медицинска сестра-техничар у амбуланти, Виша медицинска сестра-техничар-диспечер у хитној медицинској помоћи, Виша медицинска сестра-техничар у хитној медицинској помоћи, Виша медицинска сестра-техничар у поливалентној патронажи, Виша медицинска сестра-техничар у кућном лечењу и нези, Виша медицинска сестра-техничар у стационару, Виша медицинска сестра-техничар у хемодијализи, Виша медицинска сестра-техничар / бабица у ванболничком породилишту, Виша медицинска сестра-техничар у саветовалишту и превентивном центру, Виша медицинска сестра-техничар у јавном здрављу.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши физиотерапеут

Типични / општи опис посла

– спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налогадоктора медицине специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију;

– надзире и контролише рад физиотерапеута;

– надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.;

– спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa;

– увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;

– учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa;

– прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

– прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

– пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши зубни техничар

Типични / општи опис посла

– израђује, прилагођава, сервисира и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије;

– планира, организује и надзире рад зубних техничара;

– спроводи активности стручног усавршавања у области зубне технике;

– увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши санитарни техничар / санитарно-еколошки инжењер

Типични / општи опис посла

– узима узорке за испитивање и врши њихову анализу;

– прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима;

– спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

– спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;

– врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада;

– спроводи активности стручног усавршавања.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши радиолошки техничар

Типични / општи опис посла

– даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања;

– поставља пацијента у одговарајући положај за снимање;

– припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;

– снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка;

– примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејства зрачења;

– спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке технике.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши нутрициониста – дијететичар

Типични / општи опис посла

– израђује план исхране, у складу са нутритивним вредностима хране и здравственим стањем пацијента и прати исходе прописаних дијета;

– пружа савете пацијентима и спроводи здравстено васпитни рад;

– врши промоцију здравих стилова и навика у исхрани;

– спроводи активности стручног усавршавања у области дијететике.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши лабораторијски техничар

Типични / општи опис посла

– врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;

– припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

– одржава културе микроорганизама;

– ради на биохемијским и другим анализаторима;

– изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску документацију;

– спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виша стоматолошка сестра / техничар

Стоматолошка сестра /техничар у амбуланти

Стоматолошка сестра/ техничар на зубном рендген апарату

Типични / општи опис посла

– асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

– изводи и асистира при денталним и интраоралним снимањима;

– планира, организује и надзире рад стоматолошких сестара / техничара;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– спроводи активности стручног усавршавања стоматолошких сестара / техничара.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Цитоскринер

Типични / општи опис посла

– врши морфолошку анализу ћелија добијених цервикалним брисом у поступку скрининга;

– спроводи активности стручног усавршавања у области цитолошке цервикалне методологије.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– средње образовање у трајању од четири године;

или

– на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– додатна обука за цитоскрининг у организованом популационом скринингу на рак грлића материце.

Назив радног места

Виши радни терапеут

Типични / општи опис посла

– планира радну терапију;

– израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода терапије;

– прати стање пацијента и успешност радне терапије и прилагођава програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента;

– подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби, учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима;

– спроводи активности стручног усавршавања у области радне терапије.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши фармацеутски техничар

Типични / општи опис посла

– врши промет на малопомоћних лековитих средстава, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања на рецепт;

– врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;

– спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;

– спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;

– планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара;

– спроводи активност стручног усавршавања.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Медицинска сестра / техничар

Медицинска сестра-техничар у амбуланти

Медицинска сестра-техничар-диспечер у хитној медицинској помоћи

Медицинска сестра-техничар у хитној медицинској помоћи

Медицинска сестра-техничар у кућном лечењу и нези

Медицинска сестра-техничар у стационару

Медицинска сестра-техничар у хемодијализи

Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у ванболничком породилишту

Медицинска сестра у јавном здрављу

Типични / општи опис посла

– пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;

– у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;

– припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд;

– учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;

– примa пoзивe нa тeлeфoну зa хитнe интeрвeнциje и кooрдинирa рaдoм и усмeрaвa свe eкипe хитне помоћи нa тeрeну, усмeрaвa нajближу eкипу прeмa мeсту интeрвeнциje и прaти крeтaњa eкипa хитне помоћи нa цeлoм пoдручjу територијалне нaдлeжнoсти;

– у хитним случajeвимa пружa прву пoмoћ унeсрeћeнимa нa мeсту дoгaђaja и у трaнспoрту и прaти бoлeсникa и нaдзирe гa зa врeмe прeвoзa дo здрaвствeнe устaнoвe или кућe рaди дaљeг лeчeњa;

– врши узимaњe узoрaкa у стaну бoлeсникa зa бaктeриoлoшкo-лaбoрaтoриjскe прeглeдe;

– прaти стaњe пoрoдиљe у свa чeтири пoрoђajнa дoбa и учествује у пoрoђajу уз нaдзoр гинeкoлoгa и прaти трудницу дo пoрoдилиштa, интeнзивнo прaти стaњe пoрoдиљe двa сaтa нaкoн пoрoђaja (прaти витaлнe функциje), спрoвoди нeгу нoвoрoђeнe дeцe oд рoђeњa дo oтпустa и спрoвoди нeгу бaбињaрe oд пoрoђaja дo oтпустa и спрoвoди oрдинирaну тeрaпиjу бaбињaри пo нaлoгу гинeкoлoгa и дaje тeрaпиjу нoвoрoђeнoj дeци пo нaлoгу пeдиjaтрa;

– врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

– правилно одлаже медицински отпад;

– посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места медицинска сестра / техничар могу се разликовати следећа радна места: Медицинска сестра-техничар у амбуланти, Медицинска сестра-техничар-диспечер у хитној медицинској помоћи, Медицинска сестра-техничар у хитној медицинској помоћи, Медицинска сестра-техничар у кућном лечењу и нези, Медицинска сестра-техничар у стационару, Медицинска сестра-техничар у хемодијализи, Гинеколошко-акушерска сестра / бабица у ванболничком породилишту, Медицинска сестра у јавном здрављу.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Физиотерапеутски техничар

Типични / општи опис посла

– самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану медицинску документацију;

– прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

– прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

– пoдстицaњe и пoдучaвaњe пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Зубни техничар

Типични / општи опис посла

– израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– припрема лабораторију за зубну технику за рад;

– сарађује са доктором стоматолигије у изради и адаптацији протетске надокнаде;

– репарише протетску надокнаду.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Санитарни / Санитарно-еколошки техничар

Типични / општи опис посла

– узима узорке за испитивање и врши њихову анализу;

– прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима;

– спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

– учествује у процедурама скупљања и уклањања медицинског отпада;

– спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Лабораторијски техничар

Типични / општи опис посла

– узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;

– припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме,

– одржава културе микроорганизама;

– ради на биохемијским и другим анализаторима;

– изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Стоматолошка сестра / техничар

Типични / општи опис посла

– асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

– асистира при денталним и интраоралним снимањима;

– води прописану медицннску документацију;

– припрема стоматолошку ординацију за рад;

– врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Фармацеутски техничар

Типични / општи опис посла:

– врши промет на мало помоћних лековитих средстава, медицинских средстава и других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања на рецепт;

– врши пријем лекова, медицинских средстава и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;

– спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;

– спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Психолог специјалиста

Типичан / општи опис посла

– обавља сложенију психодијагностику амбулантних болесника;

– обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену;

– обавља психолошко саветовање;

– примењује тестове интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, тестове личности, као и тeхнике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– специјализација из медицинске психологије.

Назив радног места

Здравствени сарадник специјалиста у лабораторији

Типичан / општи опис посла

– узорковање и вршење сложенијих хемијских и биохемијских анализа на терену и у лабораторији;

– припрема потребне реагенсе за извођење анализа;

– израда стручних анализа, извештаја и мишљења;

– унапређење квалитета вршења хемијских и биохемијских анализа.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– одговарајућа специјализација.

Назив радног места

Здравствени сарадник у лабораторији

Типичан / општи опис посла

– узорковање и вршење хемијских и биохемијских анализа на терену и у лабораторији;

– припрема потребне реагенсе за извођење анализа;

– израда стручних анализа, извештаја и мишљења;

– унапређење квалитета вршења хемијских и биохемијских анализа.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Психолог

Типичан / општи опис посла

– обавља психодијагностику амбулантних болесника;

– обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену;

– обавља психолошко саветовање;

– примењује тестове интелигениције, тестове за процену когнитивних функција личности, тестове личности као и тeхнике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Дефектолог

Типичан / општи опис посла

– обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању;

– примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и рехабилитације особа са различитим типовима поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању;

– сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду;

– сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима по питања третмана.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Логопед

Типичан / општи опис посла

– обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене говорних и језичких поремећаја;

– примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и рехабилитације особа са поремећајем говорних и језичких поремећаја;

– сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду;

– сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима по питања третмана.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Специјални педагог

Типичан / општи опис посла

– унапређује васпитни рад применом одговарајућих педагошких активности у оквиру развојног саветовалишта, заједно са другим члановима тима;

– прати, анализира и подстиче целовит развој детета;

– обавља саветодавни рад са децом, родитељима, односно старатељима;

– учествује у раду тима за заштиту од злостављања и занемаривања;

– обавља послове у области васпитања, професионалног и радног оспособљавања и социјалне партиципације особа са тешкоћама у менталном развоју;

– промовисање права особа са тешкоћама у менталном развоју.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Социјални радник

Типичан / општи опис посла

– узима социјалну анамнезу  у сврху  тимске процене менталног стања пацијента и прављена плана лечења;

– састављање извештаја и давање мишљења;

– праћење социјалног стања појединца или групе;

– саветовање појединаца и група;

– истраживање и извештавање у случајевима злостављања и занемаривања;

– сарадња са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Техничар – електроничар на хемодијализи

Типичан / општи опис посла

– ради на одржавању апарата за дијализу;

– врши калибрисање апарата;

– врши проверу тачности вредности физичких величина које су пројектоване на апарату;

– прати гарантне листове и сервисирање опреме.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Возач санитетског возила

Возач у хитној медицинској помоћи

Возач у санитетском превозу

Типичан / општи опис посла

– врши хитан санитетски превоз пацијената;

– врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

– помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

– одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу;

– посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места возач санитетског возила могу се разликовати следећа радна места: Возач у хитној медицинској помоћи, Возач у санитетском превозу.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– возачка дозвола Б категорије.

Назив радног места

Спремач / Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

Типичан / општи опис посла

– одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

– одржава хигијену у административним просторијама;

– одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

– обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Перач лабораторијског посуђа

Типичан / општи опис посла

– врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа;

– врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе;

– одржава хигијену радних површина у лабораторији;

– на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Назив радног места

Доктор медицине субспецијалиста

Доктор медицине субспецијалиста у кардиохирургији

Доктор медицине субспецијалиста у неурохирургији

Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама

Доктор медицине субспецијалиста у интервентној радиологији

Доктор медицине субспецијалиста у радиотерапији

Доктор медицине субспецијалиста у психијатрији у болничким установама специјализованим за психијатрију

Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 2 и

Доктор медицине субспецијалиста у онкологији

Доктор медицине субспецијалиста на психијатријским одељењима

Доктор медицине субспецијалиста у ургентним службама и реанимацији

Доктор медицине субспецијалиста на интервентној ендоскопији

Доктор медицине субспецијалиста на бронхоскопијама

Доктор медицине субспецијалиста на ендоскопији

Доктор медицине субспецијалиста на дијализи

Доктор медицине субспецијалиста на инфективним одељењима

Доктор медицине субспецијалиста на биомедицински потпомогнутој оплодњи (БМПО)

Доктор медицине субспецијалиста у микробиолошкој дијагностици

Доктор медицине субспецијалиста у патологији, патохистологији и цитологији

Доктор медицине субспецијалиста у клиничко-биохемијској и хематолошкој дијагностици

Доктор медицине субспецијалиста у радиолошкој дијагностици

Доктор медицине субспецијалиста у нуклеарној медицини

Доктор медицине субспецијалиста у трансфузиологији

Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти

Доктор медицине субспецијалиста у специјалистичкој амбуланти

Типични / општи опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења;

– реализује субспецијалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције;

– поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење;

– обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем;

– обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;

– врши пријем и збрињавање хитних пацијената;

– спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован;

– обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности и уже специјалности;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места доктор медицине субспецијалиста могу се разликовати следећа радна места: Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 2, Доктор медицине субспецијалиста у онкологији, Доктор медицине субспецијалиста на психијатријским одељењима, Доктор медицине субспецијалиста у ургентним службама и реанимацији, Доктор медицине субспецијалиста на интервентној ендоскопији, Доктор медицине субспецијалиста на бронхоскопијама, Доктор медицине субспецијалиста на ендоскопији, Доктор медицине субспецијалиста на дијализи, Доктор медицине субспецијалиста на инфективним одељењима, Доктор медицине субспецијалиста на биомедицински потпомогнутој оплодњи (БМПО), Доктор медицине субспецијалиста у микробиолошкој дијагностици, Доктор медицине субспецијалиста у патологији, патохистологији и цитологији, Доктор медицине субспецијалиста у клиничко-биохемијској и хематолошкој дијагностици, Доктор медицине субспецијалиста у радиолошкој дијагностици, Доктор медицине субспецијалиста у нуклеарној медицини, Доктор медицине субспецијалиста у трансфузиологији, Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, Доктор медицине субспецијалиста у специјалистичкој амбуланти.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– испит / рад из уже специјализације.

