Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

240

На основу члана 12а став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17),

Влада објављује

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ НЕОПОРЕЗИВЕ
ИЗНОСЕ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона
о порезу на доходак грађана годишњим индексом
потрошачких цена у 2017. години

1. Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17) су:

усклађени динарски неопорезиви износи

1) у члану 9. став 1:

– помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

67.145

– стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.511

– накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.592

– накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора и за рад на попису становништва – тачка 29)

5.150

– новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца – тачка 30)

12.746

2) у члану 18. став 1:

– накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада – тачка 1)

3.837

– дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.303

– накнада превоза на службеном путовању – тачка 5)

6.716

– солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 7)

38.370

– поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 8)

9.592

– јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 9)

19.183

3) у члану 21а став 2 – премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.757

4) у члану 83. став 4 – појединачно остварен добитак – тачка 1)

11.684

5) у члану 85. став 1 – награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 11)

12.746

2. Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из тачке 1. примењују се од 1. фебруара 2018. године.

05 број 43-499/2018

У Београду, 23. јануара 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.