Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1524

На основу члана 125. став 11. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон и 113/17 – др. закон),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте

Члан 1.

Овим правилником утврђују се техничка правила за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте.

Члан 2.

Овај правилник примењује се на чамце, пловећа тела и плутајуће објекте.

Овај правилник не примењује се на спортске чамце без сопственог погона (веслачке чамце, кајаке, кануе, једрилице и слично) намењене такмичењу, чамце без сопственог погона који нису дужи од три метра, педолине, водене бицикле, даске и слична пловила, ако се њима не обавља привредна делатност.

Члан 3.

Техничка правила из члана 1. овог правилника, у складу са законом, нарочито садрже:

1) зоне пловидбе;

2) техничке захтеве за градњу чамаца и плутајућих објеката;

3) техничке захтеве за баждарење, стабилитет, надвође, маневарску способност, способност одржавања на површини и плутање, труп, отворе на трупу, палуби и надграђу, продор воде, опрему на чамцу, мотор и просторе за мотор, вентилацију, покретање ванбродског мотора, систем цевовода, електричне системе, кормиларски систем, противпожарну заштиту и спречавање загађивања;

4) посебне техничке захтеве за чамце за превоз путника и чамце који се користе у привредне сврхе;

5) знакове безбедности (сигнални знакови);

6) рокове за примену техничких захтева.

Члан 4.

Техничка правила за чамце за спорт и разоноду дата су у Прилогу 1. – Техничка правила за чамце за спорт и разоноду, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Техничка правила за чамце за привредне и јавне сврхе дата су у Прилогу 2. – Техничка правила за чамце за привредне и јавне сврхе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Техничка правила за плутајуће објекте за спорт и разоноду дата су у Прилогу 3. – Техничка правила за плутајуће објекте за спорт и разоноду, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Техничка правила за плутајуће објекте за привредне и јавне сврхе дата су у Прилогу 4. – Техничка правила за плутајуће објекте за привредне и јавне сврхе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Техничка правила за пловећа тела дата су у Прилогу 5. – Техничка правила за пловећа тела, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи тачка 1. Део 16 – Правила за градњу чамаца Одлуке о техничким правилима за градњу бродова унутрашње пловидбе („Службени лист СРЈ”, број 20/95).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-50/2016-06

У Београду, 23. априла 2018. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.