Назив радног места

Фармацеут специјалиста медицинске биохемије, субспецијалиста

Типичан / општи опис посла

– обавља послове из области медицинске биохемије из своје уже специјалности;

– ради на извођењу свих биохемијских анализа у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу, прати новине у области лабораторијске дијагностике и стара се о њиховој примени;

– процењује адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на врсту испитивања;

– учествује у процесу високо специјализованих испитивања и одговорни су за контролисање и испитивање пре почетка рада и тачност испитивања;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара;

– обављаја контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку испитивања;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– развија и примењује различите методе и технике у циљу одређивања различитих биохемијских и токсиколошких параметара у биолошком материјалу;

– тумачи биохемијскe и токсиколошке параметрe и њихове промене под утицајем болести, лекова, токсичних супстанци и хране;

– врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;

– израђује стандардне криве и стандардне растворе;

– даје стручна упутства и врши контролу стручнограда;

– спроводе активности стручног усавршавања у областима биохемијске делатности.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– испит / рад из уже специјализације.

Назив радног места

Доктор медицине специјалиста

Доктор медицине специјалиста у кардиохирургији

Доктор медицине специјалиста у неурохирургији

Доктор медицине специјалиста у операционим салама

Доктор медицине специјалиста у интервентној кардиологији

Доктор медицине специјалиста у интервентној неурологији

Доктор медицине специјалиста у интервентној радиологији

Доктор медицине специјалиста у радиотерапији

Доктор медицине специјалиста у болничким установама специјализованим за психијатрију

Доктор медицине специјалиста у интензивној нези ниво 2 и 3

Доктор медицине специјалиста у онкологији

Доктор медицине специјалиста на психијатријским одељењима

Доктор медицине специјалиста у ургентним службама и реанимацији

Доктор медицине специјалиста на интервентној ендоскопији

Доктор медицине специјалиста на бронхоскопијама

Доктор медицине специјалиста на ендоскопији

Доктор медицине специјалиста на дијализи

Доктор медицине специјалиста на инфективним одељењима

Доктор медицине специјалиста на биомедицински потпомогнутој оплодњи (БМПО)

Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици

Доктор медицине специјалиста у патологији, патохистологији и цитологији

Доктор медицине специјалиста у клиничко-биохемијској и хематолошкој дијагностици

Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

Доктор медицине специјалиста у нуклеарној медицини

Доктор медицине специјалиста у трансфузиологији

Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти

Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу

Типични / општи опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења;

– реализује специјалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције;

– поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење;

– обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем;

– обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;

– врши пријем и збрињавање хитних пацијената;

– спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

– обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је специјализован, о чему сачињава извештај;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места доктор медицине специјалиста могу се разликовати следећа радна места: Доктор медицине специјалиста у кардиохирургији, Доктор медицине специјалиста у неурохирургији, Доктор медицине специјалиста у операционим салама, Доктор медицине специјалиста у интервентној кардиологији, Доктор медицине специјалиста у интервентној неурологији, Доктор медицине специјалиста у интервентној радиологији, Доктор медицине специјалиста у радиотерапији, Доктор медицине специјалиста у болничким установама специјализованим за психијатрију, Доктор медицине специјалиста у интензивној нези ниво 2 и 3, Доктор медицине специјалиста у онкологији, Доктор медицине специјалиста на психијатријским одељењима, Доктор медицине специјалиста у ургентним службама и реанимацији, Доктор медицине специјалиста на интервентној ендоскопији, Доктор медицине специјалиста на бронхоскопијама, Доктор медицине специјалиста на ендоскопији, Доктор медицине специјалиста на дијализи, Доктор медицине специјалиста на инфективним одељењима, Доктор медицине специјалиста на биомедицински потпомогнутој оплодњи (БМПО), Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици, Доктор медицине специјалиста у патологији, патохистологији и цитологији, Доктор медицине специјалиста у клиничко-биохемијској и хематолошкој дијагностици, Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици , Доктор медицине специјалиста у нуклеарној медицини, Доктор медицине специјалиста у трансфузиологији, Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти, Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит.

Назив радног места

Доктор стоматологије специјалиста

Доктор стоматологије специјалиста у максилофацијалној хирургији

Доктор стоматологије специјалиста у специјалистичкој амбуланти

Доктор стоматологије специјалиста у јавном здрављу

Типични / општи опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– превенира, дијагностикује и лечи обољења десни тј. пародонтопатије, болести слузокоже уста и других патолошких оралних симптома, ултразвучно уклања зубни каменац, обавља хируршке интервенције за елиминацију пародонталних џепова, естетску мукогингивалну хирургију (прекривање оголићених коренова зуба, уклањање плика и френулума и сл.), биопсије патолошких промена оралне слузокоже;

– дијагностикује и лечи оралне манифестације системских болести и оралних жаришта;

– лечи каријес и компликације каријеса, проучава, дијагностикује, планира и спроводи функционалну и естетску терапију зуба са циљем рехабилитације, функције, физиологије и естетике за сваког пацијента појединачно, уклањањем каријеса и ендодонтским третманом канала корена, лечи преосетљивост зуба;

– пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја,

– обавља компликовано вађење зуба, заосталих коренова зуба, виличних цисти, бенигних тумора;

– врши уградњу имплантата, препротетску припрему, лечи оралне инфекције зубног порекла, оперативно лечи оралне узроке фокалних оболења хоспитализованих пацијената;

– дијагностикује и лечи све облике безубости и крезубости, планира и учествује и изради свих врста мобилних зубних надокнада – протеза и фиксних надокнада (крунице, мостови, инлеји, и надоградње);

– дијагностикује и лечи различите поремећаје оклузије тј. ортодонтске аномалије;

– превенира, дијагностикује и лечи обољења уста и зуба деци, врши стоматолошку санацију деце са општим и инфективним обољењима која имају оралне манифестације, лечи компликације каријеса и пародонталних обољења и повреда зуба код деце;

– обезбеђује општу анестезију код деце и одраслих, која не толеришу конвенционални стоматолошки третман и активно сарађује са специјалистом анестезиологије са реаниматологијом;

– врши: репозицију, остеосинтезу и имобилизацију код фрактура скелета лица и вилица, онколошку хирургију, уклањање кожних и остале мекоткивних и коштаних бенигних и малигних туморе главе и врата, паротидектомије, дисекције врата, ресекције максиле и мандибуле, ортогнатску хирургију-дентоалвеоларне и скелетне сегменталне и тоталне остеотомије скелета лица и вилица, реконструктивну хирургију, посттрауматске и постресекционе реконструкције мекоткивних и коштаних структура лица локалним, регионалним и удаљеним кутаним, миокутаним и остеомиокутаним слободним и васкуларизованим режњевима;

– лечи инфекције дубоких предела лица и врата дентогеног и недентогеног порекла, хируршки лечи велике васкуларне малформације лица и врата, обавља препротетску хирургију-хируршке екстракције импактираних зуба, надокнаде атрофичног алвеоларног гребена и продубљевања вестибуларног сулкуса, оралнохируршки обавља операције максиларног синуса, велике цисте вилица, хируршке екстракције импактираних зуба туморских лезијеа усне дупље, лица, поглавине и врата, у општој или локалној анестезији;

– збрињава хитна стања у области стоматологије;

– спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите;

– спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места доктор стоматологије специјалиста могу се разликовати следећа радна места: Доктор стоматологије специјалиста у максилофацијалној хирургији, Доктор стоматологије специјалиста у специјалистичкој амбуланти, Доктор стоматологије специјалиста у јавном здрављу.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана стоматологије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит.

Назив радног места

Фармацеут специјалиста

Типичан / општи опис посла

– обавља специјализоване послове из области своје специјалности;

– предлаже унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста медицинских средстава;

– ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења;

– прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању или смањивању тих реакција;

– доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;

– учествује у активностима промоције здравља и превенције болести у сарадњи са другим здравственим радницима;

– раде на развоју и примени одговарајућих аналитичких метода и техника у научноистраживачким, развојним, контролним лабораторијама и центрима у различитим областима фармацеутских наука;

– усавршавање у областима фамацеутске делатности.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена специјализација из одређених грана фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит.

Назив радног места

Фармацеут специјалиста медицинске биохемије

Типичан / општи опис посла

– обавља специјалистичке послове из области медицинске биохемије, о чему води прописану медицинску документацију;

– изводи биохемијске и хематолошке анализеу складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу, прати новине у области лабораторијске дијагностике и стара се о њиховој примени;

– процењује адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на врсту испитивања;

– учествује у процесу високо специјализованих испитивања и одговорни су за контролисање и испитивање пре почетка рада и тачност испитивања;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара;

– обавља контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку испитивања;

– припрема реагенсе и друге растворе потребне за рад;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;

– израђује стандардне криве и стандардне растворе;

– спроводи активности стручног усавршавања у области биохемијске делатности;

– даје стручна упутства и врши стручну контролу рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена специјализација из одређених грана фармације/биохемије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације / биохемије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит.

Назив радног места

Фармацеут специјалиста токсиколошке хемије

Типичан / општи опис посла

– обавља послове из области токсиколошке хемије, о чему води прописану медицинску документацију;

– процењује адекватност биолошког материјала узетог / донетог за рад у односу на врсту испитивања;

– учествује у процесу токсиколошко хемијских испитивања и одговора за тачност испитивања;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом и факсимилом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара;

– врши припрему и контролу реагенаса и других раствора потребних за рад;

– одговоран је за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку испитивања;

– изводи токсиколошко хемијске анализе у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– врши контролу лабораторијских апарата;

– израђује стандардне растворе и калибрационе криве и уводи нове методе за анализу биолошког материјала;

– спроводи активности стручног усавршавања из области токсикологије.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена специјализација из одређених грана фармације/биохемије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације/биохемије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит.

