Zakon

На основу члана 3. Закона о потврђивању Европске конвенције о међународном транспорту опасног терета у друмском саобраћају (ADR 2007) („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 2/10) и Закључка Владе 05 број 018-7521/2019,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објављује

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2019”

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 15 од 11. децембра 2019.

ADR_Volume_1

ADR_Volume_2

ADR_Tom_1

ADR_Tom_2