Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4805

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 194. став 2. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст)

Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања у 2017. години, одржаној 14. децембра 2017. године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15 и 106/16
– аутентично тумачење)

Одредба члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15 и 106/16 – аутентично тумачење) гласи:

„Извршни поступак води се и на предлог и у корист лица које као извршни поверилац није означено у извршној или веродостојној исправи, ако јавном или по закону овереном исправом докаже да је потраживање из извршне или веродостојне исправе прешло на њега, а ако такав доказ није могућ – ако прелаз потраживања докаже правноснажном или коначном одлуком донетом у парничном, прекршајном или управном поступку.

Кад после доношења решења о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе потраживање пређе са извршног повериоца на друго лице, на предлог стицаоца закључком се утврђује да је он ступио на место извршног повериоца, ако прелаз докаже јавном или по закону овереном исправом.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се примењују и кад се извршни поступак води према лицу које у извршној или веродостојној исправи није означено као дужник, као и када после доношења решења о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе обавеза извршног дужника пређе на друго лице, као стицаоца обавезе.

Стицалац ступа у извршни поступак у стању у коме се налази у часу ступања.”

Ову одредбу закона треба разумети тако да законски израз „прелаз” потраживања или обавезе у себи обухвата и пренос потраживања или обавезе. „Прелаз” потраживања или обавезе има опште значење и садржи све облике сукцесије потраживања или обавеза, било да до сукцесије долази за време постојања правног субјективитета или након његовог престанка. Или, речено терминологијом одредбе члана 23. раније важећег Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 99/11 – др. закон, 109/13 – УС, 55/14 и 139/14) „прелаз” обухвата и „пренос и прелаз на други начин”. Стога се и „пренос” потраживања или обавезе доказује јавном или по закону овереном исправом, а ако то није могуће правноснажном или коначном одлуком донетом у парничном, прекршајном или управном поступку.

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

РС број 61

У Београду, 14. децембра 2017. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

Маја Гојковић, с.р.