Назив радног места

Доктор медицине

Типичан / општи опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;

– спроводи здравствену заштиту становништва;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Доктор стоматологије

Типичан / општи опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;

– упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба-пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно, у присуству односно консултацији са доктором стоматологије специјаистом;

– збрињава хитна стања у области стоматологије;

– обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Фармацеут

Типичан / општи опис посла

– обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности, о чему води прописану медицинску документацију;

– набавља и правилно складишти лекове и медицинска средства;

– предлаже унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста медицинских средстава;

– ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења;

– израда магистралних лекова и галенских лекова;

– прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању или смањивање тих реакција;

– доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;

– спроводи активности стручног усавршавања у областима фамацеутске делатности;

– управљање фармацеутским отпадом.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Фармацеут – медицински биохемичар

Типичан / општи опис посла

– изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на секундарном / терцијарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију;

– обавља контролу биолошког материјала узетог / донетог за рад;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом;

– обављаја надзор и контролу над реагенсима и одговора за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у постуку испитивања;

– врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;

– израђује стандардне криве и стандардне растворе;

– даје стручна упутства лаборантима и врши контролу њиховог рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Координатор за квалитет здравствене заштите у здравственој установи на секундарном и терцијалном нивоу здравствене заштите

Координатор за обезбеђење квалитета

Координатор за контролу квалитета

Општи опис посла

– спроводи активности за обезбеђење и контролу квалитета;

– планира, развија и надгледа систем обезбеђења и контроле квалитета;

– обезбеђује усклађеност са важећом регулативом и смерницама Добре праксе

– надгледа извршење усвојених планова рада преко извештаја које подносе шефови организационих јединица у служби;

– одобрава станардне оперативне процедуре обезбеђивања квалитета и по потреби одобрава друге процедуре;

– руководи активностима које следе након интерних и екстерних провера да би се обезбедило спровођење препоручених корективних мера;

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација , у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Стручна спрема / образовање

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Виша медицинска сестра / техничар

Виша медицинска сестра-техничар у амбуланти

Виша медицинска сестра-техничар у дијагностици

Виша медицинска сестра-техничар у хемодијализи

Виша медицинска сестра-техничар у онкологији и хемиотерапији

Виша медицинска сестра-техничар на инфективном одељењу

Виша медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 и 3

Виша медицинска сестра-техничар у гинекологији и акушерству

Виша медицинска сестра-техничар/бабица у породилишту

Виша медицинска сестра-техничар на неонатологији

Виша медицинска сестра-техничар у операционој сали

Виша медицинска сестра-техничар у интервентним процедурама

Виша медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији

Виша медицинска сестра-техничар у болничким установама специјализованим за психијатрију

Виша медицинска сестра-техничар у психијатријским одељењима

Виша медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима

Виша медицинска сестра-техничар у трансфузиологији

Виша медицинска сестра-техничар у нуклеарној медицини

Виша медицинска сестра-техничар у јавном здрављу

Типични / општи опис посла

– планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

– обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

– примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

– врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину;

– учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

– прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;

– припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

– спроводи мера за спречавање интрахоспиталних инфекција;

– учествује у набавци потребног материјала;

– нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;

– одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;

– спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места виша медицинска сестра/техничар могу се разликовати следећа радна места: Виша медицинска сестра-техничар у амбуланти, Виша медицинска сестра-техничар у дијагностици, Виша медицинска сестра-техничар у хемодијализи, Виша медицинска сестра-техничар у онкологији и хемиотерапији, Виша медицинска сестра-техничар на инфективном одељењу, Виша медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 и 3, Виша медицинска сестра-техничар / бабица у породилишту, Виша медицинска сестра-техничар на неонатологији, Виша медицинска сестра-техничар у операционој сали, Виша медицинска сестра-техничар у интервентним процесима, Виша медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији, Виша медицинска сестра-техничар у болничким установама специјализованим за психијатрију, Виша медицинска сестра-техничар у психијатријским одељењима, Виша медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Виша медицинска сестра-техничар у трансфузиологији, Виша медицинска сестра-техничар у нуклеарној медицини, Виша медицинска сестра-техничар у јавном здрављу.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши физиотерапеут

Типични / општи опис посла

– спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију;

– надзире и контролише рад физиотерапеута;

– надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл;

– спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa;

– увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;

– учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa;

– прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

– прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

– пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши зубни техничар

Типични / општи опис посла

– израђује, прилагођава, сервисира и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства стоматолога или специјалисте стоматологије;

– планира, организује и надзире рад зубних техничара;

– спроводи активности стручног усавршавања у области зубне технике;

– увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер

Типични /општи опис посла

– узима узорке за испитивање и врши њихову анализу;

– прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима;

– спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

– спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;

– врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада;

– спроводи активности стручног усавршавања;

– управља медицинским отпадом ( врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада).

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши радиолошки техничар

Типични / општи опис посла

– даје упутства пацијенту о припреми за снимање и зрачну терапију и о понашању приликом снимања;

– поставља пацијента у положај пожељан за снимање и зрачну терапију;

– припрема апаратуру и материјал потребан за снимање,односно зрачну терапију;

– снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка;

– спроводи зрачну терпију;

– примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења;

– спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке технике.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– средње образовање у трајању од четири године и радним исксутвом од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши нутрициониста–дијететичар

Типични / општи опис посла

– израђује план исхране у складу са нутритивним вредностима хране и здравственим стањем пацијента и прати исходе прописаних дијета;

– пружа савете пацијентима и спроводи здравстено васпитни рад;

– врши промоцију здравих стилова и навика у исхрани;

– спроводи активности стручног усавршавања у области дијететике.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши лабораторијски техничар

Типични / општи опис посла

– врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;

– припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

– одржава културе микроорганизама;

– ради на биохемијским и другим анализаторима;

– изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;

– спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виша стоматолошка сестра / техничар

Типични / општи опис посла

– асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

– асистира при денталним и интраоралним снимањима;

– планира, организује и надзире рад стоматолошких сестара / техничара;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– спроводи активности стручног усавршавања стоматолошких сестара / техничара.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Цитоскринер

Типични / општи опис посла

– врши морфолошку анализу ћелија добијених цервикалним брисом у поступку скрининга;

– спроводи активности стручног усавршавања у области цитолошке цервикалне методологије.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– средње образовање у трајању од четири године;

или

– на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– додатна обука за цитоскрининг у организованом популационом скринингу на рак грлића материце.

Назив радног места

Виши радни терапеут

Типични / општи опис посла

– планира радну терапију;

– израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода терапије;

– прати стање пацијента и успешност радне терапије и прилагођава програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента;

– подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби и учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима;

– спроводи активности стручног усавршавања у области радне терапије.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виши фармацеутски техничар

Типични / општи опис посла

– врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;

– спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;

– спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;

– спроводи активност стручног усавршавања;

– планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Виша козметичка сестра / техничар

Типични / општи опис посла

– организација рада у организацијама и јединицама за хигијенско-естетску негу, заштиту и рехабилитацију коже и аднекса коже;

– обезбеђује инвентар и потрошни материјал, у организацијама и јединицама за хигијенско-естетску негу, заштиту и рехабилитацију коже и аднекса коже;

– спровођење козметичких процедура на здравој кожи и давање упутства за свакодневну хигијенско-естетску негу у зависности од својстава и статуса коже;

– припрема пацијента, прибора и препарата за преглед коже;

– асистира лекару при обављању естетских захвата на кожи и спровођење терапијских процедура;

– апликација козметотерапијских медикамената.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Медицинска сестра / техничар

Медицинска сестра-техничар у амбуланти

Медицинска сестра-техничар у дијагностици

Медицинска сестра-техничар у хемодијализи

Медицинска сестра-техничар у онкологији и хемиотерапији

Медицинска сестра-техничар на инфективном одељењу

Медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 2 и 3

Медицинска сестра-техничар у гинекологији и акушерству

Медицинска сестра-техничар у гинекологији и акушерству

Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у породилишту

Медицинска сестра-техничар на неонатологији

Медицинска сестра-техничар у операционој сали

Медицинска сестра-техничар у интервентним процедурама

Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији

Медицинска сестра-техничар у болничким установама специјализованим за психијатрију

Медицинска сестра-техничар на психијатријским одељењима

Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима

Медицинска сестра-техничар у трансфузиологији

Медицинска сестра-техничар у нуклеарној медицини

Медицинска сестра-техничар у јавном здрављу

Типични / општи опис посла

– планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

– обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

– примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

– врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;

– учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

– прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;

– припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

– спроводи мера за спречавање интрахоспиталних инфекција;

– учествује у набавци потребног материјала;

– нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;

– одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;

– спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места медицинска сестра/техничар могу се разликовати следећа радна места: Медицинска сестра-техничар у амбуланти, Медицинска сестра-техничар у дијагностици, Медицинска сестра-техничар у хемодијализи, Медицинска сестра-техничар у онкологији и хемиотерапији, Медицинска сестра-техничар на инфективном одељењу Медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 2 и 3, Медицинска сестра-техничар у гинекологији и акушерству, Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у породилишту, Медицинска сестра-техничар на неонатологији, Медицинска сестра-техничар у операционој сали, Медицинска сестра-техничар у интервентним процедурама, Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији, Медицинска сестра-техничар у болничким установама специјализованим за психијатрију, Медицинска сестра-техничар на психијатријским одељењима, Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Медицинска сестра-техничар у трансфузиологији, Медицинска сестра-техничар у нуклеарној медицини, Медицинска сестра-техничар у јавном здрављу.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Физиотерапеутски техничар

Типични / општи опис посла

– самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану медицинску документацију;

– прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

– прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

– пoдстицaњe и пoдучaвaњe пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Зубни техничар

Типични / општи опис посла

– израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– припрема лабораторију за зубну технику за рад;

– сарађује са доктором стоматолигије у изради и адаптацији протетске надокнаде;

– репарише протетску надокнаду.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Санитарни / Санитарно-еколошки техничар

Типични / општи опис посла

– узима узорке за испитивање и врши њихову анализу;

– прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима;

– спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

– учествује у процедурама скупљања и уклањања медицинског отпада;

– спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;

– обавља поступке потребне за третман инфективног медицинског отпада (прима, мери, води рачуна о опреми у складу са водичима добре праксе, оверава транспортну документацију, припрема за третирање, обавља третман, надгледа рад стерилизатора, оперативно ради на дробилици).

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Лабораторијски техничар

Лабораторијски техничар у дијагностици

Лабораторијски техничар у нуклеарној медицини

Типични / општи опис посла

– врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;

– врши пријем, евиденцију и класификацију узорака у циљу мерења радиоактивности и обавља припрему узорака за мерење;

– обавља анализу узорака за мерење;

– врши узорковање, мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења на терену;

– обавља послове узимања узорака и мерења биолошких, хемијских и физичких штетности на терену у вези испитивања услова радне околине и обавља технички део послове испитивања и анализе у лабораторији за испитивање радне средине;

– припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

– одржава културе микроорганизама;

– ради на биохемијским и другим анализаторима;

– изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места лабораторијски техничар могу се разликовати следећа радна места: Лабораторијски техничар у дијагностици, Лабораторијски техничар у нуклеарној медицини.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Стоматолошка сестра – техничар

Типични / општи опис посла

– асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга;

– асистира при денталним и интраоралним снимањима;

– припрема стоматолошку амбуланту за рад;

– врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад;

– води прописану медицннску документацију;

– припрема стоматолошку ординацију за рад.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Фармацеутски техничар

Типични / општи опис посла

– врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;

– проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;

– спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;

– спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Козметички техничар

Типични / општи опис посла

– учествовање у организацији рада, обезбеђење инвентара и потрошног материјала у организацијама и јединицама за хигијенско-естетску негу и заштиту коже и аднекса коже;

– спровођење козметичких процедура на здравој кожи и давање упутства за свакодневну хигијенско-естетску негу, у зависности од својстава и статуса коже, уз обезбеђивање хигијенских услова рада, одржавање услова антисепсе и асепсе у раду;

– припрема пацијнета, прибора и препарата за преглед;

– асистира лекару при обављању естетских захвата на кожи и спровођење терапијских процедура;

– апликација козметотерапијских медикамената.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Здравствени неговатељ

Здравствени неговатељ у болничким установама специјализованим за психијатрију

Здравствени неговатељ на психијатријским одељењима

Здравствени неговатељ на осталим болничким одељењима

Типични / општи опис посла

– обавља мање сложене послове здравствене неге хоспитализованих пацијената;

– врши танспорт тешко покретних и непокретних пацијената;

– пресвлачи пацијенте и болесничке постеље;

– помаже у исхрани пацијената;

– транспортује пацијенте на консултативне прегледе;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места здравствени неговатељ могу се разликовати следећа радна места: Здравствени неговатељ у болничким установама специјализованим за психијатрију, Здравствени неговатељ на психијатријским одељењима, Здравствени неговатељ на осталим болничким одељењима.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од три године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Масер

Типични / општи опис посла

– припрема просторије за масажу;

– припрема апаратуру за масажу;

– примењује технике масаже по налогу лекара;

– примењује класичне-релакс или специјалне масаже.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од три године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

Психолог специјалиста

Психолог специјалиста у болничким установама специјализованим за психијатрију

Психолог специјалиста на психијатријским одељењима

Психолог специјалиста на осталим болничким одељењима

Типичан / општи опис посла

– обавља сложенију психодијагностику пацијената;

– обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену;

– обавља психолошко саветовање;

– примењује тестове интелигениције, тестове за процену когнитивних функција личности, тестове личности као и тeхнике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места психолог специјалиста могу се разликовати следећа радна места: Психолог специјалиста у болничким установама специјализованим за психијатрију, Психолог специјалиста на психијатријским одељењима, Психолог специјалиста на осталим болничким одељењима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. Године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– специјализација из медицинске психологије.

