Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

241

На основу члана 65а став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17),

Влада објављује

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС

из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом
потрошачких цена у 2017. години

1. Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17) износи 5.757 динарa.

2. Усклађени динарски износ из тачке 1. примењује се од 1. фебруара 2018. године.

05 број 43-501/2018

У Београду, 23. јануара 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.