Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

480

На основу члана 56б став 6. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16 и 113/17),

Влада објављује

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ

из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност

1. Динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16 и 113/17) усклађени годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години су:

усклађени

динарски износи

1) из члана 56б став 2. тачка 1):

– укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, остварен у износу мањем од:

– укупна имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима којима се уређују порези на имовину мања од:

1.059.839,40

25.833.585,14

2) из члана 56б став 3:

– право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, за бебу старости до две године, може се остварити до износа од:

– у првој години старости бебе до:

– у другој години старости бебе до:

77.279,95

44.159,97

33.119,98

2. Усклађени динарски износи из тачке 1. примењују се од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 43-864/2018-1

У Београду, 14. фебруара 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.