Назив радног места

Здравствени сарадник специјалиста токсиколошке хемије / санитарне хемије

Типични / општи опис посла

– учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области токсиколошке хемије, биологије, хигијене и хумане екологије;

– обавља лабораторијске анализе у области токсиколошке хемије;

– контролише узимање узорака, обрађује и тумачи добијене резултате;

– учествује у припремама за увођење нових метода рада и обраде података и извештаја.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– специјализација из токсиколошке хемије / санитарне хемије.

Назив радног места

Здравствени сарадник на промоцији здравља

Типични / општи опис посла

– учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене културе становништа и изради и евалуацији плана и програма здравственог васпитања и програма акција у заједници, краткорочних и дугорочних;

– теренским радом успоставља контакт са здравственим, просветним и другим стручњацима и организацијама које се баве промоцијом здравља;

– прати примену и извршавање планова и програма здравственог васпитања, води бригу о евиденцијама здравствено васпитног рада и примену стручно-методолошких упутства и огледних здравствено-васпитних средстава;

– учествује у спровођењу програма промоције здравља и програма акција који су посебно усмерени на осетљиве групације (труднице, мала и предшколска деца, школска деца и омладина, лица старија од 65 година живота и особе са инвалидитетом) у заједници, у сарадњи са свим заинтересованим партнерима (предшколске установе, школе, радне организације, здравствене установе, институције локалне самоуправе, организација цивилног друштва и др.) – покретање свих видова партнерства у области васпитања за здравље;

– учествује у здравственом информисању популације.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Здравствени сарадник за економику здравствене заштите

Типични / општи опис посла

– учествује у изради јавноздравствених програма којима се повећава доступност и приступачност здравствене заштите;

– ради на унапређењу функционисања система јавног здравља развојем пројеката базираних на интердисциплинарности, интерсекторској сарадњи и раду у заједници;

– учествује у обезбеђивању одрживог финансирања и фискалних подстицаја за јавноздравствене активности;

– ради на процени коштања спровођења Плана здравствене заштите и прорачуну трошкова других планова и програма здравствене заштите;

– обавља послове на методологији израде и имплементацији Националног здравственог рачуна у Србији;

– ради на пословима економске евалуације здравствених програма и процене здравствене технологије;

– ради на унапређењу и праћењу показатеља ефикасности и квалитета рада здравствених установа.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Здравствени сарадник за здравствену статистику и информатику

Типични / општи опис посла

– примењује статистичке анализе на подацима који су део здравственог информационог система и званичне медицинске статистике;

– статистичким техникама анализира здравствено стање становништва и рад здравственог сектора преко података за праћење квалитета у здравственој заштити;

– изучава најновија техничко-информациона достигнућа, ради на инплементацији истих у здравствени сектор;

– одржава наменске базе података које повезују остале делатности са здравственим информационим системом;

– анализира статистичким техникама рад здравствене службе, здравственог стања становништва и друге статистике анализе за потребе центара у заводу.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– специјалиста здраствене статистике и информатике.

Назив радног места

Здравствени сарадник на пословима анализе, планирања и организације здравствене заштите и информатике са биостатистиком у здравству

Типични / општи опис посла

– прикупљање медицнске документације из здравствених установа;

– логичка контрола исправности података и унос у базе података;

– логичка контрола исправности података након уноса у базе;

– израда извештаја о организационој структури, кадровима, опремљености у здравственим установама према профилима, добним групама, полу, стручној спреми;

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– средње образовање у трајању од четири године до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Здравствени сарадник у области јавног здравља

Типични / општи опис посла

– анализира међународне јавноздравствене стратегије;

– прилагођава међународне циљеве специфичним карактеристикама окружења у нашој земљи уз избор одговарајућих показатеља којима се прати унапређење здравља становништва и развој јавноздравствених служби;

– примењује процес менаџмента у јавноздравственом систему и здравственим програмима;

– развија, имплементира и евалуира интервенције у промоцији здравља засноване на доказима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије / академска специјализација) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– академска специјализација / Мастер из јавног здравља.

Назив радног места

Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине средине

Типични / општи опис посла

– прати стање загађености животне средине из области квалитета ваздуха, отпадних и површинских вода;

– учествује у евидентирању и анализи здравствених индикатора животне средине из области квалитета ваздуха, отпадних и површинских вода;

– учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама;

– обрађује и приказује географску дистрибуцију праћених загађења животне средине;

– учествује у изради периодичних публикација по појединим програмима;

– израђује елаборат о утицају на животну средину;

– извршава законску обавезу извештавања надлежних установа из области коју прати у свом раду (квалитета ваздуха, квалитета отпадних и других вода);

– у својству саветника за комунални отпад организује и спроводи мере одлагања комуналног отпада;

– управља медицинским отпадом (врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада);

– учествује у процени ризика на радном месту и у радној околини кроз идентификацију и процену штетности и опасности;

– учествује у стручним пословима испитивања услова радне околине;

– по потреби врши анализе и испитивања појединих штетности у радној околини на терену.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Здравствени сарадник – Аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији

Типични / општи опис посла

– узорковање за хемијске, физикохемијске и технолошке анализе на терену и у лабораторији;

– процена резултата лабораторијских испитивања;

– израда стручних анализа, извештаја и мишљења; рад на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду хемијских и осталих анализа;

– учествовање у изради студија, елабората итд. из своје области.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Здравствени сарадник специјалиста у биохемијској лабораторији

Типични / општи опис посла

– узорковање хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији из своје области и одговорни су за тачност испитивања;

– контрола биолошког материјала узетог / донетог за рад;

– израда стручних анализа, извештаја и мишљења;

– учествују у спровођењу унутрашње контроле рада;

– унапређење квалитета вршења хемијских и биохемијских анализа.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– одговарајућа специјализација.

Назив радног места

Здравствени сарадник у биохемијској лабораторији

Типични / општи опис посла

– узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и оцењивање резултата лабораторијских испитивања;

– контрола биолошког материјала узетог / донетог за рад;

– припрема реагенаса потребних за рад;

– израда стручних анализа, извештаја и мишљења;

– унапређење квалитета вршења хемијских и биохемијских анализа;

– спровођењу унутрашње контроле рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Медицински физичар специјалиста

Типични / општи опис посла

– обавља самостално или као део медицинског тима специјалистичке, сложене послове планирања (калкулације) индивидуалног зрачног третмана за пацијенте код којих се транскутана радиотерапија, брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична терапија користе као модалитет у лечењу малигних болести;

– обавља самостално или као део медицинског тима специјалистичке, сложене послове планирања (калкулације) индивидуалне дозиметрије за пацијенте код којих се терапија отвореним изворима јонизујућег зрачења (радионуклидна терапија) користи као модалитет у лечењу малигних и других хроничних болести;

– обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи послове и задатке из домена примене јонизујућег зрачења у медицинске сврхе;

– обавља послове планирања радиотерапије, радионуклидне терапије, детекције зрачења, дозиметрије, стандардизације, терапијске примене извора јонизујућег зрачења, контроле и заштите од јонизујућег зрачења;

– обавља послове контроле квалитета високотехнолошке дијагностичке опреме у нуклеарној медицини и радиологији;

– обавља послове контроле и припреме радиоизотопа и радиофармака коришћених за дијагностику и терапију.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; и завршена специјализација из медицинске физике за здравствене сараднике у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске физике за здравствене сараднике у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– специјалистички испит.

Назив радног места

Психолог

Психолог у болничким установама специјализованим за психијатрију

Психолог на психијатријским одељењима

Психолог на осталим болничким одељењима

Типични / општи опис посла

– обавља психодијагностику пацијената;

– обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену;

– обавља психолошко саветовање;

– примењује тестове интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, тестове личности као и тeхнике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места психолог могу се разликовати следећа радна места: Психолог у болничким установама специјализованим за психијатрију, Психолог на психијатријским одељењима, Психолог на осталим болничким одељењима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Дефектолог

Типични / општи опис посла

– обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању;

– примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и рехабилитације особа са различитим типовима поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању;

– сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду;

– сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима по питања третмана.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Логопед

Типични / општи опис посла

– обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене говорних и језичких поремећаја;

– примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и рехабилитације особа са поремећајем говорних и језичких поремећаја;

– сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду;

– сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима по питања третмана.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Специјални педагог

Типични / општи опис посла

– унапређује васпитни рад применом одговарајућих педагошких активности у оквиру развојног саветовалишта, заједно са другим члановима тима;

– прати, анализира и подстиче целовит развој детета;

– обавља саветодавни рад са децом, родитељима, односно старатељима;

– учествује у раду тима за заштиту од злостављања и занемаривања;

– обавља послове у области васпитања, професионалног и радног оспособљавања и социјалне партиципације особа са тешкоћама у менталном развоју;

– промовисање права особа са тешкоћама у менталном развоју.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Биолог / молекуларни биолог специјалиста

Типични / општи опис посла

– дефинисање адекватног лабораторијско-дијагностичког приступа у односу на достављене индикације за тестирање;

– извођење односно примена дијагностичких процедура и метода у пружању, односно спровођењу здравствене заштите;

– учешће у изради извештаја, елабората и студија;

– контрола узимања узорака, обрада и тумачење добијених резултата;

– усавршавање постојећих и увођење нових метода за генетичке анализе;

– праћење савремених достигнућа у области медицинске генетике;

– учешће у раду стручних мултидисциплинарних тимова.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Биолог / молекуларни биолог

Типични / општи опис посла

– припрема и спровођење биолошких и молекуларно биолошких анализа у лабораторији и тумачење резултата лабораторијских испитивања;

– израда стручних анализа, извештаја, мишљења;

– учешће у изради студија, елабората итд. из области биолошких и молекуларно биолошких истраживања у медицини;

– рад на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду биолошких и молекуларно биолошких анализа, као и на стручном усавршавању у својој области.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Медицински физичар

Типични / општи опис посла

– обавља самостално или као део медицинског тима сложене послове планирања индивидуалног зрачног третмана;

– обавља самостално или као део медицинског тима, сложене послове планирања (калкулације) индивидуалне дозиметрије;

– обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке из домена примене јонизујућег зрачења у медицинске сврхе;

– обавља пројектовање мера радиационе сигурности и безбедности;

– врши калибрацију уређаја за мерење радиоактивности;

– врши обуку особља;

– обавља послове планирања радиотерапије, радионуклидне терапије, детекције зрачења, дозиметрије, стандардизације, терапијске примене извора јонизујућег зрачења, контроле и заштите од јонизујућег зрачења;

– обавља послове контроле извора зрачења;

– обавља послове контроле квалитета високотехнолошке дијагностичке опреме у нуклеарној медицини и радиологији;

– обавља послове контроле и припреме радиоизотопа и радиофармака коришћених за дијагностику и терапију.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Доктор ветеринарске медицине специјалиста

Типични / општи опис посла

– пријем, обрада и евиденција животињских материјала и ветеринарских препарата;

– стручни надзор над припремом и извођењем дијагностичких тестова за животињске материјале и ветеринарске препарате које обављају ветеринарски техничари;

– помоћ при стручном надзору рада са лабораторијским животињама у оквиру дијагностичких тестова у делу послова које обављају ветеринарски техничари;

– координација рада ветеринарских техничара;

– учествује у тестовима и анализама које се врше у лабораторијама завода, када су у питању ветеринарске активности;

– надзор, организација и спровођење послова узгоја лабораторијских животиња;

– врши ветеринарски надзор животиња у биолошком огледу;

– одговоран је за законом прописано уклањање животињског биолошког материјала.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; завршене специјалистичке студије (здравствене) из одређених грана ветеринарске медицине;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, завршене специјалистичке студије (здравствене) из одређених грана ветеринарске медицине.

Додатна знања / испити / радно искуство

– одговарајућа специјализација.

Назив радног места

Доктор ветеринарске медицине

Типични / општи опис посла

– пријем, обрада и евиденција животињских материјала и ветеринарских препарата;

– стручни надзор над припремом и извођењем дијагностичких тестова за животињске материјале и ветеринарске препарате које обављају ветеринарски техничари;

– помоћ при стручном надзору рада са лабораторијским животињама у оквиру дијагностичких тестова у делу послова које обављају ветеринарски техничари;

– координација рада ветеринарских техничара;

– учествује у тестовима и анализама које врше лабораторије завода, када су у питању ветеринарске активности;

– надзор, организација и спровођење послова узгоја лабораторијских животиња;

– врши ветеринарски надзор животиња у биолошком огледу;

– одговоран је за законом прописано уклањање животињског биолошког материјала.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Социјални радник

Социјални радник у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима

Социјални радник на осталим болничким одељењима

Типични / општи опис посла

– узимање социјалне анамнезе у сврху тимске процене менталног стања пацијента и прављена плана лечења;

– састављање извештаја и давање мишљења;

– праћење социјалног стања појединца или групе;

– саветовање појединаца и група;

– истраживање и извештавање у случајевима злостављања и занемаривања;

– сарадња са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места социјални радник могу се разликовати следећа радна места: Социјални радник у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима, Социјални радник на осталим болничким одељењима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Виши хемијски техничар

Типични / општи опис посла

– припрема и поставља лабораторијски прибор за рад;

– врши узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште употребе) за физичко хемијско испитивање;

– учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирања, уноса података из записника о узроковању и уноса података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података;

– обезбеђује адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака;

– учествује у унапређењу квалитета;

– спроводи активности стручног усавршавања.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Виши протетичар – ортотичар

Типични / општи опис посла

– обавља сложеније послове из делокруга рада протетичара и ортотичара, а нарочито: узима мере и гипсане отиске за сва ортотичка средства израђена од термопластичних материјала а нарочито потколене ортозе, цервикалне ортозе и фиксационе шине;

– израђује све протетичке компоненте, а првенствено естетске рукавице, парцијално пуњење естетске шакем естетске шаке за пасивне протезе, делове за суспензије горњих екстремитета, делове за скелете доњих екстремитета, протезе;

– учествује у функционалном оспособљавању особа са ампутацијом;

– учествује у унапређењу квалитета;

– спроводи активности стручног усавршавања.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Хемијски техничар

Типични / општи опис посла

– припрема и поставља лабораторијски прибор за рад;

– врши узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште употребе) за физичко хемијско испитивање;

– учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирање уноса података из записника о узроковању и уносу података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података;

– обезбеђује адекватночување и транспорт лабораторијских узорака.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

Техничар-електроничар на хемодијализи

Типични / општи опис посла

– ради на одржавању апарата за дијализу;

– врши калибрисање апарата и врши проверу тачности вредности физичких величина које су пројектоване на апарату;

– прати гарантне листове и сервисирање опреме.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Протетичар – ортотичар

Типични / општи опис посла

– узима мере и гипсане отиске за сва ортотичка средства израђена од термопластичних материјала-потколене ортозе, цервикалне ортозе и фиксационе шине;

– израђује све протетичке компоненте-естетске рукавице, парцијално пуњење естетске шаке, естетске шаке за пасивне протезе, делове за суспензије горњих екстремитета, делове за скелете доњих екстремитета;

– учествује у функционалном оспособљавању особа са ампутацијом;

– припрема простор за рад.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Техничар за контролу јонизујућег зрачења

Типични / општи опис посла

– врши послове контроле извора јонизујућег зрачења;

– обавља мерења извора зрачења у медицинској и индустријској примени;

– пријем, евиденција и класификација достављених дозиметара, обрада и слање личних дозиметара;

– уклањање радиоактивног отпада у складу са прописима који уређују ту област;

– врши пријем, евиденцију и класификацију достављених дозиметара и припрема дозиметре за обраду;

– обавља послове мерења извора зрачења у медицинској и индустријској примени на терену.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Ветеринарски техничар

Типични / општи опис посла

– припрема лабораторије за рад;

– извођење дијагностичких тестова за животињске материјале и ветеринарске препарате;

– рад са лабораторијским животињама у оквиру дијагностичких тестова у делу послова које обављају ветеринарски техничари;

– уклањање животињског биолошког материјала на прописан начин.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Возач санитетског возила

Типични / општи опис посла

– врши хитан санитетски превоз пацијената;

– врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

– помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

– одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– возачка дозвола Б категорије.

Назив радног места

Возач техничког возила

Типични / општи опис посла

– вози техничко возило;

– одржава возило;

– прати и води евиденцију о исправности возила;

– вoди eвидeнциjу o путним нaлoзимa и пoтрoшњи гoривa и мaзивa;

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– возачка дозвола Б категорије.

Назив радног места

Спремач / Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

Типични / општи опис посла

– одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

– одржава хигијену у административним просторијама;

– одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

– обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Помоћни радник на нези болесника

Помоћни радник на нези болесника у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима

Помоћни радник на нези болесника на осталим болничким одељењима

Типични / општи опис посла

– помоћни послови неге болесника;

– помаже медицинској сестри код пријема, збрињавања и отпуста пацијената;

– помоћни послови код паковања санитетског материјала;

– транспорт болесника на консултативне прегледе и интервенције;

– посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места помоћни радник на нези болесника могу се разликовати следећа радна места: Помоћни радник на нези болесника у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима, Помоћни радник на нези болесника на осталим болничким одељењима.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Помоћни радник на обдукцији

Типични / општи опис посла

– ради на пословима обдукције;

– пренос обдукованих лица;

– припрема сале за обдукцију;

– припрема лешног материјала у сврху едукације.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Перач лабораторијског посуђа

Типични / општи опис посла

– врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа;

– врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе;

– одржава хигијену радних површина у лабораторији;

– на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРИ И ИНФОРМИСАЊУ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У КУЛТУРИ И ИНФОРМИСАЊУ

Назив радног места

Директор установе културе

Директор централне установе

Директор републичке установе

Директор покрајинске установе

Директор установе на територији једног града, региона, више општина / директор матичне јавне библиотеке

Директор установе на територији једне општине

Општи опис посла

– представља и заступа установу;

– организује и руководи радом установе;

– стара се о законитости рада установе;

– предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја установе и финансијски план установе и предузима мере за спровођење пословне политике, плана развоја и програма рада;

– одговоран је за спровођење програма рада установе;

– одговоран је за материјално – финансијско пословање установе;

– доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом установе;

– извршава одлуке Управног одбора и присуствује седницама, без права одлучивања;

– одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и колективним уговором и утврђује износе накнаде сарадника у складу са законом и Статутом;

– закључује уговоре у име и за рачун установе и јединица у саставу;

– даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свог рада запосленим у случајевима одређеним законом и овим Статутом.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– положен одговарајући стручни испит ако се захтева законом;

– знање рада на рачунару;

– пет година радног искуства;

– 10 година радног искуства у струци или научна звања у дисциплинама везаним за основну делатност.

– знање страног језика;

– положен одговарајући стручни испит ако се захтева законом;

– знање рада на рачунару;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Заменик директора установе културе

Заменик директора централне установе

Заменик директора републичке установе

Заменик директора покрајинске установе

Заменик директора

установе на територији једног града,региона или више општина

Заменик директора установе на територији општине

Општи опис посла

– помаже директору у планирању и организацији рада унутрашње организационе јединице;

– остварује сарадњу са другим организационим јединицама ради припреме конкретизованих планова реализације програма рада;

– предлаже директору конкретизоване планове реализације програма рада организационе јединице;

– припрема и подноси извештаје о реализацији плана рада организационе јединице са предлозима за унапређивање процеса рада у организационој јединици;

– прати радни ангажман запослених у квантитативном и квалитативном смислу и сачињава месечне извештаје;

– надзире рад извршиоца послова задужених за непосредну организацију и извршавање поверених послова;

– израђује годишњи план рада и извештај о раду установе;

– организује стручне скупове;

– организује или обезбеђује учешће на међународним и осталим саветовањима;

– остварује сарадњу са стручним и научним установама и државним органима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит ако се захтева законом;

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– пет година радног искуства.

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Помоћник директора установе културе

Помоћник директора централне установе

Помоћник директора републичке установе

Помоћник директора покрајинске установе

Помоћник директора

установе на територији једног града,региона или више општина

Помоћник директора

установе на територији општине

Општи опис посла

– припрема и подноси извештаје о реализацији плана рада организационе јединице са предлозима за унапређивање процеса рада у организационој јединици;

– прати радни ангажман запослених у квантитативном и квалитативном смислу и сачињава месечне извештаје;

– надзире рад извршиоца послова задужених за непосредну организацију и извршавање поверених послова;

– израђује годишњи план рада и извештај о раду установе;

– организује стручне скупове.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит ако се захтева законом;

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– пет година радног искуства.

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Секретар установе

Секретар централне установе

Секретар републичке установе

Секретар покрајинске

установе

Секретар установе на територији једног града, региона или више општина/ Секретар матичне јавне библиотеке

Секретар установе на територији једне општине

Општи опис посла

– руководи обједињавањем рада установе и јединица у саставу;

– припрема и разрађује уговоре које закључује установа и јединица у саставу;

– доноси решења у вези са остваривањем права сопственика и корисника културних добара;

– врши израду општих и интерних аката установе;

– врши израду одлука из области радних односа и одлука за потребе спровођења поступка статусних промена;

– даје стручна мишљења и примедбе на нацрте закона и других прописа;

– учествује у креирању и изради стандарда, правила и процедура везаних за основну делатност установе;

– остварује сарадњу са стручним и научним установама и државним органима, као и надлежним службама оснивача и прати динамику реализације обавеза установе из домена правних, општих и кадровских послова;

– координира и припрема предлоге одлука и аката колегијалних органа управљања, и образлаже предлоге аката и координира извршење по доношењу;

– координира и припрема одлуке и акта јединица у саставу и координира њихово извршење по доношењу;

– предлаже директору конкретизоване планове реализације програма рада организационе јединице;

– припрема и подноси извештаје о реализацији плана рада организационе јединице са предлозима за унапређивање процеса рада у организационој јединици;

– прати радни ангажман запослених и сачињава месечне извештаје;

– надзире рад извршиоца послова задужених за непосредну организацију и извршавање поверених послова;

– израђује годишњи план рада и извештај о раду установе.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Програмски / секторски директор

Општи опис посла

– руководи стручним пословима;

– координира, организује и непосредно руководи радом стручних одељења (центара);

– у сарадњи са директором усклађује и организује процес рада у стручним одељењима (центрима);

– саветује директора у питањима стручних програма и пројеката;

– предлаже и развија план рада, програме и пројекте, у сарадњи са одељењима (центрима) основне делатности;

– oбједињава предлоге програмских активности организационих јединица и припрема нацрте планова и извештаја о раду;

– учествује у припреми предлога годишњег програма и финансијског плана и годишњег извештаја;

– обавља евалуацију рада стручних одељења (центара) и свих запослених у основној делатности;

– учествује у раду Стручног већа / Колегијума.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит ако се захтева законом;

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Уметнички директор

Општи опис посла

– креира репертоарску политику водећи рачуна о уметничкој концепцији установе и уметничких ансамбала и креира репертоар по сезонама и на месечном нивоу и стара се о његовој реализацији;

– организује рад у организационој јединици и прати реализацију рада и квалитет извођења;

– предлаже ангажовање уметничких сарадника као и висину хонорара у оквирима буџетских средстава;

– сарађује са другим директорима организационих јединица на реализицији репертоара и координира термине реализације рада новог репертоара;

– предлаже гостовања уметничког ансамбла у земљи и иностранству као и њихових гостовања на матичној сцени;

– прати и анализира пројекте од међународног и домаћег значаја ради учешћа установе у пројекту;

– сагледава могућности установе и иницира предлоге пројеката у којим би установа била носилац пројекта или учесник у пројектима;

– контактира установе, организације, удружења и друга лица у циљу успостављања и реализације сарадње обележавања догађаја од значаја и контролише реализацију успостављених споразума и уговора о сарадњи;

– контактира пословне субјекте у циљу дефинисања пројеката за обезбеђивање додатних средстава за остваривање делатности;

– усаглашава креирани предлог месечног репертоара установе са другим партнерима на састанцима координације;

– непосредно припрема и подноси извештаје о реализацији поверених задужења са предлозима унапређења извршења програма и пројеката.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– лице са средњим образовањем - Средња балетска школа.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Оперативни директор / помоћник секторског директора у централној / републичкој установи културе

Општи опис посла

– замењује, по изричитом овлашћењу, директора и заменика директора у извршним пословима у њиховом одсуству;

– самостално или у сарадњи са руководиоцима организационих јединица припрема конкретизоване планове реализације програма рада установе;

– координира извршење програма и пројеката од стране руководиоца основних организационих јединица;

– самостално извршава одлуке органа управљања чије му је извршење поверено;

– прати динамику реализације програма рада и стара се непосредно или у сарадњи са руководиоцима организационих јединица о извршењу програма и пројеката;

– непосредно или у координацији са руководиоцима основних организационих јединица припрема предлоге одлука за чије је доношење надлежан директор;

– непосредно припрема и подноси извештаје о реализацији поверених задужења.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Извршни директор

Општи опис посла

– према планираним уметничким програмима и њиховим техничким захтевима, креира план рада на годишњем / месечном / недељном нивоу;

– на основу свих планираних пројеката / програма, израђује годишњи финансијски план у оквиру буџета установе;

– координира рад осталих сектора / служби током припреме и реализације програма и одговоран је за њихову реализацију, у задатим роковима и оквирима буџета;

– прати и анализира пројекте од међународног и домаћег значаја ради учешћа установе у пројекту;

– сагледава могућности установе и иницира предлоге пројеката у којим би установа била носилац пројекта или учесник у пројектима;

– контактира установе, организације, удружења и друга лица у циљу успостављања и реализације сарадње обележавања догађаја од значаја;

– прати реализацију успостављених споразума и уговора о сарадњи;

– контактира пословне субјекте у циљу дефинисања пројеката за обезбеђивање додатних средстава за остваривање делатности;

– усаглашава креирани предлог годишњег и месечног репертоара на нивоу установе, као и са другим партнерима на састанцима координације;

– договара услове за израду уговора, споразума и протокола о сарадњи и прати њихову реализацију;

– непосредно припрема и подноси извештаје о реализацији поверених задужења са предлозима унапређења процеса продукције програма / пројеката.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Технички директор

Општи опис посла

– организује рад запослених у организационој јединици;

– управља људским и материјалним ресурсима;

– учествује у припреми годишњег и месечног плана пословања и рада;

– контролише целокупан процес реализације сваког пројекта;

– организује и контролише вођење радних налога;

– контролише поштовање безбедности на раду;

– прати техничко технолошки развој сектора;

– редовно извештава управу о реализованим активностима и најзначајнијим проблемима у раду;

– учествује у раду колегијума директора;

– координира рад са уметничким организационим јединицама у припреми и извођењу програма;

– прати реализацију рада опремања нових програма;

– прати технички квалитет извођења програма;

– сарађује са другим директорима организационих јединица на реализицији репертоара и координира термине реализације рада на програмима новог репертоара;

– предлаже техничку подршку за гостовања уметничких ансамбала у земљи и иностранству;

– предлаже техничку подршку за гостовања других установа на матичној сцени.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Руководилац основне организационе јединице

Општи опис посла

– планира, организује, прати и контролише реализацију послова;

– координира рад и распоређује послове у организационој јединици;

– у сарадњи са директором, уметничким / програмским директором и оперативним / извршним директором предлаже и разрађује програм и план рада;

– стара се о реализацији плана рада;

– сачињава извештај о раду;

– стара се о координацији рада са другим организационим јединицима;

– учествује у раду стручних комисија;

– учествује у раду стручних већа и колегијума.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит у складу са прописима који уређују област културних добара;

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– три године радног искуства.

АРХИВСКА ДЕЛАТНОСТ

Назив радног места

Саветник за развој и унапређивање архивске делатности

Општи опис посла

– организује, обједињава, усмерава и контролише рад на обради и сређивању грађе у Архиву Србије;

– утврђује методологију за стручни надзор над архивима у Републици Србији;

– контролише примену међународних стручних стандарда у архивистици;

– руководи пројектима заштите архивске грађе српског порекла ван Србије;

– предлаже програм стручног усавршавања архивиста и других који се баве архивском струком;

– проучава архивистичку теорију и праксу и предлаже теме за стручне скупове саветовања и семинаре;

– осмишљава програмске активности архива и контролише рад на њиховом спровођењу.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стручно звање архивског саветника;

– 15 година радног искуства.

Назив радног места

Архивист у депоу

Архивист

Виши архивист

Архивски саветник

Општи опис посла

– стара се о безбедности архивске грађе у депоу;

– издаје архивску грађу, односно надзире издавање архивске грађе и њено враћање у депо;

– обавља све послове у вези са смештајем архивских фондова и збирки у депоу;

– прикупља податке, обрађује и ажурира евиденције депоа (досијеа фонда, улазни инвентар, општи инвентар);

– даје потребна обавештења у вези са архивском грађом и информативним средствима;

– учествује у раду комисија за откуп архивске грађе, примопредају архивске грађе, излучивање безвредног регистратурског материјала;

– истражује податке за уверења о чињеницама садржаним у архивској грађи;

– израђује и ажуриратопографски показивач и водич кроз депо, прикупља податке за Регистар културних добара;

– предлаже архивску грађу за конзервацију, рестаурацију, микрофилмовање и књиге за повез.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару.

– једна година радног искуства.

– 10 година радног искуства.

– 15 година радног искуства.

Назив радног места

Архивист

Архивист

Виши архивист

Архивски саветник

Општи опис посла

– прати и проучава архивску теорију и праксу ради примене у раду, учествује у изради стручних упутстава, планова и програма рада, организује све видове заштите грађе (микрофилм, конзервација, дигитализација);

– сређује и обрађује фондове, израђује историјску белешку, систематизациону шему и методско упутство за рад на фонду или збирци, израђује информативна средства;

– води одговарајуће евиденције (о архивским фондовима и збиркама, научно-информативним средствима, корисницима архивске грађе и др.);

– даје обавештења корисницима о архивима и архивској грађи у Србији;

– обавља послове издавачке и културно–просветне делатности, организује и учествује у истраживању и припремама грађе за публиковање и изложбене поставке у земљи и иностранству;

– организује микрофилмовање фондова Архива у циљу заштите, допуне и замене, води одговарајуће евиденције о микрофилмованој грађи;

– обавља послове у вези са сарадњом са Мeђународним архивским саветом и страним архивима и међународним архивским организацијама;

– организује и води рад на групи фондова и збирки, обрађује најсложеније фондове, учествује у изради стручних упутстава и раду свих стручних комисија;

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

– 10 година радног искуства.

– 15 година радног искуства.

Назив радног места

Архивист на пословима матичне делатности

Архивист

Виши архивист

Архивски саветник

Општи опис посла

– организује, обједињава и усмерава рад на остваривању матичне функције Архива Србије;

– прикупља податке и води централни Регистар архивске грађе;

– организује стручни испит и друге видове усавршавања у архивима и обезбеђује услове за рад комисије за полагање стручног испита;

– обезбеђује превођење и усклађивање међународних стручних стандарда, препорука и приручника које објављују Међународни архивски савет и друге међународне организације и стручна тела из области архивистике и области управљања документима;

– ангажује се у организовању саветовања, семинара и других скупова за територију Републике Србије, а у циљу унапређења архивске делатности;

– обавља стручни надзор над радом архива и архивских одељења који су у његовој надлежности, односно у оквиру мреже архивских установа и пружа стручну помоћ.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

– 10 година радног искуства.

– 15 година радног искуства.

Назив радног места

Архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива

Архивист

Виши архивист

Архивски саветник

Општи опис посла

– врши стручни надзор и преглед грађе институција, односно стваралаца архивске грађе из надлежности архива, у вези њеног смештаја, сређености и излучивања безвредног регистратурског материјала;

– води основне евиденције о свим органима, организацијама, установама и предузећима републичког / регионалног / локалног значаја у складу са територијалном и стварном надлежношћу архива, (регистар, картотека, досијеа регистратура, регистар ликвидираних институција, евиденцију о грађи доспелој за преузимање у архив);

– пружа стручну помоћ институцијама и другим правним лицима ствараоцима архивске грађе и документарног материјала у погледу заштите истих (превентивна заштита архивске грађе);

– предузима одговарајуће мере у оквиру овлашћења датих законом у циљу заштите архивске грађе и регистратурског материјала код стваралаца;

– ради на изради листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања и организује преузимањеархивске грађе;

– проучава и прати развој канцеларијског пословања код институција стваралаца архивске грађе, прати и проучава проблематику везану за одабирање / валоризацију архивске грађе;

– учествује у изради предлога законских прописа и стручних упутстава која се односе на евидентирање, заштиту и преузимање архивске грађе;

– сачињава елаборат (програм мера) за заштиту архивске грађе регистратура које су услед стечаја, ликвидације и на други начин престале са радом.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

– 10 година радног искуства.

– 15 година радног искуства.

Назив радног места

Конзерватор папира

Конзерватор

Виши конзерватор

Конзерватор саветник

Општи опис посла

– упознаје се с новим технологијама и примењује их у функцији унапређења рада лабораторије и прати и проучава стандарде и стручну литературу;

– ради на превентивној заштити приликом чувања, коришћења, излагања, сређивања и обраде;

– припрема упутства и даје стручна решења за предузимање конкретних мера на побољшању услова смештаја и чувања архивске грађе и регистратурског материјала;

– израђује микробиолошке и физичко–хемијске анализе ради избора одговарајућих метода конзервације и стерилизације архивских докумената и књига и израђује и другеанализе, информације, препоруке и предлоге за унапређење рада;

– ради претходне анализе и тестове материјала који се конзервира и рестаурира;

– изводи најсложеније радове на конзервацији и рестаурацији архивалија;

– контролише растворе за развијање, фиксирање и прање филмова и фотографија;

– евидентира обављене конзерваторске и рестаураторске мере, набавке опреме, прибора и материјала за рад;

– држи предавања о превентивној заштити архивске грађе;

– израђује приоритетне листе према степену оштећења.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару.

– једна година радног искуства.

– у распону од три до шест година радног искуства у складу са правилником.

– у распону од три до шест година радног искуства у складу са правилником.

Назив радног места

Дипломирани библиотекар

Дипломирани библиотекар

Виши дипломирани библиотекар

Дипломирани библиотекар саветник

Општи опис посла

– прати и проучава стандарде и стручну литературу, креира упутства за рад у библиотечком пословању;

– даје информације корисницима библиотечког материјала; ради на редакцији каталога;

– води Регистар старе и ретке књиге; прати инострану стручну литературу;

– организује рад у библиотеци и спроводи програм рада, предлаже куповину књига, позајмицу и размену, ради каталогизацију стране књиге;

– ради аналитичку обраду стручних чланака; одређује УДК, сигнатуру;

– ради библиографије; прати нова издања и антикварно тржиште у циљу попуне фонда;

– обезбеђује заштиту и смештај књижног фонда;

– организује и спроводи ревизију књижног фонда;

– координира рад са осталим службама у институцији и сарађује са архивским библиотекама.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика;

– положен стручни испит и стечено звање у складу са правилником;

– једна година радног искуства.

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика;

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником.

– три годинe радног искуства.

– осам годинa радног искуства.

Назив радног места

Виши архивски помоћник

Виши архивски помоћник

Виши архивски помоћник прве врсте

Општи опис посла

– класификује и систематизује грађу, израђује унутрашње листе, етикете;

– издваја грађу за конзервацију и израђује попис грађе за конзервацију и рестаурацију;

– обрађује административне књиге;

– ради пописе предмета и привремене сумарне инвентаре за делове административних фондова;

– прикупља копије научно-информативних средстава о архивској грађи архива у Србији и води одговарајуће евиденције о њима;

– анализира коришћење архивских фондова и води о томе статистику;

– дежура у читаоници и упознаје истраживаче са правилима о раду читаонице, даје потребна обавештења у вези са архивском грађом, информативним средствима и начином коришћења архивске грађе и библиотечког материјала;

– учествује у изради и одржавању појединачних програма и креира базе података за једноставнији и бржи рад уз примену стандарда у архивској струци;

– ради на увођењу јединственог информационог система у архивској мрежи.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама првог степена (основне академске, односно основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године у складу са прописима до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару;

– 10 година радног искуства.

Назив радног места

Виши књижничар

Виши књижничар

Самостални виши књижничар

Општи опис посла

– уписује чланове, задужује и раздужује кориснике;

– припрема, издаје и враћа књиге и периодику у књижни фонд;

– води евиденције и израђује документацију за библиотечку грађу;

– врши смештај грађе у оквиру специјалних збирки;

– предлаже књиге и периодику за конзервацију, рестаурацију, повез и преповез;

– прикупља и обрађује статистичке податке.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама првог степена (основне академске, односно основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године у складу са прописима до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару;

– осам година радног искуства.

Назив радног места

Архивски помоћник у депоу

Архивски помоћник

Архивски помоћник прве врсте

Општи опис посла

– припрема и издаје грађу на коришћење, сређивање и обраду, снимање, конзервацију, рестаурацију и преповез и враћа архивску грађу у депо;

– пагинира несређену грађу пре лечења, конзервације и рестаурације, врши печаћење архивске грађе;

– контролише безбедност грађе у депоу;

– прати архивску грађу приликом њеног изношења из архива за потребе репродуковања неком од техника којом архив не располаже;

– замењује дотрајале кутије и етикете, врши препакивање архивске грађе, предлаже смештај архивских фондова и збирки у депоу;

– учествује у преузимању архивске грађе од регистратура;

– учествује у припреми архивске грађе за изложбе, истражује податке за издавање уверења, прикупља податке за израду топографског показивача депоа;

– контролише апарате за мерење температуре и влажност ваздуха, температуру и релативну влажност ваздуха у просторијама депоа и води о томе евиденције;

– контролише електричне, противпожарне и друге инсталације у депоу, води евиденцију о утврђеном стању и обавештава руководиоца.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару;

– 10 година радног искуства.

Назив радног места

Архивски помоћник

Архивски помоћник

Архивски помоћник прве врсте

Општи опис посла

– сређује фондове код којих су утврђени структура и начин архивирања у регистратури и фондове за које је архивиста саставио упутства за сређивање;

– саставља привремене унутрашње листе са подацима о количини грађе, израђује привремене етикете за архивске јединице, сигнира и разводи архивску грађу кроз евиденционе књиге;

– скенира, обрађује скенирани материјал; израђује резервне копије и миграције података у јединице чувања;

– евидентира пружене услуге;

– води хемеротеку архива, прикупља, класификује и систематизује документацију у штампаном и електронском облику о делатности архива;

– дежура у читаоници и упознаје истраживаче са правилима о раду читаонице, даје потребна обавештења у вези са архивском грађом, информативним средствима и начином коришћења архивске грађе и библиотечког материјала;

– води евиденције о корисницима и коришћеној архивској грађи, издаје архивску грађу корисницима и раздужује их за враћену грађу, стара се о безбедности грађе у читаоници;

– припрема архивску грађе за микрофилмовање, издаје микрофилмове, микрофилмује архивску грађу и контролише њихову исправност након коришћења, скенира микрофилм за потребе корисника и архива;

– води општи деловодник, попис аката, разводи и архивира акта, води архивску књигу.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– знање рада на рачунару;

– 10 година радног искуства.

Назив радног места

Књиговезац

Књиговезац

Књиговезац специјалиста

Општи опис посла

– ради на повезу и преповезу књига и новина, израђује броширан повез, заштитне кутије, фасцикле и мапе;

– ради све врсте кожног повеза;

– ради рестаурацију свих врста кожног повеза;

– утврђује врсту и стање повеза и на основу тога, саставља приоритетну листу за повезивање;

– крпи и ојачава архивске кутије;

– обавља разна каширања;

– одржава опрему, алате и материјала и води евиденције о извршеним пословима и утрошку материјала.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

– стручна спрема одговарајућег усмерења петог степена.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено звање у складу са правилником;

– једна година радног искуства.

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Рестауратор папира

Рестауратор

Виши рестауратор

Општи опис посла

– ради на раздвајању слепљеног материјала, обавља суво чишћење, дезинфекцију, фиксирање растворног мастила и печата, прање, неутрализацију и ојачавање;

– обавља рестаурацију класичним поступцима, ламинацијом, наливањем папирном кашом и инкапсулацијом;

– уклања селотејп и његове трагове, као и остатке различитих лепкова са материјала;

– обавља рестаурацију пергамената, материјала великог формата (плакати, планови, географске карте);

– ради на конзервацији и рестаурацији уметничких дела на папиру и дугог материјала који садржи боје (пигменте);

– конзервира фотографије;

– даје предлог за израду кутија, фасцикли, мапа, футрола за материјале нестандардног формата на основу врсте материјала и димензија;

– рестаурира воштане печате, изводи најједноставније радове на рестаурацији кожног и платненог повеза.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено звање у складу са правилником;

– једна година радног искуства.

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– осам година радног искуства.

Назив радног места

Књижничар

Књижничар

Самостални књижничар

Општи опис посла

– припрема, издаје и враћа књиге и периодику у књижни фонд;

– проверава књиге и библиографске податке ради попуне фонда;

– ради каталогизацију домаће књиге, часописа и новина;

– води евиденцију вишкова за размену и евиденцију размене;

– води инвентар монографских публикација и приспелих часописа и новина;

– контролише исправност библиотечког материјала, новоприспелог и оштећеног од употребе.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит и стечено звање у складу са правилником;

– девет месеци радног искуства.

– положен стручни испит и стечено више звање у складу са правилником;

– 15 година радног искуства.

Назив радног места

Манипулант у депоу

Општи опис посла

– обавља све физичке послове везане за пријем архивске грађе из регистратура, пренос кутија и књига на сређивање;

– размешта архивске јединице (кутије и књиге) у депоу по утврђеном плану;

– преноси грађу из депоа до места коришћења архивске грађе и враћа је назад;

– обавља све физичке послове у вези са поставком изложби и других манифестација у архиву;

– одржава одговарајуће климатске услове у депоу.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од три године или основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Филмски архивиста

Филмски архивиста

Виши филмски архивиста

Општи опис посла

– води централни регистар и регистар културних добара која су под посебном заштитом;

– води све инвентаре и техничку картотеку и уноси у рачунар све податке везане за идентификовање и обраду филмских копија; води привремене картотеке о филмовима који се налазе у депоима, води административне евиденције као што су решења за копирање и одстрањивање филмова;

– врши преглед филмова путем редовних пројекција; видео технике или на монтажном столу (игране, анимиране, документарне филмове, као и филмске журнале), одређује жанрове, пише садржаје, пописује кадрове документарних филмова и филмских журнала;

– одређује предметне ознаке за игране и документарне филмове и филмске журнале за потребе предметног и стручног каталога; обавља све послове на инвентарисању копија;

– обавља оперативне и административне послове међународне сарадње и размене, води евиденцију техничке збирке у архиву;

– прави распоред рада репарације и пројекција и издаје налоге за технички преглед и стручну обраду;

– усклађује издавање копија за програме дворана и за друге видове јавног коришћења;

– даје предлоге за израду нових копија;

– води све картотеке стручног каталога, као што су вођење картотеке и досијеа фондова и збирки и израда индекса, ради на изради каталога филмске грађеи централног каталога (систематизовање евиденција сабирног центра за информације);

– истражује и припрема филмску грађу по захтевима истраживача и странака;

– истражује, идентификује и обрађује филмску грађу намењену за јавно приказивање, прегледа путем редовне пројекције, видео-технике или на монтажном столу игране, анимиране и неигране филмове, филмске журнале, као и непознату филмску грађу намењену јавном коришћењу и колекцију српске и југословенске филмске грађе.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

– једна година радног искуства.

– пет година радног искуства.

Назив радног места

Координатор програма

Општи опис посла

– координира са уредником филмског програма предлаже програмске целине у дворанама и прати реализацију истих;

– обрађује и припрема податке са садржајем филмова;

– проверава тачност података са главном картотеком у централном каталогу и главном инвентару у архиву;

– систематизује податке за потребе штампе свих програмских издања;

– припрема податке о филмовима и програмима за wеб сајт установе;

– сарађује на техничкој реализацији програма.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Документалиста фототеке

Општи опис посла

– обавља прикупљање, инвентарисање, ревизију и селекцију приспеле пратеће филмске грађе: плакати, фотографије, негативи, негатив плоче, писана документација, пропагандни материјал, депозити;

– пописује материјале депозита и врши архивску обраду: идентификацију и израду инвентара и каталога, абецедног и предметног за одређене фондове фототеке;

– води посебан компјутерски програм за фондове фототеке и унос података у исти;

– врши заштиту фондова плаката, фотографија, негатива и докумената путем израде дигиталног архивског примерка;

– реализује и опрема изложбе, обавља лабораторијске послове.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Фототекар

Општи опис посла

– обрађује пратећу филмску грађу: плакати, фотографије, негативи, негатив плоче, писана документација, пропагандни материјал, депозити;

– пописује материјал депозита;

– врши архивску обраду: идентификацију и израду инвентара и каталога, абецедног и предметног за одређене фондове фототеке;

– води посебан компјутерски програм за фондове фототеке и унос података у исти; врши заштиту фондова плаката, фотографија, негатива и докумената путем израде дигиталног архивског примеркa;

– реализује и опрема изложбе;

– oбавља лабораторијске послове.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Кустос

Општи опис посла

– координира поставку збирке техничких предмета из историје филма и изложбену поставку плаката, фотографија и докумената у пословној згради кинотеке;

– учествује у изради и поставци истих, спроводи странке, госте и групе посетилаца и стручно им тумачи поставке;

– даје тумачења добрим познавањем историјата изложбених предмета, добром комуникацијом и организационом вештином са смислом за детаље ради на едукацији посетилаца и давању важности проучавања и чувања културне баштине, групним посетама или појединцима о основним карактеристикама и значају изложених предмета;

– одговоран је за издавање, уступање и продавање писаних, штампаних, ДВД и ЦД материјала Југословенске кинотеке (каталога, књига, плаката, фотографија, ДВД и ЦД издања);

– стара се о техничком одржавању предмета и изложбених експоната и сарађује са службом фототеке и запосленим одговорним за колекцију техничких предмета кинотеке;

– учествује у изради каталога, ДВД и ЦД издања о изложбама и поставци техничких предмета из историје филма.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Документалиста за евиденцију и техничку заштиту филмске грађе

Општи опис посла

– обавља послове техничке заштите филмске грађе;

– обезбеђује правилан смештај филмова, унутрашњу манипулацију, снабдевања, експедицију, евиденцију улазака и излазака копија и сл;

– контактира произвођаче и увознике филмова ради предаје филмских материјала;

– води евиденцију филмске грађе: води главну архивску улазну књигу, води евиденцију достављања филмова са одговарајућом документацијом за јавно приказивање од произвођача и увозника – дистрибутера филмова;

– подноси извештаје о копијама које нису враћене на време; води евиденцију присуства на послу запослених.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама првог степена (основне академске, односно основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до две године у складу са прописима до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Оператер система

Оператер система II

Оператер система I

Општи опис посла

– скенира филмску траку у дигиталне формате при чему врши неопходна подешавања уређаја, корекције и обраду слике ради постизања оптималног квалитета код дигитализације;

– обрађује дигиталне записе, слике у програмима за рестаурацију слике и врши све потребне корекције и манипулације сликом у сврху постизања максималног квалитета;

– по потреби врши синхронизацију и монтажу слике и тона;

– копира и архивира дигиталне датотеке слике и тона на сервере, води рачуна о правовременом бекаповању података и архивирању;

– ажурира базу података архивираног и обрађеног материјала;

– телекинира односно скенира филмску траку у дигиталне формате;

– врши неопходна подешавања уређаја, корекције и обраду слике ради постизања оптималног квалитета код дигитализације;

– обрађује дигиталне тонске записе, у програмима за тонску обраду и рестаурацију и слике у програмима за рестаурацију слике;

– пушта и контролише јавне пројекције свих врста филмова (филмска трака, ДЦП, остали електронски формати), односно филмова различитих формата и врста

– обавља тарнсфер података са преносних медија и сервера на системе за приказивање.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– на студијама првог степена (основне академске, односно основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до две године у складу са прописима до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– оспособљеност за рад на уређајима у телекину и филмским пројекцијама;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Организатор културних активности

Општи опис посла

– врши послове организације и координације рада за потребе свих догађаја и редовних дешавања у згради у делу обезбеђивања техничких услова, поштовања реда и домаћинског односа према згради, гардеробе, хостеса, кетеринга и опслужења, као и осталог помоћног и пратећег особља / запослених и ангажованих од стране организатора догађаја и одговорна је за њихов рад, стара се о хигијени у радним просторијама, легатима, изложбеним витринама, салама и слободном атријумском простору;

– извршава послове набавке канцеларијског материјала, материјала за хигијену, материјала за културу и осталог материјала, биоскопских и музејских улазница, инвентара као и дела опреме, сем оног који је у надлежности техничке службе;

– стара се о правовременој набавци пића и хране као и средстава за личну хигијену и средстава за хигијенско одржавање просторија у сарадњи са домаћином заједничких служби и архива и одговоран је за њихову рационалну потрошњу;

– води материјално књиговодство-залихе материјала за набавке из домена и описа послова;

– сарађује са медијима;

– припрема и доставља материјале за конференције за штампу и обавештава медије, пословне сараднике и надлежне службе и лица у државним институцијама о заказаним конференцијама и осталим значајним догађањима у установи;

– води листу протокола и одговоран је за благовремено и ефикасно усклађивање исте, у зависности од извршених промена у структури надлежних у државним институцијама (министарства, секретаријата...);

– припрема позивнице за заказане културне манифестације лицима са листе протокола и пословним партнерима и сарадницима;

– учествује у изради месечног програма установе и у том домену сарађује са осталим сарадницима на програму из куће и за потребе штампарије;

– обезбеђује и води евиденције телефонских бројева, е-mail и осталих адреса и података за сва лица и институције са којима су контакти неопходно ради успешног функционисања установе;

– отвара сву електронску пошту и врши њено евидентирање у деловодни протокол.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама првог степена (основне академске, односно основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године у складу са прописима до 10. септембра 2005. године.

Изузетно:

– средње образовање у трајању од четири године и радним исксутвом на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Техничар манипулант у депоима архивске и филмске грађе

Општи опис посла

– обавља послове на заштити и манипулацији филмске грађе: одговоран је за правилан смештај, одржавање и безбедност филмова у депоима, контролише услове под којима се чува филмска грађа;

– обавља техничку заштиту филмске грађе од могућих оштећења;

– одговора по пријему филмова за њихово разврставање по насловима;

– замењује документалисту за евиденцију и техничку заштиту филмске грађе; учествује у сигнирању копија;

– води евиденцију филмске грађе: евиденцију издатих филмова из депоа по бројевима и насловима за филмове смештене у депоу;

– одређује бројеве под којима се у депоу смештају новопримљени филмови и о томе обавештава филмског архивисту за техничку документацију филмске грађе и документалисту за евиденцију и техничку заштиту филмске грађе.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит ако се захтева прописима;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

Техничар за кино уређаје

Општи опис посла

– обавља послове кинотехничке струке који обухватају утврђивање наслова и комплексности филмова који стижу за јавно приказивање;

– пушта и контролише јавне пројекције свих врста филмова (запаљивих, незапаљивих), односно филмова различитих формата и врста;

– води дневник кабине, интервенише (упозорава) при уочавању погрешног приказа стања копија;

– контролише технички преглед копија, врши премотавање копија у складу са посебним упутствима, врши текуће одржавање уређаја у кабини и дворани;

– припрема и подноси периодичне и годишње извештаје о приказаним филмовима;

– стара се о заштити на раду и противпожарној заштити, контролише прање и чишћење филмске траке на ултрасоничном чистачу траке.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– завршен курс за кинооператера;

– оспособљеност за рад са свим врстама и форматима филмске траке као и новим видео и дигиталним форматима;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Техничар телекина – скенера / монтажер слике и тона

Општи опис посла

– телекинира односно скенира филмску траку у дигиталне формате;

– врши неопходна подешавања уређаја, корекције и обраду слике ради постизања оптималног квалитета код дигитализације;

– обавља трансфер података са уређаја на сервере и одговоран је за интегритет података;

– одговара за исправност уређаја којима рукује – врши неопходна подешавања и одржавања према техничким и сервисним упутствима из своје надлежности;

– врши трансфер и дигитализацију као и копирање (преснимавање) слике и тона на свим форматима који су у употреби у Архиву кинотеке сходно уређајима којима располаже;

– самостално или у сарадњи са управником архива и координаторима пројеката;

– обавља синхронизацију и монтажу слике и тона;

– одговоран је за квалитет рада видео технике, стара се о исправности и одржавању видео уређаја Кинотеке;

– води евиденције фондова неискоришћених преснимљених филмова и филмских инсерата на свим форматима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– оспособљеност за рад на уређајима у телекину и филмским пројекцијама;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Техничар препаратор филмске грађе

Општи опис посла

– обавља послове техничко-препараторске обраде филмске грађе: идентификација филмских трака, вршење техничког прегледа филмске грађе и контроле редоследа ролни;

– одређује оцену филма на основу оштећености траке, врши комплетирање копија на основу дијалог листа и по налогу архивиста врши техничке интервенције на филмовима за приказивање;

– предлаже архивистима одређивање архивских, резервних и копија за размену;

– врши мерење дистрибутерских копија ради селекције, врши премотавање коришћених копија;

– врши премотавање и мерење обележених филмских материјала;

– води евиденцију о прегледаном материјалу.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит ако се захтева прописима;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Вратар – разводник

Општи опис посла

– контролише и поништава биоскопске улазнице, односно позивнице при уласку публике у биоскопску дворану;

– одржава ред код благајне и у биоскопским дворанама;

– дежура за време филмских пројекција;

– прегледа биоскопску дворану по завршетку сваке пројекције и на краја радног времена цео простор;

– учествује у спровођењу мера за заштиту од пожара и рукује противпожарним апаратима;

– чува изложбене поставке и обезбеђује текуће оглашавање програма.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од три или четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

Продуцент

Општи опис посла

– координира рад одељења продукције;

– организује све сегменте израде документарних филмова у производњи Филмских новости;

– надгледа целокупан процес производње до проналажења копродуцената и даљег пласирања филма у јавности;

– организује снимања у циљу даље допуне архива, издаје налоге за снимања у договору;

– води евиденцију и надгледа монтаже и контролу сваког материјала који изађе из монтаже и потрошног материјала;

– контролише телекинирање и даљу обраду материјала у компјутеру;

– врши увид у исправност и припреме за рад свих уређаја у одељењу;

– предлаже обим и распоред ангажовања запослених у одељењу;

– води књигу снимања.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– три године радног искуства.

Назив радног места

Сниматељ

Општи опис посла

– снима материјале предвиђене планом за допуну архива и израде репортажа и документарних филмова;

– припрема опрему за снимање;

– прати обраду снимљеног материјала и по потреби присуствује монтажи;

– учествује у постављању светла на снимању;

– прати исправност опреме за рад;

– извештава о материјалу који је снимио у циљу даљег архивирања снимљеног материјала.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– две године радног искуства.

Назив радног места

Редитељ

Општи опис посла

– предлаже теме за репортаже и филмове који би се могли реализовати;

– режира репортаже и документарне филмове по налогу претпостављених;

– пише синопсис и књигу снимања за филмове и репортаже које реализује;

– прати и контролише процес снимања аудиовизуелних материјала за филмове и репортаже које реализује;

– прати и контролише процес снимања аудиовизуелних материјала за филмове и репортаже које реализује;

– прати и контролише припрему аудиовизуелних материјала, које је реализовао за архивирање.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– две године радног искуства.

Назив радног места

Новинар

Општи опис посла

– пише текстове за документарне филмове, репортаже и сл.;

– ради интервјуе;

– прати снимање одређених догађаја о којима пише текстове;

– пише текстове за материјале који се архивирају;

– ради као спикер за репортаже и документарне филмове.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– две године радног искуства.

Назив радног места

Тонски сниматељ

Општи опис посла

– обавља послове тонског снимања за аудиовизуелне пројекте;

– контролише и обрађује тон свих постојећих и новоснимљених материјала;

– снима шумове, музику и остале тонове за потребе продукције;

– учествује у монтажи слике и тона у процесу производње документарних и других филмова;

– одговоран је за исправност и одржавање опреме и уређаја са којима обавља послове из свог делокруга;

– води евиденцију о задуженој техници, репроматеријалу и времену рада опреме и уређаја;

– помаже у процесу дигитализације филмске архивске грађе.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– две године радног искуства.

Назив радног места

Монтажер слике и тона

Општи опис посла

– монтира слику и тон у процесу производње документарних и других филмова;

– ради на дигитализацији и обради филмске архивске грађе;

– припрема аудиовизуелне материјале за архивирање;

– обрађује дигитализован архивски материјал;

– одговора за исправност и одржавање опреме и уређаја са којима обавља послове из из свог делокруга;

– води евиденцију о задуженој техници, репроматеријалу и времену рада опреме и уређаја;

– учествује у процесу дигитализације филмске архивске грађе.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– две године радног искуства.

Назив радног места

Филмски архивски помоћник

Општи опис посла

– прегледа филмске и видео материјале;

– обрађује податке о архивским материјалима;

– уноси податке о архивској грађи у базу података;

– прегледа архивску грађу са странкама;

– израђује тематске спискове материјала;

– обрађује постојеће и ради на допуни базе података;

– организује, обједињава, усмерава и контролише рад на обради и сређивању грађе у Архиву Србије;

– утврђује методологију за стручни надзор над архивима у Републици Србији;

– контролише примену међународних стручних стандарда у архивистици;

– руководи пројектима заштите архивске грађе српског порекла ван Србије;

– предлаже програм стручног усавршавања архивиста и других који се баве архивском струком;

– проучава архивистичку теорију и праксу и предлаже теме за стручне скупове саветовања и семинаре;

– осмишљава програмске активности архива и контролише рад на њиховом спровођењу.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Фотограф

Општи опис посла

– снима предмете из збирки обавезне документације, за каталоге и друге публикације (стандардно и дигитално снимање);

– снима изглед основне поставке, изглед повремених изложби, манифестације и све активности, обавља снимања и на терену;

– развија филмова и израђује фотографија (црно белих, у колору и дијапозитива), врши обраду дигиталних фотографија;

– води евиденцију о утрошку фото материјала и о добијеним налозима.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

– више образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање рада на рачунару;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Коректор за аутоматску обраду филмске грађе

Општи опис посла

– уноси податке у вези са обрадом филмске грађе;

– врши проверу и исправке материјалних и других грешака у картонима каталога и другим картотекама у сарадњи са другим службама које обрађују и уносе податке на картоне и у рачунар;

– припрема обрасце за обраду каталошких и административних података;

– врши дактилографску обраду стручних и других публикација.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика;

– једна година радног искуства.

Назив радног места

Координатор дигиталних процеса

Општи опис посла

– врши истраживање анализу и екстерну селекцију целокупне потенцијалне грађе за дигитализацију у локалној средини и шире, у сарадњи са установама културе, субјектима у култури, локалном заједницом и др;

– прикупља грађу за дигитализацију на терену;

– врши интерну селекцију грађе за дигитализацију;

– предлаже приоритете за дигитализацију;

– иницира и координира израду дигиталних колекција, збирки;

– врши обраду селектоване грађе за дигитализацију у складу са законским актима, стандардима и приоритетима (именује предмет грађе, описује физичке карактеристике предмета, одређује и установљава период и географско порекло грађе, утврђује аутора, процена физичког стања предмета и остале потребне радње неопходне за израду метаподатака за дигитализовану грађу);

– ради на формирању дигиталних збирки (имплементира дигитализовани материјала у сарадњи са оператером у репозиторијум дигитализованог материјала, имплементира метаподатке у базу метаподатака.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару, укључујући и знање система складиштења података и рада у бази података;

– потребно знање за рад у програму за графичку обраду;

– знање страног језика.

Назив радног места

Сарадник дигиталних процеса

Општи опис посла

– предлаже мере и активности за стварање услова за развоја пројекта дигитализације архивске грађе;

– обавља послове у циљу контроле примене стандарда у процесу дигитализације;

– креира планове за